Tá Stiúrthóireacht Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as an líonra bóithre is mó (12,200 km) atá ag aon údarás áitiúil sa tír a chothabháil. Tá an Chomhairle ag leanúint d'acmhainní suntasacha a infheistiú i mbóithre a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an chontae.

Sonraí Teagmhála Bóithre

Tuairiscigh Fadhb

Fiosrúchán Bóithre

 

Tuairiscigh Fabht Soilsithe Phoiblí nó Fabht Solais Sráide

Tuairiscigh É - Fadhbanna Soilsithe Phoiblí agus eolas faoi conas iad a thuairisciú

Tá Airtricity Utility Solutions (AUS) faoi chonradh ag Comhairle Contae Chorcaí chun Soilsiú Poiblí a chur ar fáil agus a chothabháil i gContae Chorcaí.

Is féidir leat fabht a thuairisciú go díreach le Airtricity ach cliceáil ar an deilbhín seo a leanas:

You can report a fault directly to Airtricity by clicking on the following icon:

nó Cuir Glaoch ar Airtricity ag Saorghlao: 1800 372 772.

D'fhéadfaí go mbeidh ort an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil:

Ainm an bhaile nó an tsráidbhaile agus ainm na sráide.
Suíomh an tsolais (taobh amuigh de theach uimhir 5, mar shampla).
An uimhir ar an gcuaille.
D'ainm agus d'uimhir theagmhála.

Tá uimhir ar gach cuaille

Mura bhfuil uimhir ar an solas, is dócha nach Airtricity atá á choinneáil agus, dá bhrí sin, is dócha nach bhfuil sé faoi chúram Chomhairle Contae Chorcaí. Sa chás sin, is é forbróir an eastáit atá freagrach as na soilsí go fóill. Tuairiscigh aon fhabht le soilsí den chineál sin don fhorbróir.


Cásanna Éigeandála

Dá bhfeicfeá aonad an tsoilsithe phoiblí á leagan, nó rud ar bith eile fiú a mheasfá a dteastaíonn aird phráinneach ina leith, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Airtricity ag an uimhir thuas béim a chur ar an bpráinn a bhaineann leis an ábhar. Má bhíonn imní ort go bhfuil cuaille beo mar gheall ar thimpiste nó ar chúis eile, agus mura bhfuil tú in ann freagra a fháil láithreach ó Airtricity mar gheall go bhfuil sé lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, ba cheart duit glaoch a chur ar uimhir Íosghlaonna Éigeandála an BSL, 1850 372 999, chun an fhadhb a thuairisciú agus déanfaidh an BSL an láithreán sábháilte.

Tá sé de chumhacht ag Comhairle Contae Chorcaí, agus í mar Údarás Bóithre, bóithre áitiúla a thréigean. Tá an fheidhm sin forchoimeádta do Chomhaltaí Tofa agus tá comhairliúchán poiblí mar chuid di. Ní mór don Aire, tar éis dó dul i gcomhairle le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), Ordú chun bóthar náisiúnta nó réigiúnach a thréigean a cheadú, áfach. Agus bóthar tréigthe, níl an tÚdarás Bóithre freagrach as a chothabháil a thuilleadh ach ní bhíonn tionchar ag a thréigean ar cheart bealaigh an phobail maidir leis an mbóthar, atá ann dó fós.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Bóithre (Airgeadas agus Riarachán), Teach na Cúirte, An Sciobairín, Co. Chorcaí.

Teil: 028 21299

Seoladh ríomhphoist: roads@corkcoco.ie

Tá córas ceadúnais ann maidir le gluaiseacht ualaí neamhghnácha. Chun tuilleadh eolais a fháil agus/nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar na Nótaí Treoracha agus ar an bhFoirm Iarratais thíos: 

Ualaí Neamhghnácha - Nótaí Treoracha

Ceadúnas Ualaí Neamhghnácha - Foirm Iarratais

Céard é an Scéim ‘Uchtaigh Bóthar’?

Is éard atá i gceist le Scéim ‘Uchtaigh Bóthar’ de chuid Chomhairle Contae Chorcaí ná Grúpa rannpháirteach ón Earnáil Ghnó nó ón Earnáil Dheonach / Phobail ag uchtú stráice ainmnithe bóthair, chun bruscar a bhaint de chiumhaiseanna bóthair.
Téann an Scéim chun leasa gach grúpa rannpháirtigh trí chabhrú le bruscar agus na fadhbanna a bhaineann leis a laghdú, agus aird a dhíriú ar iarrachtaí an Ghnólachta nó an Ghrúpa rannpháirtigh ag an am céanna.


Céard é an Scéim ‘Uchtaigh Timpeallán’?

Is éard atá i gceist le Scéim ‘Uchtaigh Timpeallán’ de chuid Chomhairle Contae Chorcaí ná Cuideachta / Gnólacht neamhdheonach rannpháirteach ag uchtú Timpealláin ar mhaithe lena thírdhreachú agus lena chothabháil.
Téann an Scéim chun leasa gach grúpa rannpháirtigh trí fheabhas a chur ar chuma timpeallán, agus aird a dhíriú ar iarrachtaí an Ghnólachta rannpháirtigh nó na Cuideachta rannpháirtí ag an am céanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus / nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an bhFoirm Iarratais chuí thíos.

Foirm Iarratais Uchtaithe Bóthair

Foirm Iarratais Uchtaithe Timpealláin

Ní mór Foirmeacha Iarratais Comhlánaithe a chur ar ais chuig Oifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil, ar cheart duit dul i gcomhairle léi sula ndéanfaidh tú Iarratas.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus / nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an  bhFoirm Iarratais / na Nótaí Míniúcháin thíos:

Foirm Iarratais ar Stad Bus (Cuideachtaí Oibritheora Bus amháin)

Nótaí Míniúcháin Stadanna Bus

Is cur chuige comhfhiontair idir an Chomhairle agus Pobail áitiúla é an Scéim Rannpháirteachais Phobail, ar mhaithe le hoibreacha cothabhála agus feabhsúcháin a dhéanamh ar Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla cuí. Ní mheasfaidh Comhairle Contae Chorcaí ach tograí ina mbeidh ranníocaíocht airgeadais áitiúil mad chuid díobh. Is ionann an ranníocaíocht áitiúil agus 10% de chostas measta na hoibre. Ní ghlacfaidh an Chomhairle ach le ranníocaíochtaí airgeadaíochta roimh ré ón bpobal agus déanfaidh sí na hoibreacha ceadaithe go léir faoin Scéim nuair a íoctar an méid riachtanach de réir infhaighteacht mhaoiniú an deontais.

Ní mór iarratais chomhlánaithe a chur ar ais chuig Oifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil, áit ar féidir leat tuilleadh sonraí a fháil. Chun tuilleadh eolais a fháil agus / nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an bhFoirm Iarratais / an Meamram Míniúcháin thíos:

Foirm Iarratais / Meamram Míniúcháin ar an Scéim Rannpháirteachais Phobail

Tugann Amharcóir Sceidil Bhóithre Chontae Chorcaí achoimre ar na bóithre agus uimhreacha na mbóithre faoi chúram Comhairle Contae Chorcaí, chomh maith le sonraí teagmhála Oifigí Innealtóireachta an Cheantair Bhardasaigh éagsúla.

Sonraí Teagmhála Bóithre

Faoi Alt 76 d'Acht na mBóithre, 1993, tá ceangal ar Úinéirí Talún agus áititheoirí talún gach beart réasúnach a dhéanamh le cinntiú go bhféadfadh uisce draenáil ó bhóthar poiblí isteach ar a dtalamh agus le cinntiú nach n-éalaíonn uisce, ithir ná ábhair eile óna dtalamh go dtí an bóthar.

 

Féadfaidh an Chomhairle foláireamh a thabhairt do chiontóirí, agus mura ngníomhaítear ar an bhfoláireamh sin, féadfar ionchúisimh agus fíneálacha a ghearradh má ghlacfar caingean dlí sna Cúirteanna.  

Más mian leat fadhb a bhaineann le draenáil nó tuilte a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

Déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil má theastaíonn tuilleadh eolais uait.

 

         Uimhreacha Teagmhála Éigeandála:

 

Seirbhísí Éigeandála (má bhíonn saol i mbaol)

112 nó 999

Éigeandáil Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí
(lasmuigh d'uaireanta oifige – deireadh seachtaine, laethanta saoire poiblí agus ar laethanta na seachtaine tar éis 5in agus roimh 9rn)

021 4800048

Cothabháil Mótarbhealaí agus Débhealaí (Lena n-áirítear an bóthar ó Mhala go Corcaigh)

0818 715100

Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae Chorcaí
(uaireanta oifige)

021 4285353

Uimhir Éigeandála do Sheirbhísí Uisce Óil agus Fuíolluisce Uisce Éireann

(lasmuigh de ghnáthuaireanta)

1850 278278

Uimhir Éigeandála Líonraí Gáis

1850 20 50 50

Éigeandáil Líonraí BSL (sreanga lasnairde)

Éigeandáil Soilsithe Phoiblí

1850 372 999

1800 372 772

Eir

1901

 

Má bhaineann do cheist le Limistéir Innealtóireachta ar leith, déan teagmháil le hOifig Innealtóireachta an Cheantair Bhardasaigh áitiúil.

Seo a leanas Oifigí Innealtóireachta an Cheantair Bhardasaigh i gContae Chorcaí:

 

Achar

Uimhir Gutháin

Baile an Chollaigh

021-4870541

Droichead na Bandan

023-8841181

Beanntraí

027-50058

An Bhlarna

021-4381227

Baile Chaisleáin Bhéarra

027-70017

Carraig Uí Leighin

021-4371800

An Ráth

063-81348

Cloich na Coillte

023-8833347

An Cóbh

021-4811307

Dún Mánmhaí

023-8845209

Mainistir Fhear Maí

025-31155

Gleann Maghair

021-4866834

Ceann Toirc

029-50040

Cionn tSáile

021-4772137

Maigh Chromtha

026-41047

Mala

022-30427/30423

Mainistir na Corann

021-4631554

Sráid an Mhuilinn

029-70026

Baile Mhistéala

025-24944

Áth Trasna

029-60018

An Scoil

028-28128

An Sciobairín

028-21299

Eochaill

024-92365

 

Tugtar an chumhacht sin do na Comhaltaí Tofa. Teastaíonn cead an Aire, áfach, nuair a bheidh feidhm ag an gcur ar ceal maidir le bóthar náisiúnta nó réigiúnach. I gcás Bóthair náisiúnta, ní mór don Aire dul i gcomhairle le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ).

Agus Ceart Bealaigh Poiblí curtha ar ceal, níl cead ag an bpobal an bóthar a úsáid a thuilleadh. Níl an tÚdarás Bóithre freagrach as an mbóthar a chothabháil a thuilleadh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Bóithre (Airgeadas agus Riarachán), Teach na Cúirte, An Sciobairín, Co. Chorcaí.

Teil:  028 21299

Seoladh ríomhphoist:  roads@corkcoco.ie

 

Cuirtear an cháipéis treorach seo ar fáil le cabhrú le haon duine a bhfuil sé i gceist acu oibreacha a dhéanamh nó atá i mbun oibreacha ar Bhóithre Poiblí inarb í Comhairle Contae Chorcaí an tÚdarás Bóithre reachtúil, maidir lena ndualgais chun an Ghaeilge a úsáid i ndáil le Bainistíocht Tráchta Sealadach.

Ba chóir an cháipéis seo a léamh i gcomhar leis an Lámhleabhar Comharthaí Tráchta agus leis an gcáipéis Treoir Dhearaidh um Bainistíocht Tráchta Sealadach a d’eisigh an Roinn Iompair.

Faoi Alt 70 d'Acht na mBóithre, 1993, tá sé de fhreagracht ar úinéirí agus sealbhóirí talún an oiread cúraim agus atá réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach bhféadfadh crainn, díoga, fálta nó aon fhásra eile atá ag fás ar a dtalamh a bheith ina chontúirt do dhaoine atá ag úsáid nó ag oibriú ar bhóthar poiblí. Seo a leanas samplaí de roinnt de na guaiseacha a d'fhéadfadh a bheith ann: crainn atá ag fáil báis, díoga nó fálta a chuireann isteach ar thrácht, a bhlocálann cosán, a chlúdaíonn comharthaí bóthair nó a dhéanann radharc ar an mbóthar a cheilt. Tá sé de dhualgas ort a leithéid de chrainn, díoga agus fálta a leagan, a ghearradh, a ghearradh siar nó a bhaint chun nach mbeadh siad ina nguaiseacha do dhaoine nó do mhaoin sa cheantar. Ba cheart go gcuirfí ar fáil comharthaíocht leordhóthanach agus ba chóir aon oibreacha atá á gcur ar bun a chur in iúl don Chomhairle agus do na Gardaí sula dtosaíonn na hoibreacha. Níor cheart dul i mbun bearradh fáil ach amháin sa tréimhse taobh amuigh de shéasúr criticiúil an ghoir ón 1 Márta go 31 Lúnasa. Maíonn Acht na mBóithre go mbeidh freagracht ar an úinéir/sealbhóir talún as aon dliteanas atá mar thoradh ar dhamáiste nó gortú a eascraíonn óna leithéid de ghuaiseacha.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil.

Cliceáil an nasc le haghaidh na Foirme Iarratais ar Scéim Deontais um Bearradh Fálta Pobail 2019

Más mian leat fadhb a bhaineann le crainn nó fálta a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

Is éard a bhíonn i gceist le Scéim Feabhsaithe Áitiúil ná scéim chun oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar bhóithre príobháideach/neamhphoiblí. Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí na hoibreacha a chur i gcrích de réir an mhaoinithe chuí a bheith curtha ar fáil don Scéim ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Beidh feidhm ag ranníocaíocht áitiúil airgeadais de 10% ó iarratasóirí maidir le bóithre incháilithe ar a bhfuil cúig shealbhóir tí/úinéir talún nó níos lú, nó 15% maidir le bóithre incháilithe ar a bhfuil sé shealbhóir tí/úinéir talún nó níos mó. Is í an ranníocaíocht is mó is iníoctha ag aon teaghlach/úinéir talún ar leith ná €1,200.

Foirm Iarratais ar an Scéim Feabhsaithe Áitiúil lena n-áirítear Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime

Foirm Iarratais ar an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 14 (a) Liosta Tairbhithe

Foirm Iarratais ar an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 14 (b) Sonraí Tairbhí

Tá dhá Phlean Gníomhaíochta in aghaidh Torainn ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí:

  1. Limistéir uirbeacha aontaithe chathair agus chontae Chorcaí (i gcomhar le Comhairle Cathrach Chorcaí)
  2. Príomhbhóithre i gContae Chorcaí

Is é is cuspóir do na Pleananna Gníomhaíochta in aghaidh Torainn ná a bheith mar mhodh chun torann timpeallachta a bhainistiú, agus chun aidhmeanna na Treorach Eorpaí maidir le Torann (END) um torann timpeallachta a chosc, agus a laghdú más gá sin, a bhaint amach trí na Pleananna a ghlacadh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na Pleananna, seol ríomhphost chuig: national.roads@corkrdo.ie

Tá freagrachtaí ar Úinéirí Maoine de réir Acht na mBóithre, 1993. Orthu sin tá:

Bearradh fálta agus/nó crann

Faoi Alt 70 d'Acht na mBóithre, 1993, tá sé de fhreagracht ar úinéirí agus sealbhóirí talún an oiread cúraim agus atá réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach bhféadfadh crainn, díoga, fálta nó aon fhásra eile atá ag fás ar a dtalamh a bheith ina chontúirt do dhaoine atá ag úsáid nó ag oibriú ar bhóthar poiblí. Seo a leanas samplaí de roinnt de na guaiseacha a d'fhéadfadh a bheith ann: crainn atá ag fáil báis, díoga nó fálta a chuireann isteach ar thrácht, a bhlocálann cosán, a chlúdaíonn comharthaí bóthair nó a dhéanann radharc ar an mbóthar a cheilt. Tá sé de dhualgas ort a leithéid de chrainn, díoga agus fálta a leagan, a ghearradh, a ghearradh siar nó a bhaint chun nach mbeadh siad ina nguaiseacha do dhaoine nó do mhaoin sa cheantar. Ba cheart go gcuirfí ar fáil comharthaíocht leordhóthanach agus ba chóir aon oibreacha atá á gcur ar bun a chur in iúl don Chomhairle agus do na Gardaí sula dtosaíonn na hoibreacha. Níor cheart dul i mbun bearradh fáil ach amháin sa tréimhse taobh amuigh de shéasúr criticiúil an ghoir ón 1 Márta go 31 Lúnasa. Maíonn Acht na mBóithre go mbeidh freagracht ar an úinéir/sealbhóir talún as aon dliteanas atá mar thoradh ar dhamáiste nó gortú a eascraíonn óna leithéid de ghuaiseacha.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil.

Cliceáil an nasc le haghaidh na Foirme Iarratais ar Scéim Deontais um Bearradh Fálta Pobail

Más mian leat fadhb a bhaineann le crainn nó fálta a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

 

Draenáil

Faoi Alt 76 d'Acht na mBóithre, 1993, tá ceangal ar Úinéirí Talún agus áititheoirí talún gach beart réasúnach a dhéanamh le cinntiú go bhféadfadh uisce draenáil ó bhóthar poiblí isteach ar a dtalamh agus le cinntiú nach n-éalaíonn uisce, ithir ná ábhair eile óna dtalamh go dtí an bóthar.

Féadfaidh an Chomhairle foláireamh a thabhairt do chiontóirí, agus mura ngníomhaítear ar an bhfoláireamh sin, féadfar ionchúisimh agus fíneálacha a ghearradh má ghlacfar caingean dlí sna Cúirteanna.  

Más mian leat fadhb a bhaineann le draenáil nó tuilte a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

Déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil má theastaíonn tuilleadh eolais uait .

 

Láib agus/nó smionagar ar bhóithre

Faoi Alt 13 d'Acht na mBóithre, 1993, is cion é freisin ábhair a chur ar bhóthar poiblí, nó ligean de láib nó d'aon rud a thiteann ó fheithicil, a chruthaíonn guais nó guais fhéideartha d'úsáideoirí bóithre, nó a chuireann isteach ar úsáid sábháilte an bhóthair, fanacht ar an mbóthar poiblí.

Más mian leat fadhb a bhaineann le láib nó smionagar a thuairisciú, úsáid ár dtairseach ar líne. 

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le hOifig Innealtóir an Cheantair Bhardasaigh áitiúil.

Má theastaíonn uait aon damáiste ar bhóithre nó ar chosáin, lena n-áirítear poill sa bhóthar, a thuairisciú, bain úsáid as ár dtairseach ar líne.

Ní mór Ceadúnas Oscailte Bóithre a fháil ó Chomhairle Contae Chorcaí d'aon tochailt ar bhóthar poiblí (pábháil), chosán, chiumhais féir agus charrchlós poiblí.

Ní mór iarratas ar Cheadúnas Oscailte Bóithre a dhéanamh tríd an gCóras Ceadúnaithe Oibreacha Bóithre Maproad (MRL). Tá an Córas á éascú agus á thacú ag an Oifig um Bainistiú Bóithre (OBB).  Ní mór do gach iarratasóir clárú roimh ré tríd an OBB agus ní mór dó fianaise ar Árachais chomhlíontachta a chur isteach san fhormáid a éilítear. Is féidir leat clárú mar Iarratasóir nua anseoagus ceisteanna úsáideora a dhíriú anseo.

Ní mór na hoibreacha oscailte bóithre uile a dhéanamh i gcomhréir le Treoirlínte an 'Leabhar Corcra' um Oscailt Bóithre Poiblí a Bhainistiú - eagrán reatha Aibreán 2017

 

Polasaí maidir le Cuimhneacháin cois bóthair agus foirm Iarratais

Ghlac Comhairle Contae Chorcaí le Polasaí maidir le Cuimhneacháin Cois Bóthair a thugann breac-chuntas ar na rudaí a cheadófar ar bhóithre poiblí atá fé smacht na Comhairle.
Tá sé mar aidhm ag an gComhairle a chinntiú go gcoimeádtar bóithre poiblí atá faoina cúram sábháilte do gach úsáideoir bóthair, agus aitheantas a thabhairt chomh maith do mhianta na ndaoine a bhfuil daoine muinteartha leo caillte acu Cuimhneacháin Cois Bóthair a thógáil ag láithreacha timpistí.

D’fhonn a chinntiú go gcuirtear Cuimhneacháin Cois Bóthair in airde le sábháilteacht ar bhóithre tugtha san áireamh, ní mór Iarratas ag lorg toiliú ón Údarás Bóithre chun aon Chuimhneachán Cois Bóthair a thógáil a chur isteach i scríbhinn chuig Comhairle Contae Chorcaí.

Tá sonraí fén bpolasaí agus an fhoirm iarratas ar fáil ag an nasc seo a leanas:

Cork County Council Policy on Roadside Memorials and Application Form

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun Fodhlíthe Teorann Luas Speisialta Tráchta Bhóithre Chontae Chorcaí a fheiceáil do Bhóithre Náisiúnta agus Réigiúnacha agus Áitiúla níos faide ná síneadh na teorann.

Féach an nasc seo a leanas le haghaidh Faisnéise ar Luasteorainneacha.

 

 

Chun bóthar a dhearbhú mar bhóthar poiblí, ní mór go bhfónann sé don phobal i gcoitinne agus ní mór go mbeidh ceart bealaigh poiblí ann maidir leis an mbóthar. Ní mór don Údarás Bóithre na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le glacadh le freagracht ar bhóthar poiblí eile a mheas, agus ní mór dó aon agóid nó aighneacht arna déanamh ag an bpobal a mheas. 

Feidhmeanna atá forchoimeádta do Chomhaltaí Tofa iad Ordú a dhearbhaíonn bóthar mar bhóthar poiblí a dhéanamh agus agóidí nó aighneachtaí maidir le togra den chineál sin a mheas.


Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Bóithre (Airgeadas agus Riarachán), Teach na Cúirte, an Sciobairín, Co. Chorcaí

Teil:  028 21299

Seoladh ríomhphoist: roads@corkcoco.ie

Má bhaineann an t-iarratas le dul i bhfeighil bóthair in Eastát Tithíochta, tá foirmeacha iarratais ar fáil ón Roinn Pleanála.

Má bhíonn oibreacha á ndéanamh agat nó má bhíonn imeacht á reáchtáil agat a fhágann gur gá bóthar poiblí a dhúnadh go sealadach, beidh cead Chomhairle Contae Chontae de dhíth ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus / nó chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an bhFoirm Iarratais / na Nótaí Míniúcháin thíos:

Foirm Iarratais um Bóthar a Dhúnadh go Sealadach

Nótaí Míniúcháin um Bóthar a Dhúnadh go Sealadach

Foirm um Shonraí Árachais a Dhearbhú

Is mian le Comhairle Contae Chorcaí a chur in iúl gur cion é de réir Acht na mBóithre, 1993 feithicil nó comhartha a chur nó a choimeád ar bhóthar poiblí / cois bóthair phoiblí chun críocha fógraíochta, chun earraí a dhíol nó seirbhísí a sholáthar, nó d'fhonn críche chomhchosúil gan cead an Údaráis Bóithre.

Áirítear leis sin feithiclí a chur ar díol ar bhóithre poiblí, cosáin, ciumhaiseanna féir nó crua-ghruanna.

Ordófar d'úinéirí feithiclí agus / nó comharthaí neamhúdaraithe den chineál sin iad a bhaint láithreach. Mura mbaintear, déanfaidh an Chomhairle socruithe chun an fheithicil / comhartha a bhaint gan réamhfhógra.  Déanfaidh an Chomhairle na costais a bhaineann leis an mbaint agus leis an stóráil a fhorchúiteamh agus is ea is dóichí gur costas suntasach a bheidh i gceist.

Déan Teagmháil Linn

Stiúrthóireacht na mBóithre, Annabella, Mala