Nuashonrú Seirbhíse Covid-19 Mótarcháin

Beidh an Oifig Mótarchánach Chorcaí ag oscailt don phobal trí choinne amháin ón 9 Lúnasa 2021. Beidh ceapacháin ar fáil idir 9.15rn-3.45in.

Is féidir coinní a chur in áirithe ar líne ag www.yourcouncil.ie nó tríd an leathanach Mótairchánach ar www.corkcoco.ie. Is féidir coinní a chur in áirithe ar an bhfón freisin ag 021-4544566.

Is í an tsaoráid Mótairchánach ar líne www.motortax.ie an príomh-mheicníocht i gcónaí do chustaiméirí a gcáin mhótair a athnuachan, agus do raon idirbheart eile a bhaineann le cáin mhótair.

Lean Oifig Mótarchánach Chorcaí ag soláthar seirbhíse poist an-ghnóthach agus éifeachtach ar fud paindéime Covid agus comhlánóidh an tseirbhís nua coinní an tairiscint sin trí dheis a thabhairt do na custaiméirí sin ar gá dóibh cuairt a thabhairt ar an Oifig go pearsanta ag am socraithe. . Léiríonn sé seo leathnú suntasach ar an gcóras ceapachán éigeandála a d’oibrigh le linn an ghlasála le déanaí.

Ba chóir foirmeacha iarratais poist a chur sa phost chuig:

An Oifig Mótairchánach Chorcaí

Bóthar na Modhfheirme

Chorcaigh, T12 XP80.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar ár suíomh Gréasáin ag www.corkcoco.ie nó déan teagmháil linn ag motortax@corkcoco.ie nó ag 021-4544566.


Is ionann an Mhótarcháin in Éirinn agus táille a ghearrann Rialtas na hÉireann ar mhótarfheithiclí.  Tá roinnt feithiclí díolmhaithe ón gcáin ach ní mór do gach feithicil diosca mótarchánach reatha a thaispeáint má úsáidtear í in áit phoiblí.  Féadfar do mhótarcháin a íoc ag d'Oifig Mhótarchánach áitiúil nó ar líne ag www.motortax.ie

Fiosrúchán faoi Mhótarcháin

Is féidir rátaí Mótarchánach a fháil ar an suíomh gréasáin Mótarcháin ar Líne.  
Gearrtar Riaráistí Mótarchánach:

 • Más rud é go bhfuil mí amháin nó níos mó imithe thart idir deireadh do dhiosca cánach nó do Dhearbhú Eisbhóthair Reachtach is déanaí agus an mhí inar mhaith leat cáin a chur ar d'fheithicil.
 • Más rud é go bhfuil mí amháin nó níos mó imithe ó ceannaíodh feithicil nach raibh diosca cánach reatha aici nó nár comhlánaíodh Dearbhú Eisbhóthair Reachtach laistigh de 21 ó ceannaíodh an fheithicil.
 • Má cheannaíonn tú feithicil i gcatagóir nach bhfuil sé de theideal agat a cheannach (m.sh. míchumasaithe/oileán/tacsaí) d'fhéadfaí riaráistí a ghearradh más rud é go bhfuil mí amháin nó níos mó imithe thart ón dáta a ceannaíodh an fheithicil is cuma cibé an bhfuil an diosca cánach reatha don chatagóir sin nó nach bhfuil.

Gearrtar riaráistí Mótarchánach ag 1/10ú den Ráta Bliantúil (gan Cent a chur san áireamh)
Eisítear admháil Riaráiste nuair a íoctar na riaráistí.

Seo a leanas na roghanna chun do cháin mhótair a athnuachan:

• Trí choinne a dhéanamh ag an gcuntar poiblí, ón Luan 9 Lúnasa. Tá coinní ar fáil ó 9.15rn go 3.45in agus is féidir iad a chur in áirithe ar líne ag www.yourcouncil.ie nó tríd an nasc seo. Is féidir coinní a chur in áirithe freisin trí ghlaoch ar 021-4544566.

• Sa phost, chuig an Oifig na Mótarchánach, Bóthat na Modhfheirme, Corcaigh, T12 XP80.

• Athnuachan ar líne ar MotorTax.ie.

Feithiclí ar féidir cáin a chur orthu Ar Líne:

 • Carranna príobháideacha
 • Gluaisrothair
 • Feithiclí Díolmhaithe
 • Tarracóirí Talmhaíochta, Tochaltóirí agus Comhbhuainteoirí
 • Dumpairí, Dumpairí Eisbhóthair agus Forcardaitheoirí
 • Eileatraim
 • Feithiclí Seanré

Agus na hathnuachana seo a leanas ar an gcuntar amháin go bhfuil Deimhniú Ródacmhainneachta (DRA) bailí acu:

 • Feithiclí Earraí
 • Tarracóirí Tarlaithe Ginearálta,
 • Mótarcharbháin
 • Meaisíní Soghluaiste
 • Feithiclí Tarrthála

Is féidir athnuachan a dhéanamh ar líne anseo.

Mura bhfuil d'aicme cánach liostaithe, déan teagmháil leis an Oifig Mótarchánach maidir le cáin a chur ar d'fheithicil:

Uimh. theileafóin (021) 4544566

Tá Aonad Poist na Mótarchánach tiomnaithe ag Comhairle Contae Chorcaí a chuireann seirbhís phoist d'ardchaighdeán ar fáil.  In 2019, rinneadh 95% de na hiarratais chearta a phróiseáil agus a sheoladh ar ais an lá céanna a fuarthas iad.

Eisíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt foirm athnuachana mótarchánach RF100B roinnt seachtaine roimh dháta athnuachana na mótarchánach.  Bíonn clúdach litreach RÉÁMHÍOCTHA in éineacht léi seo ar mhaithe le héascaíocht.

Ná déan dearmad na rudaí seo a leanas a sheoladh:

 • Foirm Mótarchánach comhlánaithe go hiomlán agus sínithe ag an iarrthóir.  Ní gá Deimhniú TNC ná Deimhniú Ródacmhainneachta a sheoladh isteach.
 • An táille chuí
 • Ní mór riaráistí a íoc as aon mhí atá imithe thart ón dáta cánach nó ceannacháin is déanaí.  Ní mór an Fhoirm Athnuachana RF100A i scríbhinn a chomhlánú sa chás sin. Chun sonraí a fháil faoi Rátaí Mótarchánach, breathnaigh ar an nasc seo
 • Teastaíonn RF111A (Foirm Dhearbhaithe Earraí Amháin) comhlánaithe agus Duillín Meáchain do Mheáchan gan Ualach uainn más é an chéad uair atá an iarrthóir ag cur cánach ar fheithicil earraí a bhfuil Ollmheáchan Feithicle 3,500kg nó níos lú uirthi (earraí éadroma).  Teastaíonn Deimhniú Árachais uainn freisin a dheimhníonn go bhfuil an fheithicil faoi árachas chun earraí a iompar agus tú i mbun trádála nó gnó. Ní mór don fheithicil Deimhniú Ródacmhainneachta reatha a bheith aici freisin (ní gá é seo a sheoladh isteach leis an iarratas).
 • Is féidir athrú úinéireachta a phróiseáil in éineacht le hiarratas cánach no le Dearbhú Eisbhóthair Reachtach.
 • Má tá aon Athrú ar Shonraí le déanamh, éilítear RF111 agus ba cheart an Deimhniú Cláraithe a sheoladh isteach ionas gur féidir an t-athrú a nuashonrú agus Deimhniú nua a eisiúint.

Modhanna Íocaíochta:

 • Cárta Creidmheasa / Dochair
 • Ordú Airgid / Ordú Poist
 • Dréacht Bainc
 • Seic

NÁ SEOL AIRGEAD TIRIM TRÍD AN bPOST!
Ba cheart Seiceanna/Orduithe Poist/Orduithe Airgid/Dréachtaí Bainc a dhéanamh iníoctha le Comhairle Contae Chorcaí agus a chrosáil chuig Motor Tax A/C.

Má tá tú ag íoc le cárta, bí cinnte go bhfuil uimhir do chárta ceart (16 uimhir de ghnáth), chomh maith leis an dáta éaga agus síniú shealbhóir an chárta.

Don tSeirbhís Mótarchánach Ar Líne / Mótarchánach ar an nGuthán
Chun mótarcháin feithicle a athnuachan, tá d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP) priontáilte ar d'fhógra athnuachana.

Ní athróidh uimhir UAP na feithicle ach amháin má thiocfaidh athrú ar úinéireacht na feithicle nó go dtí go n-eiseofar DCF eile don fheithicil. Is ionann an UAP agus na sé uimhir dheireanacha den uimhir DCF.  Tá an uimhir DCF le fáil os cionn na cláirsí ar an chéad leathanach den DCF.

D'fheithiclí úrnua/iompórtáilte, úsáidtear na sé uimhir dheireanacha den uimhir fonnaidh mar UAP nuair atá an fheithicil á cur faoi cháin don chéad uair ar líne. Mótarcháin ar Líne

Má tá ceist agat maidir le huimhreacha UAP, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ag (0818) 411 412 nó ríomhphost a sheoladh chuig motortax@dttas.ie

Ní mór gach iarratas ar cháin a chur ar Fheithiclí Earraí don chéad uair a dhéanamh trí d'Oifig Mótarchánach áitiúil.  Cuir isteach an fhoirm Iarratais ar Mhótarcháin agus an Táille chuí.  Gearrtar Rátaí Mótarchánach bunaithe ar mheáchan na feithicle. 

Chun sonraí a fháil faoi Rátaí Mótarchánach, breathnaigh ar an nasc seo


Feithiclí Earraí Éadroma (Ollmheáchan Feithicle 3,500kg nó níos lú) – Riachtanais Eile:

 • Foirm chomhlánaithe RF111A – Foirm Dearbhaithe Earraí.
 • Ní mór don iarrthóir cláruimhir cáin ioncaim a chur ar fáil chun a dheimhniú go bhfuil sé cláraithe chun críocha cánach.  Ní mór do gach iarrthóir an fhoirm seo a chomhlánú agus go mbeadh a fhios aige gur gá an fheithicil a chur faoi cháin ag an ráta príobháideach má tá an fheithicil á húsáid i gcáil phríobháideach.  Ní mór don deimhniú árachais a lua go bhfuil an fheithicil cumhdaithe chun earraí a iompar le linn a bheith i mbun tráchtála/gnó.
 • D'fhéadfadh go mbeadh duillín meáchain ag teastáil (féach liosta na ndroichead meáite thíos).
 • Ní mór go mbeadh Deimhniú Ródacmhainneachta (DRA) reatha ag an bhfeithicil má tá an fheithicil níos sine ná bliain amháin d'aois.   Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).
 • Ní mór go mbeadh an fheithicil cláraithe ag seoladh i gCorcaigh.

Feithiclí Earraí Troma (Ollmheáchan Feithicle > 3,500kg):

 • • D'fhéadfadh go mbeadh Duillín Meáchain ag teastáil (féach liosta na ndroichead meáite thíos)
 • Ní mór go mbeadh Deimhniú Ródacmhainneachta (DRA) reatha ag an bhfeithicil má tá an fheithicil níos sine ná bliain amháin d'aois. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).
 • • Ní mór go mbeadh an fheithicil cláraithe ag seoladh i gCorcaigh.

Athnuachan ar Cháin Feithiclí Earraí (Éadroma/Troma) – is féidir é sin a dhéanmh ar líne ag www.motortax.ie  nó trí d'Oifig Mótarchánach Áitiúil

Aonaid Tarracóirí Altacha

Meastar gur fheithicil shingil feithicil altach (.i. feithicil agus leathleantóir) agus go bhfuil mótarcháin iníoctha ina leith ar bhonn mheáchain gan ualach an aonaid tarracóra móide meáchan gan ualach an leathleantóir is troma a n-úsáidfear ag aon am i rith thréimhse an cheadúnais.  Ní mór an fheithicil a mheá agus an leantóir is troime ceangailte léi.

Úinéir agus Suíomh na nDroichead Meáite:

 • Comhairle Cathrach Chorcaí, Cé Uí Chinnéide, Cathair Chorcaí
 • Comharchumann Dairygold (Comharchumann Bhaile Cloch roimhe seo), Áth an Chóiste, Contae Chorcaí
 • Comharchumann Dairygold (Comharchumann Ó Mic Coille), Maigh Dhíle, Mainistir na Corann, Contae Chorcaí
 • Comharchumann Dairygold (Comharchumann Bhaile Mhistéala), Bóthar Chluain Mheala, Baile Mistéala, Contae Chorcaí
 • Distillery Feeds, Lucey agus O’Connell, Droichead na Bandan, Contae Chorcaí
 • Comharchumann Dhraighní, Draighneach, Contae Chorcaí
 • Lisavaird Co-op Creamery Ltd, Lios an Bhaird, Contae Chorcaí
 • North Cork Co-op Creameries, Ceann Toirc, Contae Chorcaí
 • Youghal Shipping agus Storage Ltd, Cé an Ghraoinigh, Eochaill, Contae Chorcaí

Ionaid Tástála Fhaofa (ITF)
Is féidir eolas faoi thástáil ar earraí iompair agus liosta de na hIonaid Tástála Fhaofa a fháil ag www.cvrt.ie

Is iad seo a leanas na hIonaid Thástála Fhaofa i gCorcaigh d'Athchóirithe Feithiclí:

Ionad Tástála Faofa

Uimh. Theileafóin

D. Dennehy Ltd, Carraigh Uí Thuathail, Contae Chorcaí

(021) 4883300

Master Metering Ltd, ag trádáil mar Ionad Tástála Feithiclí Tráchtála Mhainistir na Corann, Carraig Shiáin, Mainistir na Corann

(021) 4633077

Riverstick Motors Ltd, Áth an Mhaide, Contae Chorcaí

(021) 4771362

Sainmhíniú d'Athchóiriú sa reachtaíocht maidir le Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)
“... ciallaíonn sé modhnú feithicle ar dhóigh nach gcoinníonn sí níos mó na gnéithe ar fad den chatagóir feithicle faoina bhfuil sí deimhnithe chun críocha chineálcheadaithe.”

Riachtanais Ioncaim
Éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim go seolfaí Deimhniú Athchóirithe Úinéir Feithicle (Foirm VRTCONV) arna thacú ag Deimhniú Athchóirithe (teimpléad VRTCONVSQI) Duine Aonair atá Oilte go hIomchuí chuig Na Coimisinéirí Ioncaim, Lároifig Feithiclí, Calafort Ros Láir, Contae Loch Garman i gcúinsí áirithe ina bhféadfadh go mbeadh CCF breise iníoctha.  Féach na Foirmeacha le haghaidh tuilleadh sonraí.   Is féidir na foirmeacha a fháil ar www.revenue.ie 
 
Tar éis an mheasúnaithe, seolfaidh an Lároifig Feithiclí cóip de na foirmeacha VRTCONV ar ais chuig an iarrthóir agus iad stampáilte le cur in iúl go ndearnadh measúnú orthu.  Ba cheart na foirmeacha a chur leis an iarratas ar mhótarcháin ansin, chun go gcuirfí cáin ar an bhfeithicil athchóirithe in éineacht le

 • RF111 – Foirmeacha Athrú Sonraí
 • Deimhniú Cláraithe
 • Agus doiciméid eile a d'fhéadfadh a bheith riachtanach don Aicme Cánach a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh ina leith

Chun Cáin a chur ar mhótarcharbhán beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

 • Foirm Iarratais comhlánaithe agus sínithe go hiomlán
 • Ainm do Chuideachta Árachais, Uimhir do Pholasaí agus dáta éaga an Árachais.
 • An Táille Cheart – Is féidir íoc le seic (iníoctha le Comhairle Contae Chorcaí), hairgead tirim, hordú poist, hordú airgid, cárta creidmheasa nó dochair. Ná seol airgead tirim tríd an bpost riamh.
 • Deimhniú Ródacmhainneachta (DRA) i gcás inarb infheidhme.

Ní mór mótarcharbháin a thástáil ar an gceathrú chothrom lae a rinneadh iad a chlárú don chéad uair agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin go dtí go bhfuil an fheithicil deich mbliana d'aois; ina dhiaidh sin beidh tástáil bhliantúil riachtanach.

Tá mótarcharbháin a cláraíodh roimh 1980 díolmhaithe ó thástáil.

Is féidir tuilleadh eolais faoi thástáil a fháil ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).

Tá na feithiclí seo a leanas díolmhaithe ó Mhótarcháin:

 • Feithiclí faoi Úinéireacht Stáit
 • Feithiclí Taidhleoireachta
 • Feithiclí atá díolmhaithe faoi na Rialacháin um Thiománaithe Míchumasaithe agus Paisinéirí Míchumasaithe (Lamháltais Chánach) 1994 (I.R. Uimh. 353 de 1994)
 • Feithiclí (lena n-áirítear aon rothar le feisteas chun a ghluaiste ar mhodh meicniúil) nach mó a mheáchan neamhualaithe ná 400 cileagram arna oiriúnú agus arna úsáid le haghaidh easlán
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun go dtarlófar (pé acu trína n-iompar nó trína dtarraingt é) báid tarrthála agus a bhfearas nó aon trealamh chun cabhrú le daoine agus maoin a chaomhnú i gcásanna longbhriste agus guaise ar muir.
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun críocha tarrthála sléibhe agus pluaise, feithiclí nach n-úsáidtear ach chun críocha cuardaigh agus tarrthála fo-uisce.
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun go dtarlófar (pé acu trína n-iompar nó trína dtarraingt é) innealra déanta bóithre atá comhfheistithe mar chomhpháirt den fheithicil nó atá buan-cheangailte den fheithicil ar shlí eile, nach n-iompraíonn aon ualach seachas earraí agus ábhair nach n-úsáidtear chun aon chríche ach chun bóithre a dhéanamh nó a dheisiú
 • Cairteacha dramhaíola, innill scuabtha nó innill spréite uisce nach n-úsáidtear ach chun sráideanna agus bóithre poiblí a ghlanadh
 • Otharchairr, rollóirí bóthair nó innill dóiteán
 • Feithiclí atá á gcoimeád ag údarás áitiúil agus nach n-úsáidtear ach chun críocha a seirbhíse briogáid dóiteán

Déantar feithicil a aicmiú mar fheithicil seanré nuair atá sí níos sine ná 30 bliain d'aois agus bíonn ráta comhaltais mótarchánach i bhfeidhm ina leith. Rátaí Mótarchánach

 • Chun an aicme cánach a athrú chuig aicme Seanré, ba cheart don úinéir an fhoirm Athrú Sonraí RF111 a úsáid nuair atáthar ag cur iarratas isteach ar cháin agus é a sheoladh isteach leis an (Log)leabhar Cláraithe chuig an Oifig Mótarchánach.

Áit a ceannaíodh an fheithicil gan na doiciméid chláraithe chuí, ba cheart don úinéir nua:

 • Cuir isteach Deimhniú Reachtach le Duine a Cheannaíonn Mótarfheithicil comhlánaithe. Is féidir an fhoirm seo a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an oifig Mótarchánach áitiúi, agus
 • Comhlánaigh iarratas RF134 agus seol táille €12.00 isteach chun (Log)leabhar Cláraithe nua a fháil.

Mura bhfuil na hOifigí Mótarchánach in ann sonraí faoin bhfeithicil a aimsiú sa Chóras agus sa Chartlann Ríomhaireachta Náisiúnta d'Fheithiclí, caithfear an fheithicil a athchlárú leis an TNC agus Uimh. Chláraithe nua a fháil. 

Déan teagmháil leis an Oifig Mótarchánach ar (021) 4544566 má tá aon cheist agat.

Tá sé de dhualgas ar an díoltóir a chinntiú go bhfuil an páipéarachas ar fad comhlánaithe mar is cuí agus é a sheoladh ar aghaidh chuig an oifig chuí.

 • Feithiclí a cláraíodh tar éis an 1 Eanáir 1993

Más rud é gur cláraíodh d'fheithicil tar éis an 1 Eanáir 1993, ní mór duit an mhír athrú úinéireachta den Deimhniú Cláraithe Feithicle (DCF) nó den Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle a chomhlánú i leith na feithicle.  Ba cheart é sin a sheoladh chuig an Aonad Cláraithe Feithicle, Sionainn, Contae an Chláir).  Gheobhaidh an t-úinéir nua DCF ina ainm in am trátha.

 • Feithiclí a cláraíodh roimh an 1 Eanáir 1993

Más rud é gur cláraíodh d'fheithicil roimh an 1 Eanáir 1993, ba cheart duit Foirm um Athrú Úinéireachta (RF200) a chomhlánú agus a sheoladh isteach chuig d'Oifig Mótarchánach áitiúil.  Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil an fhoirm sínithe ag an díoltóir agus ag an gceannaitheoir agus go bhfuil Dáta an Díolacháin le feiceáil go soiléir.  Taifead ainm agus seoladh an úinéara nua sa (Log)leabhar Cláraithe agus cuir faoi iamh é leis an bhfoirm RF200.  

 • Úinéireacht Feithicle a Aistriú chug Mótardhéileálaí

I gcás feithiclí a cláraíodh tar éis an 1 Eanáir 1993, ní mór don cheannaitheoir agus don díoltóir araon Foirm RF105 a chomhlánú  agus a sheoladh ar aghaidh chuig an Aonad Cláraithe Feithicle, Sionainn, Contae an Chláir.

I gcás feithiclí a cláraíodh roimh an 1 Eanáir 1993, ní mór RF200 a chomhlánú in éineacht leis an Mótardhéileálaí.  Coinnigh Cuid C de RF200

San dá chás sin, tugtar an Deimhniú Cláraithe Feithicle/Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle/Logleabhar don Mótardhéileálaí.

 • Úinéir Reatha Básaithe

Áit a bhfuil an díoltóir básaithe, ní mór litir ó Sheiceadóir an Uachta nó ó Dhlíodóir a thaispeánann go bhfuil an ceart ag an ceannaitheoir seilbh a bheith aige ar an bhfeithicil a chur leis an (Log)leabhar Cláraithe/Deimhniú Cláraithe Feithicle/Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle VRC/VLC (agus a sheoladh isteach chuig an Oifig Mótarchánach)

Áit nach bhfuil (Log)eabhar Cláraithe/Deimhniú Cláraithe Feithicle/Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle ar fáil nó nach féidir é a chur ar fáil, is féidir leis an duine atá ag ceannach na feithicle dearbhú a dhéanamh (ar féidir é a fháil ón Aonad Cláraithe Feithicle, Sionainn/Oifig Mótarchánach) atá mionnaithe os comhair Choimisinéir Mionnaí nó os comhair Aturnae Cleachtach.  Ní mór go gcuirfí an litir thuasluaite ó Sheiceadóir an Uachta nó ó Aturnae in éineacht leis an Dearbhú Reachtach.

 • Feithicil nár Cláraíodh Riamh Roimhe seo

Nuair a chuirtear cáin ar fheithicil nua don chéad uair, eisíonn an tAonad Cláraithe Feithiclí, Sionainn, Contae an Chláir, Deimhniú Cláraithe Feithicle don Úinéir Cláraithe. 

Chun úinéireacht feithicle nár cláraíodh riamh a athrú (.i. feithicil nach bhfuil Deimhniú Cláraithe/ (Log)leabhar Cláraithe aici), seol fógra den aistriú a bhfuil dáta díolacháin comhaontaithe sonraithe air agus é sínithe ag an gceannaitheoir agus ag an díoltóir chuig an oifig chuí.   Ba cheart go gcuimseodh an fógra sin Cláruimhir Feithicle, Uimhir Fonnaidh na Feithicle (VIN), ainm agus seoladh an úinéara reatha agus ainm agus seoladh an úinéara nua. 

Le haghaidh feithiclí a cláraíodh tar éis 1993, seol an fógra chuig an Aonad Cláraithe Feithiclí, Sionainn, Contae an Chláir.  Le haghaidh feithiclí a cláraíodh roimh 1993, seol an fógra chuig an Oifig Mótarchánach (is féidir Foirm RF200 a úsáid).   Má tá an t-athrú úinéireachta á dhéanamh in éineacht le cáin a chur ar an bhfeithicil, is féidir an fógra maidir le haistriú gach feithicle a sheoladh isteach chuig an Oifig Mótarchánach lena phróiseáil leis an Iarratas Cánach.

Deimhniú Cláraithe Feithicle/Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle (Feithiclí Cláraithe tar éis 1993)

Cuir tic leis an mhír ábhartha (Athrú Sloinne/Seolta) ar do Dheimhniú Cláraithe Feithicle agus seol ar aghaidh é, in éineacht leis na sonraí cearta, chuig an Aonad Cláraithe Feithiclí, An Rannóg Seirbhísí Ríomhairí do Thiománaithe agus Feithiclí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lár Bhaile na Sionainne, Sionainn, Contae an Chláir V14P298.  Seolfar Deimhniú Cláraithe Feithicle nua le do shonraí suas chun dáta ar ais chugat sa phost.

Sealbhóirí (Log)leabhar Cláraithe Feithiclí  (Feithiclí a Cláraíodh roimh 1993)
Má tá (Log)leabhar Cláraithe Feithiclí agat do d'fheithicil, déan na sonraí suas chun dáta a thaifeadadh sa (Log)leabhar Cláraithe agus seol ar aghaidh é chuig d'Oifig Mótarchánach áitiúil in éineacht le foirm RF111.  Déanfar do shonraí a thabhairt suas chun dáta ar na taifid ríomhaire agus déanfar an (Log)leabhar Cláraithe a fhormhuiniú agus a sheoladh ar ais chugat.

Is féidir leat do sheoladh a athrú ar líne ag an am céanna atá gnó a bhaineann le mótarcháin á dhéanamh agat.  Ní féidir leat do sheoladh a athrú ar an teileafón nó trí ríomhphost.

Is é an tÚinéir Cláraithe amháin ar féidir leis iarratas a dhéanamh ar dhoiciméid chaillte chuig an Oifig Mótarchánach.

Ní mór don iarrthóir Foirm RF134 a chomhlánú ag dearbhú cad iad na doiciméid a cailleadh agus ní mór ball den Gharda Síochána a bheith mar fhinné ag an síniú agus an fhoirm a stampáil.

Is iad seo a leanas na táillí (iníoctha le Comhairle Contae Chorcaí):

 • Diosca Mótarchánach Nua – €6.00
 • (Log)leabhar Cláraithe /Deimhniú Cláraithe – €12.00
 • Cárta Ceadúnais Leantóra – €6.00

Is é seo a leanas an nós imeachta chun Dearbhú Reachtach a dhéanamh maidir le neamhúsáid feithicle ó 2013 i leith:

 • Mura n-úsáidfear d'fheithicil nó mura gcoinneofar in áit phoiblí í, beidh tú ábalta a dhearbhú go bhfuil sí á cur den bhóthar trí Fhoirm RF150 a chomhlánú agus í a chur isteach chuig d'Oifig Mótarchánach áitiúil.  De rogha air sin, is féidir leat a dhearbhú go bhfuill d'fheithicil á cur den bhóthar ag www.motortax.ie má tá d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP) ar eolas agat.
 • Ní mór duit do dhearbhú neamhúsáide a dhéanamh roimh ré, i.e. sa mhí a bhfuil an diosca mótarchánach ag dul in éag nó sa mhí a bhfuil do dhearbhú neamhúsáide reatha ag dul in éag.
 • Má tá feithicil nua nó iompórtáilte díreach ceannaithe agat nó má tá feithicil athláimhe ceannaithe agat nach bhfuil sé i gceist agat í a úsáid láithreach bonn, tá 21 lá agat ón dáta ceannaithe chun dearbhú neamhúsáide a dhéanamh.  I gcás ina bhfuil feithicil athláimhe á ceannach agat, déan cinnte de go gcuireann tú in iúl don díoltóir go bhfuil sé i gceist agat dearbhú eisbhóthair a dhéanamh don fheithicil ionas go ndéanfar an tAthrú Úinéireachta a chur in iúl don oifig chuí láithreach bonn.
 • Ní ghlacfar leis an Dearbhú Neamhúsáide má chuirtear isteach go mall é nó má tá riaráistí le híoc.  Caithfear na riaráistí a íoc agus cáin a chur ar an bhfeithicil ar feadh trí mhí ar a laghad sular féidir glacadh leis an dearbhú neamhúsáide.
 • Is féidir dearbhú neamhúsáide a dhéanamh ar feadh 3 mhí féilire ar a laghad agus 12 mhí féilire ar a mhéad.  Ní féidir leat dearbhú eisbhóthair mí amháin nó dha mhí a dhéanamh i leith feithicle.   Baineann an Dearbhú le míonna féilire iomlána a thosaíonn ar an gcéad lá den mhí agus a chríochnaíonn ar an lá deireanach den mhí. 
 • Déanfar gach Dearbhú atá comhlánaithe i gceart a dheimhniú tríd an bpost nó ar an láthair má dhéantar an Dearbhú a chur isteach go pearsanta ag an Oifig Mótarchánach áitiúil.
 • Is féidir leat an Dearbhú Eisbhóthair Reachtach a chur ar ceal aon am ar mian leat tríd an gcáin a athnuachan ag d'oifig mótarchánach áitiúil -  beidh an diosca mótarchánach bailí ón gcéad lá den mhí a chuireann tú cáin ar d'fheithicil.
 • Cuirtear Dearbhú Eisbhóthair Reachtach ar ceal as féin chomh luath agus a dhíoltar feithicil.

Ní mór gach Leantóir Earraí Troma (lena n-áirítear leathleantóirí) a bhfuil uasmheáchan ceadaithe de bhreis is 3,500kg aige a chlárú leis an Oifig Mótarchánach, leantóirí úrnua agus iompórtáilte san áireamh.

Ón 29 Deireadh Fómhair 2012 ar aghaidh, ní mór Dearbhú Cineálcheadaithe a bheith ag cineálacha áirithe Leantóirí Earraí Troma chun iad a cheadúnú in Éirinn don chéad uair. (Foirm TF300A Deimhniú um Shainaithint Meáchain do Leantóirí Cineálcheadaithe/Leantóirí Iompórtáilte/Leathleantóirí)

 • Leantóir iomlán a monaraíodh i gcéim amháin ag déantúsóir amháin ar nó tar éis an 29 Deireadh Fómhair 2012
 • Leantóir iomlán a monaraíodh i mbreis is céim amháin, .i. ag níos mó ná déantúsóir amháin ar nó tar éis an 29 Deireadh Fómhair 2013
 • Leantóir Sainchuspóireach a monaraíodh ar nó tar éis an 29 Deireadh Fómhair 2014

Leantóirí a monaraíodh roimh an 29 Deireadh Fómhair 2012 agus Leantóirí Earraí Troma a dearadh le go dtarraingíodh tarracóirí talmhaíochta amháin iad agus leantóirí a dearadh agus a tógadh lena n-úsáid ag na Forsaí Cosanta, ag an gCosaint Shibhialta, ag an Garda Síochána nó ag na Seirbhísí Dóiteáin amháin, tá siad díolmhaithe ón riachtanas Dearbhú Cineálcheadaithe a bheith acu, is cuma cén dáta a monaraíodh iad. (Foirm TF300B Deimhniú um Shainaithint Meáchain do Leantóirí atá taobh amuigh de Scóip an Chineálcheadaithe)

Chun iarratas a dhéanamh ar Chéad Cheadúnas beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

 • TF100 Comhlánaithe
 • TF300ATF300B (tugtar sonraí breise faoi na rudaí a chaithfidh tú a chur isteach ar an bhfoirm iarratais)
 • Táille €60.00 iníoctha le Comhairle Contae Chorcaí

Tá ceangaltas dlíthiúil ann freisin leantóirí a cheadúnú ar bhonn bliantúil ag an Oifig Mótarchánach.  Ní ghearrtar aon táille as seo.  (Foirm TF100 – a úsáidtear chun leantóirí/leathleantóirí a chlárú agus a cheadúnú.

Ní mór do gach Leantóir níos mó ná bliain amháin d'aois Dearbhú Ródacmhainneachta d'Fheithiclí Tráchtála reatha a bheith aige.

Úinéireacht Leantóra a Athrú
Tá sé tábhachtach a chuimhneamh go bhfuil an dualgas i gcónaí ar an díoltóir a chinntiú go ndéantar an fógra maidir le hAthrú Úinéireachta a chomhlánú i gceart agus go gcuirtear isteach gan mhoill é chuig an Oifig Mótarchánach. Ní mór na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • TF200 – Ba cheart do cheannaitheoir agus díoltóir an Leantóra an fhoirm seo a shíniú.
 • TF5 – Cárta Leantóra.

Sonraí Leantóra a Athrú

 • Ní mór na nithe seo a leanas a chur isteach:
 • TF100
 • TF5 – Cárta Leantóra.

Chun VIN/Uimhir Fonnaidh a athrú chuig uimhir iomlán beidh deimhniú ón Ionad Tástála Faofa a d'eisigh an Ráiteas Pas agus an DRA ag teastáil uainn.

Leantóir a Briseadh/Scriosadh

Seol Cárta Ceadúnais an Leantóra TF5 ar ais chuig an Oifig Mótarchánach in éineacht le fógra don bhriseadh/scriosadh.

Easpórtáil Leantóra

Cuir an Oifig Mótarchánach ar an eolas faoin Easpórtáil agus faoin Tír Easpórtála

 • TF200
 • TF5 – Cárta Leantóra.

Déan teagmháil leis an Oifig Mótarchánach má tá tuilleadh cúnaimh ag teastáil uait. (021) 4544566.

Is ionann plátaí trádála agus plátaí clárúcháin speisialta do mhótarthrádálaithe amháin.  Ní cheadaítear do mhótarthrádálaithe na plátaí clárúcháin seo a úsáid ach amháin i gcásanna forordaithe a bhaineann leis an mótarthrádáil.  Téann Ceadúnais (Plátaí) Trádála in éag ar an lá deireanach den mhí inar eisíodh iad, is cuma cén dáta ar eisíodh iad.

Beidh ort a chinntiú go bhfuil Cód Garáiste agat arna eisiúint ag an Aonad Cláraithe Feithiclí (féach thíos).  Nuair atá Cód Garáiste faighte agat, beidh ort na rudaí seo a leanas a sheoladh isteach chuig an Oifig Mótarchánach áitiúil:

 • Foirm Iarratais um Cheadúnas Trádála RF700 comhlánaithe go hiomlán agus sínithe
 • Fianaise scríofa go bhfuil tú cláraithe le haghaidh uimhir Cháin Bhreisluacha (CBL) nó, sa chás nach bhfuil do láimhdeachas os cionn an íosmhéid a éilítear don chlárúchán CBL, Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an iarrthóra.
 • Fianaise scríofa go ndearnadh luacháil Chun Críocha Rátála ar áitreabh an iarrthóra nó, más áitreabh nua atá ann nach ndearnadh luacháil air go fóill, fianaise den Chead Pleanála.
 • Dearbhú Árachais reatha, iomchuí do Mhótarthrádálaí, faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961 (arna leasú).
 • Seo a leanas an Táille Cheart do Phláta Thrádála:

TÁILLÍ CEADÚNAIS (PLÁTAÍ) TRÁDÁLA

Pláta Trádála Gluaisrothair

€59 (pláta singil)

€38 (nua)

Plátaí Trádála le haghaidh Feithiclí Eile

€353 (an péire)

€86 (nua)

 

Cód Garáiste a Fháil

Más gá duit iarratas a dhéanamh ar Chód Garáiste, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an:

An tAonad Cláraithe Feithiclí,
An Rannóg Seirbhísí Ríomhairí do Thiománaithe agus Feithiclí,
An Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt,
Lár Bhaile na Sionainne,
Sionainn,
Co. an Chláir
V14P298

Teileafón: 0818 411 412

Ní mór gach iarratas ar aisíocaíocht a dhéanamh ar an bhFhoirm RF120 agus an fhoirm a stampáil ag Stáisiún áitiúil na nGardaí.  Ba cheart go mbeadh do dhiosca mótarchánach forghéillte in éineacht leis an bhFoirm.  Ba cheart go mbeadh trí mhí cánach neamhéaga fágtha ar an diosca nuair a fhorghéilltear é. 

Ní cháileoidh feithicil nach bhfuil in úsáid ónar eisíodh an diosca mótarchánach d'aisíocaíocht ach amháin má ghéilltear an diosca díreach tar éis a eisiúint.  

Ní cháilíonn feithicil atá "curtha ón mbóthar" d'aisíocaíocht. 

 • Diosca cánach – má tá sé seo in easnamh ní mór go ndéanfaí Foirm RF134 a shíniú agus a stampáil freisin ag Stáisiún áitiúil na nGardaí.
 • Dearbhú Ceadúnaithe Feithiclí/Dearbhú Cláraithe Feithiclí nó Logleabhar ach amháin más rud é gur scrapáladh an fheithicil roimhe seo.  Má tá an doiciméad seo in easnamh, caithfear Foirm RF134 a shíniú agus a stampáil freisin ag Stáisiún áitiúil na nGardaí.

Samplaí de na Doiciméid thacaíochta atá ag teastáil chun Aisíocaíocht a fháil

 

 • Ní mór Dearbhú Scriosta ó Áis Chóireála Údaraithe (ÁCÚ) a chur leis don aisíocaíocht feithicil scrapáilte.  De rogha air sin, litir ón gCuideachta Árachais ar pháipéar ceannteidil, a mhaíonn gur "feithicil dhíscríofa" i gCatagóir A nó B an fheithicil.  Ní cháilíonn "feithiclí díscríofa" Chatagóir C.
 • Tuairisc ó na Gardaí – tá an tuairisc seo riachtanach más rud é gur goideadh an fheithicil.
 • Doiciméid Easpórtála – D'fheithiclí a seolfar amach ón stát go buan, ní mór cruthúnas easpórtála a sholáthar.  Ba cheart go gcuirfeadh sé sin na rudaí seo in iúl: an dáta, clárú/díchlárú na feithicle agus an tír easpórtála.
 • Teastas Dochtúra Breoiteachta – Tá teastas dochtúra breoiteachta ag teastáil chun an tréimhse nach raibh an fheithicil á húsáid mar gheall ar bhreoiteacht/ghortú a chumhdach.
 • Litir ó na Fórsaí Cosanta/ó Fhostóir/ó Chomhghleacaí – Ba cheart don litir sin na dátaí a raibh tú as láthair ón Stát a chur in iúl.

Cuireann rialacháin maidir le Feithiclí a bhfuil a Ré Caite a tugadh isteach ar an 1 Eanáir 2007 táirgeoirí (déantúsóirí/iompórtálaithe), lucht díchóimeála carranna/áiseanna scrapála feithiclí agus úinéirí carranna faoi oibleagáid a chinntiú go bhfuil feithiclí díthruaillithe agus díchóimeáilte ar dhóigh nach gcuireann ár dtimpeallacht ná sláinte an duine i mbaol.

Ní mór Carranna Paisinéirí agus Feithiclí Tráchtála Éadroma (DGVW 3,500 kg nó níos lú) a bhfuil sé i gceist iad a scriosadh a thabhairt go dtí Áis Chóireála Údaraithe (ÁCÚ).   Caithfidh an ÁCÚ glacadh leis an bhfeithicil gan táille a ghearradh agus eiseoidh siad Deimhniú Scriosta duit a dhearbhóidh go ndéanfar d'fheithicil a dhíthruailliú agus a dhíchóimeáil ar bhealach at sábháilte ó thaobh an chomhshaoil.  Cuirfidh an ÁCÚ scéala chuig Aonad Cláraithe Feithiclí na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt i Sionainn, Contae an Chláir, agus déanfar scriosadh d'fheithicil a thaifead sa Chomhad Feithiclí Náisiúnta.  An t-aon doiciméad amháin ar gá duit a thabhairt don ÁCÚ ná an Deimhniú Cláraithe Feithiclí nó an (Log)leabhar Cláraithe don fheithicil atá á scriosadh.

Níor cheart duit déileáil ach le ÁCÚnna údaraithe nuair atá tú ag fáil réidh le do sheanfheithicil mar gurbh iad sin amháin ar féidir leo Deimhnithe Scriosta a eisiúint. (Seo a leanas sonraí faoi na ÁCÚnna atá i gCorcaigh)

Déan Cliceáil Ar An Nasc I Gcóir Áiseanna Cóireála Údaraithe I Gcorcaigh Mar Atá Sé Ó Eanáir 2020

D'fheithiclí nach bhfuil faoi réir riachtanais na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a Ré Caite) 2006 (.i. feithiclí DGVW os cionn 3,500kg) ba cheart duit fógra de scrapáil/scriosadh na feithicle a sheoladh chuig:

 • Aonad Cláraithe Feithiclí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Sionainn, Contae an Chláir, in éineacht le  Deimhniú Cláraithe/Ceadúnaithe don fheithicil.   Déanfar an fheithicil a chlárú mar fheithicil scrapáilte sa Chomhad Náisiúnta Feithiclí.  (Feithiclí Cláraithe tar éis 1993)
 • An Oifig Mótarchánach in éineacht leis na (Log)leabhair Cláraithe.  Déanfar an fheithicil a chlárú mar fheithicil scrapáilte sa Chomhad Náisiúnta Feithiclí. (Feithiclí a Cláraíodh roimh 1993)

Tugadh isteach an Tástáil Náisiúnta Carranna (TNC) ar an 4 Eanáir 2000 mar chuid de Threoir AE a dhéanann tástáil gluaisteán éigeantach sna ballstáit ar fad. Is cion é gluaisteán a thiomáint atá faoi dhliteanas tástála gan diosca na Seirbhíse Náisiúnta Tástála Carranna a thaispeáint.  Ó 2000 ar aghaidh, déantar gach carr os cionn 4 bliana d'aois a thástáil.  Beidh ar fheithiclí a n-éiríonn leo sa tástáil a dhéanamh arís gach dhá bhliain. Ó Mheitheamh 2011 ar aghaidh, déantar carranna atá os cionn 10 mbliana d'aois a thástáil gach bliain.


Ní riachtanas é TNC bailí a bheith agat nuair atá iarratas ar mhótarcháin á dhéanamh agat.


Is féidir leat Deimhniú TNC/Diosca TNC caillte a fháil ar tháille €15.50 (amhail Samhain 2017) chomh luath agus a líonann tú Foirm RF134 (a luann an doiciméad atá ag teastáil) agus a dhéantar í a shíniú agus a stampáil ag Stáisiún Gardaí.  Seol isteach an fhoirm seo, agus an táille (dréacht bainc/ordú poist) iníoctha le Applus Car Testing Services Ltd, chuig:


Riarthóir an Deimhnithe Tástála,
NCTS, Lakedrive 3026,
Campas Gnó Iarthar na Cathrach,
Bóthar an Náis,
Baile Átha Cliath 24

Níl Foirm RF134 ag teastáil chun Tuairisc TNC nua a fháil – is leor litir a sheoladh chuig an seoladh thuas in éineacht leis an táille thuasluaite.

Chun tuilleadh eolais a fháil, amhail liosta de na hionaid tástála nó eolas faoi thástáil a chur in áirithe - is é an leathanach baile den tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna (NCTS) ná http://www.ncts.ie. Féadann tú glaoch ar (01) 4135994 freisin nó ríomhphost a sheoladh chuig info@ncts.ie. freisin.

Eolas do Thiománaithe Míchumasaithe agus do Phaisinéirí Míchumasaithe

Cuireann an Scéim um Thiománaithe Míchumasaithe agus Paisinéirí Míchumasaithe réimse faoiseamh cánach ar fáil atá ceangailte le ceannach agus úsáid feithiclí ag tiománaithe agus paisinéirí míchumasaithe in Éirinn.

Tá foirm iarratais ar fáil ó

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
Rannóg na nDaoine Faoi Mhíchumas,
Lároifig na nAisíocaíochtaí,
M: TEK II Building,
Bóthar Ard Mhaca,
Muineachán

Cuir glaoch ar 01 7383671 nó seol ríomhphost trí myaccount ar revenue.ie

Cárta Páirceála do Dhaoine Míchumasaithe

Is do dhaoine míchumasaithe an Cárta seo (a bhfuil lógó an AE air), is cuma an tiománaithe nó paisinéirí iad, agus tugann sé cead dóibh páirceáil i limistéir shainithe.

Tá tuilleadh eolais le fáil ó:

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann,
Lárionad Náisiúnta Soghluaiseachta,
Bóthar Ballinagappa,
Claonadh,
Co. Chill Dara. 

Seo a leanas an uimhir theagmhála: (045) 893094

Cumann na hÉireann do Thiománaithe faoi Mhíchumas,
Baile an Daighin,
Clár Chlainne Mhuiris,
Co. Mhaigh Eo. 

Seo a leanas na huimhreacha teagmhála: (094) 9364266 agus (094) 9364054

Ní eisíonn Comhairle Contae Chorcaí Ceadúnais Tiomána ná Ceadúnais Foghlaimeora a thuilleadh.  Déanfar aon iarratas ar cheadúnas a fhaigheann Oifig Mótarchánach Chorcaí a sheoladh ar ais láithreach bonn go dtí an seoltóir.

Is í an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) a dhéileálann le hiarratais anois.  Is féidir teagmháil a dhéanamh léi ar (0761) 087880 nó ag www.ndls.ie.

Seo a leanas na háiteanna a bhfuil Oifigí na seirbhíse suite i gCorcaigh

 

 • Aonad Tráchtála 1, Halla Copley, Sráid Uí Choitéir, taobh le Sráid Copley, Cathair Chorcaí
 • 1ú Urlár, Marglanna Comharchumainn Chorcaí, Bóthar na Maí, An Sciobairín, Contae Chorcaí
 • 2ú Urlár, 17 Cearnóg an Mhargaidh, Mala, Contae Chorcaí

An Oifig Mótarchánach,
Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme,
Bóthar na Modhfheirme,
Corcaigh.
T12 XP80
Teileafón: (021) 4544566
Seoladh ríomhphoist: motortax@corkcoco.ie

An tAonad Cláraithe Feithiclí,
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
Sionainn,
Co. an Chláir
Teileafón: (0818) 411 412

Oifig Cláraithe Feithiclí Chorcaí,
Teach na gCoimisinéirí Ioncaim,
Bóthar na Deastógála,
An Linn Dubh,
Corcaigh
Teileafón: (021) 602 7000

Oifig Cláraithe Feithiclí Chorcaí (Beanntraí),
Teach Marina,
Beanntraí,
Co. Chorcaí
Teileafón: (027) 53210

An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána
Teileafón: (0761) 087880
Seoladh ríomhphoist: www.ndls.ie

Rannóg Tástála Tiománaithe,
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre,
Páirc Gnó Ghleann na Muaidhe,
Cnoc an tSabhaircín,
Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo
F26 V6E4
Teileafón: (1890) 406040
Seoladh ríomhphoist: www.rsa.ie

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
Rannóg na nDaoine Faoi Mhíchumas,
Lároifig na nAisíocaíochtaí,
M: TEK II Building,
Bóthar Ard Mhaca,
Muineachán,
Cuir glaoch ar 1890 606061 nó seol ríomhphost trí myaccount ar revenue.ie

 

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann,
Lárionad Náisiúnta Soghluaiseachta,
Bóthar Ballinagappa,
Claonadh,
Co. Chill Dara. 
Seo a leanas an uimhir theagmhála: (045) 893094

Cumann na hÉireann do Thiománaithe faoi Mhíchumas,
Baile an Daighin,
Clár Chlainne Mhuiris,
Co. Mhaigh Eo. 
Seo a leanas na huimhreacha teagmhála: (094) 9364266 agus (094) 9364054
Uimhreacha Gutháin na Tástála Náisiúnta Carranna
Áirithintí:    (01) 4135992
Fiosruithe Chustaiméirí:  (01) 4135994
Áirithintí Cáin Chláraithe Feithiclí:   (01) 4135975
Sláine Tástála:   (01) 6309319
Áirithintí do Thacsaithe:   (01) 4135960

Cartlanna Chathair agus Chontae Chorcaí,
Foirgneamh Shéamais Uí Mhurchú,
32 Sráid Liam Uí Bhriain Mhór
An Linn Dubh,
Corcaigh
Teileafón: ( 021) 4505886
Seoladh ríomhphoist: archivist@corkcity.ie

Cad iad na céimeanna chun feithicle a uasrátáil nó a íosrátáil?

 

Déan Teagmháil Linn

Oifig Motarchánach, Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme, Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh