Fire Engine
                         Fire Engine                    

 

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí seirbhís tine agus tarrthála ar fáil ó fiche stáisiún dóiteáin, atá suite ar fud an chontae. Tugann muid freagra ar thart ar 3,000 glaoch éigeandála gach bliain.

Cuimsíonn na glaonna éigeandála sin tinte baile agus tráchtála, tionóiscí tráchta bóthair, tinte aitinn, teagmhais cheimiceacha, agus tarlaithe guaiseacha eile laistigh den chontae.

Cuireann Rannóg Rialú Dóiteáin agus Foirgníochta Chontae Chorcaí an tseirbhís seo ar fáil, chun na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

 • Cabhrú leis an bpobal sábháilteacht dóthanach dóiteáin a choimeád i bhfoirgnimh
 • Cinntiú go gcloíonn tógáil foirgneamh le na rialacháin tógála
 • Ullmhú d'éigeandálaí móra.

Tá an Rannóg suite ag ceithre oifig réigiúnach:

 • Foirgneamh Riaracháin Tine, Campas Halla an Chontae (Ceanncheathrú)
 • Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann, Plásóg an Mhargaidh, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí
 • Stáisiún Dóiteáin Bheanntraí
 • Stáisiún Dóiteáin Mhala.

Fiosrúchán faoi Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Teastaíonn Fógra Tosaithe le fógra a thabhairt d'Údaráis Rialú Foirgníochta maidir le foirgnimh den chineál sin, nó aicmí d'fhoirgneamh mar sin a thógáil, nó obair den chineál sin, no aicmí d'obair mar a d'fhéadfadh a bheith sonraithe sna rialacháin a dhéanamh.  Molann na Rialacháin (Leasaithe) um Rialú Foirgníochta SI 9 de 2014 suíomh Chórais Bainistíochta Rialú Foirgníochta (CBRF) mar an bealach roghnaithe ar riarachán rialú foirgníochta leictreonach.

Déanann na Rialacháin um Rialú Foirgníochta soláthar ar cheisteanna nósanna imeachta, riaracháin agus rialaithe chun na críche riachtanais Rialú Foirgníochta a chur i bhfeidhm agus a léiriú cén chaoi ar baineadh amach chomhlíonadh na riachtanais sin maidir le foirgnimh nó oibreacha atá i gceist.


Caithfidh gach páirtí a mbaineann an fógra leo (úinéir, dearthóir, tógálaí agus deimhnitheoir) clárú ar dtús leis an CBRF le cur isteach ar Fhógra Tosaithe.

Beidh na treoracha seo a leanas úsáideach freisin:

 
Treoir bhunúsach, cén fógra tosaithe ar chóir dom a chur isteach?

Sreabhchairt chun fáil amach an bhfuil Fógra Tosaithe ag teastáil
 
An Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta Cainéal YouTube

Buneolas ar Rialú Foirgníochta

Tá feidhm ag an gcóras rialú foirgníochta le dearadh agus tógáil fhoirgnimh nua, le sínte agus athruithe ábhair, agus athruithe áirithe in úsáid fhoirgnimh atá ann cheana.

Tá sé mar rún leis an eolas seo treoir praiticiúil a thabhairt, agus ní léiriú dlíthiúil críochnaitheach é ar dhlí um rialú foirgníochta.

Is ceanglas dlí é go ndéantar foirgnimh a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialacháin Fhoirgníochta. Faoin reachtaíocht reatha, tá cumhacht lánroghnach ag an údarás um rialú foirgníochta
.
Tá seo a leanas ináirithe orthu sin:

 • An ceart scrúdú a dhéanamh ar oibreacha lena mbaineann na Rialacháin Fhoirgníochta
 • An ceart eolas a éileamh maidir le hoibreacha lena mbaineann na Rialacháin Fhoirgníochta
 • Cumhacht fhorfheidhmithe maidir le neamhchomhlíonadh na Rialacháin Fhoirgníochta.

Cumhacht ionchúisithe faoi neamhchomhlíonadh, trí bhreithiúnas achomair no trí imeachtaí Ard-Chúirte.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an cumhacht scrúdaithe a bhronntar ar údaráis um rialú foirgníochta lánroghnach, agus nach gcuireann sé do dhualgas scrúdú a dhéanamh. Is ar na dearthóirí, na tógálaithe agus úinéirí na bhfoirgneamh atá an phríomhfhreagracht cloí le na rialacháin.

Córas um Rialú Foirgníochta

Cuimsíonn creat an chórais um rialú foirgníochta trí chuid.

1. Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007

Tá trí phríomhfhoráil laistigh den Acht seo:
a) Tá foráil ann le rialacháin foirgníochta a dhéanamh a théann i ngleic le saincheisteanna amhail caighdeáin foirgníochta, saoirseacht, sábháilteacht dóiteáin, caomhnú breosla agus fuinnimh agus rochtain dóibh siúd faoi mhíchumas.
   b) Tá foráil ann le rialacháin foirgníochta a dhéanamh, ar a mbíonn fógraí tosaithe, deimhnithe sábháilteachta  ó dhóiteán, teastais rochtana agus táillí do dhaoine faoi mhíchumas, agus cuimsíonn sé riarachán ó na húdaráis um rialú foirgníochta.
c)Tugann sé cumhacht fhorfheidhmithe agus scrúdaithe do na húdaráis um rialú foirgníochta.

2. Rialacháin Fhoirgníochta

Leagann na Rialacháin Fhoirgníochta amach na riachtanais teicniúla do dhearadh agus thógáil oibreacha tógála. Tá siad scríofa i dtéarmaí leathana, feidhmiúla in ionad téarmaí feidhmiúcháin nó saintreorach. Sonraíonn Riachtanas B1, mar shampla go mbeadh  'Foirgneamh deartha agus tógtha ar chaoi go mbeadh bealach a dhóthain ann le héalú chuig áit shábháilte i gcás tine sa bhfoirgneamh.' Os rud é go bhfuil na riachtanais ginearálta go leor, tá treoir níos sonraithe le fáil ar a meastar a bheith leordhóthanach. Cuirtear an treoir seo ar fáil sna Cáipéisí Treorach Teicniúil.

3 . Rialacháin um Rialú Foirgníochta

Is rialacháin nós imeachta agus riaracháin iad na rialacháin seo. Is é an cuspóir atá leo ná comhlíonadh na Rialachán a chur chun cinn trí fhorlíonadh a dhéanamh ar na cumhachtaí bunúsacha iniúchta agus forfheidhmithe a thugtar do na húdaráis rialaithe foirgníochta le hailt éagsúla den Acht um Rialú Foirgníochta.

Déanann siad é seo trí na nithe seo a leanas a éileamh:-

 • Iarratais ar Theastas um Shábháilteacht ó Dhóiteán/Teastas Leasaithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán/Teastas Rialála
 • Iarratais ar Theastas Rochtana Míchumais/Teastas Athbhreithnithe Rochtana Míchumais
 • Fógraí Tosaithe/Fógraí 7 Lá
 • Deimhnithe Comhlíonta ar Chríochnú

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an méid thuas féach le do thoil don 'Fógraí Tosaithe' agus Feidhmchláir Rialaithe Tógála' rannáin ar an suíomh Gréasáin seo.

Cód Cleachtais do Dhaoine a dhéanann Iniúchadh agus Deimhniú ar Oibreacha Foirgníochta foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Is é cuspóir an doiciméid seo ná treoir a sholáthar maidir le hiniúchadh agus deimhniú oibreacha nó foirgneamh le comhlíonadh na Rialachán Foirgníochta.

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER)

Is léiriú é Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) ar fheidhmíocht fuinnimh foirgnimh. Sula n-áitítear foirgneamh den chéad uair ní mór don duine a choimisiúnaíonn é a thógáil teastas BER agus tuarascáil chomhairleach arna sholáthar ag measúnóir BER cláraithe a fháil. Tá clár de mheasúnóirí BER ar fáil ar shuíomh Gréasáin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI): Clár Náisiúnta na Measúnóirí BER. Tá díolúintí ann do chatagóirí áirithe foirgneamh m.sh. struchtúir chosanta agus foirgnimh shealadacha.

Ní mór deimhniú BER a sholáthar do cheannaitheoirí nó do thionóntaí ionchasacha nuair a thairgtear réadmhaoin le díol nó le ligean ar cíos. Ní mór sonraí BER a chur san áireamh freisin ar fhógraí nuair a thairgtear réadmhaoin le díol nó le ligean ar cíos. Tá treoir d’úinéirí maoine ar fáil anseo: Suíomh Gréasáin an SEAI (Eolas BER). Tá treoir d’fhógróirí réadmhaoine ar fáil anseo: Suíomh Gréasáin an SEAI (Fógraíocht BER)

Tá cumhachtaí forfheidhmithe ag an Údarás um Rialú Foirgníochta faoi Rialacháin an AE (Feidhmíocht Fuinnimh Foirgníochta) 2012. Tá an SEAI freagrach as an gcóras BER a riaradh ó lá go lá agus tá cumhachtaí forfheidhmithe aige freisin faoi na rialacháin maidir lena bhfeidhmeanna.

Tabhair fé deara le do thoil go bhfuil éifeacht le hiarratais a chur isteach ar Dheimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin, Deimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin Athbhreithnithe, Deimhnithe le tabhairt chun rialtachta, Deimhnithe Rochtana Míchumais, Deimhnithe Rochtana Míchumais Athbhreithnithe, Cúitimh agus Maolaithe ón Luan 13ú Iúil 2020 tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta (BCMS).

Muna bhfuil an Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta úsáidte agat roimhe seo chun Fógraí Tosaithe / Fógraí 7 Lá nó Deimhnithe Comhlíonta ar Chríochnú a chur isteach, beidh ort clárú le haghaidh cuntas BCMS d’fhonn rochtain a fháil ar an tsaoráid aighneachta ar líne.

Téir chuig BCMS le do thoil agus úsáid an rogha 'Cláraigh' chun clárú le haghaidh cuntas. Postálfar gach físeán teagaisc ar chainéal YouTube na hOifige Náisiúnta um Rialú Foirgníochta.

Deimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin

Céard is deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán ann?

Bronnann údarás um rialú foirgníochta Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán. Deimhníonn sé go bhfuil dearadh an fhoirgnimh nó na hoibreacha ag comhlíonadh riachtanas chuid B den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta, 1997-2014. Tá an cinneadh seo bunaithe ar na pleananna, na cáipéisí agus an t-eolas a cuireadh isteach chuig an údarás leis an iarratas. B'fhéidir go mbronnfaí deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán le coinníollacha nó gan coinníollacha, nó b'fhéidir go ndéanfaí é a dhiúltú.

An dteastaíonn deimhniú sábháilteachta uaim?

Cé is moite de thithe agus foirgnimh thalmhaíochta áirithe bíonn deimhniú sábháilteachta riachtanach go ginearálta le haghaidh foirgnimh nua, ar a n-áirítear árasáin. Bíonn deimhniú riachtanach freisin i gcomhair athruithe ábhartha maidir le húsáid agus athruithe agus méaduithe áirithe ar fhoirgnimh. Ní mór deimhniú sábháilteachta a fháil sula dtosaítear ar an obair.

Cá bhfaighidh mé deimhniú sábháilteachta?

Sula dtosnaíonn tú ar aon obair nó sula ndéanann tú athrú ábhartha ar úsáid, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar dheimhniú sábháilteachta dóiteáin ar dtús. Déantar iarratais ar líne tríd an BCMS agus caithfidh an méid seo a leanas a bheith iontu:

 • Pleananna, ríomhanna agus sonraíochtaí ar oibreacha nó ar fhoirgníocht
 • Sonraí ar nádúr agus ar mhéid na húsáide atá i gceist, agus nuair is cuí úsáid an fhoirgnimh faoi láthair
 • An táille cuí, bunaithe ar achar urláir (tá sonraí le fáil ó d'údarás áitiúil)
 • Tuairisc theicniúil a léiríonn go gcomhlíonfaidh an dearadh Cuid B den Dara Sceideal de na Na Rialacháin Foirgníochta

Is féidir leis an údarás diúltú d'aon iarratas nach gcuimsíonn iad sin thuas mar neamhbhailí.

Cén fhad ar chóir go dtógfadh sé deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a fháil?

Is é an tréimhse reachtúil a thugtar d'údarás um rialú foirgníochta chun deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a phróiseáil ná dhá mhí. Mar sin féin, caithfear an t-eolas go léir a chur ar fáil don údarás, sa chaoi go mbeidh dóthain eolais acu chun cinneadh a dhéanamh, sula dtosaíonn an tréimhse reachtúil. Más rud é nach bhfuil an cháipéisíocht iomlán, cuirfidh sé seo moill ar an iarratas.

Ar féidir liom achomharc a dhéanamh má dhiúltaítear deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a thabhairt dom?

Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis um rialú foirgníochta laistigh de mhí ón am ar tugadh an cinneadh. Cuirtear sonraí den phróiseas achomhairc agus an táille a bhaineann leis amach le aon chinneadh a dhéanann an t-údarás.

 

Deimhnithe Rochtana Míchumais

De réir Airteagal 20D de na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997, arna leasú, agus tú ag déanamh iarratas ar dheimhniú rochtana míchumais, beidh cibé pleananna (lena n-áirítear plean suímh nó leagan amach) agus sonraí eile is gá chun na rudaí a leanas a dhéanamh:

 • Cur síos agus Sainaithint a dhéanamh ar na hoibreacha nó an foirgneamh lena mbaineann an t-iarratas,
 • Cur ar chumas an údaráis rialaithe foirgníochta measúnú a dhéanamh, cibé an gcomhlíonfadh na hoibreacha nó an foirgneamh sin, de réir na bpleananna sin agus sonraí eile, le ceanglais Chuid M den Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin Fhoirgníochta,
 • Cineál agus méid na húsáide beartaithe a shainaithint agus, nuair is iomchuí, an úsáid atá ann cheana as an bhfoirgneamh lena mbaineann

Braithfidh a mhéid a bheidh pleananna, mionsonraí agus sonraíochtaí riachtanach chun comhlíonadh le Cuid M de na Rialacháin Fhoirgníochta a thaispeáint ar chineál, méid agus castacht an fhoirgnimh lena mbaineann. Déantar iarratais ar líne tríd an BCMS agus caithfidh an méid seo a leanas a bheith iontu: -

 • Tuarascáil iomlán chuimsitheach a luaitear chun go bheith sé comhfhreagrach le huimhreacha clásal de Chuid M an Doiciméad Treorach Teicniúil (féach ar na formáidí tuarascála samplacha thíos);
 • Sraith líníochtaí a chlúdaíonn gach réimse inrochtaineachta;
 • Pleananna urláir, líníochtaí trasghearrthacha, líníochtaí de gach ingearchló agus líníochtaí mionsonraithe eile de réir mar is cuí. (Scála 1: 100 ar a laghad);
 • Plean leagan amach láithreáin (Scála 1: 500 ar a laghad) leis an méid seo a leanas léirithe: -

         - Suíomh gach pointe rochtana feithiclí agus coisithe, bealaí isteach, bóithre chuig an láithreán, gach bealach le fánaí /                     céimeanna;

         - Gach bealach isteach chuig an bhfoirgneamh chomh maith leis an bpríomhbhealach isteach ar an láithreán lena bheith                 aibhsithe;

         - Gach spás páirceála ar an láthair lena n-áirítear limistéir atá leagtha síos ónar féidir le duine tuirlingt ó fheithicil;

 • Léarscáil Suímh (Scála 1: 2500 nó 1: 1000);
 • An táille iomchuí. (Nóta: ba chóir go mbeadh gach foirgneamh fé réir iarratais agus táille ar leithligh).

Is féidir cinneadh an údaráis rialaithe foirgníochta a achomharc chuig An Bórd Pleanála laistigh de mhí ón gcinneadh. Seoltar sonraí fén bpróiseas achomhairc agus an táille le gach cinneadh ón údarás.

Formáid Shamplach do thuarascáil Deimhnithe Rochtana Míchumais - Aonaid chónaithe

Formáid Shamplach do thuarascáil Deimhnithe Rochtana Míchumais - Aonaid Neamhchónaithe

Tugann an chuid seo breac-chuntas ar rannpháirtíocht na seirbhíse dóiteáin sa phróiseas ceadúnaithe agus níl sé beartaithe ach mar threoir ar cheadúnú áitribh phoiblí. Níl sé ag maíomh gur treoir chríochnaitheach é agus is féidir aon eolas sonrach maidir leis an bpróiseas a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís dóiteáin trí na sonraí teagmhála a tugadh.

Is páirtí fógra é an tÚdarás Dóiteáin maidir le cineálacha áirithe iarratas ar theastas / cheadúnas chuig na cúirteanna. Ligeann fógra faoi iarratas ar cheadúnas don Údarás Dóiteáin an t-áitreabh lena mbaineann a iniúchadh agus ionadaíocht a dhéanamh ag an éisteacht ceadúnais chun a rá an bhfuil aon agóid aige i gcoinne an cheadúnais a dheonú. Tá faisnéis faoi na cineálacha éagsúla iarratas a éistear sa Chúirt Dúiche agus socruithe ábhartha fógraí ar fáil le híoslódáil ar an nasc seo a leanas: Ceadúnú Cúirte Dúiche agus Iarratais Eile.

Ó mhí Iúil 2020 is féidir iarratais ar cheadúnais a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an tsaoráid Seirbhíse Cúirte Ar Líne (CSOL) atá ar fáil ag csol.ie. Cuirtear aon iarratais ar cheadúnas a dhéantar ar CSOL in iúl go huathoibríoch chuig an Údarás Dóiteáin más páirtí fógra é. Ar fhógra faighte faoi iarratas ar cheadúnas agus an táille chuí íoctha, socróidh an t-údarás dóiteáin iniúchadh ar an áitreabh a bheidh le déanamh ag oifigeach dóiteáin.

Tá sonraí faoi tháillí ceadúnaithe ar fáil faoin gcuid Táillí Seirbhíse Dóiteáin ar ár suíomh Gréasáin.

Beifear ag súil go mbeidh teastais / tuarascálacha tástála ag an iarratasóir do na rudaí seo a leanas, de réir mar is cuí, réidh le hiniúchadh:

 • Suiteáil Leictreach
 • Córais Éigeandála Soilsithe
 • Córas braite dóiteáin agus aláraim
 • Múchtóirí dóiteáin
 • Suiteáil gáis
 • Glanadh duchtoibre eastarraingteora cistine

Ar lá na cigireachta seiceálfaidh an t-oifigeach cigireachta na míreanna seo a leanas, más ábhartha:

 • Na bealaí amach / doirse éalaithe deiridh
 • Feistí ghlasála agus feistí bhrú-bharra
 • Bealaí éalaithe inmheánach agus seachtrach
 • Doirse dóiteáin, séalacha deataigh fuar/borrthachta, feistí féindúntach
 • Comharthaíocht, comharthaí imeachta, agus fógraí treoracha dóiteáin
 • Córais Éigeandála Soilsithe (córas á choimeád, neamh-choimeádta nó comhcheangailte)
 • Córas braite dóiteáin agus aláraim
 • Múchtóirí dóiteáin
 • Limistéir Ardriosca / Stórála
 • Líneálacha ball agus síleála
 • Rochtain don bhriogáid dóiteáin agus soláthairtí uisce
 • Clár sábháilteachta dóiteáin agus oiliúint foirne.
 • Gnásanna aslonnaithe agus taifid druileanna

 

Ba cheart d’iarratasóirí ceadúnais a chinntiú go bhfuil gach a bhfuil thuas seiceáilte acu roimh an gcigireacht agus go bhfuil teastais tástála bliantúla, más cuí, ar fáil lena n-iniúchadh. Laghdóidh sé seo an mhoill ar do cheadúnas a fháil. Má mheasann an t-údarás dóiteáin go bhfuil easnaimh ann, eiseofar sceideal oibreacha. Ceanglófar ar an iarratasóir ansin na hoibreacha seo a bheith críochnaithe sula ndeonófar a gceadúnas. Má dhéanann an ceadúnaí athruithe nó oibreacha feabhsúcháin ar a (h)áitreabh ag am ar bith ba chóir go mbeadh sé ar an eolas faoina oibleagáidí faoin reachtaíocht rialaithe foirgníochta.

 

De réir fhorálacha Alt 35 (3) de na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin, 1981 agus 2003, an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983 agus an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 2000,  Cuirfidh Comhairle Contae Chorcaí na muirir seo a leanas i bhfeidhm:


1. Oibríochtúil:

Cineál Teagmhais

Cineál Muirir

Ráta (1)

Dóiteáin Simléir Tís

Muirear Ginearálta

€ 250

Teagmhais Bóthar-Bhunaithe

In aghaidh na huaire in aghaidh na Briogáide Dóiteáin

€ 480 (2)

Aláram Dóiteáin Uathoibríoch / Aonocsaíd Charbóin (CO) Gan Dóiteáin

In aghaidh na huaire

 

€ 480 (3)

 

Gach Tine / Teagmhais Eile (4)

In aghaidh na huaire in aghaidh na Briogáide Dóiteáin

€ 660

 Nótaí

 • Is é uair an chloig amháin an táille íosta glaonna. Is é an muirear uasta as teagmhais ar bhóthar nó dóiteán tí ná €1,500
 • Costas arna chionroinnt go cothrom ar gach páirtí lena mbaineann.
 • Baineann sé seo leis an 2ú gníomhachtú aláraim nó le gníomhachtú aláraim ina dhiaidh sin i dtréimhse 12 mhí
 • Cuimsíonn sé teagmhais tí in áitribh phríobháideacha, ar cíos nó úinéir-áitithe

(Gearrtar glaonna ar cheantair eile de chuid an Údaráis Dóiteáin agus cuideachtaí Leath-Stáit ar an gcostas iarbhír chomh maith le costais riaracháin de 30%)

 

Ní bheidh aon mhuirir i gceist ar na nithe seo a leanas:

 • Nuair a bhíonn briogáid dóiteáin i láthair i gcás nach gcuirtear aon seirbhís ar fáil (ach amháin i gcás ina bhfreagraítear ar an dara - nó aon cheann ina dhiaidh sin in aon tréimhse 12 mhí - aláram bréagach nó ar aláram Dóiteáin Uathoibríoch gan dóiteán.
 • Teagmhais nuair nach féidir tairbhí na seirbhíse a chinneadh nó i gcás ina bhfaightear amach gur tharla an tine ar choimíneacht.
 • Teagmhais a bhaineann le féindhíobháil nó iarracht ar fhéinmharú.
 • Teagmhais inar tharla bás.
 • Má chuirtear an glao ar ceal ar an mbealach.
 • Aláram bréagach mailíseach, mura féidir an té a dhein an glaoch a aithint agus a bhilleáil.
 • Aláram bréagach le hintinn mhaith taobh thiar de.
 • Crainn tite ar bhóithre poiblí.
 • I gcás coirloscadh, mura féidir an coirloisceoir a shainaithint agus nó suíomhanna tráchtála ina bhfuil drochsheans go gclúdóidh árachas an sonrasc.
 • Áit ar goideadh feithicil.
 • Tarrtháil phearsanta nach bhfuil ar mhaoin tráchtála agus nach bhfuil bainteach le himbhualadh tráchta bóthair.
 • Sa chás go gcuirtear cúnamh ar fáil do Ghardaí nó don tSeirbhís Otharchairr.

Féadfar muirir a tharscaoileadh in aon chás ar leith nuair a bhíonn an tÚdarás Dóiteáin sásta go bhfuil gá leis an tarscaoileadh sin. Déileálfar le hiarratais ar tharscaoileadh ar bhonn aonair agus cúinsí pearsanta agus méid na muirear á gcur san áireamh.

Íoslódáil: Sceideal na dTáillí do Dheimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán

 

 

2. Ceadúnú

An chéad iniúchadh

€ 200

Gach iniúchadh leantach

€ 150

Litir a eisiúint gan iniúchadh

€ 70

Tinreamh sa Chúirt Dúiche (i gContae Chorcaí)

€254

Tinreamh sa Chúirt Chuarda (i gContae Chorcaí)

€ 380

Tinreamh i gCúirt lasmuigh de Chontae Chorcaí

€ 635

 

3. Ceadúnú um Shubstaintí Contúirteacha

(a) Táillí Riaracháin:

Ceadúnas Nua / Athnuaite i gcóir Stóráil Bulc a Phróiseáil

€ 950

Ceadúnas Nua Miondíola Peitriliam a Phróiseáil

€ 570

Ceadúnas Miondíola Peitriliam a Athnuachan / Leasú / Aistriú

€ 165

Tástáil Bhrú finnéithe in aghaidh na cuairte

€254

 

(b) Táillí Reachtúla:

Toilleadh Stórála (Lítear)

Táille in aghaidh na bliana (3 bliana ar a mhéad)

Níos lú ná 500

€ 3.80

501 - 2,500

€ 7.60

2,501 - 5,000

€ 11.40

5,001 - 25,000

€ 15.20

25,001 - 50,000

€ 30.40

50,001 - 100,00

€ 45.60

100,001 - 250,000

€ 63.40

Níos mó ná 250,000

€ 126.90

 

Cineál Ceadúnais

Táille

Ceadúnas leasaithe (toilleadh stórála nach mó ná 25,000 lítear)

€ 3.80

Ceadúnas leasaithe (toilleadh stórála níos mó ná 25,000 lítear)

50% den táille reachtúil íoctha ag deonú an cheadúnais

Ceadúnas a Aistriú nó a Athsholáthar

€ 3.80

 

4. Teastais Sábháilteachta Dóiteáin / Teastais Rochtana Míchumais

Tá sceideal na dtáillí do Theastais Sábháilteachta Dóiteáin / Teastais Rochtana Míchumais srl. leagtha amach sa Chúigiú Sceideal de na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 2009. Féadfar sceideal na dtáillí a híoslódáil anseo.

Is é an táille ar chóip de theastas ná €12.50 in aghaidh na cóipe.

 

5. Cosc Dóiteáin

Cigireacht ar iarratas ó úinéir na maoine (lena n-áirítear tuarascáil / litir)

€ 265

 

Bainistíocht Sábháilteachta Dóiteáin

Tá baol mór ag baint le tine d’aon ghnó. I go leor cásanna fágfaidh ráig dóiteáin nach féidir le gnó leanúint ar aghaidh ag oibriú. D’fhéadfadh tine damáiste struchtúrach suntasach a dhéanamh d’áitreabh, scrios trealaimh agus sna cásanna is measa, gortú agus cailleadh beatha.

Sábháilteacht Dóiteáin san Ionad Oibre

Ní mór d’fhostóirí measúnú a dhéanamh ar a n-ionaid oibre chun a chinntiú go bhfuil na cosaintí riachtanacha i bhfeidhm chun rioscaí a bhaineann le dóiteáin a laghdú agus chun a chinntiú go bhfuil a ngnó ag comhlíonadh na Reachtaíochta um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Cuireann Alt 18(2) de na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, 1981 agus 2003 dualgas ar an duine a bhfuil smacht aige ar áitreabh chun:-

(a) gach beart réasúnach a dhéanamh chun cosaint a thabhairt i gcoinne tine a bhriseadh amach san áitreabh,

(b) bearta réasúnacha sábháilteachta ó dhóiteán a sholáthar don áitreabh agus nósanna imeachta sábháilteachta dóiteáin iomchuí a ullmhú agus a sholáthar chun sábháilteacht daoine san áitreabh a áirithiú,

(c) a áirithiú go gcuirfear na bearta agus na nósanna imeachta um shábháilteacht ó dhóiteán dá dtagraítear i mír (b) i bhfeidhm i gcónaí, agus

(d) a áirithiú, a mhéid is indéanta le réasún, sábháilteacht daoine san áitreabh i gcás ráig dóiteáin cibé acu ar tharla nó nár tharla ráig den sórt sin.

Is cion faoin Acht é mainneachtain sa dualgas seo agus d’fhéadfadh ionchúiseamh a bheith mar thoradh air.

Mar sin cad a chaithfidh fostóirí a dhéanamh chun cosaint a thabhairt i gcoinne riosca dóiteáin? Má dhéantar na céimeanna seo a leanas, laghdófar an baol go dtarlóidh teagmhais dóiteáin san ionad oibre agus neamhchomhlíonadh na reachtaíochta sábháilteachta dóiteáin:-

 • Tabhairt faoi chlár um shábháilteacht ó dhóiteán agus ceap daoine atá freagrach as dualgais sábháilteachta dóiteáin
 • Dea-chleachtais tí a chinntiú i gcónaí
 • Cinntigh go bhfuil an trealamh cosanta dóiteáin in ord maith oibre
 • A chinntiú go bhfaigheann fostaithe oiliúint chuí
 • Bíodh nósanna imeachta éigeandála cuí i bhfeidhm
 • Coinnigh a Clár Sábháilteachta Dóiteáin.

Ba cheart d’fhostóirí a chinntiú nach mbíonn drochthionchar ag aon oiriúnuithe nó mionathruithe ar a n-ionaid oibre atá beartaithe chun an riosca tarchuir Covid 19 a mhaolú ar shábháilteacht dóiteáin agus go gcomhlíonann siad na Rialacháin Foirgníochta agus na Rialacháin um Rialú Foirgníochta go hiomlán.

Samplaí de na rudaí le bheith ag faire amach dó:-

 • Wedging doirse dóiteáin chun laghdú ar an méid dromchlaí a dteagmháil léi. Nóta: níor cheart doirse dóiteáin a choinneáil ar oscailt ach amháin ag feistí leictreamaighnéadacha ceadaithe atá nasctha leis an gcóras braite agus aláraim dóiteáin.
 • An leagan amach inmheánach/sreabhadh coisithe a athrú chun fadú sóisialta a cheadú
 • Ábhar indóite/ghuaiseach a stóráil, m.sh. sláintíocht láimhe, ar bhealaí éalaithe cosanta

Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar an tosaíocht is airde do bhainistíocht sábháilteachta dóiteáin d’áitreabh beag beann ar aon srianta atá i bhfeidhm mar gheall ar Covid 19. Cloí le do thoil le do thoil. Comhairle ar Shábháilteacht ó Dhóiteán d’Úinéirí Gnó.

Cothabháil Trealamh Cosanta Dóiteáin

Ní mór trealamh cosanta dóiteáin a chothabháil i gceart. Tá sábháilteacht agus cosaint leanúnach na foirne agus na n-áititheoirí ag brath ar threalamh cosanta dóiteáin atá ag feidhmiú go hiomlán, ar nós córais braite agus aláraim dóiteáin, córais soilsithe éigeandála agus trealamh múchta dóiteáin.

Córais Aláraim Dóiteáin & Soilsiú Éigeandála

Ba cheart go mbeadh cothabháil, iniúchadh agus tástáil ar chórais braite dóiteáin agus aláraim agus córais soilsithe éigeandála de réir an Chaighdeáin Éireannach ábhartha. Ba cheart go ndéanfadh daoine inniúla iniúchtaí agus tástála laethúla, seachtainiúla, ráithiúla agus bliantúla agus ba cheart go gcoinneofaí an deimhniú ábhartha.

Cothabháil Bealaí Éalaithe

Ní féidir áititheoirí foirgnimh a aslonnú go tapa agus go sábháilte má chuirtear bac ar bhealaí éalaithe nó má chuirtear na bealaí éalaithe faoi ghlas. Is gné riachtanach de bhainistíocht sábháilteachta dóiteáin é go gcoimeádtar gach bealach éalaithe saor ó bhac agus sábháilte ó thobac agus ó dhóiteán. Ní féidir é seo a bhaint amach ach amháin mura gcuirtear bac ar bhealaí éalaithe, má choinnítear doirse tine-dhíonacha dúnta (nó go gcoimeádtar dúntóirí uathoibríocha atá nasctha le haláram dóiteáin) agus má bhíonn na doirse amach ag feidhmiú i gceart i gcónaí. Ba cheart bealaí éalaithe a iniúchadh ar bhonn rialta. Ba cheart aon bhacainní ar an mbealach éalaithe a bhaint láithreach agus céimeanna a ghlacadh lena chinntiú nach gceadófar a thuilleadh bacainní.

Oiliúint Foirne agus Bainistíochta

Ba cheart do gach bainisteoir agus ball foirne, lena n-áirítear oibrithe sealadacha agus páirtaimseartha, oiliúint agus teagasc a fháil sna nithe seo a leanas:

 • Dualgais um chosc dóiteáin
 • Nósanna imeachta éigeandála, lena n-áirítear druileanna dóiteáin agus aslonnaithe
 • Suíomh na bpointí glaonna aláraim dóiteáin agus an painéal aláraim dóiteáin
 • Úsáid trealamh comhraicthe dóiteáin
 • Ról na ndoirse dóiteáin agus a thábhachtaí atá sé gan iad a dingeadh nó a choinneáil ar oscailt.
 • Socruithe chun glaoch agus cúnamh a thabhairt don bhriogáid dóiteáin

Clár Sábháilteachta Dóiteáin

Modh simplí agus éifeachtach chun fanacht ar an mbarr ar thástálacha, ar sheirbhísí, ar chigireachtaí agus ar oiliúint ná a Clár Sábháilteachta Dóiteáin. Tá sé seo deartha chun taifead a sholáthar ar na bearta atá glactha agat chun a chinntiú go ndéantar na socruithe sábháilteachta dóiteáin san áitreabh a chothabháil i gceart agus go bhfanann siad éifeachtach.

 

Tuilleadh eolais

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh Treoir um Shábháilteacht ó Dhóiteán i Socruithe Éagsúla

Cuirtear le ról Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí mar phríomhghníomhaireacht freagartha éigeandála trí fheasacht ar shábháilteacht ó dhóiteán a chur chun cinn sa phobal. Is féidir an laghdú ar bhásanna a bhaineann le dóiteán le blianta beaga anuas a lua leis an bhfeasacht ginearálta ar shábháilteacht dóiteáin mar aon le méadú ar úinéireacht aláraim deataigh tí. 

Ina ainneoin sin, tarlaíonn roinnt básanna dóiteáin gach bliain i suímh baile. Léirítear i dtaighde a rinneadh in Éirinn le déanaí go mbíonn formhór na ndaoine a fhaigheann bás leo féin nuair a thosaítear an tine agus go dtosaíonn formhór na dtinte sa seomra suí agus an seomra leapa agus an chistin ina dhiaidh sin. Is é an t-am is coitianta go dtarlaíonn dóiteán marfach ná meán oíche go 2:00 i.n. agus tarlaíonn an chuid is mó de na tinte marfacha i rith mhíonna an gheimhridh. I measc na gcúiseanna is coitianta a bhaineann le tinte, tá luchtairí fón póca/ríomhaire glúine lochtach agus soirn agus fliú droch-chothabháilte. 

Moltar do dhaoine measúnú a dhéanamh ar na bearta um shábháilteacht ó dhóiteán ina dtithe féin agus roinnt cosaintí coiteanna a chur i bhfeidhm nuair is féidir. Mar chuid den mheasúnú seo ba chiallmhara na ceisteanna seo a leanas a chur ort féin:

 • An bhfuil dóthain aláraim deataigh suiteáilte agam atá ag feidhmiú mar is ceart? Ba chóir d'aláraim dheataigh a thástáil go rialta. Bain úsáid as crann scuaibe má tá an fáil air ciotach.
 • An bhfuil plean éalaithe pléite agam le mo theaghlach? Is é cuspóir aláram deataigh rabhadh luath a thabhairt faoi dhóiteáin. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios ag do theaghlach cad atá le déanamh má ghníomhachtaíonn an t-aláram deataigh. I gcás dóiteáin:  Éalaigh - Iarr an Bhriogáid Dóiteáin - Fan Amach.
 • An bhfuil eolas agam ar m'Éirchód más gá dom glaoch ar 999112 don tSeirbhís Dóiteáin? Cuir d'Éirchód de ghlanmheabhair agus smaoinigh ar a choinneáil in áit shábháilte (m.sh. ar an gcuisneoir, ar an taisceadán cois leapa nó ar an bhfón). 
 • Ar glanadh múchán simléir / sorn le déanaí? Is tintí múcháin iad ceathrú cuid de ghlaonna dóiteáin a bhfreagraíonn Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí orthu.
 • An bhfuil cosaintí simplí á gcur i bhfeidhm agam, mar shampla: úsáid a bhaint as gardaí splaince, gnáthamh oíche de dhoirse a dhúnadh (scaipeadh na tine agus deataigh a laghdú), coinnle a rialú agus soicéid róluchtaithe a chosc?
   

Scéim na nAláram Deataigh don Phobal

Cuireann Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí, i gcomhar leis an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála, aláraim deataigh cadhnra 10 mbliana ar fáil le dáileadh ar chónaitheoirí aosta agus leochaileacha ar fud Chontae Chorcaí.
Más mian leat leas a bhaint as an scéim seo, is féidir leat ball de do ghrúpa/eagraíocht pobail áitiúil a chur ar an eolas agus is féidir leo siúd teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Dóiteáin ar do shon. Tar éis measúnú a dhéanamh ar iarratais, beidh ball den tseirbhís dóiteáin i dteagmháil leis an ngrúpa ansin chun aláraim dheataigh a sheachadadh.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun Foirm Iarratais ar Scéim na nAláram Deataigh don Phobal a íoslódáil.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí ag fireinfo@corkcoco.ie nó ó na hoifigí rannáin seo a leanas:

•    Ceanncheathrú Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí (Campas Halla an Chontae) teil: (021) 4304077
•    Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann teil: (021) 4304077
•    Stáisiún Dóiteáin Bheanntraí teil: (027) 50505
•    Stáisiún Dóiteáin Mhala teil: (027) 50505

BeFireSafe

Is clár oideachais um shábháilteacht ó dhóiteán é BeFireSafe atá maoinithe ag an Aontas Eorpach agus a forbraíodh d'Iar-bhunscoileanna. Ceapadh croífhoireann ó Sheirbhís Dóiteáin na hÉireann, Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, agus Córas Oideachais na hÉireann chun clár a chur le chéile gur féidir a úsáid i meánscoileanna ar fud na tíre. Tabharfaidh an tionscadal deis do dhaltaí foghlaim faoi chosc dóiteáin, eolaíocht dóiteáin agus gairmeacha sa tseirbhís dóiteáin.

Má tá suim ag do scoil an clár BFireSafe a chur ar fáil, déan teagmháil le fireinfo@corkcoco.ie le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil ar shábháilteacht ó dhóiteán, bain úsáid as na naisc seo a leanas :-


Lean sinn ar Facebook & Twitter
 

Fireman attending a large vegetation fire

 

Is baol mór dár bhfiadhúlra, do mhaoin, don bhonneagar, don chomhshaol agus do shaol an duine iad tinte neamhrialaithe. D'fhéadfaidís a bheith mar tharraingt shuntasach ar acmhainní na seirbhíse dóiteáin agus d'fhéadfaidís cur isteach ar ár gcumas freagairt d’imeachtaí eile mar imbhuailtí tráchta ar bhóithre nó dóiteáin tís.

Is cleachtas mídhleathach é dramhaíl a dhó agus is cion faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996, faoin Acht um Thruailliú Aeir 1987 agus faoi na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Toirmeasc ar Dhiúscairt Dramhaíola le Dó) 2009 é.

Tá díolúine ann faoi na Rialacháin um Bainistíocht Dramhaíola (Toirmeasc ar Dhiúscairt Dramhaíola le Dó) 2009 a ligeann d’fheirmeoirí an méid seo a leanas a dhiúscairt trí iad a dhó: adhmad neamhchóireáilte / neamh-éillithe, crainn, gearrthóga, duilleoga, sceacha nó ábhair a ghineann cleachtais talmhaíochta.

De réir na rialachán, ní mór d’fheirmeoir fógra a thabhairt don údarás áitiúil roimh ré go bhfuil sé ar intinn acu dramhaíl ghlas talmhaíochta a dhó. Tá foirmeacha ‘Notice to Burn’ ar fáil le híoslódáil ar an nasc seo a leanas: Foirm 'Notice to Burn'. Is féidir an fhoirm seo a fháil freisin ach í a iarraidh ó aonad frith-bhruscair Chomhairle Contae Chorcaí trí ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas antilitterunit@corkcoco.ie nó trí ghlaoch chuig 021/4285417 (9 rn-5in, Luan-Aoine).

Ina theannta sin, ní mór d’fheirmeoir glaoch ar 999112 díreach sula ndéantar dóite rialaithe chun a chinntiú nach ndéantar an tSeirbhís Dóiteáin a shlógadh gan ghá chun na tine mar thoradh ar ghlaonna ó dhaoine sa phobal. Ní ghlacfaidh an t-ionad glaonna éigeandála ach glaonna uathu siúd a chuir an t-údarás áitiúil ar an eolas dá réir agus atá i dteideal dramhaíl ghlas talmhaíochta a dhó. Caithfear glao leantach a dhéanamh ar chríochnú an dóite rialaithe.

Nóta: Más rud é go mbeadh ar na seirbhísí dóiteáin freastail ar theagmhais den sórt sin beidh muirear seirbhíse de €660 san uair in aghaidh na briogáide dóiteáin.

Níor cheart dramhaíl a eascraíonn as gníomhaíochtaí talmhaíochta a dhéanamh ach mar bheart deiridh tar éis cloí leis an ordlathas dramhaíola seo a leanas:

 1. Laghdaítear dramhaíl de réir an chleachtais talmhaíochta is fearr.
 2. Déantar dramhaíl a athúsáid nuair is féidir.
 3. Déantar dramhaíl a athchúrsáil trí stialladh agus a úsáid mar mhúirín nó mar shliseanna adhmaid.
 4. Déantar dramhaíl a shábháil le húsáid mar bhreosla nuair is féidir.

 

Ba cheart na réamhchúraimí sábháilteachta dóiteáin seo a leanas a mheas má tá gá le dóite rialaithe:

 

 • Ba chóir tús a chur le dóite chomh luath agus is féidir sa lá.
 • Ba chóir briseadh dóiteáin oiriúnach a dhéanamh timpeall an cheantair / na dramhaíola atá le dó.
 • Seiceáil réamhaisnéis aimsire agus ná dóigh i ndálaí an-tirim.
 • Más féidir, bíodh soláthar uisce soghluaiste leordhóthanach ar fáil.
 • Má théann tinte as smacht agus má tá siad i mbaol d’fhoirgnimh nó do choillearnacha, glaoigh ar an mBriogáid Dóiteáin láithreach trí dhiailiú 999112.
 • Sula bhfágann tú an limistéar, déan cinnte go bhfuil an tine múchta go hiomlán.

D’fhoilsigh an Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara ‘Cód Cleachtais Dóite Forordaithe’ atá ar fáil le híoslódáil ar an nasc seo a leanas: Cód Cleachtais Dóite Forordaithe - Éire.

Tabhair faoi deara go bhfuil sé mídhleathach faoin Acht um Fhiadhúlra 1976 aon fhásra beo a dhó idir 1 Márta agus 31 Lúnasa gach bliain.

 

Cad is féidir liom a dhéanamh chun tinte neamhrialaithe a chosc?

Is féidir le tinte neamhrialaithe tarlú mar gheall ar raon gníomhaíochta daonna ar nós toitíní, bruscar a dhumpáil, smacht a chailleadh ar bheárbaiciú nó ar thine chnámh, agus i líon beag cásanna tinte a thosnaithe d’aon ghnó.

Seo thíos liosta de na bearta is féidir a ghlacadh chun tinte neamhrialaithe a chosc: -

 • Ag caitheamh tobac - Agus tú ag tiomáint, ag siúl nó ar phicnic, déan cinnte go ndéantar toitíní agus ábhair chaitheamh tobac eile a mhúchadh go hiomlán agus go ndéantar iad a dhiúscairt go cúramach.
 • Beárbaiciú - Nuair a bhíonn beárbaiciú á lasadh, coimeád faoi mhaoirseacht dhlúth iad agus ná lig dóibh éirí as smacht. Déan cinnte go ndéantar iad a mhúchadh go hiomlán agus go ndéantar iad a dhiúscairt go cúramach tar éis iad a úsáid. Nóta - ar an gcuid is mó de na tailte tá sé mídhleathach aon tine, beárbaiciú san áireamh, a lasadh gan cead úinéir na talún.
 • Bruscar- Tabhair do bhruscar abhaile leat. Is féidir buidéal gloine fiú tine a thosnú.

 

Cad is féidir liom a dhéanamh chun mo mhaoin a chosaint?

Do dhuine ar bith a chónaíonn i limistéar ina bhfuil seans maith le tinte neamhrialaithe, ba cheart duit aon aiteann nó  fásra marbh a bhaint ó thimpeall ar fhoirgnimh, umair ola, fálta, foraoiseacht agus cuaillí d’fhonn crios inchosanta a choimeád agus an riosca caillteanais nó damáiste do mhaoin a laghdú.  Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh tuilleadh comhairle: Prepare for Wildfire

Civil Defence guard using binoculars.
          Civil Defense Guard on the coast      

 

 

 

Is eagraíocht dheonach bhunaithe í Cosaint Shibhialta a thacaíonn le na seirbhísí éigeandála tosaigh. Bíonn siad gafa freisin le cabhrú le pobail áitiúla agus tá os cionn 4500 ball deonach acu ar fud na hÉireann.

 

 

 

 

Tá na hoibrithe deonacha oilte sna réimsí seo a leanas:

 • Taismeach
 • cuardach agus Tarrtháil
 • Seirbhísí Dóiteáin Cúnta
 • Monatóireacht Radaíochta
 • Leas
 • Cumarsáid

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar láithreán gréasáin Chosaint Shibhialta. 

Tá Cosaint Shibhialta eagraithe i dtrí aonad i gContae Chorcaí, Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Thiar agus Corcaigh Theas, le Ceanncheathrúna faoi seach i Mala, sa Sciobairín agus i gCionn tSáile. Tá thart ar 45-60 oibrí deonach gníomhach i ngach aonad, agus tagann siad ó chúlraí éagsúla agus tá taithí agus saineolas ar réimse leathan acu.

Is é an príomhról atá ag Cosaint Shibhialta ná Freagairt Éigeandála Cúnta Dara Líne a thabhairt do na Príomhgníomhaireachtaí Freagartha (PGFanna: an tÚdarás Áitiúil, FSS, An Garda Síochána) i réimsí drochaimsire agus fhreagairt ar thuillte, cuardach dhuine atá ar iarraidh, cumarsáid agus acmhainn dheonach otharcharr éigeandála.

Tá oiliúint ghairmiúil faighte ag oibrithe deonacha in éagsúlacht leathan scileanna, agus faigheann siad teagasc freisin i mBainistíocht ar an Strus a leanann Teagmhais Chriticiúla, Sláinte agus Sábháilteacht agus láimhsiú sábháilte. Bíonn cleachtais traenála ann go rialta le na PGFanna agus le Seirbhísí Éigeandála Dheonacha eile chun leibhéal ard ullmhaíochta a choimeád agus nósanna imeachta a athchóiriú.

Map of Fire Stations in Cork
                                           Fire Stations in County Cork                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuireann muid seirbhís dóiteáin agus tarrthála ar fáil ó fiche haon stáisiún, atá suite ar fud an chontae. Cuimsíonn glaonna éigeandála dóiteáin baile agus tráchtála, imbhuailte ar bhóithre, tinte aitinn, teagmhais cheimiceacha agus eachtraí ghuaiseacha eile laistigh den chontae.

Tá an tseirbhís roinnte i gceithre roinn geografach agus tá na ceanncheathrúna roinne i mBeanntraí, i Mala, i Mainistir na Corann agus i gCarraig Uí Leighin. Tá freagracht ag Oifigeach Dóiteáin Feidhmiúcháin Sinsearach as gach roinn agus cabhraíonn Phríomhoifigeach Dóiteáin Cúnta leis/léi maidir le hábhair oibriúcháin seirbhíse laistigh den roinn sin. Déanann Oifigigh Stáisiúin aonaracha agus Oifigí fostáisiúin maoirseacht ar obair na seirbhíse a sholáthraíonn gach stáisiún dóiteáin don phobal.

Bíonn deichniúr nó dhá chomhraiceoir déag dóiteáin ar áirithíocht le gach stáisiún dóiteáin a rith. Tá 214 comhraiceoir dóiteáin páirtaimseartha tiomanta ag obair do Rannóg Dóiteáin Chontae Chorcaí.

Déanann gach comhraiceoir dóiteáin atá earcaithe cúrsa earcaíochta trí seachtaine ar bhunscileanna comhrac dóiteáin agus imbhuailte ar bhóithre. Leanann cúrsa coicíse ar úsáid ghairis análaithe agus cúrsa dhá lá ar Iompar Dóiteáin Rannáin é seo. Bíonn oícheanta druile ag comhraiceoirí dóiteáin ar áirithíocht gach seachtain ag gach stáisiún dóiteáin áitiúil mar thraenáil leanúnach.

Déanann comhraiceoirí dóiteáin traenáil speisialaithe freisin i ngGarchabhair Oibre, i gCéad Fhreagróir Leighis, i bhFeasacht Uisce, in Oiliúint ar Ábhar Guaiseach agus in Oiliúint ar Imbhuailte ar Bhóithre. Déanann comhraiceoirí dóiteáin traenáil athnuachana freisin sna hábhair sin chun a scileanna a choimeád agus a fheabhsú.

Déanann Oifigigh Stáisiúin agus Oifigigh Fostáisiúin Cúrsaí speisialaithe Ceannais agus Comhordaithe Oifigeach chun a scileanna a fhorbairt agus a fheabhsú. Cáilíonn roinnt oifigeach mar theagascóirí i ndisiplíní áirithe rud a chuireann ar a gcumas traenáil a thabhairt ar bhonn Stáisiúin agus ar Fud an Chontae faoi seach.

Eisíonn Comhairle Contae Chorcaí ceadúnais faoi Rialacháin ar Shubstaintí Guaiseacha (Stórtha Pheitriliam Mhiondíola & Phríobháideacha) 1979 (agus Rialacháin Leasaithe. )
Cuimsíonn áitribh incheadúnaithe (a) stáisiúin pheitril a dháileann peitril trí idirbhearta mhiondíola ar réamhchúirt agus (b) suímh thráchtála a dháileann peitril a ídíonn tomhaltóirí.

Tá Ceadúnas Peitriliam riachtanach chun Peitril (i.e. Aicme 1 thuas) os cionn tairseacha áirithe a stóráil agus ta sé le fáil ón údarás áitiúil.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Petrol_Stations/ agus féach foirmeacha thíos:

Táillí ar Shubstaintí Guaiseacha 2012

Foirm Iarratais do Mhiondíol Substaintí Guaiseacha agus Stórtha Pheitriliam Phríobháideach

Foirm do dheimhniú tástála Leictreachais

Deimhniú fhearais dháilte peitriliam rang 1

SI 630 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Retail Stores) Regulations 2019 and SI 631 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Distribution and Commercial Supply Stores) Regulations 2019 come into effect from 1st April 2020.

All licence applications submitted after 31st March 2020 must be in accordance with SI 630 or SI 631 as appropriate and must include a Risk Assessment carried out by a competent person in the form outlined in the Regulations.

Please see the following link for further information on the new Dangerous Substances Regulations and Risk Assessments.

 

 

Firefighters in a yard

Ag éirí i do Chomhraiceoirí Dóiteán ar Áirithíocht

Is seirbhís dóiteáin ar áirithíocht í Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí. Tá Comhraiceoirí Dóiteáin ar fáil chun freagairt d'eachtraí ar glao - dhualgas agus bíonn coimitmintí oibre eile acu taobh amuigh den tseirbhís dóiteáin de ghnáth. Ní dhéantar ach iad siúd a bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn laistigh de 2 mhíle ón stáisiún dóiteáin a mheas le haghaidh earcaíochta. 

Cuirtear oiliúint fhairsing ar earcaigh Comhraiceoirí Dóiteáin mar chuid de chlár oiliúna modúlach. Bronntar dámhachtain QQI in Oibríochtaí Comhraic Dóiteáin ag Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí ar na modúil go léir ar an gclár oiliúna a chríochnú. Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais maidir le hOiliúint agus Forbairt.

Fógraítear folúntais do Chomhraiceoirí Dóiteáin ar  Cork County Council Website, ar ardáin na Meán Sóisialta de chuid Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí (Facebook & Twitter) agus i nuachtáin áitiúla. Tá poist oscailte roimh iarratasóirí Fireanna agus baineanna atá 18 mbliana d'aois ar a laghad.

Próiseas Earcaíochta

 • Tá foirm iarratais, atá ar fáil le híoslódáil ar  Cork County Council Website, ar fáil roimh an dáta deiridh ainmnithe.
 • Reáchtáiltear agallamh, agus ina dhiaidh sin téann iarrthóirí ar éirigh leo faoi scrúdú dochtúra agus faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda.
 • Déantar iarrthóirí a cháilíonn ón bpróiseas agallaimh a iontráil ar phainéal óna líontar folúntais de réir mar a thagann siad chun cinn sa bhriogáid a ndearna siad iarratas uirthi.

Oiliúint agus Forbairt

 • Déanann comhraiceoirí dóiteáin earcaigh cúrsa lánaimseartha scileanna comhraicthe dóiteáin 3 seachtaine. Nuair a bheidh sé seo críochnaithe mar is ceart, glacfaidh siad áit ar an gcóras uainchláir ar glao - dhualgas agus freastalóidh siad ar theagmhais leis an gcuid eile den chriú briogáide dóiteáin.
 • Is iondúil go dtugtar faoi chúrsaí lánaimseartha in Úsáid Gaireas Análaithe (2 sheachtain) agus Iompar Dóiteáin Urrainn (seachtain amháin) laistigh den tréimhse phromhaidh 1 bhliain ón earcaíocht. 
 • Tabharfar faoi oiliúint eile freisin in Ábhair Ghuaiseacha, i dTeagmhais Iompair agus in Oibríocht Caidéil.
 • Ar na cúrsaí riachtanacha a chur i gcrích go rathúil, bainfidh comhraiceoirí dóiteáin teastas Leibhéal 6 amach in Oibríochtaí Comhraic Dóiteáin faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.
 • Ní mór pas a fháil i dtástáil tiomána HGV Catagóir C laistigh den tréimhse phromhaidh.
 • Freastalaíonn trodaithe dóiteáin ar dhruileanna oiliúna leanúnacha ina stáisiún dóiteáin chun inniúlacht agus leibhéil scileanna a choinneáil i réimsí éagsúla. 

Firefighter Fighting Gorsh Fire

Mar Chomhraiceoir Dóiteáin iarrfar ort dul i ngleic le raon leathan cásanna éigeandála ina mbeidh do scileanna fuascailte faidhbe agus tionscnaíocht ríthábhachtach chun saincheisteanna a réiteach go tapa agus go socair. Tá éagsúlacht teagmhais ann, ó dhul i ngleic le tinte agus daoine a tharrtháil ó fhoirgnimh atá trí thine go dtí déileáil le doirteadh ceimiceach agus imbhuailtí tráchta ar bhóithre.

Tá tréithe pearsanta áirithe a mbeidh ort a bheith agat chun cabhrú leat chun do ról mar Chomhraiceoir Dóiteáin a chomhlíonadh. Áirítear muinín, athléimneacht, inoiriúnaitheacht, scileanna cumarsáide éifeachtacha, ionracas agus tiomantas don éagsúlacht leo Beifear ag súil go nglacfaidh tú freagracht as do chuid scileanna féin a fhorbairt agus a chinntiú go gcoinneofar do leibhéil aclaíochta mar is féidir leis an obair a bheith dúshlánach, go fisiciúil agus go meabhrach. 

Chomh maith le freagairt d'éigeandálaí, d'fhéadfadh go mbeadh ar chomhraiceoirí dóiteáin oibriú i réimse na Sábháilteachta Dóiteáin sa Phobal. Áireofar teagmháil leis an bpobal trí chainteanna nó taispeántais do scoileanna, grúpaí pobail nó gnólachtaí laistigh dá n-achar stáisiúin i réimse na sábháilteachta ó dhóiteán, leis seo.

Eolas Úsáideach

LGMSB Eolas míochaine do chomhraiceoirí dóiteán ar áirithíocht
Cur síos ar Scrúdú Chester Step
Chester Step Test - Eolas réamhscrúdaithe
Bí ACLAÍ

Oifigigh Dhóiteáin

Is iondúil go mbíonn oifigigh dhóiteáin ag obair ar bhonn lánaimseartha buan agus tá siad lonnaithe i gceann de cheithre oifig atá lonnaithe i limistéar feidhme Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí. Is iad seo a leanas na réimsí ginearálta ina n - oibríonn oifigigh dhóiteáin: Oibríochtaí, Cosc Dóiteáin, Bainistíocht Mhóréigeandála & Rialú Foirgníochta. 

I measc ról an oifigigh dhóiteáin, tá riarachán agus cur i bhfeidhm na nAchtanna um Rialú Foirgníochta, na Rialachán Foirgníochta, an Achta Seirbhísí Dóiteáin agus reachtaíocht eile, lena n - áirítear Substaintí Contúirteacha agus Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh. Ar na dualgais atá leis an ról, tá cigireachtaí, measúnuithe, bailíochtú, ceadúnú, comhairle a thabhairt agus forfheidhmiú faoin reachtaíocht ábhartha.

Beidh ar oifigigh dhóiteáin dul faoi oiliúint ar leith agus d'fhéadfadh go mbeadh orthu freastal ar eachtraí áirithe mar Oifigeach Dóiteáin Sinsearach ar an Uainchlár, nuair is gá.

Tá roinnt céimeanna ann ina n - oibríonn oifigigh dhóiteáin suas go dtí an chéim is airde den Phríomhoifigeach Dóiteáin.

Ní mór cáilíocht tríú leibhéal ag Leibhéal 8 nó níos airde a bheith agat i ndisciplíní áirithe le bheith i d'oifigeach dóiteáin. Fógraítear folúntais d'oifigeach dóiteáin ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí agus www.publicjobs.ie.

Déan Teagmháil Linn

Príomhoifigeach Dóiteáin / Oifigeach Rialaithe Foirgníochta, Seirbhís Dóiteáin agus Rialú Foirgníochta Chontae Chorcaí, Campas Halla an Chontae, Bóthar an Fhearainn Léith, Corcaigh.