Imleabhar a hAon

Imleabhar 1 Príomhábhar Polasaí

Príomhábhar Polasaí

Imleabhar a Dó

Imleabhar 2 Oidhreacht agus Taitneamhacht

Oidhreacht agus Taitneamhacht

Imleabhar a Trí

Imleabhar 3 Corcaigh Thuaidh

Corcaigh Thuaidh

Imleabhar a Ceathair

Imleabhar 4 Corcaigh Theas

Corcaigh Theas

Imleabhar a Cúig

Imleabhar 5 Iarthar Chorcaí

Iarthar Chorcaí

Imleabhar a Sé

Imleabhar 6  Tuarascálacha Comhshaoil

Tuarascálacha Comhshaoil

Imleabhar a Seacht

Imleabhar 7 Léarscáileanna

Léarscáileanna

Mar a bhfuilimid anois

Cá bhfuilimid Anois Ullmhaíodh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi Alt 12 (4) a phléann gach aighneacht / tuairim a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí. Leagtar amach sa tuarascáil seo Freagra agus Moladh an Phríomhfheidhmeannaigh ar gach aighneacht bhailí chomh maith le téacs d'aon Leasuithe Beartaithe ar an Dréachtphlean.  Scaipeadh an Tuarascáil ar na Comhaltaí Tofa ar an 24 Meán Fómhair 2021 lena mbreithniú agus tá sí ar fáil ar líne ón Aoine 1 Deireadh Fómhair 2021.

Féach ar Chéim a Trí thíos le haghaidh liosta iomlán de na doiciméid.
Tá roinnt imleabhar i dTuarascáil Alt 12 (4) an Phríomhfheidhmeannaigh:
Imleabhar a hAon Cuid a hAon: Príomhcheisteanna, Freagraí agus Moltaí
Imleabhar a hAon Cuid a Dó: Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moltaí ar Aighneachtaí. Tá ceithre chuid ann i gceist anseo; a) go d).
Imleabhar a Dó Cuid a hAon: Leasuithe Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae Chorcaí - Imleabhar a hAon agus a Dó.
Imleabhar a Dó Cuid a Dó: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Trí Chorcaigh Thuaidh.
Imleabhar a Dó Cuid a Trí: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Ceathair Corcaigh Theas.
Imleabhar a Dó Cuid a Ceathair: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Cúig Iarthar Chorcaí.
Imleabhar a Trí Cuid a hAon: Measúnú Straitéiseach Riosca Tuilte Nuashonraithe, (Ar fáil níos déanaí).
Imleabhar a Trí Cuid a Dó: Comhstraitéis Tithíochta / Riachtanas Tithíochta nuashonraithe Measúnú Éilimh, (Ar fáil níos déanaí).
Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Trí Cuid a Trí:Dréacht Comhstraitéis Mhiondíola, (Ar fáil níos déanaí).

Cá bhfaighidh mé an Dréachtphlean?

Tá doiciméid an Dréachtphlean ar fáil le feiscint inár Seomra Comhairliúcháin Phoiblí Fíorúil thíos agus is féidir iad a íoslódáil chomh maith ach cliceáil a dhéanamh ar na híomhánna thuas.

Cliceáil anseo le teacht ar  an Seomra Comhairliúchán  Poiblí Fíorúil

 

Cliceáil Anseo chun Féach ar an gCnaipe Aighneachtaí

 

Na Chéad Chéimeanna Eile:

Tar éis Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh a bhreithniú, féadfaidh na Comhaltaí Tofa an Dréachtphlean a leasú. Cuirfear leasuithe ábhartha don Dréachtphlean ar taispeáint go poiblí ar an 18 Eanáir 2022, agus tabharfar cuireadh don phobal aighneachtaí / barúlacha a dhéanamh ar na leasuithe seo. Tá an Amlíne do Phróiseas Athbhreithnithe Phlean Forbartha Chontae Chorcaí tugtha sna Ceisteanna Coitianta thuas a leagann amach an próiseas déanta plean agus an chéim ar a bhfuilimid anois.