Published
Fri, 08/01/2021 - 15:25
Body

With the introduction of additional public health guidelines to minimise the spread of Covid 19, Cork County Council will continue to provide essential services and deal with emergencies, however public offices will be accessible on an appointment basis only.

More than 120 Council services can also be accessed online at www.YourCouncil.ie , while queries will continue to be taken by telephone on 021 4276891, by post and by email.  General information on Cork County Council services and a full list of contact details can be found at www.corkcoco.ie

Housing:

Cork County Council will continue to provide Homeless, Traveller and HAP services and will also continue to accept applications and make allocations. Other housing services such as maintenance, RAS/Leasing and call out response for anti-social behaviour will be available in emergency situations only.

 

Housing Maintenance Services

021-4285302

9.00am-5.00pm Monday to Friday

021-4800048

Evenings and weekends only

 

Social Operations

  • Homeless Services
  • Travellers

022-30418

North Cork Homeless

021-4285346

South Cork Homeless

023-8863713

West Cork Homeless

021-4285114

Travellers

022-30468

Processing/CBL

 

In addition the following email addresses can be utilised for general housing queries and will continue to be monitored

socialhousingnorth@corkcoco.ie
socialhousingsouth@corkcoco.ie
socialhousingwest@corkcoco.ie

 

Rent queries

Tenants with general queries regarding rent can ring either:

023-883328 or the Area Officers number contained in the annual rent statement

 

Housing Assistance Payment (HAP)

Tel 021 4285079 or email hap@corkcoco.ie

 

Private Grants

 Tel 022 30492 or email privatehousegrants@corkcoco.ie

 

Purchasing Options (including Rebuilding Ireland Home Loan)

 021 4285317

 

Approved Housing Body (AHB)/Leasing Unit

021 4285088

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Le treoirlínte sláinte phoiblí bhreise á thabhairt isteach chun scaipeadh Covid 19 a íoslaghdú, leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar seirbhísí riachtanacha agus ag déileáil le héigeandálaí. Ní bheidh ár n-oifigí poiblí inrochtana, áfach, ach ar choinní amháin.

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle ar líne ag www.YourCouncil.ie, agus leanfar ag glacadh le ceisteanna ar an nguthán ar 021 4276891, tríd an bpost agus trí ríomhphost. Is féidir faisnéis ghinearálta ar sheirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí agus liosta iomlán na sonraí teagmhála a fháil ag www.corkcoco.ie

Tithíocht:

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar seirbhísí do Dhaoine gan Dídean, taistealaithe agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) agus leanfaidh siad orthu ag glacadh le hiarratais agus ag déanamh leithdháiltí. Beidh seirbhísí tithíochta eile cosúil le cothabháil, Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) / Léasú agus freagairt glao amach d’iompar frithshóisialta ar fáil i gcásanna éigeandála amháin.

Seirbhísí Cothabhála Tithíochta

021-4285302

9.00rn-5.00in Luan go hAoine

021-4800048

Tráthnóna agus deirí seachtaine amháin

 

Oibríochtaí Sóisialta

 

  • Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
  • Taistealaithe

022-30418

Daoine gan Dídean - Corcaigh Thuaidh

021-4285346

Daoine gan Dídean - Corcaigh Theas

023-8863713

Daoine gan Dídean - Iarthar Chorcaí

021-4285114

Taistealaithe (An Lucht Siúil)

022-30468

Próiseáil / Scéim Rogha Tithíochta

 

Ina theannta sin is féidir na seoltaí ríomhphoist seo a leanas a úsáid le haghaidh ceisteanna ginearálta tithíochta agus leanfar ag déanamh monatóireachta orthu

socialhousingnorth@corkcoco.ie
socialhousingsouth@corkcoco.ie
socialhousingwest@corkcoco.ie

Ceisteanna maidir le cíos

Is féidir le tionóntaí a bhfuil ceisteanna ginearálta acu maidir le cíos glaoch ar: 023-883328, 

nó uimhir na nOifigeach Ceantair atá le fáil sa ráiteas cíosa bhliantúil

 

 Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP)

Guthán 021 4285079, nó seol ríomhphost chuig hap@corkcoco.ie

 

Deontais Phríobháideacha

Guthán 022 30492 nó seol ríomhphost chuig privatehousegrants@CorkCoCo.ie

 

Roghanna Ceannaigh (lena n-áirítear Iasacht Baile Atógáil Éireann)

 021 4285317

 

Comhlacht Ceadaithe Tithíochta (AHB) / Aonad Léasaithe

021 4285088

Public Notices or News