Tugadh isteach an Ciste Forbartha Eacnamaíochta (EDF) in 2010 chun forbairt eacnamaíoch agus deiseanna jabchruthúcháin a chur chun cinn sa Chontae. Rinneadh tosaíochtaí cistithe a shainaithint, leagadh amach an nós imeachta chun iarratais a dhéanamh agus d'aontaigh an Chomhairle 1% dá hioncam bliantúil ó Rátaí Tráchtála a chur isteach sa Chiste.

 

Ar dtús, bhreathnaigh an EDF ar iarratais faoi na teidil seo a leanas;

 • Cistiú Caipitil,
 • Scéim Ráthaíochta Iasachta,
 • Tionscadail Fiontraíochta a pháirt-mhaoiniú le comhlachtaí Oideachais Tríú Leibhéal i réimsí na forbartha agus na tacaíochta gnó
 • Ionaid Fiontar a chur chun cinn agus a fhorbairt i mbailte, deascanna sealaíochta san áireamh
 • Féilte agus Chomhdhálacha a chur chun cinn,
 • Tionscnaimh a chomhchistiú le Comhairle Cathrach Chorcaí agus le Comhlachas Tráchtála Chorcaí,
 • Ócáidí gnó a eagraíonn an Chomhairle a mhaoiniú agus branda a fhorbairt don chlár.

 

Ónar tháinig EDF ar an bhfód, rinneadh An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, An tAcht um Boird Fiontair Contae (Díscaoileadh) 2014 agus athruithe reachtúla eile a achtú; rud a rinne athrú ollmhór i ról na nÚdarás Áitiúil maidir le Forbairt Eacnamaíoch a chur chun cinn.

 

De thoradh ar an hathruithe sin i ról na Comhairle agus ar an bhfeabhas a tháinig i gcúrsaí eacnamaíochta sa tír, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar thosaíochtaí cisithe an EDF. Thit an t-éileamh ar Chistiú Caipitil agus Ráthaíochtaí Iasacht go mór. Tá éileamh níos mó ná riamh, áfach, ar mheantóireacht, tacaíochtaí boga, spás fiontar agus tionscadail chomhpháirtíochta. An tosaíocht is mó a chuirtear béim air anois ná cur chun cinn FDI agus fiontair dhúchasacha chomh maith le brandáil agus margaíocht an chontae agus na táirgí atá aige a fhorbairt.

 

Mar thoradh ar sin, ghlac an Chomhairle le leasuithe a rinneadh ar an EDF in 2015 agus is iad seo a leanas na tosaíochtaí nua cistithe atá aige

 • Margaíocht agus Turasóireacht Straitéiseach
 • Chomhpháirtíochtaí le Páirtithe Leasmhara Áitiúla agus Réigiúnacha
 • Forbairt Bhailte / Miondíola
 • Forbairt Táirgthe Bia agus Cúnaimh Easpórtála
 • Tionscnaimh Chomhchistiúcháin

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le economicdevelopment@corkcoco.ie