Tá an pobal ag croílár gach rud a dhéanaimid ag Comhairle Contae Chorcaí. An aidhm atá againn ná cruthú pobal bríomhar comhtháite a éascú. Aithnímid agus cothaímid tiomantas daoine dá gceantair féin agus aithnímid an holliarracht dheonach a thacaíonn le tionscnaimh áiseanna agus áineasa pobail go minic. Tá réimse tionscnamh agus tacaíochtaí ar fáil do phobail áitiúla.

Fiosrúchán Forbartha Pobail

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag lorg iarratais fé láthair ó ghrúpaí pobail agus deonacha ar mhaoiniú fén gClár Feabhsúcháin Pobail do 2020.

Is deis í an scéim do ghrúpaí pobail rochtain a fháil ar mhaoiniú do thionscadail chaipitiúla chun saoráidí i gceantair faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú nó d’fhonn a dtionscadail a thosnú, a chur chun cinn nó a chur i gcrích

Tá scéim 2020 maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail le tacaíocht ó Choistí Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) Chomhairle Contae Chorcaí.

Tá dhá chineál deontas ar fáil faoin gClár seo:

 • Deontas caipitil ar scála beag suas le huasmhéid € 1,000 nó níos lú
 • Deontas caipitil os cionn € 1,000

 

Tionscadail Incháilithe

I measc samplaí de chaiteachas caipitil incháilithe faoin gClár tá:

 • Clubanna nó Saoráidí Óige
 • Saoráidí Spóirt/ Áineasa
 • Forbairt agus Feabhsúcháin ar ionaid phobail agus comhlimistéir
 • Cothabháil Áitribh aon uair amháin (ní áirítear cothabháil rialta air)
 • Áiseanna / Threalamh pobail a uasghrádú
 • Tionscadail maidir le héifeachtúlacht fuinnimh

 

Foirmeacha Iarratais agus Treoirlínte

Féadfar Iarratas a dhéanamh ar líne ag  www.yourcouncil.ie

Le haghaidh fiosrúcháin dein teagmháil le:

Aonad Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Chorcaí ar ((021) 4285561(021) 4285295 nó ríomhphost chuig :  communitydevelopmentunit@corkcoco.ie

 

Is é an dáta deiridh d’iarratais ná 4.00in Dé hAoine, an 7ú Lúnasa, 2020

LEADER Logo
                                LEADER                                     

 

 

 

 

An Clár um Fhorbairt Tuaithe 2014-2020 (LEADER)

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach an Tionscnamh LEADER (Liaisons entre actions de developpement de l’économie rurale) i 1991.

 

 

 

 

 

 

 

Beartaíodh LEADER chun cabhrú le pobail tuaithe inbhuanaithe a fhorbairt tar éis athchóirithe an Chomhbheartais Talmhaíochta. Cuireann sé cur chuige ‘ón mbun aníos’ chun cinn maidir le forbairt tuaithe, agus déantar pleananna gnó a chur i bhfeidhm agus cinntí maidir le maoiniú do thionscadail ar leibhéal náisiúnta.

Sainíodh trí chuspóir straitéiseacha do bheartas Forbartha Tuaithe an Aontais Eorpaigh sa chlárthréimhse 2014-2020:

 • Iomaíochas na talmhaíochta a fheabhsú
 • Acmhainní nádúrtha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe agus gníomhaíocht ar son na haeráide
 • Forbairt chothrom chríochach i gceantair thuaithe.

Déanann 6 thosaíocht cur síos níos mionsonraithe ar na cuspóirí ginearálta sin:

 • Aistriú eolais sa talmhaíocht agus san fhoraoiseacht agus i gceantair tuaithe a chothú
 • Cur le hiomaíochas gach cineál talmhaíochta agus inmharthanacht feirmeacha
 • Eagrú an tslabhra bia agus bainistiú riosca sa talmhaíochta a chur chun cinn
 • Éiceachórais atá ag brath ar thalmhaíocht agus ar fhoraoiseacht a athshlánú, a chaomhnú agus a fheabhsú
 • Éifeachtúlacht acmhainní a chur chun cinn agus tacú leis an athrú go geilleagar ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de in earnálacha na talmhaíochta, an bhia agus na foraoiseachta
 • Cuimsiú sóisialta, laghdú bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch i limistéir thuaithe a chur chun cinn.

 Arna oibriú ag 3 Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) /Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) i gcomhar le 6 Chuideachta Forbartha Áitiúil::

 • Comhpháirtíocht Abhainn Dhubh/na hAbhann Móire Teoranta
 • IRD Dhúiche Ealla Teo
 • Comhpháirtíocht SECAD
 • Forbairt Bhealach Abhra Teo
 • Comhar na nOileán
 • Údarás na Gaeltachta


Tá  ag na figiúirí seo a leanas i bhfeidhm ón 31ú Nollaig, 2019:

 

 • Faomhadh 159 Tionscadal san iomlán ar luach € 7.5M 
 • Faoi Thionscnamh Bia LEADER (leithdháileadh náisiúnta ar leithligh de € 5M), ceadaíodh 14 thionscadal san iomlán, ar luach de € 726,944 le cruthú féideartha do suas le 45 deis fhostaíochta nua 
 • Faoin gClár Trasnáisiúnta / Comhoibrithe (leithdháileadh náisiúnta ar leithligh de € 10M) ceadaíodh 10 dtionscadal san iomlán, ar de luach €395,256

Tuilleadh eolais:

LEADER Chorcaí Thiar: leaderwestcork.com

LEADER Chorcaí Theas: leadersouthcork.com

LEADER Chorcaí Thuaidh: leadernorthcork.com

SICAP logo EU-EMBLEM-ENGLISH-PNG images_Irelands_EU_ESIF_2014_2020_en_png

An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (CCSGP)

Tá CCSGP 2018-2022 cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid den Chlár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

Tá sé mar aidhm ag an CCSGP dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta tríd an rannpháirtíocht áitiúil agus trí chomhar idir dhaoine aonair atá faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus ghníomhaireachtaí na hearnála poiblí. 

Leagann Riachtanais an Chláir um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail (CCSGP) a d'eisigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, na príomhrialacha agus na riachtanais chun CCSGP 2018 - 2022 a sheachadadh amach.

Coistí Forbartha Pobail Áitiúil a bhainistíonn CCSGP ar an leibhéal áitiúil le thacaíocht ó na hÚdaráis Áitiúila. Is iad Cuideachtaí Forbartha Áitiúla a sheachadann gníomhaíochtaí cláir.

Is clár cuimsitheachta sóisialta é CCSGP a chuidíonn le daoine aonair agus le grúpaí trí chur chuige débhiorach; tacú le pobail agus tacú le daoine aonair. Is é tasc na gCuideachtaí Forbartha Áitiúla (LDCanna) ná scóip leathan an chláir a léiriú ina ngníomhartha agus maoiniú cláir a úsáid chun pobail a neartú agus saol daoine a fheabhsú.
 

Caithfidh gach tairbhí den chlár a bheith i gceann de na spriocghrúpaí CCSGP seo a leanas:

 • Páistí agus Teaghlaigh atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine Óga atá Faoi Mhíbhuntáiste (idir 15-24 d'aois)
 • Mná atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Tuismitheoirí Aonair
 • Oibrithe / Teaghlaigh ar Ioncam Íseal
 • Pobail Nua 
 • Daoine atá ina gcónaí in bPobail atá Faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine atá Faoi Mhíchumas
 • Romaigh
 • Taistealaithe
 • Daoine díghreamaithe ón margadh saothair (neamhghníomhach go heacnamaíoch)
 • Daoine Dífhostaithe

Le tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar an Tábla Lotaí CCSGP.

Public Participation Network Logo
                                                        PPN                                    

Céard é LRP Chontae Chorcaí?

Is éard atá i LRP Chontae Chorcaí ná líonra eagraíochtaí Pobail & Deonacha, Cuimsithe Shóisialta & Comhshaoil a bunaíodh in 2015.

Trí oifig an Chomhordaitheora LRP, coimeádtar Eagraíochtaí is Comhaltaí den LRP ar an eolas maidir le hábhair thábhachtacha amhail na hábhair seo a leanas:

 • Deiseanna maoinithe
 • Comhairliúcháin phoiblí
 • Plan-making
 • Forbairt beartas.

 

Is féidir le hEagraíochtaí is Comhaltaí den LRP teagmháil a dhéanamh le coistí déanta beartas Chomhairle Contae Chorcaí agus a dtuairimí a chur in iúl trí na hionadaithe LRP ar na coistí sin.

Cláraíonn Eagraíochtaí is Comhaltaí den LRP a gcuid sonraí leis an gComhordaitheoir LRP le cinntiú go gcoimeádtar ar an eolas iad maidir le himeachtaí, oiliúint, maoiniú agus deiseanna eile ar ábhair spéise iad do na hearnálacha Pobail & Deonacha Cuimsithe Shóisialta & Comhshaoil.

Conas a oibríonn sé?

In 2019, d'ainmnigh na heagraíochtaí is comhaltaí ‘Rúnaíocht’ nó grúpa stiúrtha 20 bhall chun maoirseacht a dhéanamh ar riar an LRP. Tagann an Rúnaíocht le chéile ar bhonn rialta chun gnéithe den chaoi a oibríonn an LRP a fhorbairt, amhail Cumarsáid, Oiliúint, Imeachtaí Faisnéise LRP agus ionadaíocht éifeachtach an LRP ar Choistí de chuid an Chomhairle.

In éineacht leis an Rúnaíocht, coimeádtar 37 suíochán d'ionadaithe an LRP ar Choistí déanta beartas Chomhairle Chontae Chorcaí.

Go hachomair, baineann eagraíochtaí is comhaltaí den LRP leas as faisnéis a fháil ar nithe atá ina ábhair spéise dóibh nó a mbíonn tionchar acu orthu agus bíonn an deis acu a thuairimí féin a nochtadh ar leibhéal an rialtais áitiúil freisin.

Céard is féidir le LRP Chontae Chorcaí a dhéanamh do m'eagraíocht?

Tá 900 eagraíocht comhcheangailte le LRP Chontae Chorcaí faoi láthair. San áireamh leo, tá; grúpaí comhshaoil, cumainn chónaitheoirí, grúpaí ICA & IFA, bailte slachtmhara, comhairlí pobail, cóir, grúpaí ealaíon, grúpaí óga, cumainn ghníomhaíochta lucht scoir, clubanna spórt, cumainn oidhreachta & staire, botháin na bhfear, grúpaí tacaíochta uathachais agus tuilleadh nach iad.

Éascaíonn ballraíocht LRP Chontae Chorcaí comhar agus roinnt eolais níos fearr idir eagraíochtaí a bhfuil na leasanna céanna acu agus tugann sé an deis d'eagraíochtaí tionchar a bheith acu ar bheartais ar an leibhéal áitiúil.  Cinntíonn sé freisin go gcoimeádtar d'eagraíocht ar an eolas maidir le himeachtaí, oiliúint, maoiniú agus deiseanna eile do rannpháirtíocht pobail.

Treoir Úsáideora um Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí

Féadfar miontuairiscí Coistí um Beartais Straitéiseacha a fháil anseo.

Tuilleadh Eolais

 

 

 

 

 

I 2016 cheadaigh an rialtas Ciste Náisiúnta Éire Sláintiúil a bhunú le leithdháileadh tosaigh de € 5 milliún.
Fógraíodh leithdháileadh do Bhabhta 3 i lár 2019, leithdháileadh € 422,050k ar Chontae Chorcaí a chlúdaíonn tréimhse dhá bhliain.
Tá ocht ngníomh aitheanta faoi 9 dtéama ainmnithe ag ár gComhordaitheoir um Éire Sláintiúil i gcomhair le Fochoiste Éire Sláintiúil LCDC. Cheadaigh na trí choiste LCDC na gníomhartha seo i Meán Fómhair 2019 agus tá cead críochnaitheach faighte acu anois ón Roinn.
I measc na dtionscnaimh eile tá:
 

 • Straitéis Forfheidhmithe a chur le chéile thar cheann do Chontae Chorcaí, le seoladh i 2020
 • Corcaigh, Contae Sláintiúil - tá iarratas curtha isteach faoi Chathracha agus Chontaetha Sláintiúla
 • Comhoibrithe agus tionscnaimh eile a aithint
 • Ceann dár dtionscnaimh faoi chiste Éire Sláintiúil ba ea an rolladh amach dár gcéad imeachta do Teen Talk i 2018, do mhic léinn Idirbhliain, leathnaíodh ar seo i 2019 le trí imeacht a reáchtáil, ceann i ngach réimse LCDC. D’fhreastail 1,200 dalta idirbhliain san iomlán ag na himeachtaí, ag ionadaíocht do 40 scoil, agus d’éirigh go hiontach leis. Tá an-áthas orainn go raibh an tionscnamh seo de Chomhairle Contae Chorcaí ar an ngearrliosta faoi Dhámhachtain Chambers Ireland ar son Barr Feabhais sa Rialtas Áitiúil sa chatagóir Sláinte & Folláine.

Beartaíodh trí imeacht eile do Mhárta / Aibreán 2020 agus cuireadh ócáid nua leis do Thuismitheoirí & Múinteoirí ar a dtugtar Gen Z. Ar an drochuair, mar gheall ar an ráig reatha de víreas corónach, bhí orainn iad seo a chur ar ceal. Tar éis ár n-imeachtaí Teen Talk a chealú, chuireamar tús leis na himeachtaí a thabhairt ar líne. Tá agallaimh fhíse á ndéanamh lenár gcainteoirí go léir agus cuirfear na físeáin seo ar fáil chuig cainéal  Cork County Council YouTube channel agus cuireadh eolas fúthu amach trí na Meáin Shóisialta Dé Máirt, 7 Aibreán.

Seol ríomhphost chuig TeenTalks@corkcoco.ie le haon cheisteanna, tuairimí nó freagairtí a d’fhéadfadh a bheith agat.


Téir chuig cainéal  Cork County Council YouTube chun ár gcraoladh gréasáin do Dhéagóirí a fheiscint.