Is cáin mhaoine tráchtála áitiúil é Rátaí Tráchtála a chuireann maoiniú ar fáil i bpáirt do chláir chaiteachais Chomhairle Contae Chorcaí. Gearrtar rátaí ar réadmhaoine tráchtála amhail siopaí, oifigí, monarchana, trádstórais, óstáin, áitribh cheadúnaithe etc.

 

Cabhraíonn an t-ioncam ó na Rátaí le roinnt de na seirbhísí a chuireann Comhairle Contae Chorcaí ar fáil a chur ar fáil. Orthu sin tá:

 

 • Forbairt Gheilleagrach – Tá 1% de na Rátaí a bhailítear imfhálaithe le haghaigh Chiste Forbartha Geilleagraí na Comhairle
 • Seirbhísí a Sholáthar do chuideachtaí 'Nuathionscanta' lena n-áirítear aonaid chothaithe agus tacaíocht ó Oifigí Fiontair Áitiúil
 • Ciste Forbartha Bailte - Cuirtear €1 milliún i leataobh gach bliain
 • Forbairt Áitiúil agus Pobail
 • Bóithre an chontae a chothabháil agus a fheabhsú
 • Briogáidí Dóiteáin agus seirbhísí gaolmhara
 • Rialú pleanála
 • Páirceanna, limistéir taitneamhacha agus clóis shúgartha
 • Leabharlanna agus leabharlanna taistil
 • Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte
 • Gardaí Tarrthála Trá

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thíos, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

 

Fiosrúcháin Rátaí

Cé atá Faoi Dhliteanas Rátaí a Íoc?

An duine nó an chuideachta atá ag áitiú réadmhaoine tráchtála nó tionscail ar an dáta ar a ngearrtar an ráta atá faoi dhliteanas go príomhúil i leith ráta iomlán na bliana sin.

I gcásanna ina bhfuil an réadmhaoin folamh ar an dáta a ngearrtar an ráta, is é nó is í an duine nó an chuideachta atá i dteideal na réadmhaoine a áitiú ar an dáta sin (i.e. an léas-sealbhóir nó, mura bhfuil léas ann, an t-úinéir) atá faoi dhliteanas.

 

Cén uair atá an Ráta Iníoctha?

Tá Rátaí Tráchtála iníoctha ina dá leath.  Tá an chéad chuid le híoc a luaithe agus a eisítear an bille rátaí (deireadh mhí Feabhra/tús mhí an Mhárta, de ghnáth) agus tá an dara chuid le híoc ar an 1 Iúil.

Más mian le híocóir rátaí a rátaí a íoc ina dtráthchodanna le linn bhliain na rátaí e.g. go seachtainiúil, go míosúil etc. freastalóidh an Oifig Bhailithe ar phlean íocaíochta tráthchodanna.

 

Conas a ríomhtar Bille Rátaí?

Ríomhtar bille rátaí tríd an Luacháil Inrátaithe a iolrú faoin Ráta Bliantúil ar an Luacháil (RBL).

•    An Coimisinéir Luachála (nó ar achomharc a dhéanamh os comhair an Bhinse Luachála, an Ard-Chúirt nó an Chúirt Uachtarach) a chinneann an Luacháil Inrátaithe.
•    Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chorcaí (i.e. Comhairleoirí) a shocraíonn an Ráta Bliantúil ar an Luacháil (i.e. Councillors) ag Cruinniú an Bhuiséid.

Toradh an dá ghné sin a chinneann bille rátaí.*
 

Sampla de na rátaí iníoctha ar réadmhaoin ag a bhfuil Luacháil €10.00:

(a) Luacháil Inrátaithe

€10.00

(b) Ráta Bliantúil ar an Luacháil (RBL)

76.99*

(c) Rátaí Iníoctha (a) x (b)

€10 x 76.99 = €769.90

 

* Is é an ARV a úsáidtear thuas ná ARV aonfhoirmeach Chomhairle Contae Chorcaí in 2022. Tá feidhm ag an ARV maidir le gach áitreabh tráchtála ar fud an Chontae, lena n-áirítear iad siúd atá lonnaithe i seanlimistéir na Comhairle Baile, Cloich na Coillte, an Cóbh, Mainistir Fhear Maí, Cionn tSáile, Maigh Chromtha, Mala, Mainistir na Corann, An Sciobairín agus Eochaill.

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

An féidir liom mo rátaí a íoc go leictreonach/le Ríomhaistriú Airgid (RAA)?

Is féidir, is féidir leat do rátaí a íoc go leictreonach/le Ríomhaistriú Airgid. Seo a leanas sonraí Chuntas Bainc Chomhairle Contae Chorcaí le haghaidh íocaíochtaí Rátaí:

Ainm an Chuntais

Cork County Council - Rates

Banc

Banc AIB, 66 An Meal Theas, Corcaigh

Cód Sórtála an Bhainc

93 41 78

Uimhir Chuntas Bainc.

70405135

Uimh. IBAN 

IE13  AIBK  9341 7870 4051 35

BIC

AIBKIE2D

**Tá an Cuntas Bainc thuas le haghaidh íocaíochtaí Rátaí amháin. Ní féidir é a úsáid le haghaidh aon íocaíocht eile le Comhairle Contae Chorcaí**

Agus tú ag íoc le ríomhaistriú ní mór duit d'íocaíocht a mharcáil le huimhir (nó le huimhreacha) an chuntais rátaí.  De ghnáth, cuirfidh tú é sin isteach mar ‘Tagairt’ le bheith le feiceáil ar Ráiteas Bainc Chomhairle Contae Chorcaí agus ar do Ráiteas Bainc féin. Tá Uimh. do Chuntais Rátaí ar fáil ar do Bhille Rátaí/d'Fhógra Meabhrúcháin i bhfoirm 7 dhigit á leanúint ag na litreacha RA á leanúint ag 2 dhigit e.g. 6723456RA99

NB: Mura dtabharfar uimhir iomlán cruinn an chuntais rátaí, d'fheadfadh moill a bheith ann le híocaíocht a chur do shochar do chuntais rátaí.

Ba cheart duillín íocaíochta a sheoladh chuig an mBailitheoir Rátaí, Comhairle Contae Chorcaí, Oifig Bhailithe, Urlár 6, Halla an Chontae, Corcaigh nó ar ríomhphost chuig collection@corkcoco.ie

 

Níl rochtain agam ar íocaíochtaí RAA, an féidir liom mó rátaí a íoc ar bhealaí eile?
Mura bhfuil do rátaí á n-íoc agat le RAA, is féidir leat iad a íoc trí cheann de na modhanna íocaíochta seo a leanas a úsáid:
• Cárta Creidmheasa/Dochair - tá áis íoc ar ghuthán ar fáil ar 021 4285514, 9am go 4.30pm, Luan go hAoine
Buanordú 
• Ar an láthair ag Oifig na nÍocaíochtaí, Bunurlár, Halla an Chontae, Corcaigh (taobh thiar den Lasc-chlár/Deasc Fáiltithe)

Cibé modh íocaíochta a úsáidtear, ní mór uimhir iomlán (nó uimhreacha iomlána) an chuntais rátaí a thabhairt. Tá Uimh. do Chuntais Rátaí ar fáil ar do Bhille Rátaí/d'Fhógra Meabhrúcháin i bhfoirm 7 dhigit á leanúint ag na litreacha RA á leanúint ag 2 dhigit e.g. 6723456RA99

NB: Mura dtabharfar uimhir iomlán cruinn an chuntais rátaí, d'fheadfadh moill a bheith ann le híocaíocht a chur do shochar do chuntais rátaí.

An bhfuil laghdú ann maidir le cuid d'áitreabh atá in Úsáid Tís?
Tugtar liúntas barúlach d'aon trian den Luacháil Inrátaithe do réadmhaoin atá ina réadmhaoin tís i bpáirt agus ina réadmhaoin tráchtála i bpáirt. Tá an faoiseamh sin faoi réir uasliúntas €22.86 LI.    Má mheasann tú go bhfuil tú i dteideal liúntas tís a fháil, ba cheart duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig Rannóg na Rátaí, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 6, Halla an Chontae, Corcaigh. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait ar an ábhar seo, déan teagmháil le Rannóg na Rátaí ar 021 4285268 agus tabhair uimhir do chuntais rátaí.

San áireamh le Luachálacha Inrátaithe ar réadmhaoine, a rinneadh luacháil orthu ó bhí Bealtaine 2002 ann, tá luacháil ar ghnéithe tráchtála na réadmaoine amháin. Dá bhrí sin, ní thugtar liúntais tís maidir le réadmhaoine den chineál sin seachas i gcás go bhfuil cúinsí athraithe ón am dheireanach a rinneadh luacháil orthu.

 

Céard faoi má mheasaim nach bhfuil mo liúntas tís leordhóthanach? 
Má tá tú míshásta le do liúntas nó má mheasann tú nach bhfuil do liúntas barúlach leordhóthanach, is féidir leat iarratas a chur faoi bhráid an Choimisinéara Luachála anseo chun do Luacháil inrátaithe a leithroinnt ar a ghnéithe tís agus tráchtála. Ba cheart na fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais go dtí Rannóg na Rátaí lena cur isteach chuig an Oifig Luachála.

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

Céard iad príomhphointí na reachtaíochta nua?

Go hachomair, déanann Alt 32 foráil i leith na rudaí seo a leanas:

 1. dualgas ar úinéir/dhíoltóir réadmhaoine inrátaithe an t-údarás áitiúil a chur ar an eolas, laistigh de 2 sheachtain, nuair a athraítear an duine atá faoi dhliteanas i leith na rátaí
 2. pionóis as neamhchomhlíonadh an dualgais sin
 3. dualgas ar an úinéir/díoltóir agus ar an áititheoir íoc as aon rátaí gan íoc, a bhfuil seisean nó sise faoi dhliteanas ina leith, roimh an aistriú/sannadh,
 4. cuirtear rátaí agus pionóis gan íoc de réir an ailt seo atá ar úinéir/díoltóir mar mhuirear ar an réadmhaoin

Féach na ceisteanna seo a leanas maidir le treoir níos mionsonraithe ar cheanglais na reachtaíochta thuas

 

Céard iad na hoibleagáidí ar úinéirí de réir Alt 32 den Acht?

(i) Tá ar úinéir Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas nuair a athraítear an duine atá faoi dhliteanas i leith na rátaí ar a réadmhaoin de ghnáth, i.e. nuair a athraítear an úinéireacht, nuair a athraítear an tionóntacht/an t-áititheoir nó nuair a fhágann tionónta/áititheoir agus nach bhfaightear ceann nua láithreach.

(ii) I gcás go bhfuil an réadmhaoin á díol ag an úinéir, tá sé de dhualgas air nó uirthi íoc as gach ráta a bhfuil seisean nó sise faoi dhliteanas ina leith ar dháta aistrithe na réadmhaoine.

 

Céard iad na hoibleagáidí nua ar thionóntaí/áititheoirí de réir Alt 32 den Acht?

Tá ar thionóntaí/áititheoirí atá ag fágáil íoc as gach ráta a bhfuil siad faoi dhliteanas ina leith roimh dháta aistrithe na réadmhaoine/fágála an áitribh, nó ar an dáta sin.

 

Céard iad na cúinsí ina mbíonn oibleagáid ann Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas?

I gcás go bhfuil an réadmhaoin á aistriú ó dhuine go dhuine agus bheadh athrú ar an duine atá faoi dhliteanas i leith rátaí mar thoradh ar an athrú sin, i.e. athrú úinéireachta; nó athrú tionóntachta nó áititheora, lena n-áitítear nuair a fhágann tionónta/áititheoir réadmhaoin agus bíonn an réadmhaoin folamh dá bharr sin.

 

An mbíonn oibleagáid ann an Chomhairle a chur ar an eolas má dhíoltar réadmhaoin gan an tionóntacht/áititheoir a athrú?

Ní bhíonn, má athraítear úinéireacht réadmhaoine ó dhuine go dhuine gan an tionónta nó an t-áititheoir a athrú, ní gá Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas.

 

An mbíonn oibleagáid ann an Chomhairle a chur ar an eolas má fhágann tionónta/áititheoir agus má bhíonn an réadmhaoin folamh dá bharr sin?

Bíonn, tá ceangal ort Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir leis an athrú sin mar ní bheidh an tionónta/áititheoir atá ag fágáil faoi dhliteanas i leith na rátaí ar an réadmhaoin a thuilleadh. Caithfear Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir leis an tionónta/áititheoir nua, más ann dó, mar beidh an tionónta/áititheoir nua faoi dhliteanas i leith rátaí i ndiaidh an dáta aistrithe.

 

An mbíonn oibleagáid ann an Chomhairle a chur ar an eolas má thagann réadmhaoin fholamh chun bheith á háitiú (i.e. léasaithe/ligthe ar cíos)?

Bíonn, tá ar úinéir na réadmhaoine an t-údarás áitiúil a chur ar an eolas mar beidh an tionónta/áititheoir nua faoi dhliteanas i leith rátaí ar an réadmhaoin don tréimhse a mbeidh an réadmhaoin á háitiú aige nó aici.

 

Cathain a thagann dualgas an úinéir Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas chun cinn?

Éilíonn Alt 32 go gcuireann an t-úinéir Comhairle Contae Chorcaí ar an eolas tráth nach déanaí ná dhá sheachtain i ndiaidh an dáta aistrithe. Aistrítear an t-úinéireacht nuair a chuirtear an díolachán i gcrích. I gcás aistriú tionóntachta agus leasanna eile, is gnách go gcinntear sin ar dháta a shonraítear sa léas/chonradh.

 

Conas a chomhlíonann an t-úinéir a oibleagáid nó a hoibleagáid? Cén faisnéis atá ar an úinéir a chur ar fáil do Chomhairle Contae Chorcaí?

Tá ar úinéirí Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir le sonraí an aistrithe agus sonraí an áititheoirí atá ag fágáil agus an áititheoirí ata ag teacht isteach. Tá an fhoirm ábhartha ar fáil le híoslódáil anseo.

 

An gá don úinéir Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir le haistriú réadmhaoine nó an féidir le dlíodóir í a chur ar an eolas thar ceann an úinéara?

Foráiltear i bhFo-alt 2(a) d'Alt 32 gur féidir leis an úinéir/díoltóir féin no duine atá údaraithe i scríbhinn ag an úinéir/díoltóir gníomhú thar a cheann an fógra a thabhairt.

 

Cad a tharlóidh mura gcuirtear Comhairle Contae Chorcaí ar an eolas faoi aistriú?

Mura gcuireann an t-úinéir Comhairle Contae Chorcaí ar an eolas, i scríbhinn, maidir le haistriú nó le haistriú leasa i réadmhaoin laistigh de 2 sheachtain ón dáta aistrithe, d'fhéadfadh sé nó sí a bheith faoi réir táille phionóis is comhionann leis na rátaí gan íoc ag an áititheoir roimhe sin suas le huasmhéid de 2 bhliain de dhliteanais rátaí. Fanfaidh aon táille den chineál sin nach n-íocfaidh an t-úinéir mar mhuirear ar an réadmhaoin.

 

Cad a tharlóidh mura n-íocfaidh an t-úinéir cibé rátaí gan íoc a bhfuil seisean nó sise faoi dhliteanas ina leith ar an dáta aistrithe?

Fanfaidh aon ráta atá le híoc ag úinéir na réadmhaoine ar an dáta aistrithe agus nach n-íoctar mar mhuirear ar an réadmhaoin.

 

Cathain a chinnfear go ngearrfar an táille phionóis is comhionann?

Caithfear Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas tráth nach déanaí ná dhá sheachtain tar éis an dáta aistrithe, dá bhrí sin, gearrfar an táille phionóis tar éis na 14 lá, i.e. ar an 15ú lá tar éis an aistrithe.

Má thagann sé ar aird Chomhairle Contae Chorcaí tar éis an 15ú lá nach bhfuil a oibleagáid nó a hoibleagáid comhlíonta ag an úinéir, gearrfar an táille phionóis.

 

Má íoctar na rátaí gan íoc ina dhiaidh sin, tar éis go ngearrfar an táille phionóis, an mbíonn tionchair aige sin ar an táille phionóis?

Ní bhíonn, ní bhíonn tionchar ar an táille phionóis má íoctar na rátaí gan íoc ina dhiaidh sin agus tá an táille phionóis fós le híoc fiú má íoctar na rátaí gan íoc.

 

An ngearrfar pionós freisin i gcásanna inarbh ionann an úinéir agus an áititheoir roimhe sin?

Gearrfar, ní mór don úinéir, beag beann ar an raibh sé/sí ag áitiú na maoine, Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir leis an aistriú úinéireachta nó má tá tionónta nó áititheoir nua ag teacht chun a áit nó a háit a thógáil mar áititheoir. Mura gcuireann an t-úinéir Comhairle Contae Chorcaí ar an eolas agus mura n-íocann sé nó sí as na rátaí gan íoc, beidh sé nó sí faoi dhliteanas i leith na táille pionóis anuas ar aon dhliteanas eile a bhaineann lena áitiú nó lena háitiú roimhe sin. Fanfaidh na rátaí gan íoc ag úinéir ar aistriú agus an táille phionóis araon mar mhuirear ar an réadmhaoin mura n-íoctar iad.

 

An gcuirtear riaráiste áititheora roimhe sin mar mhuirear ar an réadmhaoin?

Ní chuirtear, ní chuirtear an dliteanas i leith rátaí gan íoc ag áititheoir roimhe sin mar mhuirear ar an réadmhaoin seachas más ionann an t-áititheoir sin agus úinéir na réadmhaoine.

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

Conas a dhéanaim teagmháil leis an mBailitheoir Rátaí?
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an mBailitheoir Rátaí ag an Oifig Bhailithe ar na modhanna seo a leanas;
 

Post:

Bailitheoir Rátaí,
Comhairle Contae Chorcaí,
Oifig Bhailithe,
Urlár 6,
Halla an Chontae,
Corcaigh.

Guthán:

(021) 4285252

Facs:

(021) 4346716

R-phost:

collection@corkcoco.ie

 

Féadfar teagmháil a dhéanamh le Bailitheoirí Áitiúla sna hOifigí Chomhairle Contae Chorcaí seo a leanas:

 1. Cloich na Coillte (023) 8836978
 2. Maigh Chromtha (026) 41545
 3. Mala (022) 21123
 4. Mainistir na Corann (021) 4631580
 5. Eochaill (024) 92926

Is féidir leat do Bhille Rátaí is déanaí a sheiceáil freisin le haghaigh shonraí teagmhála díreacha Bhailitheoir Áitiúil do cheantair.

 

Tá Deacracht agam le mo Bhille Rátaí. Céard ba chóir dom a dhéanamh?
Moltar teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Bhailithe Rátaí láithreach má bhíonn deacracht agat le do rátaí a íoc. Pléifear do chás faoi rún agus breathnófar ar gach rogha íocaíochta. 

Bhí m'áitreabh folamh ar feadh roinnt míonna, an gá dom íoc go fóill?
Is gá. Tá Rátaí Tráchtála le híoc fiú má bhíonn áitreabh folamh. D'fhéadfadh an t-úinéir a bheith incháilithe le haghaidh aisíocaíocht rátaí i gcásanna áirithe (féach thíos). Tabhair aird ar cheanglais alt 32, an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, a éilíonn ar úinéir réadmhaoine Comhairle Contae Chorcaí a chur ar an eolas maidir le haistriú réadmhaoine/le haistriú leasa i réadmhaoin freisin

 

Conas a bheidh mé incháilithe le haghaidh Aisíocaíocht Rátaí?
Go hiondúil, seo a leanas na príomhchritéir le haghaidh aisíocaíocht rátaí/faoiseamh folúis:

Caithfidh an réadmhaoin a bheith gan áitiú ar an dáta a nGearrtar an Ráta Contae AGUS caithfidh an ráta don bhliain a íoc ina iomláine

AGUS

Caithfidh an réadmhaoin a bheith gan áitiú ar cheann de na cúiseanna seo a leanas:
- tá síntí, athruithe nó deisiúcháin (lean n-áirítear scartáil agus atógáil) á ndéanamh
- níl an t-úinéir in ann tionónta a fháil ar cíos réasúnta, i ndáiríre

Tabhair faoi deara, is é nó is í an 'duine' atá i dteideal áitithe ar an dáta a nGearrtar an Ráta an t-aon 'duine' amháin atá in ann iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht.

 

Conas a dhéanaim iarratas ar Aisíocaíocht Rátaí?
Ar an gcoinníoll go gcomhlíonann tú na critéir thuas, ba cheart duit an fhoirm iarratais ábhartha ar aisíocaíocht a chomhlánú agus an fhoirm chomhlánaithe a chur ar aghaidh chuig Rannóg na Rátaí, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 6, Halla an Chontae, Corcaigh. 

Ba cheart duit gach doiciméad ábhartha chun tacú le d'iarratas a sheoladh freisin. 

Ar na doiciméid sin de ghnáth, tá:

 • Deimhniú Ceantálaí, cóip de bhróisiúr nó d'fhógra ligin agus fógra nuachtáin/suíomh gréasáin a léiríonn go bhfuil aisíocaíocht á héileamh agat toisc nach féidir tionónta a aimsiú,
 • Cóipeanna do shonraisc chonraitheora, Deimhniú innealtóra tionscadail etc. má éilítear aisíocaíocht mar gheall go bhfuil athchóiriú á dhéanamh ar an réadmhaoin nó mar gheall go bhfuil sí faoi réir oibreacha feabhsaithe.

Ní foláir duit ráiteas faoi mhionn maidir leis an bhfolús a dhéanamh i láthair duine de na daoine seo a leanas:

 • Coimisinéir Mionnaí,
 • Feidhmeannach Síochána
 • Dlíodóir atá ag Cleachtadh

Féadfar aisíocaíocht a éileamh i leith gach míosa foilmhe iomláine má chomhlíontar na critéir incháilitheacha. 

Is gnách go bpléifear iarratas tar éis deireadh na bliana 

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

Cé a chineann Luacháil Inrátaithe réadmhaoine?

An Oifig Luachála a mheasann agus a chinneann Luacháil Inrátaithe réadmhaoine. Is í an Oifig Luachála gníomhaireacht luachála réadmhaoine an stáit agus i mBaile Átha Cliath atá sí lonnaithe. Is é a príomhchúram réadmhaoin a luacháil le haghaidh rátaí tráchtála. Tá an Oifig Luachála go hiomlán neamhspleách ar na hÚdaráis Áitiúla.

Cinneann an Oifig Luachála cibé acu ar cheart do réadmhaoin a bheith inrátáilte agus, má tá sí inrátáilte, luacháil inrátaithe chuí na réadmhaoine. Ní gnách go ndéanfaidh an Oifig Luachála measúnú nó athmheasúnú ar stádas inrátáilte nó ar luacháil inrátaithe réadmhaoine ach ar bhonn Iarratas ar Luacháil a Athbhreithniú. Ní mheasfar iarratas ach amháin má bhíonn athrú ábhartha ar chúinsí ón luacháil dheireanach ar an réadmhaoin.

 

Cé ar féidir leo iarratas a dhéanamh ar luacháil réadmhaoine a athbhreithniú nó a athrú?

 • Úinéir nó áititheoir aon réadmhaoine
 • Páirtí leasmhara réadmhaoine maidir leis an réadmhaoin sin
 • An tÚdarás Áitiúil
 • Féadfar an Coimisinéir athbhreithniú a iarraidh freisin. 

Féadfar Iarratais ar Luacháil a Athbhreithniú  a dhéanamh trí shaoráid ar líne an Choimisinéara Luachála/na hOifige Luachála  anseo. Gearrfar táille €250.

 

Conas a oibríonn an próiseas luachála?

Ceapann an Coimisinéir Luachálaí chun an réadmhaoin a mheas. 

Agus an réadmhaoin measta, cuireann an Luachála an t-áititheoir ar an eolas, le dréachtdheimhniú luachála, faoin gcaoi a bhfuil sé ar intinn aige nó aici an luacháil a chinneadh. Cuireann sé nó sí foirm uiríll ar fáil don áititheoir freisin.

Tá sé de cheart ag an t-áititheoir uiríll a dhéanamh laistigh de 40 lá ó dháta eisithe an Dréachtdheimhnithe Luachála. 

Tar éis na huiríll a mheas, eisíonn an Luachálaí Deimhniú Deiridh Luachála don áititheoir. Cuireann sé nó sí an tÚdarás Áitiúil ar an eolas maidir lena chinneadh nó lena cinneadh freisin.

Ta feidhm ag an luacháil chun críoch rátála agus tobhach, in ainneoin aon achomhairc.

I gcás réadmhaoine nua, tá Tobhach Réadmhaoine iníoctha ón Dáta Éifeachta Luachála ar an Deimhniú go deireadh na bliana. I gcás réadmhaoine atá ann cheana agus réadmhaoine a fheabhsaítear, tá feidhm ag an luacháil chun críoch rátála ón gcéad bhliain rátaí eile. (féach an cheist ar an Tobhach Réadmhaoine le haghaidh tuilleadh faisnéise)

Tá Treoir ar an bPróiseas luachála ar fáil ó Shuíomh Gréasáin na hOifige Luachála - anseo
 

An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh luachála?
Is féidir. Féadfar páirtí míshásta achomharc a dhéanamh os comhair an Bhinse Luachála laistigh de 28 lá ó dháta éisithe an Deimhnithe Luachála. Tá táillí le híoc. Ní mór don achomharc a bheith i scríbhinn, ní mór an bonn achomhairc a shonrú ann agus ní mór an táille chuí a chur san áireamh leis.  Mura bhfuiltear sásta le toradh an achomhairc, féadfar achomharc deiridh a dhéanamh os comhair na hArd-Chúirte ar bhonn ‘cháis shonraithe’, i.e. ar phointe dlí amháin.
 
Tá Treoir ar an bPróiseas achomhairc luachála ar fáil ó Shuíomh Gréasáin an Bhinse Luachála - anseo. Tá Treoir ar na Ceisteanna Coitianta (CCanna) curtha ar fáil ag an mBinse - anseo
 
Foirm um Achomharc os comhair an Bhinse Luachála

Treoir maidir leis an bhFoirm um Achomharc os comhair an Bhinse Luachála a chomhlánú

Cá háit is féidir liom Luacháil Inrátaithe mo réadmhaoine a aimsiú?? 
Sonraítear Luacháil Inrátaithe do réadmhaoine ar do bhille rátaí.

Tá Luacháil Inrátaithe do réadmhaoine (agus gach réadmhaoine eile sa stát) ar fáil ar líne freisin, ar Shaoráid Cuardaigh Liosta Luachála na hOifige Luachála.

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.

Céard é an Tobhach Réadmhaoine?
Is muirear ar réadmhaoin tráchtála nár luacháladh ach le déanaí agus a iontráladh ar an Leabhar Rátaí don chéad uair é an tobhach réadmhaoine. An tAcht Rialtais Áitiúil (Ceantair Feabhsúcháin Gnó), 2006 a thug isteach an Tobhach Réadmhaoine

 

Conas a ríomhtar an muirear?
Tá an ríomh cosúil leis an ríomh do na Rátaí Tráchtála agus ní ghearrfar an tobhach ach ó dháta an Luachála go deireadh na bliana. Mar sin de, más é an 1 Bealtaine dáta Luachála foirgnimh nua, cuirtear an tobhach i bhfeidhm ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Nollaig.

Sampla:

Luacháil Inrátaithe

€100.00

Dáta Éifeachta luachála

1 Bealtaine 2022

Líon laethanta go dtí an 31 Nollaig 2021

245

Ráta ar an Luacháil do 2021 (RBL)

76.99

 
Ríomh Tobhaigh:

L.I.

R.B.L.

Líon na Laethanta

Measúnú

€100.00 x

76.99 x

245 ÷ 365

= €5,167.82

 

Céard a tharlóidh má athraítear an Luacháil Inrátaithe ar achomharc a dhéanamh? 
Ní mór an bille a íoc ar bhonn an mheasúnaithe bhunaidh. Mar sin féin, má athraítear an Luacháil Inrátaithe ar achomharc a dhéanamh, coigeartófar an tobhach dá réir. Aisíocfar ró-íocaíochtaí a rinneadh dá réir sin nó iarrfar íocaíochtaí breise, de réir mar is cuí. 

 

Cé atá faoi dhliteanas i leith an mhuirir?
An t-áititheoir atá faoi dhliteanas an tobhach a íoc. An t-úinéir atá faoi dhliteanas má tá an réadmhaoin folamh. 

 

Má tá an réadmhaoin folamh, an bhfuil an muirear le híoc?

Tá, ach laghdaítear an tobhach faoi 50% má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas,

a)      Bhí an réadmhaoin gan áitiú nuair a rinneadh an luacháil inrátaithe a mheas, agus,

b)        Níl duine ar bith seachas an t-úinéir i dteideal í a áitiú, agus,

c)        Bhí fíoriarrachtaí á ndéanamh ag an úinéir an réadmhaoin a ligean ar cíos.

Má chomhlíontar na trí choinníoll, ba chart don úinéir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Bhailithe láithreach nuair a fhaightear bille tobhaigh - tá sonraí teagmhála thíos.
 

Cathain a bheidh an tobhach le híoc?
Ba cheart an tobhach a íoc ina iomláine laistigh de 21 lá tar éis go n-eisíonn Comhairle Contae Chorcaí bille.
 

An bhfuil an tobhach agus an Ráta Tráchtála le híoc?

Ní ghearrfar Rátaí Tráchtála agus an Tobhach ar aon réadmhaoin ar leithligh le linn na tréimhse céanna. 

Beidh feidhm ag an tobhach ó dháta éifeachta luachála na réadmhaoine go dtí deireadh na bliana sin.  I bhformhór na gcásanna, gearrfar an ráta tráchtála ó thús na bliana dar gcionn.  I gcásanna eisceachtúla, áfach, d'fhéadfaí an tobhach a ghearradh an bhliain dar gcionn in áit an Ráta.

 

An féidir liom mo thobhach a íoc go leictreonach/le Ríomhaistriú Airgid (RAA)?

Is féidir, is féidir leat do thobhach a íoc go leictreonach/le Ríomhaistriú Airgid. Seo a leanas sonraí Chuntas Bainc Chomhairle Contae Chorcaí le haghaidh íocaíochtaí tobhach:

Ainm an Chuntais

Comhairle Contae Chorcaí

Banc

Banc AIB, 66 An Meal Theas, Corcaigh

Cód Sórtála an Bhainc

93 41 78

Uimhir Chuntas Bainc.

80919018

Uimh. IBAN 

IE27  AIBK  934178 80919018

BIC

AIBKIE2D

 

**Tá an Cuntas Bainc thuas le haghaidh íocaíochtaí Tobhach amháin. Ní féidir é a úsáid le haghaidh aon íocaíocht Rátaí le Comhairle Contae Chorcaí**

Agus tú ag íoc le ríomhaistriú ní mór duit d'íocaíocht a mharcáil le huimhir (nó le huimhreacha) an chuntais tobhaigh.  De ghnáth, cuirfidh tú é sin isteach mar ‘Tagairt’ le bheith le feiceáil ar Ráiteas Bainc Chomhairle Contae Chorcaí agus ar do Ráiteas Bainc féin. Tá Uimh. do Chuntais Tobhaigh ar fáil ar do Bhille Tobhaigh i bhfoirm 7 dhigit á leanúint ag na litreacha LV á leanúint ag 2 dhigit e.g. 6723456LV99

NB: Mura dtabharfar uimhir iomlán cruinn an chuntais tobhaigh, d'fheadfadh moill a bheith ann le híocaíocht a chur do shochar do chuntais tobhaigh.

Ba cheart duillín íocaíochta a sheoladh chuig an mBailitheoir Rátaí, Comhairle Contae Chorcaí, Oifig Bhailithe, Urlar 6, Halla an Chontae, Corcaigh nó ar ríomhphost chuig collection@corkcoco.ie

 

Níl rochtain agam ar íocaíochtaí RAA, an féidir liom mó thobhach a íoc ar bhealaí eile?
Mura bhfuil an tobhach á íoc agat le RAA, is féidir leat é a íoc trí cheann de na modhanna íocaíochta seo a leanas a úsáid:
• Cárta Creidmheasa/Dochair - tá áis íoc ar ghuthán ar fáil ar 021 4285514, 9am go 4.30pm, Luan go hAoine
• Buanordú (Cliceáil anseo le haghaidh foirm Bhuanordaithe)
• Ar an láthair ag Oifig na nÍocaíochtaí, Bunurlár, Halla an Chontae, Corcaigh (taobh thiar den Lasc-chlár/Deasc Fáiltithe)

Cibé modh íocaíochta a úsáidtear, ní mór uimhir iomlán (nó uimhreacha iomlána) an chuntais tobhaigh a thabhairt. Tá Uimh. do Chuntais Tobhaigh ar fáil ar do Bhille Tobhaigh i bhfoirm 7 dhigit á leanúint ag na litreacha LV á leanúint ag 2 dhigit e.g. 6723456LV99

NB: Mura dtabharfar uimhir iomlán cruinn an chuntais tobhaigh, d'fheadfadh moill a bheith ann le híocaíocht a chur do shochar do chuntais tobhaigh.

 

Séanadh: Treoir amháin atá san fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas, agus níl sí beartaithe mar léirmhíniú críochnúil dlíthiúil ar an reachtaíocht rialaitheach ábhartha.