Imleabhar a hAon

Imleabhar 1 Príomhábhar Polasaí

Príomhábhar Polasaí

Imleabhar a Dó

Imleabhar 2 Oidhreacht agus Taitneamhacht

Oidhreacht agus Taitneamhacht

Imleabhar a Trí

Imleabhar 3 Corcaigh Thuaidh

Corcaigh Thuaidh

Imleabhar a Ceathair

Imleabhar 4 Corcaigh Theas

Corcaigh Theas

Imleabhar a Cúig

Imleabhar 5 Iarthar Chorcaí

Iarthar Chorcaí

Imleabhar a Sé

Imleabhar 6  Tuarascálacha Comhshaoil

Tuarascálacha Comhshaoil

Imleabhar a Seacht

Imleabhar 7 Léarscáileanna

Léarscáileanna

Mar a bhfuilimid anois

Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021

Ullmhaíodh Dréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021 de réir forálacha an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasú) agus bhí sé ar taispeáint i gcóir na tréimhse comhairliúchán poiblí a mhairfidh ar feadh 10 seachtaine ag tosnú ar an 22ú hAibreán agus a chríochnaigh ag meán oíche ar an Déardaoin 1ú Iúil 2021.

Tionóladh seimineár gréasáin phoiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí Dé Céadaoin an 26ú Bealtaine, 2021. Tá an seimineár gréasáin ar fáil le feiscint anois ag an nasc seo: Seimineár Gréasáin Phoiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí , chomh maith le cáipéisí seo a leanas  i ndáil leis an seimineár

Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021- Cur i láthair ón seimineár gréasáin phoiblí 
Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphlean Forbartha Contae Chorcaí 2021 - Ceisteanna agus Freagraí ón seimineár gréasáin phoiblí 

An féidir liom an Dréachtphlean a fheiscint fós?
Tá cáipéisí an Dréachtphlean fós ar fáil le feiscint inár Seomra Comhairliúcháin Pobal Fíorúil thíos agus is féidir é a íoslódáil.

Cliceáil anseo le teacht ar  an Seomra Comhairliúchán  Poiblí Fíorúil

 

Cliceáil Anseo chun Féach ar an gCnaipe Aighneachtaí

 

Na Chéad Chéimeanna Eile:


Tá Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi Alt 12 (4) ar gach aighneacht / tuairim a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí á hullmhú. Leagfar amach sa tuarascáil seo Freagra agus Moladh an Phríomhfheidhmeannaigh ar gach aighneacht agus téacs d'aon Leasuithe Molta ar an Dréachtphlean. Scaipfear an Tuarascáil do na Baill Thofa i Meán Fómhair 2021 lena breithniú agus beidh sí ar fáil ar líne a luaithe agus is féidir ina dhiaidh sin. Tá an Amlíne do Phróiseas Athbhreithnithe Phlean Forbartha Chontae Chorcaí  tugtha sna Ceisteanna Coitianta thuas a leagann amach an próiseas déanta plean agus an chéim ar a bhfuilimid anois.

Ar thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh a bhreithniú, féadfaidh na Comhaltaí Tofa an Dréachtphlean a leasú . Cuirfear leasuithe ábhartha ar an Dréachtphlean ar taispeáint go poiblí i mí Eanáir 2022 agus tabharfar cuireadh ansin don phobal aighneachtaí / barúlacha a dhéanamh ar na leasuithe seo.