Mar a bhfuilimid faoi láthair

Tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis tús a chur le Plean nua Forbartha Contae a ullmhú don tréimhse 2022-2028 de réir na gcéimeanna a leagtar amach sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt.  Is í aidhm an Phlean Fhorbartha ná forbairt an chontae sa todhchaí a threorú.

Beidh an plean nua difriúil ná Pleananna Forbartha Contae go dtí seo in dhá réimse lárnacha:

Bainfear le teorainn nua riaracháin an chontae toisc gur cuireadh síneadh le teorainn na Comhairle Cathrach.

Cuimseofar lonnaíochtaí ar fad an Chontae, in ionad na 8 bPlean Ceantar Áitiúil do na Ceantair Bhardasaí a nglacadh leo i 2017 agus na bPleananna Forbartha Baile do na 9 mBaile Comhairlí Baile mar a bhíodh.

D’fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi Alt 11 (4) dar dáta an 28ú Lúnasa 2020 ag déanamh achoimre ar na haighneachtaí a fuarthas le linn na Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí Réamhdhréachta (Déardaoin an 12ú Márta go dtí an Déardaoin 2ú Iúil, 2020, dúnta anois), ag leagan amach Tuairimí agus Moltaí an Phríomhfheidhmeannaigh le cur san áireamh sa Dréachtphlean Forbartha Contae. Tá an tuarascáil seo ar fáil anois fé Chéim a hAon thíos.

 

Na Chéad Chéimeanna Eile

Breithneoidh na Comhaltaí Tofa ar Thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh go dtí Dé hAoine 6ú Samhain 2020.

Ansin ullmhófar an Dréachtphlean Forbartha Contae agus cuirfear ar fáil é le haghaidh comhairliúcháin phoiblí in Aibreán 2021 (ag an bpointe sin is féidir aighneachtaí breise a dhéanamh).

Ullmhófar Dréachtphlean Forbartha Contae ansin agus cuirfear ar fáil é le haghaidh comhairliúcháin phoiblí in Aibreán 2021 (ag an gcéim sin níos faide is féidir aighneachtaí a dhéanamh).

 

Céimeanna

Céim Réamh-Dhréachta lena n-ullmhaítear cáipéisí cúlra doiciméad comhairliúcháin phoiblí agus comhairliúchán poiblí tosaigh.