Roghnaigh limistéar aibhsithe ar an léarscáil thíos chun an Ceantar Bardasach agus a Chomhaltaí Tofa bainteacha a fheiceáil 

 

Chun an léarscáil seo a fheiceáil i bhfuinneog nua click here.

 

Tá ocht gCeantar Bhardasacha (CB) i gContae Chorcaí:

 

 

 • Carraig Uí Leighin
 • Maigh Chromtha
 • An Cóbh
 • Oirthear Chorcaí
 • Bandon-Kinsale
 • Mainistir Fhear Maí
 • Kanturk-Mallow
 • Iarthar Chorcaí

 

Is féidir sonraí Oifigí na gCeantar Bardasach a fháil anseo.

Is féidir sonraí na gComhaltaí Tofa do gach Ceantar Bardasach a fháil anseo.

 

Tá na CBanna freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar líon mór seirbhísí tábhachtacha atá dírithe ar shaoránaigh. Orthu sin tá:

 

 • Rialú Páirceála 
 • Bainistíocht Reiligí 
 • Láithreáin Thréigthe agus Monatóireacht ar Struchtúir Chontúirteacha 
 • Taitneamhacht agus Deontais Eile 
 • Conarthaí Pobail 
 • Bainistíocht Tránna 
 • Páirceanna Carbhán agus Campála a Cheadúnú
 • Carranna Tréigthe
 • Páirceanna, Áiteanna Súgartha agus Spásanna Oscailte
Ceantar Bardasach - Dátaí Cruinnithe
Ceantar Bardasach  Dátaí Am Ionad
Droichead na Bandan/Cionn tSáile Déardaoin, 13 Meitheamh  10.00 am An Halla Bardasach, Cionn tSáile 
Carraig Uí Leighin Luan, 17 Meitheamh  2.00 pm Síneadh Urlár 6, Halla an Chontae 
An Cóbh Déardaoin, 13 Meitheamh  3.00 pm Na hOifigí Bardasacha, An Cóbh 
Oirthear Chorcaí Déardaoin, 13 Meitheamh  10.30 am Halla an Bhaile, Mainistir na Corann (Bogtar na cruinnithe idir Mainistir na Corann agus Eochaill) 
Mainistir Fhear Maí Luan, 17 Meitheamh  4.30 pm Halla an Bhaile, Mainistir Fhear Maí 
Ceann Toirc/Mala Luan, 17 Meitheamh  2.00 pm Halla an Bhaile, Annabella, Mala 
Maigh Chromtha Déardaoin, 13 Meitheamh  11.00 am Halla an Bhaile, Maigh Chromtha 
Iarthar Chorcaí Luan, 10 Meitheamh  10.15 am Síneadh Urlár 6, Halla an Chontae 

 

Láithreáin Thréigthe

Is ionann Láithreán Tréigthe agus aon réadmhaoin nó píosa talún a chuireann isteach, nó a d'fhéadfadh cur isteach, ar shlí ábhartha, ar thaitneamhacht, carachtar nó cuma na talún sa chomharsanacht atá i gceist de bharr a cuma thréigthe nó de bharr í a bheith gránna.

 

Faoin Acht um Láithreáin Thréigthe 1990, tá sé d'oibleagáid ar an gComhairle fógra a eisiúint chuig úinéirí an láithreáin/na réadmhaoine ag iarraidh orthu cuma thréigthe an tsuímh/na réadmhaoine a leighis. 

 

Más mian leat Láithreán Tréigthe a thuairisciú, seol litir chuig d'Oifig Ceantair Bhardasaigh agus cuir léarscáil a thaispeánann an limistéar nó an réadmhaoin léi. Tabhair faoi deara go gcoimeádtar sonraí an ghearánaigh faoi rún.

Cad iad na céimeanna a bhaineann le láithreán a chur ar Chlár na Láithreán Tréigthe?

1.      Faightear gearán i scríbhinn;

2.      Déantar an láithreán a iniúchadh chun staid an láithreáin a mheas;

3.      Mura bhfuil an láithreán tréigthe, dúntar an comhad agus cuirtear é seo in iúl don ghearánaí;

4.      Má tá an láithreán tréigthe, déantar fógra a eisiúint ag iarraidh ar oibreacha a dhéanamh ar an láithreán laistigh d'achar ama áirithe;

5.      Déanfar iniúchadh don dara huair le fáil amach an bhfuil na hoibreacha sin curtha i gcrích ag an úinéir/na húinéirí;

6.      Más rud é go bhfuil na hoibreacha curtha i gcrích, dúntar an comhad, agus cuirtear é seo in iúl don ghearánaí;

7.      Mura gcuirtear na hoibreacha i gcrích, déantar fógra eile a eisiúint, agus mura ndéantar aon obair fheabhsúcháin, cuirtear an réadmhaoin ar Chlár na Láithreán Tréigthe;

8.      Déantar Tobhaigh agus Ús a ghearradh ar bhonn bliantúil ar láithreáin thréigthe.

 

Struchtúir Chontúirteacha 

Déanann an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964 foráil d'Údaráis Áitiúla chun gur féidir leo déileáil le struchtúir chontúirteacha. Is féidir Fógra a thabhairt d'úinéirí aon réadmhaoine a mheastar a bheith contúirteach chun oibreacha sainiúla a dhéanamh a chuirfidh deireadh leis an gcontúirt (Fógra Alt 3(1)) agus a dhéanfaidh an réadmhaoin sábháilte. Forálacha an Achta:

 1. Cumhacht a thabhairt chun úinéirí a ionchúiseamh nach dtugann aon aird ar na foláirimh a thugtar
 2. Éiligh ar an Údarás Áitiúil clár de láithreáin thréigthe a choinneáil
 3. Cumhacht a thabhairt don Údarás Áitiúil na hoibreacha riachtanacha a dhéanamh agus an costas a ghearradh ar na húinéirí
 4. Cumhacht a thabhairt chun talamh a cheannach go héigeantach ar a raibh/bhfuil struchtúr contúirteach suite

Tá tuilleadh eolais le fáil ó: http://www.citizensinformation.ie. 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d'Oifig Ceantair Bhardasaigh má tá tuilleadh eolais uait

Tá na hÚdaráis Áitiúla freagrach as ionaid adhlactha (reiligí). Tá Clár ag gach ionad adhlactha ina bhfuil plásóg ar fáil le díol agus úsáidtear é sin chun díolachán na bplásóg a bhainistiú don reilig. I gcásanna áirithe, déanfaidh an Cláraitheoir nó an feighlí cothabháil ar an ionad adhlactha.

 
Más mian leat plota adhlactha a cheannach, téigh i dteagmháil leis an gcláraitheoir reilig ábhartha. Is féidir leat liosta reiligí, praghsanna, agus sonraí teagmhála an Chláraitheora ábhartha a fháil ar an nasc seo a leanas: Liosta Ceapacha Reiligí Ar Fáil le Díol - Corcaigh Theas amhail an 06/07/2020.
 
Chomh luath agus a chuireann an cláraitheoir na foirmeacha leithdháilte ábhartha isteach chuig an oifig ábhartha, déanfar sonrasc a sheoladh chugat chun go n-íocfaidh tú as an bplásóg. Tar éis dúinn an íocaíocht a fháil, déanfar Deimhniú Ceart Adhlactha a sheoladh chugat.

Tabhair do d'aire go bhfuil go leor ionad adhlactha agus reiligí lán cheana féin.  I reiligí áirithe, tá srianta ann maidir le réamhcheannach plásóga adhlactha. Tá ceannach plásóga adhlactha faoi réir Fodhlíthe reilige, arna nglacadh ag na Comhaltaí Tofa.
 
Feidhmíonn paróistí ionaid adhlactha áirithe agus déanann grúpaí áitiúla cothabháil ar ionaid adhlactha eile.

Ní mór gach adhlacadh a chlárú le Comhairle Contae Chorcaí agus déanann an Cláraitheoir suíomh na huaighe a thaifead.

Chomh maith le hionaid adhlactha a chur ar fáil, déanann CB Bhaile an Chollaigh-Charraig Uí Leighin maoirseacht ar leithdháileadh cuasán le haghaidh adhlacadh luathraigh i síothal i mballa colmlainne reilig San Séamas. Is ionann an próiseas chun cuasán a cheannach agus an ceann chun plásóg adhlactha a cheannach: déan teagmháil le Cláraitheoir Reilig San Séamas, Baile an Ghiolláin, Bóthar Dhroichead na Bandan.
 
Cosnóidh cuasán amháin €800, agus tá spás ann le haghaidh suas go dtí dhá shíothal, agus cosnóidh cuasán a bhfuil spás ann le haghaidh suas go dtí ceithre shíothal €1,340. Braitheann acmhainn gach cuasán agus líon na síothal ar féidir a chur ann ar mhéid na síothla atá á úsáid. Íocfaidh an ceannaitheoir as greanadóireacht a dhéanamh ar phlaic an chuasáin.

 

 

Liosta Chlár na Reiligirí Faofa 2010- 2015

Tá Clár ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí de na tochaltóirí uaighe réamhfhaofa atá cáilithe go hoiriúnach. Féadfaidh gach reiligire a chomhlíonann na riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta iarratas a dhéanamh le go gcuirfí ar an gClár é.

Ar agus ón 18 Meitheamh 2012, ní mór d'Adhlacóirí nó aon duine eile a fhostaíonn Reiligirí chun uaigheanna a oscailt i reilig de chuid na Comhairle Contae nó Baile na daoine sin a fhostú ó liosta réamhfhaofa. Is féidir sonraí faoin liosta seo a fháil ach cliceáil ar an nasc thíos nó teagmháil a dhéanamh le hOifig Roinne Chomhairle Contae Chorcaí mar atá liostaithe thíos.

Nós imeachta chun Iarratas a dhéanamh - le bheith san áireamh ar Liosta Chlár na Reiligirí Faofa

Is féidir le páirtithe leasmhara ar mian leo a bheith san áireamh ar an liosta seo foirm iarratais agus sonraí a fháil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:

Foirm Iarratais agus Eolas maidir le Nósanna Imeachta  Nó trí teagmháil a dhéanamh le:


Oifigí Roinne Chomhairle Contae Chorcaí:
Tuaisceart Chorcaí
Seirbhísí Roinne Thuaidh,
Comhairle Contae Chorcaí,
Annabella,
Mala,
Co. Chorcaí.
 
Déan teagmháil le: 022 30474 / 022 21123

 

Deisceart Chorcaí
Rannóg na nIonad Adhlactha
Deisceart Chorcaí
Urlár 5
Comhairle Contae Chorcaí
Halla an Chontae
Corcaigh
Uimh Ghuth: 021 4285126

 

• 
Liosta Chlár na Reiligirí Faofa 2010- 2015
Tá Clár ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí de na tochaltóirí uaighe réamhfhaofa atá cáilithe go hoiriúnach. Féadfaidh gach reiligire a chomhlíonann na riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta iarratas a dhéanamh le go gcuirfí ar an gClár é.
NÓS IMEACHTA: Riachtanais Sábháilteachta Ceirde, Sláinte agus Folláine do
Chonraitheoirí, Reiligirí, Saoir Chloiche agus Adhlacóirí
a dhéanann Oibreacha i Reiligí Údarás Áitiúil Chontae Chorcaí1.

Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí - Nósanna imeachta maidir le Tochailt Uaigheanna

Clár Reiligirí Faofa Chomhairle Contae Chorcaí
Ar agus ón 18 Meitheamh 2012, ní mór d'Adhlacóirí nó aon duine eile a fhostaíonn Reiligirí chun uaigheanna a oscailt i reilig de chuid na Comhairle Contae nó Baile na daoine sin a fhostú ó liosta réamhfhaofa.
Is féidir sonraí faoin liosta seo a fháil ach cliceáil ar an nasc thíos nó teagmháil a dhéanamh le hOifig Roinne Chomhairle Contae Chorcaí mar atá liostaithe thíos.
Nós imeachta chun Iarratas a dhéanamh - le bheith san áireamh ar Liosta Chlár na Reiligirí Faofa
Is féidir le páirtithe leasmhara ar mian leo a bheith san áireamh ar an liosta seo foirm iarratais agus sonraí a fháil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:
Foirm Iarratais agus Eolas maidir le Nósanna Imeachta

Nó teagmháil a dhéanamh le:
Oifigí Roinne Chomhairle Contae Chorcaí:
Tuaisceart Chorcaí
Seirbhísí Roinne Thuaidh,
Comhairle Contae Chorcaí,
Annabella,
Mala,
Co. Chorcaí.
 
Déan teagmháil le: (022) 21123

 

Deisceart Chorcaí
Rannóg na nIonad Adhlactha
Deisceart Chorcaí
Urlár 5
Comhairle Contae Chorcaí
Halla an Chontae
Corcaigh
Uimh Ghuth: (021) 4276891


Iarthar Chorcaí
Comhairle Contae Chorcaí
Seirbhísí Cúntacha an Aonaid Roinne Thiar,
Teach na Cúirte,
An Sciobairín
Uimh Ghuth: (023) 8833328

Trail in the woods
   Courtmacsherry Woods

 

Ballincollig Regional Park
 Ballincollig Regional Park

 

 

 

 

 

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as réimse leathan páirceanna poiblí, áiteanna súgartha, páirceanna scátála, limistéir aclaíochta agus siúlbhealaí. Féach sa liosta thíos chun taitneamhacht a aimsiú i do chomharsanacht!

Is féidir leat breathnú ar na Fodhlíthe maidir le hÁiteanna Súgartha, Limistéar Ilúsáide Súgartha, Páirceanna Scátála agus Giomnáisiamaí allamuigh anseo.

Tuairiscigh fadhb

 

LIOSTA DE NA SIÚLBHEALAÍ

 

Bealach Chorcaí Thoir ar thailte príobháideacha.

Siúilbhealach Bhun an Tábhairne/Charraig Uí Leighin

Loch Bhéal na Carraige, Dún Mánmhaí

Bealaí Spaisteoireachta, Baile Dhún Mánmhaí

Siúlóid an Bhearnáin 

Siúlóid Taitneamhachta Bhéal Átha an Spidéil

An Pasáiste

An Gleann Breac/Baile na Manach

Cloichín Míolchon 

Baile Uí Ainnín

Béal Guala

Daingean Rinn Chorráin

Cionn tSáile

Sailí, Cionn tSáile

Siúlóid Claire O'Leary, Droichead na Bandan

Siúlóid Graham Norton, Droichead na Bandan

 

 

LIMISTÉIR ILFHEIDHMEACHA/ILÚSÁIDE SÚGARTHA

Áth Fhada

Carraig Uí Leighin - Páirc an Phobail

Bathview - Mala 

Summer Hill - Mala 

Bóthar na Páirce - Mala 

Áth Trasna - Spórt agus Trealamh Allamuigh

Ascaill Uí Chonghaile. Mala 

Droichead na Bandan - Bóthar Glasyln - Giomnáisiam Allamuigh agus LIÚC

Páirc Chill Mhuire Ó Maoláin, An Pasáiste (Páirc agus LIÚC)

 

LIOSTA ÁITEANNA SÚGARTHA - COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

 

 

 

TUAISCEART CHORCAÍ

DEISCEART CHORCAÍ

IARTHAR CHORCAÍ

Mala

Garraí Bhoithe

Baile Chaisleáin Bhéarra

Áth Trasna

Carraig Uí Thuathail

Cúirt Mhic Shéafraidh

Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí

An Gleanntán

Dún Mánmhaí

Páirc an Bhaile, An Ráth

Gleann Maghair, an Chéim Dheireanach san áireamh

Baile an Chaisleáin

 

Teamhair/Cloch Reo

Ros Ó gCairbre

 

Dúglas 

An Léim

 

Baile na Manach

Dún na Séad

 

Carraig Uí Leighin

Béal an Dá Chab

 

Carraig na bhFear

An Scoil

 

Droichead na Bandan

Bréantrá

 

Baile an Chollaigh - gar d'Oifig na Comhairle

An Gleann Garbh

 

Baile Bhúirne

Áit Súgartha Phobail Dhún na Séad

 

Cnocán na Biolraí

Tigh Molaige

 

An Geata Bán

Drom Dhá Liag

 

Béal Átha an Ghaorthaidh

Cill Briotáin

 

Gleann an Phréacháin

An Góilín

 

Lios Cúil/Léim Lára

Áth Trasna, Beanntraí

 

Cill Ia

Bóthar Chorcaí, an Sciobairín

 

An Teampall Geal

 

 

An Bhlarna

 

 

Domhnach Mór

 

 

Cluain

 

 

Bun an Tábhairne

 

Drom Aidhne

Rinn an Scidígh

 

Cill Coirne

Páirc Réigiúnach Bhaile an Chollaigh

 

Páirc na bhFianna, Baile an Mhistéala

Béal Átha an Spidéil

 

Cnoc an Ghúlaigh 1

Maigh Dhíle

 

Cnoc an Ghúlaigh 2

An Promanád, An Cóbh

 

Baile Átha hÚlla

Bealach na gCúig Chéim, An Cóbh

 

Sráid Mhic Fhlanncha, Mainistir Fhear Maí

Bóthar na Cé, Cionn tSáile

 

Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí

An Sléibhín, Maigh Chromtha

 

Bóthar na Páirce, Mala

Eastát an Gharráin Darach, Mainistir na Corann

 

Céide Radharc na Coille, Mala

Sráid na Páirce, Mala

 

Radharc an Teampaill, Mala

Plásóg na Corónach Muire, Mainistir na Corann

 

Bellevue, Mala

Arda na hAbhann Duibhe, Eochaill

 

Radharc na Foraoise, Mala

Páirc na Mílaoise, Eochaill

 

 

Céide an Chrainn Chnó Capaill, Eochaill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Is féidir leat breathnú ar léarscáil idirghníomhach de na tránna i gContae Chorcaí.

Faisnéis ar Linnte Snámha.

Sunset in Youghal
                                     Sunset in Youghal                             

 

Tabhair leat do phuball, carbhán turasóireachta nó veain campála chun taitneamh a bhaint as an tsaoirse a bhaineann le laethanta saoire a chaitheamh sna páirceanna campála ar fud Chorcaí!

 

 

 

 

Tá páirceanna beaga bainistithe ag teaghlaigh ann, agus páirceanna móra a bhfuil go leor áiseanna acu. Tá páirceanna eile ann nach bhfuil go leor áiseanna acu ach atá suite in áiteanna an-suaimhneacha.

Bíonn gníomhaíochtaí agus áiseanna fóillíochta ar an láthair nó in aice láimhe ag go leor páirceanna agus bíonn neart rudaí le déanamh iontu i gcónaí, agus ós rud é go bhfuil Dearbhú Cáilíochta acu ó Fáilte Éireann agus Comhairle Contae Chorcaí, is féidir brath air go mbeidh áiseanna den scoth acu. 

 

Liosta de na Páirceanna Carbháin i gCeantar Bardasach Dhroichead na Bandan-Cionn tSáile agus Iarthar Chorcaí

An Failleán Thiar, Baile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán, Cúirt Mhic Shéafraidh, Droichead na Bandan, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán Formall Dowlings, Inse an tSagairt, An Gleann Garbh, Contae Chorcaí.

Páirc Carbhán Eagle Point, Rinn an Dísirt, Béal Átha Leice, Beanntraí, Contae Chorcaí

Ag trádáil mar Hungry Hill Lodge & Camping, faoi chúram Glenbrook Lodge Limited, Eadargóil, Leithinis Bhéarra, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán Hayes, Abha na hInse, Ros ó gCairbre, Contae Chorcaí

Cill Liain, An Cruachán, Contae Chorcaí

Páirc chun Saoire, Leacain Mhic Aodha, An Cruachán, Contae Chorcaí

The Meadow, Cill Fhíonáin, Cuan Dor, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán McCarthy, An Bán Leathan, Tráigh Omna, An Sciobairín, Contae Chorcaí

An tOileán Beag, Abha na hInse, Ros Ó gCairbre, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán Sexton, An Cheathrú, Tigh Molaige, Contae Chorcaí

Inse an tSagairt, An Gleann Garbh, Contae Chorcaí

Ionad Campála, “Cuas an Uisce”, Baile Iartharach, Oileán Chléire, Sciobairín, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán agus Campála Desert House, Bóthar an Chósta, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí

Páirc Carbhán agus Campála Hideaway, An Sciobairín

Páirc Carbhán Bowen, Garraí Lúcáis

Páirc Carbhán Glenview, Baile Mhontáin

Páirc Carbhán Cullinane, Garraí Lúcáis

Páirc Carbhán Hickey, Cill Briotáin

Páirc Carbhán Lordans, An Seancheann

Teach Garretstown, Garretstown

Páirc Carbhán Roberts Cove, Robertscove

Suíomh 1, Páirc Carbhán O’Callaghan, Garretstown

Suíomh 2, Páirc Carbhán O’Callaghan’s Ville

Páirc Carbhán Mannings, Garraí Lúcáis, Béal Átha an Spidéil

Páipéar Polasaí maidir le Forbairt Seirbhísí Veain Campála i gContae Chorcaí 2018

Tá earnáil Carbhán agus Campála na hÉireann beag i gcomparáid leis an rogha cóiríochta a úsáideann lucht saoire thar lear agus sa tír seo.  Tá roinnt srianta ar an earnáil, an príomhcheann ná an easpa áiteanna d'ardchaighdeán i suíomhanna oiriúnacha. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin doiciméad Polasaí, féach an nasc:

Páipéar Polasaí maidir le Forbairt Seirbhísí Veain Campála i gContae Chorcaí 2018 (Doiciméad le teacht)

Páirceanna Carbhán agus Campála a Cheadúnú

Is é an tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta) 1948. an phríomhreachtaíocht a rialaíonn soláthar sláintíochta agus seirbhísí sláinte poiblí maidir le páirceanna tithe soghluaiste, páirceanna carbhán agus ionaid champála. Faoi chuid IV den Acht sin, féadann an tÚdarás Áitiúil ceadúnas a bhronnadh ar shealbhóir na talún agus d'fhéadfadh sé go mbeadh coinníollacha áirithe le comhlíonadh maidir leis an gceadúnas sin.

D'úsáid Grúpa Idirghníomhaireachta Oileáin Iarthar Chorcaí seirbhísí comhlairliúcháin RPS Planning & Environment arís trí struchtúr an Bhoird Forbartha Contae chun Straitéis a chur le chéile sna deich mbliana atá amach romhainn agus níos faide ar aghaidh d'fhorbairt fhisiciúil, eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na seacht nOileán a bhfuil daoine ina gcónaí orthu in Iarthar Chorcaí. Cliceáil ar an nasc thíos:

Straitéis Oileáin Iarthar Chorcaí

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC