Action plan for jobs
                   Action Plan for jobs                      

 

Plean Gníomhaíochta an Iardheiscirt don Jabchruthúchán

Cuimsíonn Plean Gníomhaíochta an Rialtais don Jabchruthúchán 2015 tiomantas d'fhorbairt agus foilsiú svít Pleananna Gníomhaíochta réigiúnacha chun tacú le fás agus jabchruthúchán, chomh maith le tairbhe a bhaint as láidreachtaí agus deiseanna gach réigiún.

Tá sé de chuspóir ag Plean Gníomhaíochta an Iardheiscirt um Jabchruthúchán, (ag glacadh 261 gníomh comhoibríoch) a seoladh in Iúil 2015, 40,000 post nua a chur ar fáil i gcontaetha Chorcaí agus Chiarraí roimh 2020. I measc na bpríomhspriocanna a bhaineann leis an gcuspóir seo ná méadú 40-50% a bhaint amach i líon na ngnólachtaí nuathionscanta sa réigiún; méadú 20% i bhfostaíocht chuideachtaí easpórtála, rud a bhainfear amach trí líon na n-infheistíochtaí ÚFT sa réigiún a mhéadú 30-40% roimh 2019; agus méadú 33% i líon na dturasóirí a bhaint amach chomh maith le méadú 40% in ioncam eachtrach ón earnáil sin.

 

 

 

 

Seo a leanas roinnt de na hearnálacha atáthar ag díriú orthu mar chuid den phlean seo: an gnó agraibhia, seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta agus an gnó domhanda, turasóireacht, déantúsaíocht, agus TFC, lena n-áirítear earnálacha éiritheacha ardacmhainneachta amhail an earnáil ilmheán/inneachair agus an geilleagar glas, fuinnimh, agus mara.

Ónar seoladh an Plean, táthar ag díriú isteach ar struchtúr feidhmithe cuimsitheach a chur ar bun. Bunaíodh Coiste Feidhmithe Réigiúnach, a bhfuil Bob Savage, Bainisteoir Ginearálta, Ionaid Barr Feabhais EMEA le haghidh DELL EMC, ina chathaoirleach air. Tá príomhpháirtithe leasmhara sa réigiún atá mar bhaill den Choiste ag obair i gcomhar leis na Enterprise Champions - ionadaithe sinsearacha ón earnáil phríobháideacha a ainmnítear - chun maoirsiú agus monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn. Rinneadh an chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le cur i bhfeidhm an Phlean, a chlúdaíonn an tréimhse go dtí deireadh mhí Meithimh 2016, curtha i gcrích agus foilsíodh é sa cheathrú ráithe de 2016.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Alma Murnane, Bainisteoir Cláir, Plean Gníomhaíochta an Iardheiscirt don Jabchruthúchán.

Fón póca 087-7972839

https://www.djei.ie/en/Publications/APJ-South-West-Region.html

Seoladh Clár Miondíola Beacon Chomhairle Contae Chorcaí i Meán Fómhair 2013 agus tá sé ar fáil do gach gnólacht a bhíonn ag déileáil le custaiméirí. Is é príomhsprioc chlár Miondíola Beacon Saineolaí Miondíola eachtracha a thabhairt isteach le hoibriú i gcomhar le Miondíoltóirí inár mbailte ar fud an Chontae thar tréimhse 4 mhí agus cabhrú leo plean straitéiseach 12 go 18 mí a chruthú dá ngnólachtaí.

Go dtí seo, tá obair déanta ag an gComhairle agus ag Comhairleoirí Miondíola le os cionn 260 gnólacht Mhiondíola i 18 baile sa Chontae agus tá torthaí suntasacha bainte amach acu. Ceann de na torthaí is suntasaí a baineadh amach sna 18 baile ina raibh an clár ar siúl ná gur tháinig miondíoltóirí neamhspleácha le chéile chun obair mar aonad comhtháite chun tairbhe an bhaile ar fad. D'fhorbair an clár seo agus é á chur i bhfeidhm agus foghlaimíodh go leor ó na botúin a rinneadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.beaconinitiative.net

Tá clár oibre cliste á fhorbairt i gCorcaigh. Clár a chuirfidh leis na hacmhainní, gnéithe agus an taithí atá ann cheana féin sa réigiún agus a chabhróidh le Corcaigh a bheith ina 'Réigiún Cliste den Chéad Scoth'. Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chorcaí, Comhairle Cathrach Chorcaí, Ionad Taighde Nimbus agus Institiúid Náisiúnta Tyndall í Tairseach Chliste Chorcaí a bhfuil mar aidhm aige dul i gcomhairle le soláthraithe teicneolaíocht chliste, le saoránaigh agus le taighdeoirí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin atá os comhair na ndaoine a chónaíonn sa chontae agus sa chathair.

Is í aidhm na Tairsí Cliste ná íomhá Chorcaí a fheabhsú mar áit mhealltach le cónaí ann, le hobair ann, le cuairt a thabhairt uirthi agus le hinfheistíocht a dhéanamh. Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.corksmartgateway.ie

Cork Incubator Kitchens
                                 Cork Incubator Kitchens                        

 

 

 

 

Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chorcaí é Cork Incubator Kitchens a bhfuil mar aidhm aige cabhrú le gnólachtaí bia éiritheacha & seanbhunaithe tosú amach, forbairt a dhéanamh agus a ngnó a leathnú amach.

 

 

 

 

Cuimsíonn an áis cistin lónadóireachta agus cistin bhácála atá feistithe amach ar na caighdeáin is airde ar fad agus ar féidir a thógáil ar cíos de réir na huaire.

Tá an áis seo lonnaithe in eastát tionsclaíochta Charraig Uí Leighin, Bóthar Chill na gCléireach, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí, agus tá neart áit pháirceála ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.corkincubatorkitchens.ie

Bunaíodh comhpháirtíocht Cork Innovates in 2012 le tacaíocht airgeadais a fuarthas ó chiste um fhorbairt eacnamaíoch (EDF) an dá údarás áitiúil i gCorcaigh. Oibríonn an chomhpháirtíocht i gcomhar le páirtithe leasmhara réigiúnacha lena n-áirítear an rialtas áitiúil, gníomhaireachtaí stáit, institiúidí oideachais, eagraíochtaí tacaíochta gnó, fiontraithe agus pobal gnó Chorcaí i gcoitinne chun caidreamh comhoibríoch agus comhlántach a bhunú ar mhaithe leis an bhfiontraíocht i gCorcaigh a chur chun cinn.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.corkinnovates.com

Is cnuasach faoi thionchar an tionscail é Energy Cork a bhfuil mar aidhm aige gnímh chomhordaithe a ghlacadh chun fiontar agus fostaíocht a threisiú laistigh den earnáil fuinnimh i réigiún Chorcaí. Tá an cnuasach á thacú i bpáirt ag Comhairle Contae Chorcaí trína Ciste um Fhorbairt Eacnamaíoch.  Is rannpháirtí gníomhach í an Chomhairle ar Choiste Stiúrtha an chnuasaigh agus glacann sí páirt freisin i roinnt foghrúpaí téamúla lena n-áirítear na foghrúpaí a phléann le hIompar agus Soláthar Fuinnimh. Is féidir tuilleadh eolais faoi bhallraíocht agus gníomhaíochtaí an chnuasaigh a fháil ar www.energycork.ie 

E Centre
                                              E Centres                                    

 

Is ionann an tionscnamh E Centres agus líonra Ionad Fiontar Pobail a bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí gnó áitiúla chun tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta, fiontraithe agus teilea-oibrithe, i measc grúpaí eile.

 

 

Cuireann siad ar fáil áiseanna oibre comhionaid amhail deascanna sealaíochta, oifigí, ionaid oiliúna, áiseanna comhdhála agus cruinnithe agus seirbhísí eile a thacaíonn le gnólachtaí agus le pobail i réigiún Chorcaí.

Sna E Centres, cruthaíonn gnólachtaí caidreamh le gnólachtaí eile, rud a chuireann ar ceal an scoiteacht a mhothaíonn go leor daoine nuair a bhunaíonn siad gnó nua. Cuireann na hionaid timpeallacht phroifisiúnta ar fáil do do ghnó gan aon choinníoll fadtéarmach a bheith ann agus le rátaí cuimsitheacha a chabhraíonn leat do chúrsaí airgid a phleanáil roimh ré.

Chun tuileadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.ecentres.ie

Éascaíonn Comhairle Contae Chorcaí i gcomhar leis na hOifigí Fiontair Áitiúil rannpháirtíocht ghnólachtaí bia atá réidh le heaspórtáil a dhéanamh ag ócáidí bia idirnáisiúnta, amhail an IFE i Londain i Márta 2017. Ina theannta sin, ghlac os cionn 20 gnólacht páirt i gClár Oiliúna Easpórtála Bia mar ullmhúchán don chineál sin ócáide. Tugann an ócáid sin rochtain do ghnólachtaí ar os cionn 29,000 den lucht freastail agus ar dhíoltóirí idirnáisiúnta. I mbliana, dhírigh an oiliúint isteach ar mhargaí na RA, na Fraince agus na tíortha Lochlannacha, agus go mór mór ar an dá thír dheireanach a bheidh an-tábhachtach i gcomhthéacs Brexit.

Macroom enterprise centre
                        Macroom Enterprise Centre                                

 

 

 

Is clár tacaíochta do ghnólachtaí nuathionscanta é Greenshoots atá bunaithe in E Enterprise Centre Mhaigh Chromtha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Is é cuspóir an chláir ná cúnamh a thabhairt d'úinéirí gnólachtaí beaga i rith an chéad tréimhse dheacair dá ghnó trí eochairoiliúint, meantóireacht shaineoalach, piarthacaíocht, spás oifige, cúnamh i bhforbairt pleananna gnó agus áiseanna i dtimpeallacht chruthaitheach agus fhiontraíoch a chur ar fáil ag e centre Mhaigh Chromtha.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.greenshootscork.ie

Is cuid den iarracht leanúnach leas a bhaint as an 'gcumhacht chomhchoitinn' í Taste Cork, chun a chinntiú go bhfaigheann oidhreacht bhia Chorcaí an aird atá toillte di.

Ar fud an chontae, tá rogha tionscnamh oiliúna agus margaíochta hia ríthábhachtach ar bun agus anois, tríd an mbranda Taste Cork, beidh na cláir sin in ann tairbhe a bhaint as naisc agus feiceálacht fheabhsaithe.

Cibé an oiliúint nó líonrú nó comh-mhargaíocht atá i gceist, is é ár bpríomhchuspóir oibriú le chéile chun ár earnáil bhia luachmhar a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Le tacaíocht ó thomhaltóirí áitiúla, ceannaitheoirí trádála agus táirgeoirí bia (in éineacht le tacaíochtaí ó Oifigí Fiontair Áitiúla i gCorcaigh, Comhairle Cathrach Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí, agus gníomhaireachtaí stáit eile), déanaimid iarracht leanúnach earnáil bhia Chorcaí atá faoi bhláth a chur chun cinn agus a spreagadh. Ar deireadh, is é cuspóir Taste Cork ná cabhrú leis an gcontae a stádas iontach mar bhranda bia aitheanta a fhorbairt.


Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.tastecork.com

Seirbhísí in aisce do ghnólachtaí a spreagann malartú achmhainní idir a mbaill chun am a shábháil, dramhaíl a laghdú agus deiseanna nua gnó a fhorbairt.

Ardán ar Líne