Nuashonrú Seirbhíse Covid- 19

De réir Threoirlínte COVID-19 na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta, is féidir le tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí agus custaiméirí HAP / RAS iarratas a dhéanamh chun a gcíos a athmheas.

Ba chóir do gach tionónta atá ag lorg laghdú cíosa mar gheall ar chaillteanas tuillimh nó fostaíochta de bharr an phaindéim COVID-19 dearbhú ar ioncam laghdaithe óna bhfostóir nó ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialta a scanadh / a phostáil chuig na sonraí teagmhála ábhartha a leanas:

 • Is féidir le tionóntaí HAP / RAS an ríomhphost a sheoladh chuig hap@corkcoco.ie 
 • Is féidir le tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí an ríomhphost sin a sheoladh chuig rentassessment@corkcoco.ie
 • Seoladh poist: HAP / RAS - Rannóg Tithíochta, Urlár 4, Comhairle Contae Chorcaí, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire Eircode: T12 R2NC
 • Tionóntaí Chomhairle Contae Chorcaí - Aonad Measúnaithe Cíosa, Oifigí Chomhairle Contae Chorcaí, Sráid Cheannt, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. P85 X375

Tabharfaidh sé sin deis dúinn athmheasúnuithe a thosú chomh tapa agus is féidir. Má tá moill ama ann maidir leis an íocaíocht cíosa a athrú déanfar coigeartuithe a shiardhátú. Chuirfimis béim ar cé chomh tábhachtach atá sé go leanfadh tionóntaí ag íoc cíosa go dtí go mbeidh an t-athmheasúnú críochnaithe.

 

Cuireann an Rannóg Roghanna Tithíochta roinnt Seirbhísí Tithíochta ar fáil taobh amuigh den soláthar díreach tithíochta a dhéanann Comhairle Contae Chorcaí. Cuimsíonn seirbhísí den chineál sin éascú thithíocht na gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus na hearnála cíosa príobháidigh chomh maith le léasú a tharlaíonn trí na Scéimeanna atá faofa ag an Roinn.  Éascaíonn an rannóg seo ceannach réadmhaoine do thionóntaí agus soláthraíonn sí iasachtaí tithíochta do thionóntaí agus d'iarrthóirí cáilithe eile tríd an Scéim Cheannaigh Incrimintigh do Thionóntaí agus trí Scéim Iasachtaí Tithíochta 'Rebuilding Ireland'.

Is cineál tacaíochta a chuireann Comhairle Contae Chorcaí ar fáil i leith tithíocht shóisialta í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT). Cuireann ÍCT ar chumas údaráis áitiúla cúnamh tithíochta a thabhairt do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht i leith tithíocht shóisialta, lena n-áirítear go leor teaghlach a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada.


Faoin scéim ÍCT, déanfaidh na húdaráis áitiúla íocaíocht mhíosúil leis an tiarna talún thar ceann an tionónta ÍCT, faoi réir téarmaí agus choinníollacha lena n-áirítear teorainneacha cíosa. Chun é sin a chúiteamh, íocann an tionónta ÍCT ranníocaíocht sheachtainiúil faoi choinne an chíosa leis an údarás áitiúil. Tá an 'ranníocaíocht chíosa' sin bunaithe ar ioncam an teaghlaigh. Ríomhtar é seo ar an mbealach céanna agus a ríomhtar an cíos ag tionónta réadmhaoine atá faoi úinéireacht an údaráis áitiúil.

 

 • Is cineál nua tacaíochta tithíochta í an ÍCT a chuireann údaráis áitiúla ar fáil do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht i leith tithíocht shóisialta, lena n-áirítear go leor teaghlach a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada
 • Déanann an Chomhairle an íocaíocht cíosa iomlán don tiarna talún faoi réir uasteorainneacha atá leagtha síos maidir le méid teaghlaigh agus íocann tionóntaí ioncam seachtainiúil bunaithe ar an gcíos sin leis an gComhairle
 • Tá na teaghlaigh a fhaigheann cúnamh faoin scéim ÍCT freagrach as a gcuid cóiríochta féin a aimsiú ar an margadh cíosa príobháideach
 • Féadann teaghlaigh a fhaigheann cúnamh faoin scéim ÍCT rochtain a fháil ar thacaíochtaí eile a sholáthraíonn údaráis áitiúla i leith tithíocht shóisialta, tacaíochtaí amhail tithíocht shóisialta chaighdeánach nó tithíocht a chuireann Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta ar fáil
 • Is í aidhm na scéime ná córas tacaíochta tithíochta níos comhtháite a chur ar fáil a thabharfaidh rochtain níos fearr ar thacaíochtaí tithíochta sóisialta trí chomhlacht amháin, an t-údarás áitiúil, agus a chuirfidh ar chumas iad siúd a fhaigheann cúnamh fostaíocht lánaimseartha a ghlacadh agus an tacaíocht tithíochta a choinneáil ag an am céanna

Is féidir tuilleadh eolais a fháil sa Bileog Eolais faoin Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

 

Sonraí Teagmhála: Aonad ÍCT, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: 021-4285079 Seoladh ríomhphoist: hap@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Is ionann an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus tacaíocht i leith tithíocht shóisialta a tugadh isteach chun riachtanais chóiríochta dhaoine a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le fada a chomhlíonadh.
De ghnáth, ní mór go mbeadh forlíonadh cíosa á fháil ag na daoine sin le 18 mí anuas ar a laghad agus go measfaí go bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.
Faoin scéim SCC, meastar gur chóiríocht cíosa atá ar dheachaighdeán réadmhaoin príobháideach atá ar fáil ar cíos do dhaoine incháilithe.

 

 • Is scéim ar bhonn náisiúnta í an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) do dhaoine a bhfuil forlíonadh cíosa á fháil acu le 18 mí nó níos mó agus a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu
 • Faoin scéim SCC, déanann an Chomhairle socruithe conartha le tiarnaí talún chun a chinntiú go mbeidh cóiríocht phríobháideach ar cíos ar fáil sa mheántéarma agus go fadtéarmach
 • Íocann an Chomhairle an cíos míosúil comhaontaithe leis an Tiarna Talún thar ceann an tionónta
 • Íocann an tionónta cíos seachtainiúil ar bhonn ioncaim leis an gComhairle
 • Ní mór don tiarna talún riachtanais a chomhlíonadh maidir le comhlíontacht cánach, clárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (TCP), deimhniú Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) a chur ar fáil don réadmhaoin agus ní mór don réadmhaoin na híoschaighdeáin do chóiríocht phríobháideach ar cíos a chomhlíonadh de réir mar a chinnfidh an Chomhairle tar éis iniúchadh a dhéanamh

 

Sonraí Teagmhála: Aonad SCC, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: 021-4285347; 021-4285110; 021-4285111 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Ní mór duit a bheith i do thionónta de réadmhaoin de chuid Údarás Áitiúil atá ar fáil le ceannach agus a bheith ag fáil tacaíochta i leith tithíocht shóisialta ar feadh tréimhse bliana ar a laghad agus ioncam íosta ináirithe (ioncam ó gach foinse) de €15,000 a bheith agat.

 

Má thuilleann tú €15,000 - €20,000  Lascaine 60% Tréimhse an Mhuirir 30 bliain
Má thuilleann tú €20,001 - €29,999  Lascaine 50% Tréimhse an Mhuirir 25 bliana
Má thuilleann tú €30,000+  Lascaine 40% Tréimhse an Mhuirir 20 bliain

 

Faoin scéim, déanann tionónta de chuid Chomhairle Contae Chorcaí íocaíocht leis an údarás ag praghas laghdaithe de réir a (h)ioncam chun an teach a cheannach ag an luach margaidh comhaontaithe agus tar éis chur i gcrích an díolacháin, agus gearrann Comhairle Contae Chorcaí muirear ceannaigh incrimintigh ar an teach atá ar chomhéid leis an lascaine a tugadh (m.sh. 40%/50%/60%). Rachaidh an muirear ceannaigh incrimintigh i léig go hiomlán thar an tréimhse mhuireartha de réir scaoileadh incriminteach bliantúil 2%, ar chuntar go gcomhlíonann an ceannaitheoir téarmaí agus coinníollacha an ordaithe um aistriú. Ní chuirfear i bhfeidhm an scaoileadh incriminteach don chéad cúig bliana áitíochta go dtí go rachaidh an tréimhse sin in éag.

 

 • Ní mór go raibh tú féin nó do chomhthionónta ag fáil tacaíochta i leith tithíocht shóisialta ar feadh tréimhse bliana ar a laghad ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar cheannach
 • Caithfidh ioncam bliantúil íosta ináirithe €15,000 in aghaidh na bliana a bheith agat
 • Ní mór go mbeadh tú suas chun dáta le d'íocaíochtaí cíosa – ní féidir teach a dhíol le tionónta a bhí, sna 3 bliana roimh iarratas a dhéanamh ar cheannach, chun deiridh le Cíos, ranníocaíochtaí Cíosa, Muirir, Táillí ná aon mhuirear eile atá dlite d'Údarás Tithíochta nó do Chomhlacht Ceadaithe Tithíochta ar feadh tréimhse charnach de níos mó ná 12 sheachtain i dtaobh áit chónaithe nó suíomh a cuireadh ar fáil mar thacaíocht i leith tithíocht shóisialta. Má tá socruithe athsceidealaithe déanta agat le Comhairle Contae Chorcaí, níl an dícháiliú seo infheidhme – Ar chuntar go bhfuil tú ag cloí i gcónaí leis na socruithe sin
 • Níor cheart go mbeadh teach ceannaithe agat cheana féin ó Údarás Tithíochta faoi Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí a bhí ann roimhe seo
 • Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí diúltú teach a dhíol le tionónta más rud é go bhfuil nó go raibh an tionónta nó aon bhall dá theaghlach i mbun iompraíochta frithshóisialta nó ar mhaithe le dea-bhainistiú eastáit

 

Sonraí Teagmhála: Ceannach ag Tionóntaí (Scéim Cheannaigh Incrimintigh), Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil: (021) 4285585 Seoladh ríomhphoist: TPS2016@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Tá an Roinn ag glacadh le hiarratais ar chistiú caipitil le haghaidh cur i gcrích, trí thógáil nó cheannach, cóiríochta tithíochta a fhreastalóidh ar ghrúpaí tosaíochta faoin Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC), amhail daoine gan dídean (lena n-áirítear "daoine atá ag fágáil ionaid chúraim" agus ag fágáil chúram an Stáit nuair a bhaineann siad 18 bliana d'aois amach), daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas le béim faoi leith, ach ní hamháin, ar dhaoine faoi mhíchumas a bhogadh ó láthair chomhchónaithe go hionaid um maireachtáil phobalbhunaithe.


Iarrann Comhairle Contae Chorcaí aighneachtaí mar seo a leanas:


Tograí nua SCC maidir le tógáil agus ceannach a bhaineann go sonrach le soláthar cóiríochta chun riachtanais na spriocghrúpaí ar fad faoin SCC a chomhlíonadh.  Beidh ar gach Comhlacht Ceadaithe Tithíochta cloí leis an gciorclán Scéim Cúnaimh Caipitil– Gairm Tograí a dhéanann cur síos ar shonraí na scéime (agus ciorcláin ábhartha eile) lena n-áirítear:

 

 • Ceannach aonad
 • Tógáil aonad nua
 • Na critéir atá le húsáid ag na hÚdaráis Áitiúla agus tograí á measúnú acu
 • Cíosanna
 • Comhlíontacht leis an gCód Rialála Deonach
 • Creat Eiticiúil agus Nochtadh Leasanna


Glacfar le tograí ar "bhonn atrátha".

Cliceáil ar na naisc seo a leanas le haghaidh Foirm Iarratas don Scéim Cúnaimh Caipitil.

 

Déan Teagmháil Linn: Breeda Murphy, Oifigeach Riaracháin, Roghanna Tithíochta, Urlár 4, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh. Éirchód: T12R2NC
nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Céard is Cóiríocht Phríobháideach ar Cíos ann?
Is ionann tógáil ar cíos agus íocaíocht (cíos) a dhéantar chun úsáid chónaithe shealadach a bhaint as réadmhaoin atá faoi úinéireacht duine nó cuideachta eile (an tiarna talún). De ghnáth, bíonn comhaontú nó conradh cíosa i scríbhinn i gceist chun téarmaí na tógála ar cíos a leagan síos, téarmaí atá rialaithe agus bainistithe faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004.

Bíonn ar an tionónta íocaíocht cíosa rialta a dhéanamh leis an tiarna talún agus, i bhformhór na gcásanna, éilítear éarlais roimh ré mar chineál sláníocaíochta.
 
Cad iad na cineálacha éagsúla tionóntachtaí atá ann?
Go traidisiúnta, tá trí chineál tionóntachta in Éirinn:

 • Tionóntachtaí Tráthrialta: féadann an tionóntacht seo a bheith ina chomhaontú seachtainiúil nó míosúil ag brath ar cén t-am a íocann tú do chíos. Níl méid ama seasta ag baint leis. Tá na tionóntachtaí seo bunaithe ar shocruithe neamhfhoirmeálta idir an tionónta agus an tiarna talún
 • Tionóntachtaí ar Théarma Seasta: tá an cineál seo tionóntachta bunaithe ar thréimhse áirithe ama atá leagtha síos i gconradh scríofa ar a ghlaoitear comhaontú léasa. Is conradh dlíthiúil é seo idir an tionónta agus an tiarna talún. Leagann an léas amach téarmaí an tsocraithe cíosa, m.sh. méid an chíosa, téarma an chomhaontaithe, oibleagáidí an tionónta agus an tiarna talún, agus cad a tharlaíonn má bhristear téarmaí an chomhaontaithe
 • Seomra ar cíos: sa chás seo tógann an tionónta seomra i mbaile an tiarna talún ar cíos agus cónaíonn sé leis an tiarna talún. Níl an tionóntacht seo rialaithe ag an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004
 • Leagtar amach na caighdeáin do thithe príobháideacha ar cíos sa reachtaíocht thuasluaite.  Tháinig Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2017 i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2019
 • Freagrachtaí an Tiarna Talún: tá oibleagáid de réir dlí ar thiarnaí talún a chinntiú go gcoimeádtar bail mhaith ar a dtithe príobháideacha ar cíos (lena n-áirítear teach nó árasán). Tá sé de dhualgas ar thiarnaí talún a chinntiú go bhfuil a ligean ag comhlíonadh na Rialachán i rith na tréimhse ligin

Déan teagmháil le:  Iniúchtaí ar Chóiríocht Phríobháideach ar Cíos, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Seol ríomhphost chuig housing@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár  Foirm Fiosrúcháin ar Líne

Ba cheart do thionóntaí atá ina gcónaí i gcóiríocht ar cíos nach gcomhlíonann na caighdeáin ábhartha, i dtús báire, dul i dteagmháil lena dtiarna talún chun deis a thabhairt don tiarna talún an fhadhb a réiteach. Más rud é gur chuir tionónta an gá le haghaidh deisiúcháin in iúl don tiarna talún, ach nár réitigh an tiarna talún an fhadhb, féadfaidh an tionónta an t-ábhar a chur ar aghaidh go dtí Roinn Tithíochta an Údaráis Áitiúil lena imscrúdú. Eiseoidh an Roinn Tithíochta foirm ghearáin don tionónta, agus ba cheart don tionónta an fhoirm sin a líonadh isteach go hiomlán (ag cur ar fáil a shonraí, sonraí an tiarna talún/an ghníomhaire chomh maith leis na sonraí iomlána a bhaineann lena ghearán/bhuarthaí/cheisteanna).
Ní féidir déileáil le gearáin sna cásanna seo a leanas:

 • Gearáin gan ainm
 • Nuair nach mbaineann an t-ábhar le caighdeáin tithíochta
 • Nuair nach dtugtar a dhóthain eolais le go ndéanfar imscrúdú
 • Nuair atá an tionónta chun deiridh leis an gcíos

 

Má chreideann an Roinn Tithíochta go bhfuil gá le tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh faoin ngearán, déanfar coinne chun an réadmhaoin ábhartha a imscrúdú agus déanfar beart breise má mheastar gur gá é sin a dhéanamh.

Déan teagmháil le:  Iniúchtaí ar Chóiríocht Phríobháideach ar Cíos, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Seol ríomhphost chuig housing@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár  Foirm Fiosrúcháin ar Líne

Leagtar amach na caighdeáin do thithe príobháideacha ar cíos sa reachtaíocht thuasluaite.  Tháinig Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2019 i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2019.   
Is é príomhchuspóir na rialachán sin ná íoschaighdeáin a leagan síos chun sláinte agus folláine tionóntaí a chosaint, íoschaighdeáin a chinntíonn go bhfuil tithe príobháideacha ar cíos sábháilte agus oiriúnach le cónaí iontu.  

Cad iad Freagrachtaí an Tiarna Talún?
Tá oibleagáid de réir dlí ar thiarnaí talún a chinntiú go gcoimeádtar bail mhaith ar a dtithe príobháideacha ar cíos (lena n-áirítear teach nó árasán).  Tá sé de dhualgas ar thiarnaí talún a chinntiú go bhfuil a ligean ag comhlíonadh na Rialachán i rith na tréimhse ligin agus nuair a lorgaítear tionónta.

Forfheidhmiú na gCaighdeán Tithíochta i dTithe Príobháideacha ar Cíos             
Tá freagracht ag an údarás áitiúil ábhartha as forfheidhmiú na rialachán. Déanann cigirí ó na húdaráis áitiúla imscrúdú ar réadmhaoin cíosa chun a chinntiú go bhfuil siad ag comhlíonadh na rialachán, agus áit nach bhfuil an réadmhaoin comhlíontach, is féidir leo smachtbhannaí a chur ar thiarna talún lena n-áirítear ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche más gá. 

Tá tiarnaí talún nach gcomhlíonann a gcuid oibleagáidí dlíthiúla maidir lena dtithe príobháideacha ar cíos dlite le hionchúiseamh, agus ar chiontú, is féidir fíneáil nach airde ná €5,000 nó téarma príosúnachta nach mó ná 6 mhí nó an dá rud, chomh maith le fíneáil laethúil €400 do chion leanúnach, a ghearradh orthu.

Cáilitheacht agus Eisceachtaí:
Beidh na rialacháin leasaithe seo a leanas infheidhme maidir le gach cineál cóiríochta cíosa ach amháin na cineálacha seo a leanas:


•    Tithe saoire
•    Cóiríocht atá curtha ar fáil ag an FSS nó ag comhlacht ceadaithe tithíochta a bhfuil áiseanna sláintíochta, cócaireachta agus itheacháin comhroinnte inti.
•    Beidh tithíocht in-díshuite (m.sh. tithe soghluaiste) atá curtha ar fáil ag údarás tithíochta, cóiríocht atá ligthe ar cíos ag údarás tithíochta nó comhlacht ceadaithe tithíochta, díolmhaithe ó na riachtanais maidir le hullmhúchán bia, stóráil agus níochán. Sa chineál sin cóiríochta is é an tionónta a chuireann ar fáil na hearraí sin, ag coimeád

An mbaineann na rialacháin le foirgnimh liostaithe?
Chlúdaigh rialacháin 1993 foirgnimh liostaithe agus éileofar i gcónaí go gcomhlíonfadh siad riachtanais na rialachán nua. Tá úinéir nó cónaitheoir an struchtúir chosanta i dteideal iarraidh ar an údarás pleanála oibreacha a shainaithint ina bhfoirgneamh áirithe féin a mbeadh, nó nach mbeadh, cead pleanála ag teastáil uathu. Cuirfear comhairle ar thiarnaí talún dul i dteagmháil leis an oifigeach caomhantais san údarás áitiúil chun comhairle a fháil maidir le hoibreacha a chur ar bun. 

 

Cad iad príomhghnéithe na Rialachán?

Coinníoll Struchtúrtha – Rialachán 4
Ní mór bail mhaith a choinneáil ar an gcóiríocht ar cíos ó thaobh an struchtúir de. Ciallaíonn sé sin nach mór don áit chónaithe a bheith slán, agus bail mhaith a bheith ar an díon, na hurláir, an tsíleáil, na ballaí agus an staighre agus nach mbeadh drochthaise nó baol titime ann mar gheall go bhfuil na hearraí seo lofa nó lochtach ar aon bhealach. Ní mór fuinneoga atá suite níos mó ná 1400mm os cionn leibhéal na talún a fheistiú le sriantáin shábháilteachta.

Áiseanna Sláintíochta - Rialachán 5
Ní mór do gach cóiríocht ar cíos na háiseanna sláintíochta glanscartha seo a leanas a bheith acu:
•    Clóiséad uisce (leithreas), le báisín níocháin in aice leis a bhfuil soláthar uisce te agus fuar ann
•    Folcadán nó cithfholcadán, a bhfuil soláthar uisce te agus fuar ann
•    Ní mór na háiseanna sin a chur ar fáil i seomra atá glanscartha ag balla nó doras ó na seomraí eile agus a bhfuil aerú ar leith aige. 

Áiseanna Téimh – Rialachán 6
Ní mór go mbeadh gléas (nó gléasanna) feistithe sna seomraí inchónaithe a bhfuil in ann téamh éifeachtach a chur ar fáil. Ní mór go mbeadh an tionónta in ann feidhmíocht an ghléis téimh a rialú. 
Ní mór go mbeadh, más gá, bealach sábháilte agus éifeachtach ann chun múch a sheoladh amach san aer seachtrach.
Ba cheart gairis a bheith suite in áiteanna cuí chun gás aonocsaíd charbóin a bhrath agus rabhadh a thabhairt faoi.

Ullmhúchán, Stóráil agus Níochán Bia – Rialachán 7
Beidh na háiseanna glanscartha seo a leanas ag gach cineál cóiríochta ar cíos: : 
•    Iarta 4 fháinne le cócaireán agus gríoscán
•    Bealach sábháilte agus éifeachtach múch a sheoladh chuig an aer seachtrach trí chochall cócaireáin nó fean eastarraingthe
•    Cuisneoir agus reoiteoir
•    Oigheann micreathonnach
•    Doirteal le háit draenála 
•    Líon dóthanach cófraí cistine chun bia a stóráil
•    Meaisín níocháin laistigh den aonad cónaithe nó rochtain ar áis meaisín níocháin chomhroinnte laistigh de cúirtealáiste an fhoirgnimh
•    I gcásanna nach bhfuil gairdín nó clós ag an gcóiríocht lena n-úsáid go heisiach ag an gcóiríocht seo, ní mór triomadóir a chur ar fáil.

Aerú – Rialachán 8
Ní mór go mbeadh aerú dóthanach a bhfuil bail mhaith air agus atá in ordú maith oibre ag gach seomra ináitrithe. Ní mór cistineacha agus seomraí folctha a chur ar fáil a bhfuil aerú dóthanach acu (gaothaire eastósctha meicniúil) chun ceo uisce a sheoladh amach chuig an aer seachtrach.

Soilsiú – Rialachán 9
Ba cheart go mbeadh soilsiú nádúrtha dóthanach ag gach seomra ináitrithe; ní mór go mbeadh soilsiú saorga oiriúnach agus cuí ag gach seomra (lena n-áirítear na hallaí, staighrí agus ceann an staighre). Ní mór soilsiú éigeandála, nasctha le córais aláraim dóiteáin, a chur ar fáil i ngach aonad laistigh d'fhoirgneamh il-aonad. 

Sábháilteacht Dóiteáin – Rialachán 10
Tá sé i gceist idirdhealú a dhéanamh idir áiteanna cónaithe il-aonad agus aonad cíosa nach bhfuil mar chuid d'áit chónaithe il-aonad. 
•    Beidh ar áiteanna cónaithe il-aonad agus aonaid ar cíos aláram deataigh atá ceangailte leis an bpríomhlíonra, pluid dóiteáin, soilsiú éigeandála i gcomhlimistéir agus plean aslonnaithe éigeandála a bheith acu.
•    Ní mór d'aonaid chíosa nach bhfuil mar chuid d'il-aonad (tithe) pluid dóiteáin agus ar a laghad dhá aláram deataigh ceangailte leis an bpríomhlíonra nó ar a laghad dhá aláram deataigh cadhnra glanscartha a mhaireann 10 mbliana a bheith acu.
Ba cheart go mbeadh na haláram deataigh in ordú maith oibre agus laistigh dá dtáscaire "deireadh saoil".

Áiseanna Bruscair - Rialachán 11
Éileoidh na rialacháin leasaithe go mbeidh rochtain ag tionóntaí ar áiseanna stórála bruscair cuí atá lotnaid agus míolra-díonach. Measfar go bhfuil áiseanna stórála comhroinnte, nuair is iomchuí, ag comhlíonadh na rialachán. 

Suiteálacha Gáis, Ola agus Leictreachais – Rialachán 12
Ní mór bail mhaith a choinneáil ar shuiteálacha gáis, ola agus leictreachais sa teach agus go mbeadh siad in ordú sábháilte oibre. 

Faisnéis – Rialachán 13
Ba cheart faisnéis leordhóthanach a thabhairt don tionónta faoin réadmhaoin.