Published
Fri, 23/10/2020 - 13:30
Body

Public Consultation No.1 - Route Options

The N25 Carrigtohill to Midleton Transport Infrastructure Upgrade project has now progressed to Phase 2 Options Selection. The project study area and constraints have been established and four potential route options have now been developed. These options are now available for public consultation.

The purpose of this consultation process is to inform the public of the initial feasible route options which have been developed to address the objectives of the scheme. Public consultation plays an important role in developing and advancing the design process for these options and assists in developing the final Preferred Route Option.

A consultation brochure has been developed which gives an update on the project objectives, its current status, the route options developed and the next steps in the project. This brochure and a questionnaire feedback form can be downloaded from the project website www.n25carrigtohillmidleton.ie .

The information on the route options can also be viewed at:

  • Display boards in the window of Midleton Library and outside Carrigtohill Community Centre
  • Consultation Brochures available in Cork Co Co Midleton Area Office and Glanmire Area Office

Cork County Council values the input of the local community on the project and welcomes comment and feedback from the public and stakeholders in the area. You can provide feedback by emailing the project team at info@n25carrigtohillmidleton.ie preferably using the feedback form available for download on the project website. Alternatively submissions can be made in writing to the Cork National Roads Office, Richmond, Glanmire, Co.Cork. T45 WA44.

All comments and feedback should be submitted to the project team by Friday 13th November 2020.

Feedback from this Public Consultation will be taken into account in developing a preferred route option and a second public consultation will be held in early 2021 to present the Emerging Preferred Option and to seek further public feedback on the route.

*************************************************************************************************************************************************************

Tá tionscadal Uasghrádaithe Bonneagair Iompair N25 Charraig Thuathail go Mainistir na Corann bogtha ar aghaidh go Céim 2- Roghnú bealaí. Tá réimse staidéir agus srianta an tionscadail bunaithe agus tá ceithre rogha bealaigh féideartha forbartha anois. Tá na roghanna seo ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.

Is é aidhm an phróisis chomhairliúcháin seo an pobal a chur ar an eolas faoi na roghanna bealaigh indéanta a forbraíodh chun aghaidh a thabhairt ar chuspóirí na scéime. Tá ról tábhachtach ag comhairliúchán poiblí i bhforbairt agus i gcur chun cinn an phróisis dhearaidh do na roghanna seo agus cabhraíonn sé leis an Rogha Bealaigh Roghnaithe deiridh a fhorbairt.

Forbraíodh bróisiúr comhairliúcháin a thugann nuashonrú ar chuspóirí an tionscadail, a stádas reatha, na roghanna bealaigh a forbraíodh agus na chéad chéimeanna eile sa tionscadal. Is féidir an bróisiúr seo agus foirm aiseolais ceistneora a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin an tionscadail www.n25carrigtohillmidleton.ie.

Is féidir an fhaisnéis ar na roghanna bealaigh a fheiscint freisin ag:

  • Boird taispeána i bhfuinneog Leabharlann Mhainistir na Corann agus taobh amuigh d’Ionad Pobail Charraig Thuathail
  • Bróisiúir Comhairliúcháin atá ar fáil sna hoifigí cheantair Chomhairle Contae Chorcaí i Mainistir na Corann agus Gleann Maghair

Is mór ag Comhairle Contae Chorcaí ionchur an phobail áitiúil ar an tionscadal seo agus fáiltíonn sí roimh thrácht agus aiseolas ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara sa cheantar. Is féidir leat aiseolas a sholáthar trí ríomhphost a sheoladh chuig foireann an tionscadail ag info@n25carrigtohillmidleton.ie agus féadfar an fhoirm aiseolais atá ar fáil le híoslódáil ar shuíomh Gréasáin an tionscadail a úsáid freisin. Nó, ar a mhalairt,  is féidir aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí, Richmond, Gleann Maghair, Co. Chorcaí. T45 WA44.

Ba chóir gach trácht agus aiseolas a chur faoi bhráid fhoireann an tionscadail faoin Aoine 13ú Samhain 2020.

Cuirfear aiseolas ón gComhairliúchán Poiblí seo san áireamh agus an rogha bealaigh is fearr á fhorbairt agus tionólfar an dara comhairliúchán poiblí go luath i 2021 chun an bealach is dealraithí a roghnófar a chur i láthair agus chun aiseolas breise ón bpobal a lorg ar an mbealach.

 

Public Notices or News