Fire Engine & Firemen
                         Fire Engine & Firefighters training                    

 

 

 

 

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí seirbhís tine agus tarrthála ar fáil ó fiche stáisiún dóiteáin, atá suite ar fud an chontae. Tugann muid freagra ar thart ar 3,000 glaoch éigeandála gach bliain.

 

 

 

 

 

 

Cuimsíonn na glaonna éigeandála sin tinte baile agus tráchtála, tionóiscí tráchta bóthair, tinte aitinn, teagmhais cheimiceacha, agus tarlaithe guaiseacha eile laistigh den chontae.

 

Cuireann Rannóg Rialú Dóiteáin agus Foirgníochta Chontae Chorcaí an tseirbhís seo ar fáil, chun na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

 • Cabhrú leis an bpobal sábháilteacht dóthanach dóiteáin a choimeád i bhfoirgnimh
 • Cinntiú go gcloíonn tógáil foirgneamh le na rialacháin tógála
 • Ullmhú d'éigeandálaí móra.

Tá an Rannóg suite ag ceithre oifig réigiúnach:

 • Foirgneamh Riaracháin Tine, Campas Halla an Chontae (Ceanncheathrú)
 • Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann, Plásóg an Mhargaidh, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí
 • Stáisiún Dóiteáin Bheanntraí
 • Stáisiún Dóiteáin Mhala.

Fiosrúchán faoi Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Teastaíonn Fógra Tosaithe le fógra a thabhairt d'Údaráis Rialú Foirgníochta maidir le foirgnimh den chineál sin, nó aicmí d'fhoirgneamh mar sin a thógáil, nó obair den chineál sin, no aicmí d'obair mar a d'fhéadfadh a bheith sonraithe sna rialacháin a dhéanamh.  Molann na Rialacháin (Leasaithe) um Rialú Foirgníochta SI 9 de 2014 suíomh Chórais Bainistíochta Rialú Foirgníochta (CBRF) mar an bealach roghnaithe ar riarachán rialú foirgníochta leictreonach.

Déanann na Rialacháin um Rialú Foirgníochta soláthar ar cheisteanna nósanna imeachta, riaracháin agus rialaithe chun na críche riachtanais Rialú Foirgníochta a chur i bhfeidhm agus a léiriú cén chaoi ar baineadh amach chomhlíonadh na riachtanais sin maidir le foirgnimh nó oibreacha atá i gceist.


Caithfidh gach páirtí a mbaineann an fógra leo (úinéir, dearthóir, tógálaí agus deimhnitheoir) clárú ar dtús leis an CBRF le cur isteach ar Fhógra Tosaithe.

Beidh na treoracha seo a leanas úsáideach freisin:

 
Treoir bhunúsach, cén fógra tosaithe ar chóir dom a chur isteach?

Sreabhchairt chun fáil amach an bhfuil Fógra Tosaithe ag teastáil
 
An Oifig Náisiúnta um Rialú Foirgníochta Cainéal YouTube

Buneolas ar Rialú Foirgníochta

Tá feidhm ag an gcóras rialú foirgníochta le dearadh agus tógáil fhoirgnimh nua, le sínte agus athruithe ábhair, agus athruithe áirithe in úsáid fhoirgnimh atá ann cheana.

Tá sé mar rún leis an eolas seo treoir praiticiúil a thabhairt, agus ní léiriú dlíthiúil críochnaitheach é ar dhlí um rialú foirgníochta.

Is ceanglas dlí é go ndéantar foirgnimh a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialacháin Fhoirgníochta. Faoin reachtaíocht reatha, tá cumhacht lánroghnach ag an údarás um rialú foirgníochta
.
Tá seo a leanas ináirithe orthu sin:

 • An ceart scrúdú a dhéanamh ar oibreacha lena mbaineann na Rialacháin Fhoirgníochta
 • An ceart eolas a éileamh maidir le hoibreacha lena mbaineann na Rialacháin Fhoirgníochta
 • Cumhacht fhorfheidhmithe maidir le neamhchomhlíonadh na Rialacháin Fhoirgníochta.

Cumhacht ionchúisithe faoi neamhchomhlíonadh, trí bhreithiúnas achomair no trí imeachtaí Ard-Chúirte.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an cumhacht scrúdaithe a bhronntar ar údaráis um rialú foirgníochta lánroghnach, agus nach gcuireann sé do dhualgas scrúdú a dhéanamh. Is ar na dearthóirí, na tógálaithe agus úinéirí na bhfoirgneamh atá an phríomhfhreagracht cloí le na rialacháin.

Córas um Rialú Foirgníochta

Cuimsíonn creat an chórais um rialú foirgníochta trí chuid.

1. Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007

Tá trí phríomhfhoráil laistigh den Acht seo:
a) Tá foráil ann le rialacháin foirgníochta a dhéanamh a théann i ngleic le saincheisteanna amhail caighdeáin foirgníochta, saoirseacht, sábháilteacht dóiteáin, caomhnú breosla agus fuinnimh agus rochtain dóibh siúd faoi mhíchumas.
   b) Tá foráil ann le rialacháin foirgníochta a dhéanamh, ar a mbíonn fógraí tosaithe, deimhnithe sábháilteachta  ó dhóiteán, teastais rochtana agus táillí do dhaoine faoi mhíchumas, agus cuimsíonn sé riarachán ó na húdaráis um rialú foirgníochta.
c)Tugann sé cumhacht fhorfheidhmithe agus scrúdaithe do na húdaráis um rialú foirgníochta.

2. Rialacháin Fhoirgníochta

Leagann na Rialacháin Fhoirgníochta amach na riachtanais teicniúla do dhearadh agus thógáil oibreacha tógála. Tá siad scríofa i dtéarmaí leathana, feidhmiúla in ionad téarmaí feidhmiúcháin nó saintreorach. Sonraíonn Riachtanas B1, mar shampla go mbeadh  'Foirgneamh deartha agus tógtha ar chaoi go mbeadh bealach a dhóthain ann le héalú chuig áit shábháilte i gcás tine sa bhfoirgneamh.' Os rud é go bhfuil na riachtanais ginearálta go leor, tá treoir níos sonraithe le fáil ar a meastar a bheith leordhóthanach. Cuirtear an treoir seo ar fáil sna Cáipéisí Treorach Teicniúil.

3. Rialacháin um Rialú Foirgníochta

Is rialacháin nós imeachta agus riaracháin iad sin. Is é an cuspóir atá leo ná comhlíonadh na Rialacháin a chothú trí chur le na cumhachtaí bunúsacha scrúdaithe agus fhorfheidhmithe a tugadh do na húdaráis um rialú foirgníochta trí chodanna difriúla de na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007.

Déanann siad é seo trí héileamh go gcuirfí isteach iad seo a leanas:

 • Iarratas ar dheimhniú sábháilteachta ó dhóiteán
 • Iarratas ar Theastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas
 • Fógra Tosaithe

Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil Cód Cleachtais do Dhaoine a bhíonn ag Scrúdú agus ag Deimhniú Oibreacha Tógála foilsithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le do thoill leis an gcuid Pleanála den láithreán gréasáin seo.

Tabhair fé deara le do thoil go bhfuil éifeacht le hiarratais a chur isteach ar Dheimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin, Deimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin Athbhreithnithe, Deimhnithe le tabhairt chun rialtachta, Deimhnithe Rochtana Míchumais, Deimhnithe Rochtana Míchumais Athbhreithnithe, Cúitimh agus Maolaithe ón Luan 13ú Iúil 2020 tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta (BCMS).

Muna bhfuil an Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta úsáidte agat roimhe seo chun Fógraí Tosaithe / Fógraí 7 Lá nó Deimhnithe Comhlíonta ar Chríochnú a chur isteach, beidh ort clárú le haghaidh cuntas BCMS d’fhonn rochtain a fháil ar an tsaoráid aighneachta ar líne.

Téir chuig BCMS le do thoil agus úsáid an rogha 'Cláraigh' chun clárú le haghaidh cuntas. Postálfar gach físeán teagaisc ar chainéal YouTube na hOifige Náisiúnta um Rialú Foirgníochta.

Deimhnithe Sábháilteachta Dóiteáin

Céard is deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán ann?

Bronnann údarás um rialú foirgníochta Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán. Deimhníonn sé go bhfuil dearadh an fhoirgnimh nó na hoibreacha ag comhlíonadh riachtanas chuid B den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta, 1997-2014. Tá an cinneadh seo bunaithe ar na pleananna, na cáipéisí agus an t-eolas a cuireadh isteach chuig an údarás leis an iarratas. B'fhéidir go mbronnfaí deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán le coinníollacha nó gan coinníollacha, nó b'fhéidir go ndéanfaí é a dhiúltú.

An dteastaíonn deimhniú sábháilteachta uaim?

Cé is moite de thithe agus foirgnimh thalmhaíochta áirithe bíonn deimhniú sábháilteachta riachtanach go ginearálta le haghaidh foirgnimh nua, ar a n-áirítear árasáin. Bíonn deimhniú riachtanach freisin i gcomhair athruithe ábhartha maidir le húsáid agus athruithe agus méaduithe áirithe ar fhoirgnimh. Ní mór deimhniú sábháilteachta a fháil sula dtosaítear ar an obair.

Cá bhfaighidh mé deimhniú sábháilteachta?

Sula dtosnaíonn tú ar aon obair nó sula ndéanann tú athrú ábhartha ar úsáid, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar dheimhniú sábháilteachta dóiteáin ar dtús. Déantar iarratais ar líne tríd an BCMS agus caithfidh an méid seo a leanas a bheith iontu:

 • Pleananna, ríomhanna agus sonraíochtaí ar oibreacha nó ar fhoirgníocht
 • Sonraí ar nádúr agus ar mhéid na húsáide atá i gceist, agus nuair is cuí úsáid an fhoirgnimh faoi láthair
 • An táille cuí, bunaithe ar achar urláir (tá sonraí le fáil ó d'údarás áitiúil)
 • Tuairisc theicniúil a léiríonn go gcomhlíonfaidh an dearadh Cuid B den Dara Sceideal de na Na Rialacháin Foirgníochta

Is féidir leis an údarás diúltú d'aon iarratas nach gcuimsíonn iad sin thuas mar neamhbhailí.

Cén fhad ar chóir go dtógfadh sé deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a fháil?

Is é an tréimhse reachtúil a thugtar d'údarás um rialú foirgníochta chun deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a phróiseáil ná dhá mhí. Mar sin féin, caithfear an t-eolas go léir a chur ar fáil don údarás, sa chaoi go mbeidh dóthain eolais acu chun cinneadh a dhéanamh, sula dtosaíonn an tréimhse reachtúil. Más rud é nach bhfuil an cháipéisíocht iomlán, cuirfidh sé seo moill ar an iarratas.

Ar féidir liom achomharc a dhéanamh má dhiúltaítear deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán a thabhairt dom?

Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis um rialú foirgníochta laistigh de mhí ón am ar tugadh an cinneadh. Cuirtear sonraí den phróiseas achomhairc agus an táille a bhaineann leis amach le aon chinneadh a dhéanann an t-údarás.

 

Deimhnithe Rochtana Míchumais

De réir Airteagal 20D de na Rialacháin um Rialú Foirgníochta 1997, arna leasú, agus tú ag déanamh iarratas ar dheimhniú rochtana míchumais, beidh cibé pleananna (lena n-áirítear plean suímh nó leagan amach) agus sonraí eile is gá chun na rudaí a leanas a dhéanamh:

 • Cur síos agus Sainaithint a dhéanamh ar na hoibreacha nó an foirgneamh lena mbaineann an t-iarratas,
 • Cur ar chumas an údaráis rialaithe foirgníochta measúnú a dhéanamh, cibé an gcomhlíonfadh na hoibreacha nó an foirgneamh sin, de réir na bpleananna sin agus sonraí eile, le ceanglais Chuid M den Dara Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin Fhoirgníochta,
 • Cineál agus méid na húsáide beartaithe a shainaithint agus, nuair is iomchuí, an úsáid atá ann cheana as an bhfoirgneamh lena mbaineann

Braithfidh a mhéid a bheidh pleananna, mionsonraí agus sonraíochtaí riachtanach chun comhlíonadh le Cuid M de na Rialacháin Fhoirgníochta a thaispeáint ar chineál, méid agus castacht an fhoirgnimh lena mbaineann. Déantar iarratais ar líne tríd an BCMS agus caithfidh an méid seo a leanas a bheith iontu: -

 • Tuarascáil iomlán chuimsitheach a luaitear chun go bheith sé comhfhreagrach le huimhreacha clásal de Chuid M an Doiciméad Treorach Teicniúil (féach ar na formáidí tuarascála samplacha thíos);
 • Sraith líníochtaí a chlúdaíonn gach réimse inrochtaineachta;
 • Pleananna urláir, líníochtaí trasghearrthacha, líníochtaí de gach ingearchló agus líníochtaí mionsonraithe eile de réir mar is cuí. (Scála 1: 100 ar a laghad);
 • Plean leagan amach láithreáin (Scála 1: 500 ar a laghad) leis an méid seo a leanas léirithe: -

         - Suíomh gach pointe rochtana feithiclí agus coisithe, bealaí isteach, bóithre chuig an láithreán, gach bealach le fánaí /                     céimeanna;

         - Gach bealach isteach chuig an bhfoirgneamh chomh maith leis an bpríomhbhealach isteach ar an láithreán lena bheith                 aibhsithe;

         - Gach spás páirceála ar an láthair lena n-áirítear limistéir atá leagtha síos ónar féidir le duine tuirlingt ó fheithicil;

 • Léarscáil Suímh (Scála 1: 2500 nó 1: 1000);
 • An táille iomchuí. (Nóta: ba chóir go mbeadh gach foirgneamh fé réir iarratais agus táille ar leithligh).

Is féidir cinneadh an údaráis rialaithe foirgníochta a achomharc chuig An Bórd Pleanála laistigh de mhí ón gcinneadh. Seoltar sonraí fén bpróiseas achomhairc agus an táille le gach cinneadh ón údarás.

Formáid Shamplach do thuarascáil Deimhnithe Rochtana Míchumais - Aonaid chónaithe

Formáid Shamplach do thuarascáil Deimhnithe Rochtana Míchumais - Aonaid Neamhchónaithe

An tIarratasóir ar cheadúnas a bhronnadh nó a athnuachan faoi na hAchtanna Ceadúnúcháin ; caithfidh tithe tábhairne, óstáin, bialanna, agus mar sin, An tAcht Deochanna Meisciúla, agus An tAcht um Hallaí Rinnce Puiblí, fógra a thabhairt don údarás dóiteán faoin iarratas.

Tugann an chuid seo achoimre ar ghafacht na seirbhíse dóiteáin sa phróiseas ceadúnaithe agus is treoir atá ann do cheadúnú féideartha agus ceadúnú atá ann cheana d'áitribh phoiblí. Níl sé ag maíomh gur treoir chríochnaitheach é agus is féidir aon eolas sonrach maidir leis an bpróiseas a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís dóiteáin trí na sonraí teagmhála a tugadh.

Ceadúnú agus an tSeirbhís Dóiteáin

Is páirtí fógra í an tseirbhís dóiteáin do chineálacha go leor iarratais ar cheadúnais agus faigheann sí fógra ar iarratais chuig na cúirteanna ar feadh na bliana i gcomhair ceadúnais do chineálacha éagsúla áitribh phoiblí. Tugann sé sin an deis don údarás dóiteáin áitribh a scrúdú agus fianaise a thabhairt sa chúirt sula mbronntar ceadúnas. Is iad na cineálacha fógraí a fhaigheann an t-údarás dóiteáin ná:

Deimhnithe Cláraithe:

 • Ceadúnais Mál
 • Ceadúnais crannchuir
 • Ceadúnais Club
 • Ceadúnais ócáideacha
 • Ceadúnais halla damhsa poiblí
 • Aistriú Ceadúnas
 • Ceadúnais bialanna
 • Ceadúnas tábhairneora

Nós Imeachta Ceadúnaithe

Nuair a fhaigheann an t-údarás dóiteáin fógra faoi iarratas ceadúnaithe agus an táille ábhartha tabharfaidh siad aitheantas fhoirmiúil don iarratas agus cuirfidh siad an t-iarratasóir ar an eolas faoin ngá le scrúdú ar an áitreabh a shocrú leis an oifigeach dóiteáin sannta. Iarrfar ar an iarratasóir freisin na deimhnithe teastas a leanas (más ábhartha) a bheith ullamh aige/aici don scrúdú:

 • Leictreach
 • Soilsiú éigeandála
 • Córas aláraim agus brath dóiteáin
 • Múchtóirí dóiteáin.

Seiceálfaidh an t-oifigeach scrúdaithe na nithe seo a leanas (nuair is ábhartha):

 • An bealach amach deiridh/doirse éalaithe
 • Glais agus gairis bharra traschurtha
 • Bealaí éalaithe inmheánacha
 • Doirse dóiteáin, séala borrthach, gairis féindúntacha
 • Comharthaíocht, comharthaí do bhealaí amach, agus fógraí faoi theagasc dóiteáin
 • Soilsiú éigeandála (le cothabháil, gan chothabháil, nó le comhchóras)
 • Córas aláraim agus brath dóiteáin
 • Múchtóirí dóiteáin
 • Riosca ard/Láithreacha Stórála
 • Rochtain don bhriogáid dóiteáin
 • Clár um shábháilteacht dóiteáin agus oiliúint foirne.

Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil siad sin ar fad thuas seiceáilte acu sula ndéantar an scrúdú agus go bhfuil deimhnithe ar thástáil bliantúil ar fáil don scrúdú. Laghdóidh sé sin ar aon mhoill leis an gceadúnas a fháil. Má mheasann an t-údarás dóiteáin go bhfuil aon easpa ann, eiseofar sceideal oibreacha chuig an iarratasóir. Éileofar ar an iarratasóir na hoibreacha sin a chríochnú sula mbronnfar a gceadúnas orthu. Má dhéanann an ceadúnaí athruithe nó oibreacha feabhsúcháin ar a (h)áitreabh ba chóir dóibh fios a bheith acu go bhfuil oibleagáid orthu cur isteach ar dheimhniú um shábháilteacht dóiteáin sula dtosaítear ar aon obair thógála. Is sárú ar na Rialacháin um Rialú Foirgníochta é tógáil gan deimhniú sábháilteachta ó dhóiteáin a bheith agat.

Firemen training
                                       Firefighter training                                  

 

 

Is féidir leat teacht ar Fhoilseacháin Shábháilteacht Dóiteáin do chineálacha éagsúla áitreabh anseo
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bainistiú Shábháilteacht Dóiteáin ar áitreabh agus an Clár um Shábháilteacht Dóiteáin:

Is eilimint tábhachtach de bhainistíocht cheart shábháilteacht dóiteáin ar áitreabh é taifid shábháilteacht dóiteáin a choinneáil. Tá Clár um Shábháilteacht Dóiteáin táirgthe ag Comhairle Contae Chorcaí, agus tá sé ar fáil d'úinéirí agus d'áitritheoirí fhoirgneamh chun cabhrú leo taifead a choinneáil ar mhíreanna ar leith. 

Sa bhreis ar na míreanna a ndéantar freastal orthu sa Chlár, beidh sé riachtanach taifid agus deimhnithe a choinneáil do mhíreanna eile, amhail fearastú, leabú, suiteálacha leictreachais, suiteálacha gáis, mar is cuí d'áitreabh ar leith.

Is aon eachtra é Móréigeandáil a mbíonn gortú nó bás nó bagairt dá bharr, trombhriseadh ar sheirbhísí riachtanacha, nó damáiste do mhaoin, don chomhshaol nó do bhonneagar a théann thar ghnáthacmhainní na bpríomhsheirbhísí éigeandála, agus gan aon rabhadh nó le rabhadh gairid faighte faoi. Éilíonn sé slógadh acmhainní breise chun freagra éifeachtach agus comhordaithe a chinntiú.


Ag Pleanáil do Mhóréigeandálaí

Tá clár do phlean móréigeandála leanúnach ag Comhairle Contae Chorcaí. Tá i gceist leis an gclár:

 • Anailís ghuaiseach agus measúnú riosca
 • Pleanáil ar fhreagairt
 • Pleanáil téarnaimh 
 • Rannpháirtíocht in oiliúint idirghníomhaíochta agus fóraim réigiúnacha. 


Plean Móréigeandála

Mar chuid den chlár leanúnach seo agus de réir riachtanais 'An Chreata um Bhainistíocht Mhóréigeandála' (2006), tá "Plean Móréigeandála Chomhairle Contae Chorcaí" ullmhaithe chun an fhreagairt ar agus an téarnamh ó mhóréigeandáil a éascú agus chun a chinntiú go ndéantar comhordú idir socruithe na Comhairle agus na Príomhgníomhaireachtaí ainmnithe eile, Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Síochána.

Tá leagan den Phlean Móréigeandála a bhfuil teacht ag an bpobal air le fáil ar an nasc seo a leanas:

Plean Móréigeandála Chomhairle Contae Chorcaí

Comhairle do Shealbhóirí Tí
Is eachtraí iad Móréigeandálaí atá an-annamh. comhairle phraiticiúil eisithe ag an Oifig um Phleanáil Mhóréigeandála maidir le céimeanna ciallmhara ar féidir a thógáil chun déileáil le éigeandáil tríd an lámhleabhar, "Preparing for Major Emergencies" a fhoilsiú agus a dháileadh agus tríd an gcomhairle atá ar a láithreán gréasáin

Tuilleadh eolais:

Creat um Bhainistíocht Mhóréigeandála: www.mem.ie
Oifig um Phleanáil Éigeandála: www.emergencyplanning.ie

Scéim Aláraim Deataigh Pobail

Ar an meán faigheann 32 duine bás i dtinte in Éirinn gach bliain, is féidir cosc a chur ar go leor de na básanna seo trí aláram deataigh a bheith agat atá ag obair.

Soláthraíonn Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí, i gcomhar leis an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála, aláraim dheataigh le ceallraí a fheidhmíonn ar feadh 10 mbliana , le dáileadh ar chónaitheoirí scothaosta agus leochaileacha ar fud Chontae Chorcaí.

Más mian leat leas a bhaint as an scéim seo is féidir leat ball de do ghrúpa / eagraíocht pobail áitiúil a chur ar an eolas, agus ansin is féidir leo dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Dóiteáin ar do shon. Tar éis measúnú a dhéanamh ar iarratais beidh ball den tseirbhís dóiteáin i dteagmháil leis an ngrúpa ansin chun seachadadh aláram deataigh a shocrú.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun foirm iarratais Scéim Aláraim Deataigh Pobail a íoslódáil.

Is féidir tuilleadh eolais a lorg ó Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí ag fireinfo@corkcoco.ie nó ó na hoifigí Rannáin seo a leanas:

 • Foirgneamh Riaracháin Tine, Campas Halla an Chontae (Ceanncheathrú)  021/4304077
 • Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann, Plásóg an Mhargaidh, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí  021/4635500
 • Stáisiún Dóiteáin Bheanntraí 027/50505
 • Stáisiún Dóiteáin Mhala 022/52700

Lean Orainn ar Facebook & Twitter 

Civil Defence guard using binoculars.
          Civil Defense Guard on the coast      

 

 

 

Is eagraíocht dheonach bhunaithe í Cosaint Shibhialta a thacaíonn le na seirbhísí éigeandála tosaigh. Bíonn siad gafa freisin le cabhrú le pobail áitiúla agus tá os cionn 4500 ball deonach acu ar fud na hÉireann.

 

 

 

 

Tá na hoibrithe deonacha oilte sna réimsí seo a leanas:

 • Taismeach
 • cuardach agus Tarrtháil
 • Seirbhísí Dóiteáin Cúnta
 • Monatóireacht Radaíochta
 • Leas
 • Cumarsáid

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar láithreán gréasáin Chosaint Shibhialta. 

Tá Cosaint Shibhialta eagraithe i dtrí aonad i gContae Chorcaí, Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Thiar agus Corcaigh Theas, le Ceanncheathrúna faoi seach i Mala, sa Sciobairín agus i gCionn tSáile. Tá thart ar 45-60 oibrí deonach gníomhach i ngach aonad, agus tagann siad ó chúlraí éagsúla agus tá taithí agus saineolas ar réimse leathan acu.

Is é an príomhról atá ag Cosaint Shibhialta ná Freagairt Éigeandála Cúnta Dara Líne a thabhairt do na Príomhgníomhaireachtaí Freagartha (PGFanna: an tÚdarás Áitiúil, FSS, An Garda Síochána) i réimsí drochaimsire agus fhreagairt ar thuillte, cuardach dhuine atá ar iarraidh, cumarsáid agus acmhainn dheonach otharcharr éigeandála.

Tá oiliúint ghairmiúil faighte ag oibrithe deonacha in éagsúlacht leathan scileanna, agus faigheann siad teagasc freisin i mBainistíocht ar an Strus a leanann Teagmhais Chriticiúla, Sláinte agus Sábháilteacht agus láimhsiú sábháilte. Bíonn cleachtais traenála ann go rialta le na PGFanna agus le Seirbhísí Éigeandála Dheonacha eile chun leibhéal ard ullmhaíochta a choimeád agus nósanna imeachta a athchóiriú.

Map of Fire Stations in Cork
                                           Fire Stations in County Cork                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuireann muid seirbhís dóiteáin agus tarrthála ar fáil ó fiche haon stáisiún, atá suite ar fud an chontae. Cuimsíonn glaonna éigeandála dóiteáin baile agus tráchtála, imbhuailte ar bhóithre, tinte aitinn, teagmhais cheimiceacha agus eachtraí ghuaiseacha eile laistigh den chontae.

Tá an tseirbhís roinnte i gceithre roinn geografach agus tá na ceanncheathrúna roinne i mBeanntraí, i Mala, i Mainistir na Corann agus i gCarraig Uí Leighin. Tá freagracht ag Oifigeach Dóiteáin Feidhmiúcháin Sinsearach as gach roinn agus cabhraíonn Phríomhoifigeach Dóiteáin Cúnta leis/léi maidir le hábhair oibriúcháin seirbhíse laistigh den roinn sin. Déanann Oifigigh Stáisiúin aonaracha agus Oifigí fostáisiúin maoirseacht ar obair na seirbhíse a sholáthraíonn gach stáisiún dóiteáin don phobal.

Bíonn deichniúr nó dhá chomhraiceoir déag dóiteáin ar áirithíocht le gach stáisiún dóiteáin a rith. Tá 214 comhraiceoir dóiteáin páirtaimseartha tiomanta ag obair do Rannóg Dóiteáin Chontae Chorcaí.

Déanann gach comhraiceoir dóiteáin atá earcaithe cúrsa earcaíochta trí seachtaine ar bhunscileanna comhrac dóiteáin agus imbhuailte ar bhóithre. Leanann cúrsa coicíse ar úsáid ghairis análaithe agus cúrsa dhá lá ar Iompar Dóiteáin Rannáin é seo. Bíonn oícheanta druile ag comhraiceoirí dóiteáin ar áirithíocht gach seachtain ag gach stáisiún dóiteáin áitiúil mar thraenáil leanúnach.

Déanann comhraiceoirí dóiteáin traenáil speisialaithe freisin i ngGarchabhair Oibre, i gCéad Fhreagróir Leighis, i bhFeasacht Uisce, in Oiliúint ar Ábhar Guaiseach agus in Oiliúint ar Imbhuailte ar Bhóithre. Déanann comhraiceoirí dóiteáin traenáil athnuachana freisin sna hábhair sin chun a scileanna a choimeád agus a fheabhsú.

Déanann Oifigigh Stáisiúin agus Oifigigh Fostáisiúin Cúrsaí speisialaithe Ceannais agus Comhordaithe Oifigeach chun a scileanna a fhorbairt agus a fheabhsú. Cáilíonn roinnt oifigeach mar theagascóirí i ndisiplíní áirithe rud a chuireann ar a gcumas traenáil a thabhairt ar bhonn Stáisiúin agus ar Fud an Chontae faoi seach.

Eisíonn Comhairle Contae Chorcaí ceadúnais faoi Rialacháin ar Shubstaintí Guaiseacha (Stórtha Pheitriliam Mhiondíola & Phríobháideacha) 1979 (agus Rialacháin Leasaithe. )
Cuimsíonn áitribh incheadúnaithe (a) stáisiúin pheitril a dháileann peitril trí idirbhearta mhiondíola ar réamhchúirt agus (b) suímh thráchtála a dháileann peitril a ídíonn tomhaltóirí.

Tá Ceadúnas Peitriliam riachtanach chun Peitril (i.e. Aicme 1 thuas) os cionn tairseacha áirithe a stóráil agus ta sé le fáil ón údarás áitiúil.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Petrol_Stations/ agus féach foirmeacha thíos:

Táillí ar Shubstaintí Guaiseacha 2012

Foirm Iarratais do Mhiondíol Substaintí Guaiseacha agus Stórtha Pheitriliam Phríobháideach

Foirm do dheimhniú tástála Leictreachais

Deimhniú fhearais dháilte peitriliam rang 1

SI 630 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Retail Stores) Regulations 2019 and SI 631 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Distribution and Commercial Supply Stores) Regulations 2019 come into effect from 1st April 2020.

All licence applications submitted after 31st March 2020 must be in accordance with SI 630 or SI 631 as appropriate and must include a Risk Assessment carried out by a competent person in the form outlined in the Regulations.

Please see the following link for further information on the new Dangerous Substances Regulations and Risk Assessments.

 

 

Kinsale Recruitment Poster

A Bheith mar Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht .

Is seirbhís dóiteáin ar Áirithíocht í Seirbhís Dóiteáin Chomhairle Contae Chorcaí. Tá comhraiceoirí dóiteáin le fáil ar chóras glao agus go hiondúil bíonn gealltanais oibre eile acu go ginearálta i dteannta leis an tseirbhís dóiteáin. Is é an príomhriachtanas nuair atáthar ag earcú Comhraiceoirí Dóiteáin ná go mbeidís ina gcónaí agus ag obair réasúnta gar don stáisiún dóiteáin. Tá an post oscailte d'fhir nó do mhná. Cé gur páirt-aimseartha atá sé, faigheann earcaithe dian-thraenáil ar dtús a chuimsíonn cúrsa Earcaíochta trí seachtaine agus Cúrsa Caiteora Gairis Análaithe a mhaireann ar feadh coicíse.

Nuair a fhaigheann an tSeirbhís Dóiteáin glao, gníomhaítear na foláirimh do bhriogáid dóiteáin ar leith agus freagraíonn na comhraiceoirí dóiteáin, a mbíonn foláireamh ar iompar ag gach duine acu, an stáisiún dóiteáin láithreach. D'fhéadfadh comhraiceoirí dóiteáin a bheith ag obair nó ina gcodladh sa leaba nuair a gheobhaidís glao. Mar sin féin ní féidir leo dlíthe na mbóithre a shárú agus iad ag taisteal chuig an Stáisiún Dóiteáin.

Déanann Comhairle Contae Chorcaí daoine a earcú chuig an tSeirbhís Dóiteáin de réir mar a bhíonn folúntais ann. Fógraítear folúntais ar Facebook, sna nuachtáin áitiúla agus ar Láithreán Gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí.

Tá na poist ar oscailt d'iarratasóirí fear agus ban.

•Ní mór foirm iarratais a chomhlánú.
. •Ní mór Foirm Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a chomhlánú
. •Nuair a thagann folúntas aníos, ritear agallaimh agus cuirtear iarrthóirí a cháilíonn ar phainéal.
•Iarrtar ar iarratasóirí a bhíonn ar an bpainéal seo tástáil leighis a dhéanamh lena leibhéil aclaíochta a seiceáil.
. •Má éiríonn leis an iarratasóir cuirtear ar Chúrsa Ionduchtaithe Earcaigh Comraiceora Dóiteáin é/í ar feadh trí seachtaine. Nuair atá sé seo críochnaithe go sásúil beidh an Comhraiceoir nua mar chuid den chóras uainchláir ar glao-dhualgas agus freastalóidh sé/sí ar dhóiteáin in éineacht leis an gcuid eile den chriú.
•Go hiondúil cuirtear an Comhraiceoir nua ar Chúrsa Gairis Análaithe laistigh de bhliain ó théann sé/sí isteach sa tSeirbhís Dóiteáin agus caithfear é sin a chríochnú go sásúil.
Eolas breise faoi Chomhraiceoir Dóiteáin ar áirithíocht .....

Chomh maith le freagra a thabhairt ar ghlaonna éigeandála agus bualadh faoi thionscnaimh shábháilteacht ó dhóiteáin pobail mar a bhíonn riachtanach, freastalaíonn Comhraiceoirí Dóiteáin ar áirithíocht ar oícheanta traenála faoi dhó sa tseachtain chun a gcuid leibhéal inniúlachta a choimeád suas. Caithfidh siad a chinntiú freisin go gcoimeádann siad a bhfearas comhraic dóiteáin ar an gcaighdeán is airde chun an chosaint riachtanach a chur ar fáil nuair atá teagmhas éigeandála ann.

Iarrfar ort mar Chomhraiceoir Dóiteáin dul i ngleic le raon leathan staid éigeandála áit a mbeidh do chuid scileanna le fadhbanna a réiteach agus do thionscnaíocht ríthábháchtach le saincheisteanna a réiteach go sciobtha agus go staidéarach. Bíonn éagsúlacht eachtraí ann ó dhul i ngleic le tinte agus daoine a tharrtháil ó fhoirgnimh a bhíonn ag dó go déileáil le doirteadh ceimiceach agus imhbhuailte ar bhóithre. Beidh tréithe pearsanta áirithe ag teastáil uait le cabhrú leat do ról mar Chomhraiceoir Dóiteáin a chomhlíonadh. Ináirithe orthu tá muinín, teacht aniar, inoiriúnaitheacht, scileanna cumarsáide éifeachtach, ionracas agus tiomantas d'éagsúlacht.

Tá ról an Chomhraiceoir Dóiteáin ag athrú an t-am ar fad de réir mar a thagann teicnící agus fearas nua isteach. Chomh maith le freagairt d'éigeandálaí b'fhéidir go mbeadh ort oibriú freisin ar Thionscadal Sábháilteachta Dóiteáin Pobail:

1. Le cosc a chur ar dhóiteáin agus ar thimpistí chun nach dtosóidís i dtús báire.

2. Oideachas a chur ar an bpobal trí chuairt a thabhairt ar scoileanna agus ar ionaid pobail.

3. Comhairle a chur ar dhaoine faoi aláraim deataigh a úsáid agus chun plean éalaithe a bheith acu á mbeadh dóiteán ina dtithe.

Traenáil agus forbairt

 • Beidh ort mar Chomhraiceoir Dóiteáin clár traenála leanúnach a dhéanamh trí fhreastal ar léachtaí, cleachtaí, seisiúin traenála phraiticiúla agus foirmeacha eile traenála chun leibhéil inniúlachta a choimeád.
 • Beidh ort glacadh le freagracht as do chuid scileanna féin a fhorbairt agus a chinntiú go gcoimeádann tú do leibhéal aclaíochta mar go mbíonn an obair dian, go fisiciúil agus ó thaobh intinne de.

Eolas breise ar Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht

Eolas Leighis LGMSB do Chomhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht
 

Cur síos ar Thástáil Chéim Chester
 

Bí ACLAÍ
 

Tástáil Chéim Chester - Eolas réamhthástáil
 

 

Déan Teagmháil Linn

Príomhoifigeach Dóiteáin / Oifigeach Rialaithe Foirgníochta, Seirbhís Dóiteáin agus Rialú Foirgníochta Chontae Chorcaí, Campas Halla an Chontae, Bóthar an Fhearainn Léith, Corcaigh.