Tá an pobal ag croílár gach rud a dhéanaimid ag Comhairle Contae Chorcaí. An aidhm atá againn ná cruthú pobal bríomhar comhtháite a éascú. Aithnímid agus cothaímid tiomantas daoine dá gceantair féin agus aithnímid an holliarracht dheonach a thacaíonn le tionscnaimh áiseanna agus áineasa pobail go minic. Tá réimse tionscnamh agus tacaíochtaí ar fáil do phobail áitiúla.

Fiosrúchán Forbartha Pobail

Iarratais faoin gciste curtha ar leataobh le haghaidh Seideanna na bhFear agus na mBan

Tá maoiniú breise de € 0.5m leithdháilte go náisiúnta ar an gClár Feabhsaithe Pobail ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Tá an ciste seo curtha ar leataobh le haghaidh deontais chaipitil bheaga do Sheideanna na bhFear agus na mBan.

Tá Seid na bhFear incháilithe má tá siad cláraithe le Cumann na bhFear. Breithneoidh na Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC’nna) na nithe seo a leanas agus iad ag déanamh cinneadh ar incháilitheacht Seid na mBan ó thaobh maoinithe de.

 • Má tá siad cleamhnaithe le máthaireagraíocht eile (rud a chiallaíonn nach seid é i ndáiríre), ní bheidh siad incháilithe don chiste seo.
 • Ní mór struchtúr eagrúcháin chuí a bheith ann don tSeid.
 • Breithneofar ar líon chomhaltaí an ghrúpa agus na critéir bhallraíochta.
 • Ba chóir don ghrúpa a léiriú go bhfuil a n-éiteas ag teacht le héiteas ghluaiseacht Seid na bhFear. Tá faisnéis faoi seo ar fáil ar: http://menssheds.ie/about-us/

Tá na téarmaí agus coinníollacha san áireamh san fhoirm iarratais agus is é an dáta deiridh ar a nglacfaimid le foirmeacha iarratais comhlánaithe ná Dé hAoine 9ú Lúnasa ag 4in. Caithfear airgead deontais a chaitheamh agus a tharraingt anuas ón LCDC faoin 31ú Nollaig 2019. Is féidir ceisteanna a chur chuig communitydevelopmentunit@corkcoco.ie.

Féach thíos don nasc le haghaidh foirm iarratais:

Foirm iarratais ar mhaoiniú Seid

LEADER Logo
                                LEADER                                     

 

 

 

 

An Clár um Fhorbairt Tuaithe 2014-2020 (LEADER)

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach an Tionscnamh LEADER (Liaisons entre actions de developpement de l’économie rurale) i 1991.

 

 

 

 

 

 

 

Beartaíodh LEADER chun cabhrú le pobail tuaithe inbhuanaithe a fhorbairt tar éis athchóirithe an Chomhbheartais Talmhaíochta. Cuireann sé cur chuige ‘ón mbun aníos’ chun cinn maidir le forbairt tuaithe, agus déantar pleananna gnó a chur i bhfeidhm agus cinntí maidir le maoiniú do thionscadail ar leibhéal náisiúnta.

Sainíodh trí chuspóir straitéiseacha do bheartas Forbartha Tuaithe an Aontais Eorpaigh sa chlárthréimhse 2014-2020:

 • Iomaíochas na talmhaíochta a fheabhsú
 • Acmhainní nádúrtha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe agus gníomhaíocht ar son na haeráide
 • Forbairt chothrom chríochach i gceantair thuaithe.

Déanann 6 thosaíocht cur síos níos mionsonraithe ar na cuspóirí ginearálta sin:

 • Aistriú eolais sa talmhaíocht agus san fhoraoiseacht agus i gceantair tuaithe a chothú
 • Cur le hiomaíochas gach cineál talmhaíochta agus inmharthanacht feirmeacha
 • Eagrú an tslabhra bia agus bainistiú riosca sa talmhaíochta a chur chun cinn
 • Éiceachórais atá ag brath ar thalmhaíocht agus ar fhoraoiseacht a athshlánú, a chaomhnú agus a fheabhsú
 • Éifeachtúlacht acmhainní a chur chun cinn agus tacú leis an athrú go geilleagar ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de in earnálacha na talmhaíochta, an bhia agus na foraoiseachta
 • Cuimsiú sóisialta, laghdú bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch i limistéir thuaithe a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais:

LEADER Chorcaí Thiar: leaderwestcork.com

LEADER Chorcaí Theas: leadersouthcork.com

LEADER Chorcaí Thuaidh: leadernorthcork.com

SICAP logo EU-EMBLEM-ENGLISH-PNG images_Irelands_EU_ESIF_2014_2020_en_png

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (CCSGP)

Tá CCSGP 2018-2022 cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid den Chlár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

Tá sé mar aidhm ag an CCSGP dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta tríd an rannpháirtíocht áitiúil agus trí chomhar idir dhaoine aonair atá faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus ghníomhaireachtaí na hearnála poiblí. 

Leagann Riachtanais an Chláir um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail (CCSGP) a d'eisigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, na príomhrialacha agus na riachtanais chun CCSGP 2018 - 2022 a sheachadadh amach.

Coistí Forbartha Pobail Áitiúil a bhainistíonn CCSGP ar an leibhéal áitiúil le thacaíocht ó na hÚdaráis Áitiúila. Is iad Cuideachtaí Forbartha Áitiúla a sheachadann gníomhaíochtaí cláir.

Is clár cuimsitheachta sóisialta é CCSGP a chuidíonn le daoine aonair agus le grúpaí trí chur chuige débhiorach; tacú le pobail agus tacú le daoine aonair. Is é tasc na gCuideachtaí Forbartha Áitiúla (LDCanna) ná scóip leathan an chláir a léiriú ina ngníomhartha agus maoiniú cláir a úsáid chun pobail a neartú agus saol daoine a fheabhsú.
 

Caithfidh gach tairbhí den chlár a bheith i gceann de na spriocghrúpaí CCSGP seo a leanas:

 • Páistí agus Teaghlaigh atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine Óga atá Faoi Mhíbhuntáiste (idir 15-24 d'aois)
 • Mná atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Tuismitheoirí Aonair
 • Oibrithe / Teaghlaigh ar Ioncam Íseal
 • Pobail Nua 
 • Daoine atá ina gcónaí in bPobail atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine atá Faoi Mhíchumas
 • Romaigh
 • Taistealaithe
 • Daoine díghreamaithe ón margadh saothair (neamhghníomhach go heacnamaíoch)
 • Daoine Dífhostaithe

Le tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar an Tábla Lotaí CCSGP.

Public Participation Network Logo
                                                        PPN                                    

Céard é LRP Chontae Chorcaí?

Is éard atá i LRP Chontae Chorcaí ná líonra eagraíochtaí Pobail & Deonacha, Cuimsithe Shóisialta & Comhshaoil a bunaíodh in 2015.

Trí oifig an Chomhordaitheora LRP, coimeádtar Eagraíochtaí is Comhaltaí den LRP ar an eolas maidir le hábhair thábhachtacha amhail na hábhair seo a leanas:

 • Deiseanna maoinithe
 • Comhairliúcháin phoiblí
 • Plan-making
 • Forbairt beartas.

 

Is féidir le hEagraíochtaí is Comhaltaí den LRP teagmháil a dhéanamh le coistí déanta beartas Chomhairle Contae Chorcaí agus a dtuairimí a chur in iúl trí na hionadaithe LRP ar na coistí sin.

Cláraíonn Eagraíochtaí is Comhaltaí den LRP a gcuid sonraí leis an gComhordaitheoir LRP le cinntiú go gcoimeádtar ar an eolas iad maidir le himeachtaí, oiliúint, maoiniú agus deiseanna eile ar ábhair spéise iad do na hearnálacha Pobail & Deonacha Cuimsithe Shóisialta & Comhshaoil.

Conas a oibríonn sé?

In 2015, d'ainmnigh na heagraíochtaí is comhaltaí ‘Rúnaíocht’ nó grúpa stiúrtha 22 bhall chun maoirseacht a dhéanamh ar riar an LRP. Tagann an Rúnaíocht le chéile go míosúil chun gnéithe den chaoi a oibríonn an LRP a fhorbairt, amhail Cumarsáid, Oiliúint, Imeachtaí Faisnéise LRP agus ionadaíocht éifeachtach an LRP ar Choistí de chuid an Chomhairle.

In éineacht leis an Rúnaíocht, coimeádtar 37 suíochán d'ionadaithe an LRP ar Choistí déanta beartas Chomhairle Chontae Chorcaí. In 2015, d'ainmnigh eagraíocht is comhaltaí den LRP 37 ionadaithe LRP le bheith ar na coistí sin agus le cinntiú go mbíonn ról ag an LRP i mbeartas a chruthú ar an leibhéal áitiúil.  

Go hachomair, baineann eagraíochtaí is comhaltaí den LRP leas as faisnéis a fháil ar nithe atá ina ábhair spéise dóibh nó a mbíonn tionchar acu orthu agus bíonn an deis acu a thuairimí féin a nochtadh ar leibhéal an rialtais áitiúil freisin.

Céard is féidir le LRP Chontae Chorcaí a dhéanamh do m'eagraíocht?

Tá 900 eagraíocht comhcheangailte le LRP Chontae Chorcaí faoi láthair. San áireamh leo, tá; grúpaí comhshaoil, cumainn chónaitheoirí, grúpaí ICA & IFA, bailte slachtmhara, comhairlí pobail, cóir, grúpaí ealaíon, grúpaí óga, cumainn ghníomhaíochta lucht scoir, clubanna spórt, cumainn oidhreachta & staire, botháin na bhfear, grúpaí tacaíochta uathachais agus tuilleadh nach iad.

Éascaíonn ballraíocht LRP Chontae Chorcaí comhar agus roinnt eolais níos fearr idir eagraíochtaí a bhfuil na leasanna céanna acu agus tugann sé an deis d'eagraíochtaí tionchar a bheith acu ar bheartais ar an leibhéal áitiúil.  Cinntíonn sé freisin go gcoimeádtar d'eagraíocht ar an eolas maidir le himeachtaí, oiliúint, maoiniú agus deiseanna eile do rannpháirtíocht pobail.

Treoir Úsáideora um Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí

Eolas ar Scéim Mhaoinithe LRP Chomhairle Contae Chorcaí

Féadfar miontuairiscí Coistí um Beartais Straitéiseacha a fháil anseo.

Tuilleadh Eolais

 

 

 

 

 

Déan Teagmháil Linn

Oifig Rannach Thuaidh, Halla an Chontae