Is í freagracht an Údaráis Phleanála cinntí pleanála a fhorfheidhmiú; tá cumhachtaí forfheidhmithe forleathana aige chun a chinntiú go ndéantar forbairt a chur i gcrích i gcomhréir le coinníollacha an Cheada Phleanála agus chun aon fhorbairt neamhúdaraithe a stopadh agus a chur ina ceart.

Ba cheart a bheith cúramach a chinntiú go ndéantar gach coinníoll a bhaineann le Cead Pleanála agus leis na pleananna ceadaithe a chomhlíonadh go hiomlán chun a leithéid de ghníomh forfheidhmithe a sheachaint, agus chun deacrachtaí a chosc nuair atá an réadmhaoin á díol níos déanaí. Féach an mhír ar fhorbairt phleanála neamhúdaraithe a chur ina ceart thíos.
 
Forbairt Neamhúdaraithe a Stopadh

Má cheapann tú go bhfuil duine éigin ag forbairt nó ag úsáid talún gan Chead Pleanála nó in aghaidh coinníollacha Cead Pleanála, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh i scríbhinn leis an Údarás Pleanála ag úsáid na Foirme Gearáin maidir le Forfheidhmiú. Seolfaidh an tÚdarás Pleanála Litir Rabhaidh chuig an duine atá i mbun na forbartha bunaithe ar shonraí an ghearáin a fuarthas ar an gcuntar go bhfuil a dhóthain eolais ar fáil chun a leithéid de litir a sheoladh. Déanfaidh an tÚdarás an t-ábhar a iniúchadh ina dhiaidh sin chun a chinneadh cibé an gá nó nach gá gníomh forfheidhmithe a ghlacadh.

Is féidir le haon duine iarratas a dhéanamh don Chúirt Chuarda nó don Ardchúirt ar ordú chun forbairt nó úsáid neamhúdaraithe talún a shrianadh, nó chun ordú a fháil ó na cúirteanna go gcloífí le coinníollacha an Cheada Phleanála. Tá na Cúirteanna freagrach as a dhéanamh cinnte go gcloítear le haon ordú a dhéantar.

Foirm Ghearáin maidir le Forfheidhmiú

Pionóis do Sháruithe a dhéantar ar an dlí Pleanála

Is cion é aon obair tógála a chur ar bun a bhfuil Cead Pleanála uaidh gan Cead Pleanála a fháil. Tá cumhacht ag Údaráis Phleanála forbairt neamhúdaraithe a stopadh, agus d'fhéadfadh go mbeadh costas ard ann dá bharr don chiontóir. D'fhéadfaí a iarraidh ort oibreacha neamhúdaraithe a chur i gceart, agus d'fhéadfaí a éileamh ort costais agus speansais a thabhaíonn an tÚdarás Pleanála a íoc. Ar chiontú sa Chúirt Chuarda, d'fhéadfaí fíneálacha troma a ghearradh ort, chomh maith le fíneálacha in aghaidh an lae má leanann an cion ar aghaidh agus/nó téarma príosúnachta sé mhí. Ar chiontú sna hArdchúirteanna, d'fhéadfaí fíneálacha níos troma fós a ghearradh ort, chomh maith le fíneálacha troma in aghaidh an lae má leanann an cion ar aghaidh agus/nó téarma príosúnachta dhá bhliain.
 
Forbairt Phleanála Neamhúdaraithe a chur ina Ceart

Is féidir botúin a dhéanamh i ngan fhios duit féin maidir leis an gá atá ann le Cead Pleanála. Má chuireann tú i gcrích forbairt neamhúdaraithe, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chead Pleanála chun í a choinneáil. É sin ráite, níor cheart an nós imeachta seo a úsáid chun an próiseas iarratais ar Chead Pleanála a sheachaint roimh obair tógála a thosú, ós rud é nach bhfuil ráthaíocht ann go bhfaighidh tú Cead Pleanála le coinneáil nó go bhféadfaí iarraidh ort athruithe costasach a dhéanamh.

Tá an táille chun iarratas a dhéanamh ar fhorbairt neamhúdaraithe a choinneáil trí huaire níos airde ná an táille le haghaidh iarratais a dhéantar ar fhorbairt bheartaithe. Ní chiallaíonn sé má thugtar cead pleanála chun forbairt a choinneáil go bhfuil tú saor ó gach cúis más rud é gur glacadh gníomh forfheidhmithe i d'aghaidh cheana féin. Má tá tú ag ceannach réadmhaoine, déan cinnte go bhfuair an foirgneamh féin agus aon síneadh nó athruithe a rinneadh air Cead Pleanála nó go bhfuil siad díolmhaithe ón riachtanas Cead Pleanála a fháil. D'fhéadfadh tusa, mar an t-úinéir nua, a bheith freagrach má ghlacfaí gníomh forfheidhmithe.
 
Faomhadh eile

Má fhaigheann tú Cead Pleanála, ní hé seo amháin a thabharfaidh cead duit d'fhorbairt bheartaithe a chur i gcrích. D'fhéadfaí faomhadh eile a iarraidh ort, ag brath ar an gcineál forbartha atá ann. Mar shampla, ní mór do gach foirgneamh, síneadh, claochlú agus athrú áirithe in úsáid an fhoirgnimh atá ann cheana cloí leis na Rialacháin Foirgníochta, ina leagtar amach na bunriachtanais deartha agus tógála. Is dócha go mbeidh Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteáin ag teastáil ó fhorbairtí neamhchónaitheacha faoi na rialacháin sin. D'fhéadfadh sé go mbeadh cead ag teastáil uait freisin chun ceangal a dhéanamh le príomhphíoba uisce nó leis an gcóras séarachais.

 

Is féidir bileoga eolais eile maidir le pleanáil lena n-áirítear 'Treoir maidir leis na Rialacháin Foirgníochta, PL. 11' a fháil anseo

Tá gnás achomhairc cuimsitheach in chuid dhílis den chóras pleanála.

Faoin gcóras sin, d'fhéadfadh aon chinneadh pleanála a dhéanann an tÚdarás Pleanála a bheith faoi réir athbhreithniú neamhspleách ón mBord Pleanála. 

Is féidir rochtain a fháil ar an leagan inphriontáilte den "Treoir chun Achomharc a Dhéanamh" anseo".

Tugann an bhileog seo sonraí faoi phríomhghnéithe an phróisis achomhairc agus tá sé i gceist go mbeadh sí ina treoir phraiticiúil do na nósanna imeachta atá leagtha síos faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú. Ní léirmhíniú dlíthiúil críochnúil den dlí pleanála í. NÍ bhaineann an Treoir seo le hiarratais dhíreacha a dhéantar chuig an mBord ar cheadanna / fhaomhadh pleanála maidir le forbairt bhonneagair straitéiseach. Féach an treoir ar leith atá ann do nósanna imeachta den chineál sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó d'Údarás Pleanála áitiúil, ar líne ag nó ag An Bord Pleanála nó ag an seoladh seo a leanas:

An Rúnaí,
An Bord Pleanála,
64 Sráid Marlborough,
Baile Átha Cliath 1.
Teil: 01 8588 100.

 

Cairéil Alt 261A An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2010, arna leasú.


Chuimsigh an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2010 agus an tAcht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011 roinnt forálacha reachtúla nua; cuireadh tús leo seo ar an 15 Samhain 2011..
Déantar riachtanais na bhforálacha reachtúla sin a achoimriú mar seo a leanas:

(i) Éilítear ar údaráis áitiúla liosta iomlán de na cairéil ar fad atá ina ndlínse a dhéanamh

(ii) Laistigh de naoi mí óna gcuirtear na forálacha reachtúla i bhfeidhm, bhí ar gach údarás pleanála na cairéil incháilithe a aithint agus cinneadh a dhéanamh cibé an raibh nó nach raibh gá le Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT) nó Tástáil i leith Measúnú Oiriúnachta (MO) agus, da mba rud é go raibh gá leo, cibé an cuireadh i gcrích iad nó nár cuireadh

(iii) Nuair a chinneann an tÚdarás Pleanála go raibh gá le MTT nó MO (nó Tástáil den rud céanna) a dhéanamh ach nach ndearnadh é sin, eiseoidh an tÚdarás Pleanála, ag brath ar chinntí maidir le stádas pleanála an chairéil, fógra chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil ag iarraidh air iarratas a dhéanamh don Bhord chun toiliú ionaid a fháil maidir leis an gcairéal, nó eiseoidh sé fógra chuig úinéir nó oibritheoir an chairéil ag iarraidh air a chuid gníomhaíochtaí a stopadh.

(iv) Tá sé de cheart ag oibritheoirí cairéal athbhreithniú de chinneadh an údaráis phleanála agus/nó a chinntí a éileamh ón mBord Pleanála.
Ba cheart a thabhairt faoi deara gur achoimre gearr ar impleachtaí na bhforálacha reachtúla thuasluaite iad na nithe thuasluaite agus gur féidir téacs iomlán an Achta um Pleanáil & Forbairt, 2000-2010 a rochtain anseo.

Rinne an Roinn Pleanála measúnú ar na cairéil ar fad i gceantair riaracháin Chomhairle Contae Chorcaí mar a éilítear faoi Mhír 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2010, arna leasú. Is féidir rochtain a fháil ar shonraí na gcairéal a rinneadh measúnú orthu, chomh maith le tuarascálacha agus fógraí (más infheidhme) agus nasc chuig an léarscáil CFG a fháil ag an nasc a thugtar anseo thíos.
Déanfar an suíomh gréasáin a thabhairt suas chun dáta chomh luath agus a fhaightear na cinntí ón mBord Pleanála maidir le hathbhreithniú na bhfógraí nó na gcinntí a dhéantar maidir le Toiliú Ionaid.

 

Mír 261A Measúnú ar Chairéil

Achoimre ar na hIarratais ar Chlárúchán Cairéal a fuair Comhairle Contae Chorcaí

 

 

Cúlra:

Faoin Acht um Athbheochan Uirbeach agus Tithe, 2015, (an tAcht) éilítear ar gach údarás pleanála Clár um Láithreáin Fholmha (an Clár) a chruthú agus a chothú go rialta.  Ní mór don Chlár a bheith bunaithe roimh Eanáir 1 2017.  Is féidir láithreán folamh a chur ar an gClár nuair a mheasann an tÚdarás go raibh sé folamh ar feadh ar a laghad 12 mhí sular cuireadh ar an gClár é.

Tá measúnú agus cainníochtú déanta ag an gComhairle maidir le líon agus suíomh na láithreán folamh, ag díriú ar Cheantair Uirbeacha Chontae Chorcaí i dtús báire. Rinneadh suíomhanna a mbeadh oiriúnach do thithíocht a mheasúnú go mion bunaithe ar na critéir atá leagtha amach san Acht, critéir ar féidir a achoimriú mar seo a leanas:
Go bhfuil limistéar níos mó ná 0.05 heicteár ag an suíomh agus go bhfuil sé criosáilte chun críocha cónaithe nó athnuachana.  Más talamh cónaithe atá i gceist go bhfuil an suíomh:

 1. Suite i limistéar ina bhfuil gá le tithíocht
 2. Go bhfuil an suíomh oiriúnach le haghaidh tithíochta, agus,
 3. Go bhfuil an láithreán nó an chuid is mó den láithreán folamh nó neamhúsáidte

Agus más talamh athnuachana atá ann:

 1. Go bhfuil an láithreán nó an chuid is mó den láithreán folamh nó neamhúsáidte, agus,
 2. Go bhfuil drochthionchar ag an láithreán folamh ar thaitneamhachtaí atá ann cheana nó go laghdaíonn sé taitneamhacht a cuireadh ar fáil mar chuid de bhonneagar agus áiseanna poiblí atá ann cheana

Íoslódáil

 • Ráiteas gur athraigh úinéireacht ar láithreán folamh
 • Clár na Láithreán Folamh de Chomhairle Contae Chorcaí

  Láithreáin Fholmha a Aithint:

  Chun cinneadh a dhéanamh faoi cibé an gcomhlíonann láithreán na critéir nó nach gcomhlíonann, ar dtús déantar an láithreán a iniúchadh, glactar grianghraif de agus ullmhaítear tuairisc ina bhfuil cur síos ginearálta den láithreán agus ina leagtar amach an stair phleanála a bhaineann leis an láithreán, más amhlaidh go bhfuil a leithéid ar fáil. 

  Is riachtanas é de chuid an Achta freisin go ndéanfaí an láithreán a chur ar an gClár, go ndéanfaí sonraí maidir le húinéireacht agus teidlíocht an láithreáin a aithint, agus go ndéanfaí luach margaidh an láithreáin a chinneadh ina dhiaidh sin. Cuireadh críoch leis an bpróiseas reachtúil ag cur in iúl d'úinéirí réadmhaoine go bhfuil sé i gceist ag an údarás a réadmhaoin a chur ar Chlár na Láithreán Folamh, agus tá an tréimhse aighneachtaí 28 lá d'úinéirí a fuair fógra imithe in éag.

  Clár & Tobhach na Láithreán Folamh:

  Bunaíodh an Clár ar an 1 Eanáir 2017.  Caithfidh an t-údarás a chur in iúl d'úinéirí réadmhaoine roimh an 1 Meitheamh 2018 go ndéanfar tobhach a ghearradh maidir le 2018 in Eanáir 2019, ar a láithreáin, atá ar an gClár, agus gach bliain ina dhiaidh sin go dtí nach bhfuil a láithreáin folamh a thuilleadh.  Beidh an tobhach le híoc go riaráisteach gach bliain ag tosú in 2019 ag gach úinéir de láithreán folamh atá ar an gClár ar an 1 Eanáir den bhliain sin. Beidh an tobhach le híoc ar éileamh ón údarás agus déanfar é a ríomh ag 7% de luach margaidh an láithreáin.

  An Próiseas Achomhairc:

  Nuair a chuireann údarás áitiúil in iúl d'úinéir láithreáin go bhfuil sé i gceist aige a láithreán a chur ar Chlár na Láithreán Folamh, tá sé de cheart ag an úinéir cur ina aghaidh agus aighneacht a dhéanamh os comhair an údaráis phleanála laistigh de 28 lá.  Más rud é, tar éis iniúchadh a dhéanamh ar an aighneacht, go measann an t-údarás go raibh an láithreán folamh ar feadh na tréimhse 12 mhí atá i gceist agus gur láithreán folamh i gcónaí é, déanfaidh sé taifead den láithreán sa Chlár. Chomh luath agus a dhéantar taifead de láithreán sa Chlár, caithfidh an t-údarás é seo a chur in iúl don úinéir. Is féidir leis an úinéir, laistigh de 28 lá (ó dháta an fhógra sin), achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh os comhair an Bhoird Phleanála (ABP).  Ní dhéanfar an láithreán a thaifead ar an gClár sula ndéanfaidh ABP cinneadh faoin achomharc sin.

  Roimh 1 Meitheamh 2018, caithfidh an t-údarás a chur in iúl d'úinéirí láithreán folamh atá ar an gClár ar an 1 Eanáir 2018 go mbeidh tobhach le híoc ar an láithreán do 2018 in Eanáir 2019.    Is féidir le húinéirí réadmhaoine aighneachtaí a dhéanamh maidir leis an taifead sa Chlár os comhair an údaráis laistigh de 28 lá.  Más rud é, tar éis iniúchadh a dhéanamh ar an láithreán, go measann an t-údarás í gcónaí gur cheart don réadmhaoin a bheith ar an gClár, caithfidh sé é sin a chur in iúl don úinéir agus is féidir leis an úinéir, laistigh de 28 lá ó dháta an fhógra sin, achomharc a dhéanamh os comhair ABP.  Má sheasann ABP leis an achomharc, déanfar an iontráil sa Chlár a chur ar ceal.

  Ní mór don údarás luach margaidh an láithreáin fholaimh a chinneadh chomh luath agus a dhéantar é a thaifead ar Chlár na Láithreán Folamh agus é sin a chur in iúl don úinéir.  Is féidir leis an úinéir an luacháil sin a achomharc os comhair an Bhinse Luachála laistigh de 28 lá ón bhfógra a fháil.  Faoi réir achomharc a dhéanamh maidir le pointe dlí, is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Bhinse.

  Is féidir le húinéir láithreán folamh a fhaigheann éileamh chun tobhach a íoc an t-éileamh sin a achomharc os comhair ABP laistigh de 28 lá ón dáta a fhaightear an t-éileamh ar an mbonn nach bhfuil an láithreán folamh a thuilleadh nó go ndearnadh botún agus an tobhach á ríomh.  Má sheasann ABP leis an achomharc sin, déanfar an iontráil sa Chlár a scriosadh agus an t-éileamh a chur ar ceal nó tabharfaidh ABP comhairle don údarás maidir leis an tobhach ceart ar chóir a ghearradh agus déanfar éileamh eile a eisiúint.