Nuashonrú Seirbhíse Covid- 19

De réir Threoirlínte COVID-19 na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta, is féidir le tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí agus custaiméirí HAP / RAS iarratas a dhéanamh chun a gcíos a athmheas.

Ba chóir do gach tionónta atá ag lorg laghdú cíosa mar gheall ar chaillteanas tuillimh nó fostaíochta de bharr an phaindéim COVID-19 dearbhú ar ioncam laghdaithe óna bhfostóir nó ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialta a scanadh / a phostáil chuig na sonraí teagmhála ábhartha a leanas:

 • Is féidir le tionóntaí HAP / RAS an ríomhphost a sheoladh chuig hap@corkcoco.ie 
 • Is féidir le tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí an ríomhphost sin a sheoladh chuig rentassessment@corkcoco.ie
 • Seoladh poist: HAP / RAS - Rannóg Tithíochta, Urlár 4, Comhairle Contae Chorcaí, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire Eircode: T12 R2NC
 • Tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí - Aonad Measúnaithe Cíosa, Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Sráid Cheannt, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. P85 X375

Tabharfaidh sé sin deis dúinn athmheasúnuithe a thosú chomh tapa agus is féidir. Má tá moill ama ann maidir leis an íocaíocht cíosa a athrú déanfar coigeartuithe a shiardhátú. Chuirfimis béim ar cé chomh tábhachtach atá sé go leanfadh tionóntaí ag íoc cíosa go dtí go mbeidh an t-athmheasúnú críochnaithe.

 

Cuireann an Rannóg Roghanna Tithíochta roinnt Seirbhísí Tithíochta ar fáil taobh amuigh den soláthar díreach tithíochta a dhéanann Comhairle Contae Chorcaí. Cuimsíonn seirbhísí den chineál sin éascú thithíocht na gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus na hearnála cíosa príobháidigh chomh maith le léasú a tharlaíonn trí na Scéimeanna atá faofa ag an Roinn.  Éascaíonn an rannóg seo ceannach réadmhaoine do thionóntaí agus soláthraíonn sí iasachtaí tithíochta do thionóntaí agus d'iarrthóirí cáilithe eile tríd an Scéim Cheannaigh Incrimintigh do Thionóntaí agus trí Scéim Iasachtaí Tithíochta 'Rebuilding Ireland'.

Is cineál tacaíochta a chuireann Comhairle Contae Chorcaí ar fáil i leith tithíocht shóisialta í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT). Cuireann ÍCT ar chumas údaráis áitiúla cúnamh tithíochta a thabhairt do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht i leith tithíocht shóisialta, lena n-áirítear go leor teaghlach a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada.


Faoin scéim ÍCT, déanfaidh na húdaráis áitiúla íocaíocht mhíosúil leis an tiarna talún thar ceann an tionónta ÍCT, faoi réir téarmaí agus choinníollacha lena n-áirítear teorainneacha cíosa. Chun é sin a chúiteamh, íocann an tionónta ÍCT ranníocaíocht sheachtainiúil faoi choinne an chíosa leis an údarás áitiúil. Tá an 'ranníocaíocht chíosa' sin bunaithe ar ioncam an teaghlaigh. Ríomhtar é seo ar an mbealach céanna agus a ríomhtar an cíos ag tionónta réadmhaoine atá faoi úinéireacht an údaráis áitiúil.

 

 • Is cineál nua tacaíochta tithíochta í an ÍCT a chuireann údaráis áitiúla ar fáil do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht i leith tithíocht shóisialta, lena n-áirítear go leor teaghlach a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada
 • Déanann an Chomhairle an íocaíocht cíosa iomlán don tiarna talún faoi réir uasteorainneacha atá leagtha síos maidir le méid teaghlaigh agus íocann tionóntaí ioncam seachtainiúil bunaithe ar an gcíos sin leis an gComhairle
 • Tá na teaghlaigh a fhaigheann cúnamh faoin scéim ÍCT freagrach as a gcuid cóiríochta féin a aimsiú ar an margadh cíosa príobháideach
 • Féadann teaghlaigh a fhaigheann cúnamh faoin scéim ÍCT rochtain a fháil ar thacaíochtaí eile a sholáthraíonn údaráis áitiúla i leith tithíocht shóisialta, tacaíochtaí amhail tithíocht shóisialta chaighdeánach nó tithíocht a chuireann Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta ar fáil
 • Is í aidhm na scéime ná córas tacaíochta tithíochta níos comhtháite a chur ar fáil a thabharfaidh rochtain níos fearr ar thacaíochtaí tithíochta sóisialta trí chomhlacht amháin, an t-údarás áitiúil, agus a chuirfidh ar chumas iad siúd a fhaigheann cúnamh fostaíocht lánaimseartha a ghlacadh agus an tacaíocht tithíochta a choinneáil ag an am céanna

Is féidir tuilleadh eolais a fháil sa Bileog Eolais faoin Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

 

Sonraí Teagmhála: Aonad ÍCT, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: 021-4285079 Seoladh ríomhphoist: hap@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Is ionann an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus tacaíocht i leith tithíocht shóisialta a tugadh isteach chun riachtanais chóiríochta dhaoine a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada a chomhlíonadh.
De ghnáth, ní mór go mbeadh forlíonadh cíosa á fháil ag na daoine sin le 18 mí anuas ar a laghad agus go measfaí go bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.
Faoin scéim SCC, meastar gur chóiríocht cíosa atá ar dheachaighdeán réadmhaoin príobháideach atá ar fáil ar cíos do dhaoine incháilithe.

 

 • Is scéim ar bhonn náisiúnta í an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) do dhaoine a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le 18 mí nó níos mó agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu
 • Faoin scéim SCC, déanann an Chomhairle socruithe conartha le tiarnaí talún chun a chinntiú go mbeidh cóiríocht phríobháideach ar cíos ar fáil sa mheántéarma agus go fadtéarmach
 • Íocann an Chomhairle an cíos míosúil comhaontaithe leis an Tiarna Talún thar ceann an tionónta
 • Íocann an tionónta cíos seachtainiúil ar bhonn ioncaim leis an gComhairle
 • Ní mór don tiarna talún riachtanais a chomhlíonadh maidir le comhlíontacht cánach, clárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (TCP), deimhniú Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) a chur ar fáil don réadmhaoin agus ní mór don réadmhaoin na híoschaighdeáin do chóiríocht phríobháideach ar cíos a chomhlíonadh de réir mar a chinnfidh an Chomhairle tar éis iniúchadh a dhéanamh

 

Sonraí Teagmhála: Aonad SCC, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: 021-4285347; 021-4285110; 021-4285111 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Ní mór duit a bheith i do thionónta de réadmhaoin de chuid Údarás Áitiúil atá ar fáil le ceannach agus a bheith ag fáil tacaíochta i leith tithíocht shóisialta ar feadh tréimhse bliana ar a laghad agus ioncam íosta ináirithe (ioncam ó gach foinse) de €15,000 a bheith agat.

 

Má thuilleann tú €15,000 - €20,000  Lascaine 60% Tréimhse an Mhuirir 30 bliain
Má thuilleann tú €20,001 - €29,999  Lascaine 50% Tréimhse an Mhuirir 25 bliana
Má thuilleann tú €30,000+  Lascaine 40% Tréimhse an Mhuirir 20 bliain

 

Faoin scéim, déanann tionónta de chuid Chomhairle Contae Chorcaí íocaíocht leis an údarás ag praghas laghdaithe de réir a (h)ioncam chun an teach a cheannach ag an luach margaidh comhaontaithe agus tar éis chur i gcrích an díolacháin, agus gearrann Comhairle Contae Chorcaí muirear ceannaigh incrimintigh ar an teach atá ar chomhéid leis an lascaine a tugadh (m.sh. 40%/50%/60%). Rachaidh an muirear ceannaigh incrimintigh i léig go hiomlán thar an tréimhse mhuireartha de réir scaoileadh incriminteach bliantúil 2%, ar chuntar go gcomhlíonann an ceannaitheoir téarmaí agus coinníollacha an ordaithe um aistriú. Ní chuirfear i bhfeidhm an scaoileadh incriminteach don chéad cúig bliana áitíochta go dtí go rachaidh an tréimhse sin in éag.

 

 • Ní mór go raibh tú féin nó do chomhthionónta ag fáil tacaíochta i leith tithíocht shóisialta ar feadh tréimhse bliana ar a laghad ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar cheannach
 • Caithfidh ioncam bliantúil íosta ináirithe €15,000 in aghaidh na bliana a bheith agat
 • Ní mór go mbeadh tú suas chun dáta le d'íocaíochtaí cíosa – ní féidir teach a dhíol le tionónta a bhí, sna 3 bliana roimh iarratas a dhéanamh ar cheannach, chun deiridh le Cíos, ranníocaíochtaí Cíosa, Muirir, Táillí ná aon mhuirear eile atá dlite d'Údarás Tithíochta nó do Chomhlacht Ceadaithe Tithíochta ar feadh tréimhse charnach de níos mó ná 12 sheachtain i dtaobh áit chónaithe nó suíomh a cuireadh ar fáil mar thacaíocht i leith tithíocht shóisialta. Má tá socruithe athsceidealaithe déanta agat le Comhairle Contae Chorcaí, níl an dícháiliú seo infheidhme – Ar chuntar go bhfuil tú ag cloí i gcónaí leis na socruithe sin
 • Níor cheart go mbeadh teach ceannaithe agat cheana féin ó Údarás Tithíochta faoi Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí a bhí ann roimhe seo
 • Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí diúltú teach a dhíol le tionónta más rud é go bhfuil nó go raibh an tionónta nó aon bhall dá theaghlach i mbun iompraíochta frithshóisialta nó ar mhaithe le dea-bhainistiú eastáit

 

Sonraí Teagmhála: Ceannach ag Tionóntaí (Scéim Cheannaigh Incrimintigh), Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: (021) 4285585 Seoladh ríomhphoist: TPS2016@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Tá an Roinn ag glacadh le hiarratais ar chistiú caipitil le haghaidh cur i gcrích, trí thógáil nó cheannach, cóiríochta tithíochta a fhreastalóidh ar ghrúpaí tosaíochta faoin Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC), amhail daoine gan dídean (lena n-áirítear "daoine atá ag fágáil ionaid chúraim" agus ag fágáil chúram an Stáit nuair a bhaineann siad 18 bliana d'aois amach), daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas le béim faoi leith, ach ní hamháin, ar dhaoine faoi mhíchumas a bhogadh ó láthair chomhchónaithe go hionaid um maireachtáil phobalbhunaithe.


Iarrann Comhairle Contae Chorcaí aighneachtaí mar seo a leanas:


Tograí nua SCC maidir le tógáil agus ceannach a bhaineann go sonrach le soláthar cóiríochta chun riachtanais na spriocghrúpaí ar fad faoin SCC a chomhlíonadh.  Beidh ar gach Comhlacht Ceadaithe Tithíochta cloí leis an gciorclán Scéim Cúnaimh Caipitil– Gairm Tograí a dhéanann cur síos ar shonraí na scéime (agus ciorcláin ábhartha eile) lena n-áirítear:

 • Ceannach aonad
 • Tógáil aonad nua
 • Na critéir atá le húsáid ag na hÚdaráis Áitiúla agus tograí á measúnú acu
 • Cíosanna
 • Comhlíontacht leis an gCód Rialála Deonach
 • Creat Eiticiúil agus Nochtadh Leasanna


Glacfar le tograí ar "bhonn atrátha".

Cliceáil ar na naisc seo a leanas le haghaidh Foirm Iarratas don Scéim Cúnaimh Caipitil.

Déan Teagmháil Linn: Breeda Murphy, Oifigeach Riaracháin, Roghanna Tithíochta, Urlár 4, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh. Éirchód: T12R2NC
nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne