Mar a bhfuilimid faoi láthair

Tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis tús a chur le Plean nua Forbartha Contae a ullmhú don tréimhse 2022-2028 de réir na gcéimeanna a leagtar amach sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt.  Is í aidhm an Phlean Fhorbartha ná forbairt an chontae sa todhchaí a threorú. 

Beidh an plean nua difriúil ná Pleananna Forbartha Contae go dtí seo in dhá réimse lárnacha:

  • Bainfear le teorainn nua riaracháin an chontae toisc gur cuireadh síneadh le teorainn na Comhairle Cathrach.
  • Cuimseofar lonnaíochtaí ar fad an Chontae, in ionad na 8 bPlean Ceantar Áitiúil do na Ceantair Bhardasaí a nglacadh leo i 2017 agus na bPleananna Forbartha Baile do na 9 mBaile Comhairlí Baile mar a bhíodh.

Ba é an chéad chéim ná Doiciméad Comhairliúcháin Phoiblí a ullmhú agus Doiciméid Chúlra tacaíochta a thugann aghaidh ar chuid de na príomhréimsí le bheith mheasta. Bhí an Doiciméad Comhairliúcháin Phoiblí (le feiscint thuas) agus na Doiciméid Chúlra (le feiscint thíos) a bhí mar chuid den Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí Réamhdhréachta a bhí á thaispeáint go poiblí ón Déardaoin an 12ú Márta go dtí 12 meán oíche Déardaoin an 2ú de Iúil, 2020. Tá deireadh anois leis an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí ar an Réamhdhréacht.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Ullmhóidh Comhairle Contae Chorcaí Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi Alt 11 (4) ina ndéanfar achoimre ar na haighneachtaí (a fuarthas le linn na tréimhse comhairliúcháin phoiblí roimh an dréacht) agus leagfaidh sé amach a thuairim / a mholtaí maidir le polasaithe atá le háireamh sa Dréachtphlean Forbartha Contae. Tabharfar an tuarascáil do Bhaill Thofa Chomhairle Contae Chorcaí ar an 28ú Lúnasa 2020 lena mbreithniú. Beidh an tuarascáil seo ar fáil ar leathanach suíomh Gréasáin Athbhreithniú an Phlean Forbartha Contae a luaithe is praiticiúil tar éis an dáta sin.

Ullmhófar Dréachtphlean Forbartha Contae ansin agus cuirfear ar fáil é le haghaidh comhairliúcháin phoiblí in Aibreán 2021 (ag an gcéim sin níos faide is féidir aighneachtaí a dhéanamh).


Céimeanna
Céim Réamh-Dhréachta lena n-ullmhaítear cáipéisí cúlra doiciméad comhairliúcháin phoiblí agus comhairliúchán poiblí tosaigh.