‘Explore Cork’ Tourism App (Bilingual)

As restrictions lift and attentions turn towards staycations, Cork County Council has launched a unique, ‘one-stop-shop’ tourism app, featuring over 850 places to see and things to do throughout County Cork.

The ‘Explore Cork’ app is the first of its kind by any Local Authority in Ireland and was developed following the success of the web-based ‘Rediscover Cork County’ GIS Tourism Map, launched by the Council last Summer. The free app, which is available in both the English and Irish languages, has replicated key elements of the web-based GIS map, but with additional functionality and user-friendly features.

The ‘Things to Do’ section allows users to browse tourism activities from a range of 850 attractions and 18 categories, which can be filtered by areas of interest such as Beaches, Visitor Attractions, Heritage Sites, Islands, Arts & Culture and more.

‘Explore Cork’ shines a spotlight on each of the county’s main 23 towns, presenting local information and video footage to highlight the diverse range of tourism activities, amenities and often unfamiliar attractions within in each town and its surrounding areas.

For those who prefer to discover the county on foot, a dedicated ‘Trails’ section offers extensive information on County Cork’s many spectacular walking trails.

Another key feature of the app is the ‘What’s Near Me?’ function, which allows the user to identify nearby attractions within a radius of up to 100 km. Visitors can then generate directions to a location or activity of choice, enabling them to ‘Explore Cork’ and its many hidden gems at the touch of a button.

As well as offering visitors an array of tourism activities, the app is linked to an extensive database of dining and accommodation options via the Pure Cork website.

Welcoming the launch of the unique County Cork tourism app, Mayor of the County of Cork, Cllr. Mary Linehan Foley commented,

‘I am proud to say that we are the only Local Authority in Ireland to develop such an all-encompassing tourism app, in fact, I believe this is the only app of its kind in Ireland. The visitor can get all of the information they need to plan a trip to County Cork, whether they are looking for things to do, trails, places to stay or dine, the ‘Explore Cork’ app has it all. It is incredible that County Cork has over 850 tourism activities to choose from. We will continue to develop the app and expand upon the range of attractions and categories, so we very much welcome comment and suggestions via the feedback section in the app’s menu.’

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, went on to say,

‘The ‘Explore Cork’ app will be instrumental in this critical stage of recovery from the COVID-19 pandemic, initially by encouraging people to realise the value of staying closer to home and enjoy the many outdoor activities throughout County Cork, and later on, as businesses re-open, by supporting the economies in our towns and villages and welcoming domestic tourists. Cork County Council developed this tool not only to assist in the recovery from the global pandemic, but also to further the ambitions of County Cork in the area of destination development. In the long term, this app will serve as a significant marketing asset in attracting the international visitor, placing Cork firmly on the map as a leading tourism destination in Europe. Whether you’re looking to explore your local area or travel further afield, I would encourage you to download the app and explore the incredible range of things to see and do in every corner of County Cork.’

Cork County Council’s FREE Explore Cork App is now available to download for Android and iOS devices.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.traceapp.explorecorkapp&form=MY01SV&OCID=MY01SV

iPhone:
https://apps.apple.com/ie/app/explore-cork/id1566555085

Aip Thurasóireachta ‘Explore Cork’ seolta ag Comhairle Contae Chorcaí

De réir mar a dtiocfaidh maolú ar shrianta Covid, agus aird dírithe ar shaoirí sa bhaile, tá aip thurasóireachta uathúil, ‘ilfhreastail’ nua á seoladh ag Comhairle Contae Chorcaí, ina bhfuil níos mó ná 850 áit le feiscint agus rudaí le déanamh ar fud Chontae Chorcaí.

Is é an aip ‘Explore Cork’ an chéad cheann dá chineál ag aon Údarás Áitiúil in Éirinn agus forbraíodh é tar éis rath an Léarscáil Turasóireachta GIS ar an leathanach gréasán ‘Rediscover Cork County’, a sheol an Chomhairle an Samhradh seo caite. Tá an aip nua seo saor in aisce, agus ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge araon. Tógann sí príomhghnéithe na Léarscáile Turasóireachta GIS, ach tá feidhmiúlacht bhreise agus gnéithe furasta le húsáid aici.

Ligeann an chuid ‘Rudaí le Déanamh’ d’úsáideoirí gníomhaíochtaí turasóireachta a bhrabhsáil ó raon 850 díol spéise agus 18 gcatagóir, ar féidir iad a scagadh de réir réimsí spéise ar nós Tránna, Díol spéise do Chuairteoirí, Láithreáin Oidhreachta, Oileáin, Ealaíon & Cultúr agus go leor eile.

Aibhsíonn ‘Explore Cork’ gach ceann desna 23 príomh bhailte sa chontae, ag cur faisnéise áitiúla agus píosaí físe i láthair chun aird a tharraingt ar an raon éagsúil gníomhaíochtaí turasóireachta, taitneamhachtaí agus díol spéise neamhaithnidiúil i ngach baile agus na ceantair máguaird.

Dóibh siúd ar fearr leo an contae a thaisteal ar shiúl na gcos, tá mír ann; ‘Conairí’, a thugann faisnéis fhairsing ar fáil fé chonairí siúlóide iontacha i gContae Chorcaí.

Príomhghné eile den aip is ea an fheidhm ‘In aice liom?’, a ligeann don úsáideoir nithe in aice láimhe a aithint laistigh de gha suas le 100 km. Ansin is féidir le cuairteoirí treoracha a ghiniúint chuig suíomh nó gníomhaíocht dá rogha, rud a chuireann ar a gcumas an chontae agus a sheoid fholaithe a haimsiú le brú cnaipe.

Chomh maith le raon gníomhaíochtaí turasóireachta a thairiscint do chuairteoirí, tá an aip nasctha le bunachar sonraí fairsing de roghanna bia agus cóiríochta trí shuíomh Gréasáin 'Pure Cork'.

Ag fáiltiú roimh sheoladh na haipe uathúla turasóireachta seo do Chontae Chorcaí, dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Mary Linehan Foley ,

‘Táim bródúil a rá gur sinne an t-aon Údarás Áitiúil in Éirinn a d’fhorbair aip thurasóireachta uilechuimsitheach den sórt seo, déanta na fírinne, creidim gurb é seo an t-aon aip dá leithéid in Éirinn. Is féidir leis an gcuairteoir an fhaisnéis uile a theastaíonn uathu a fháil chun turas go Contae Chorcaí a phleanáil, cibé an bhfuil siad ag lorg rudaí le déanamh, conairí, áiteanna le fanacht nó le hithe, tá sé ar fad ar an aip ‘Explore Cork’. Tá sé dochreidte go bhfuil níos mó ná 850 gníomhaíocht turasóireachta i gContae Chorcaí. Leanfaimid orainn ag forbairt an aip agus ag leathnú ar an raon díol spéise agus catagóirí, agus mar sin fáiltímid go mór roimh thrácht agus mholtaí tríd an mír 'aiseolais' i roghchlár an aip.'

Lean Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, ag rá,

‘Beidh an aip ‘Explore Cork’ lárnach sa chéim ríthábhachtach seo den téarnamh ón bpaindéim COVID-19, i dtosach trí dhaoine a spreagadh chun an luach a bhaineann le fanacht níos gaire don bhaile a bhaint amach agus taitneamh a bhaint as an iliomad gníomhaíochtaí lasmuigh atá ar fáil ar fud Chontae Chorcaí, ach níos déanaí chomh maith, de réir mar a athosclaíonn gnóthlachtaí, trí thacú leis an ngeilleagar inár mbailte agus sráidbhailte agus fáilte a chur roimh thurasóirí intíre. D’fhorbair Comhairle Contae Chorcaí an uirlis seo ní amháin chun cabhrú le téarnamh ón bpaindéim dhomhanda, ach chun uaillmhianta Chontae Chorcaí mar cheann scríbe a fhorbairt agus a chur chun cinn.  San fhadtéarma, feidhmeoidh an aip seo mar shócmhainn mhargaíochta shuntasach chun an cuairteoir idirnáisiúnta a mhealladh, ag cur Corcaigh go daingean ar an léarscáil mar cheann scríbe turasóireachta ceannródaíoch san Eoraip. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh taiscéal a dhéanamh ar do cheantar áitiúil féin nó taisteal níos faide i gcéin, mholfainn duit an aip a íoslódáil agus iniúchadh a dhéanamh ar an raon dochreidte rudaí atá le feiscint agus le déanamh i ngach cearn de Chontae Chorcaí. '

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.traceapp.explorecorkapp&form=MY01SV&OCID=MY01SV

iOS:
https://apps.apple.com/ie/app/explore-cork/id1566555085