Site Plan Example
      Site Plan Extract.

 

 

 

Tá Roinn Pleanála Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as forbairt eagraithe agus inbhuanaithe an chontae.

 

 

 

 

 

As part of measures to help address pressures in the private housing rental market, new planning legislative reforms to regulate the short term letting sector - as provided for in the Residential Tenancies (Amendment) Act 2019 and supplementary regulations made by the Minister for Housing, Planning and Local Government entitled the Planning and Development Act 2000 (Exempted Development) (No. 2) Regulations 2019 - come into effect on 1 July 2019.

The reforms are primarily aimed at addressing the impact on the private rental market by the use of residential homes for short-term tourism type letting in areas of high housing demand. Accordingly the new provisions will only apply in areas designated as “rent pressure zones” under the Residential Tenancies Act 2004, as amended.

Short term letting in areas outside the designated rent pressure zones are not impacted in any way by the new arrangements. Under the new arrangements applicable in rent pressure zones:

  • Short term letting is defined as the letting of a house or apartment, or part of a house or apartment, for any period not exceeding 14 days.
  • Homesharing (the letting of a room or rooms in a person’s principal private residence) will continue to be permissible on an unrestricted basis and be exempted from the new planning requirements. •    Homesharers will be allowed to sub-let their entire principle private residence (house or apartment) on a short term basis for a cumulative period of 90 days where they are temporarily absent from their home.
  • Where the 90 day threshold is exceeded, change of use planning permission will be required.

If you homeshare your principal private residence in a rent pressure zone and wish to avail of the new planning exemptions, you will need to register this with your local authority and fulfil specified reporting obligations:

  • Form 15 should be completed at the start of the year
  • Form 16 should be completed when the 90 day cap has been reached
  • Form 17 should be completed at the end of each year

However, where a person owns a property in a rent pressure zone which is not their principal private residence and intends to let it for short-term letting purposes, s/he will be required to apply for a change of use planning permission unless the property already has a specific planning permission to be used for tourism or short-term letting purposes.

A “Frequently Asked Questions” document has been prepared to assist in providing a more comprehensive and detailed understanding of the new short term letting reforms and the new reporting obligations on homesharers. For further information & to comply with the aforementioned reporting obligations, all correspondence & completed forms should be submitted to shorttermlettings@corkcoco.ie.

 

25 Eanáir 2019 – Síneadh an spriocdháta don chomhairliúchán Comhshaoil Trasteorann faoin stáisiún núicléach atá beartaithe ag Wylfa Newydd i ndiaidh an fógra a rinne Horizon Nuclear an tseachtain seo caite

An spriocdháta don chomhairliúchán comhshaoil trasteorann faoin stáisiún núicléach atá beartaithe ag Wylfa Newydd sa RA, ó dheireadh gnó inniu, 25 Eanáir go dtí deireadh gnó ar an Aoine 15 Feabhra 2019. 

Tar éis an fhógra an tseachtain seo caite go bhfuil Horizon Nuclear Power ag cur stop lena chlár forbartha núicléach, lena n-áirítear pleananna le haghaidh stáisiún núicléach Wylfa Newydd in Angelsey, Tuaisceart na Breataine Bige, rinne an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil iarracht soiléiriú a fháil ó Chigirí Pleanála na RA faoi impleachtaí an fhógra sin le haghaidh an chomhairliúcháin chomhshaoil thrasteorann atá ar bun le hÉirinn.

D'ainneoin an fógra a rinne Horizon Nuclear Power, dheimhnigh Cigirí Pleanála na RA nár tharraing an t-iarrthóir siar an t-iarratas ar thoiliú forbartha (iarratas pleanála) do stáisiún Wylfa Newydd, agus go leanfar ar aghaidh ag déanamh measúnaithe ar iarratas stáisiúin Wylfa Newydd mar is gnách. Mar sin, leanfaidh an comhairliúchán trasteorann idir Éire agus RA ar aghaidh agus cuirfear síneadh leis an spriocdháta chun am breise a thabhairt dóibh siúd ar mian leo aighneacht a dhéanamh ag an staid thábhachtach seo den phróiseas.

Má tá sé i gceist ag aon duine aighneacht a dhéanamh, iarrtar air é seo a dhéanamh os comhair an údaráis phleanála seo, ar nó roimh an dáta deiridh nua - deireadh gnó ar an Aoine 15 Eanáir 2019.

Fuair gach údarás pleanála in Éirinn faisnéis le déanaí i bhfoirm litir fhógartha arna dátú 6 Iúil 2018 a sheol Cigirí Pleanála na RA chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir leis an iarratas ar thoiliú pleanála (cead pleanála) do Stáisiún Núicléach Wylfa Newydd, stáisiún a bhfuil sé i gceist é a thógáil i dtuaisceart na Breataine Bige.  

Is éard atá i gceist leis an bhforbairt bheartaithe ná stáisiún giniúint leictreachais núicléach a thógáil ar chósta thuaidh Anglesey, i dtuaisceart na Breataine Bige, stáisiún a mheastar go mbeidh aschur thart ar 3.1 gigeavata aige. Cuimsíonn an fhorbairt oibreacha buana agus sealadacha sa timpeallacht mhuirí freisin; áiseanna lasmuigh de láthair an stáisiúin chumhachta, lena n-áirítear ionad rialaithe, saotharlann agus garáiste trealamh éigeandála; agus forbairt ghaolmhar a chuimseoidh campas cóiríochta d'oibrithe, áis páirceála agus taistil shealadach, ionad lóistíochta tógála agus feabhsúcháin mórbhealaigh.

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar chóip phriontáilte den iarratas agus a dhoiciméad tacaíochta, nó é sin a cheannach ag gach oifig Údarás Pleanála in Éirinn i rith thréimhse an chomhairliúcháin phoiblí. Is féidir aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt maidir leis an bhforbairt bheartaithe os comhair an Údaráis Phleanála don limistéar ina bhfuil cónaí ar an duine a dhéanann an aighneacht nó a thugann an tuairim roimh 4pm ar an Aoine 15 Feabhra 2019. Is féidir tuilleadh eolais faoin tionscadal seo, agus sonraí teagmhála Údarás Pleanála; a mheas anseo.

Rinneadh fógra mar gheall ar an bhforbairt bheartaithe seo a fhoilsiú san Irish Times, Irish Examiner agus Irish Independent an 22 Samhain 2018. Is féidir cóip den fhógra sin a fheiceáil anseo.

An Roinn Pleanála

Comhairle Contae Chorcaí 

22 Samhain 2018

 

 

Ráiteas Príobháideachais

 

Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí aon fhaisnéis phearsanta a thugann tú dúinn ar mhaithe le d'aighneacht/do thuairim a phróiseáil. Is é an bonn dlíthiúil atá i bhfeidhm maidir le próiseáil na faisnéise seo ná Ailt 6(1)(c) agus 6(1)(e) den Rialachán RGCS agus  Ailt 132(4) agus 132(5) de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001, arna leasú. I gcomhréir le hAlt 132(4) + (5) de na Rialacháin, déanfar aighneachtaí/tuairimí chomh maith le faisnéis phearsanta nó achoimre díobh sin a roinnt le hAire na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus le Cigirí Pleanála na RA. Foilseoidh Cigirí Pleanála na RA aighneachtaí/tuairimí nó achoimre díobh ar a shuíomh gréasáin. D'fhéadfadh Comhairle Contae Chorcaí aighneachtaí/tuairimí nó achoimre díobh a fhoilsiú freisin.

 

Faoi Alt 9(1) de na Rialacháin RGCS, toirmisctear próiseáil ar shonraí pearsanta a nochtann tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta, nó ballraíocht i gceardchumann agus próiseáil ar shonraí géiniteacha nó sonraí bithmhéadracha a úsáidtear chun duine nádúrtha a shainaithint, nó sonraí a bhaineann le sláinte nó saol gnéis nó gnéaschlaonadh an duine. Dá bharr sin, iarrann Comhairle Contae Chorcaí orthu siúd atá ag déanamh aighneachtaí/ag tabhairt tuairimí gan sonraí den chineál sin a chur san áireamh sna haighneachtaí/tuairimí sin.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi bheartas príobháideachais Chomhairle Contae Chorcaí, cliceáil anseo https://www.corkcoco.ie/Privacy-Policy

 

 

Go ginearálta, beidh cead pleanála ag teastáil uait d'aon fhorbairt ar thalamh nó réadmhaoin atá i gceist agat, mura bhfuil an fhorbairt sin díolmhaithe go sonrach ón riachtanas sin. Cuimsíonn an téarma 'forbairt' oibreacha a chur ar bun (tógáil, scartáil, athrú) ar thalamh nó ar fhoirgnimh agus ábhar a chruthú a dhéanfaidh athrú mór ar an talamh nó na foirgnimh sin.

Faigh rochtain ar Threoirlínte chun Aighneacht a dhéanamh maidir le hIarratas Pleanála anseo

Faigh rochtain ar eolas anseo maidir le Clinicí Réamhphleanála agus Comhairliúcháin Réamhphleanála

Faigh rochtain ar PL1 anseo: "Treoir maidir le Cead Pleanála (2003)"

Faigh rochtain ar PL 2 anseo: "Iarratas Pleanála a Dhéanamh (2005)"

Faigh rochtain ar PL 3 anseo: "Tuairimí a thabhairt maidir le hIarratas Pleanála"

Faigh rochtain ar PL 4 anseo: "Teach a Thógáil - Na Saincheisteanna Pleanála"

Faigh rochtain ar PL 5 anseo: "Obair a Dhéanamh Timpeall an Tí - Na Saincheisteanna Pleanála"

Chun tuilleadh bileoga eolais faoi phleanáil a fháil, tabhair cuairt ar an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil anseo

Tá sé i gceist go mbeadh sé seo ina threoir phraiticiúil amháin. Ní léirmhíniú dlíthiúil críochnúil den dlí pleanála é. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Údarás Pleanála ag úsáid na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.

Tabhair faoi deara go bhfuil a cuid foirmeacha pleanála leasaithe ag Comhairle Contae Chorcaí chun go mbeadh siad ag cloí leis na hathruithe a rinneadh le déanaí ar an reachtaíocht Cosanta Sonraí. Ar agus ón 5 Meitheamh 2018, ní mór gach iarratas a chur isteach ag úsáid na foirmeacha leasaithe.

 

Foirm Iarratais Phleanála (Gaeilge)

Planning Application Form (English) {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Treoirlínte maidir le Foirmeacha Iarratais Phleanála (Gaeilge)

Planning Application Form Guidelines (English)

Fógra Láithreáin Halla an Chontae (Gaeilge)

County Hall Site Notice (English)

Fógra Láithreáin an Rannáin Thiar (Gaeilge)

Western Division Site Notice (English)

Eolas Breise Tábhachtach a chur le Fógra Láithreáin Halla an Chontae (Gaeilge)

Significant Further Information Site Notice County Hall (English)

Eolas Breise Tábhachtach a chur le Fógra Láithreáin an Rannáin Thiar (Gaeilge)

Significant Further Information Site Notice Western Division (English)

Foirm Thréithrithe Láithreáin GCC (Gaeilge & Béarla)

Foirm Iarratais do Dheimhniú Díolúine (Gaeilge)

Exemption Certificate Application Form (English) {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo} 

Síneadh ar Fhad an Cheada Phleanála (Gaeilge)

Extension of Duration of Planning Permission (English) {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Foirm Iarratais Bhreise - SF1 {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Foirm Ghearáin maidir le Forfheidhmiú

Foirm Iarratais do Cheadúnas Treochomhartha

Deimhniú Díolúine - Mír 5 Nótaí Iarratais

Treoir faoi Conas aighneacht a dhéanamh maidir le hIarratas Pleanála

Nótaí Treorach maidir le Comhairliúcháin Réamhphleanála

Tá tús curtha ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt leis an bpróiseas chun Straitéis Spásúlachta agus Eacnamaíoch Réigiúnach a chur le chéile don Réigiún Theas ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt don Chreat Náisiúnta Pleanála nua (Éire 2040).

Is féidir tuilleadh eolais maidir le Réamhdhréacht den doiciméad Comhairliúchán Poiblí a fháil ach chliceáil ar an nasc seo.

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí poiblí mar fhreagra ar an bPáipéar Saincheisteanna. Féach an ceangaltán chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach www.southernassembly.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

FÓGRA TÁBHACHTACH
Tabhair faoi deara gur athraíodh an Treoir MTT. Má tá sé i gceist agat Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) a ullmhú maidir le hIarratas Pleanála, dírítear d'aird ar Chiorclán PL1/2017 na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil arna eisiúint ar an 15 Bealtaine 2017.  
(tá cóip chrua ar fáil ón Oifig Thosaigh).
De rogha air sin, téigh go dtí www.environ.ie chun rochtain a fháil ar an gciorclán le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.