Níl aon pháiste ró-óg chun a bheith ina bhall de leabharlann.  Tá an bhallraíocht saor in aisce agus is féidir leat suas le 12 mhír a fháil ar iasacht ó leabharlann na bpáistí.

Book Cover

 

One County, One Book/ Contae Amháin, Leabhar Amháin!

Is é an leabhar All Our Hidden Gifts, le Caroline O'Donoghue,  údar a rugadh i gCorcaigh, atá ainmnithe ag an tSeirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí  don tionscanamh One County, One Book /Contae Amháin, Leabhar Amháin do dhéagóirí agus d’aosaigh óga do 2021.

Beimíd ag spreagadh daoine óga atá 15 bliana d'aois agus níos mó i gContae Chorcaí chun an leabhar a léamh agus páirt a ghlacadh in imeachtaí ó Mheán Fómhair go Samhain 2021.

Mar chuid den chlár One County, One Book/ Contae Amháin, Leabhar Amháin tá comórtais ealaíne agus cumadóireachta amhrán á reáchtáil againn ag teacht le téamaí an leabhair. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iontrála ar fáil thíos is é an 26ú Samhain an data deiridh den chomórtais. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil linn ag corkcountylibrary@corkcoco.ie.

 

 

 

 

Art Competition

 

Contae Amháin, Leabhar Amháin Comórtas Ealaíne!

Ba mhaith linn go dtarraingeofá, ndéanfá péint, sceitse nó píosa dealbhóireachta ar an carachtar miotaseolaíoch “Karpose” nó “White Lady”  as ár rogha One County, One Book/ Contae Amháin, Leabhar Amháin 2021 – All our Hidden Gifts, le Caroline O'Donoghue.

Tá an comórtas ar oscailt do dhaoine 15-19 mbliana d'aois a bhfuil cónaí orthu i gContae Chorcaí. Is dearbhán €300 le haghaidh soláthairtí ealaíon é an chéad duais, is dearbhán €150 é an dara duais, agus is dearbhán €75 é an triú duais.

Déanfar gach iontráil a mheas ar a húrnuacht agus ní mór dóibh a bheith ina gcruthú úrnua.

Glacfar le hiontrálacha grúpa, ach ní bhronnfarach duais amháin, in aghaidh na hiontrála– is cuma cé acu grúpa nó iontráil aonair atá i gceist.

Níl aon táille iontrála ann – tá an comórtas seo urraithe ag an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí agus Éire Ildánach. 

Ní mór gach iontráil (pictiúir, líníochtaí, sceitsí nó deilbh) a bheith curtha isteach le foirm iontrála agus cóip shínithe de na téarmaí agus coinníollacha san áireamh, roimh 26ú Samhain, 2021

Seol gach iontráil chuig an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí,Áras Leabharlann an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 K335.
De rogha air sin, is féidir iontrálacha a thabhairt chuig do bhrainse áitiúil de Leabharlann Contae Chorcaí – tá liosta díobh seo ceangailte leis an bhfoirm iontrála. 

Go n-éirí leat!

Poster

 

Contae Amháin, Leabhar Amháin, Comórtas Cumadóireachta Amhrán!

Ba mhaith linn go gcumfá amhrán a spreag teideal ár rogha One County, One Book/ Contae Amháin, Leabhar Amháin 2021 – All our Hidden Gifts, le Caroline O'Donoghue

Tá an comórtas ar oscailt do dhaoine 15-19 mbliana d'aois a bhfuil cónaí orthu i gContae Chorcaí. Tá fáilte roimh gach seánra ceoil, agus ní gá duit a bheith i do cheoltóir gairmiúil - déanfar gach iontráil a mheas ar a húrnuacht, a séis agus a liricí. Is í an cumadóir amhrán, Áine Duffy, atá lonnaithe i gContae Chorcaí, a dhéanfaidh moltóireacht ar na hamhráin.

Ní mór gach iontráil a bheith curtha isteach roimh 26ú Samhain 2021, le foirm iontrála agus cóip shínithe de na téarmaí agus coinníollacha san áireamh, chun a bheith in ann ceann de thrí dhearbhán siopa ceoil a bhuachaint!

Is dearbhán €300 é an chéad duais, is dearbhán €150 é an dara duais, agus is dearbhán €75 é an triú duais.

Níl aon táille iontrála ann – tá an comórtas seo urraithe ag an tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí agus Éire Ildánach. Is féidir iontrálacha a thaifeadadh ar fhón nó ar ghléas ar bith eile, agus an comhad aistrithe chuig Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chontae Chorcaí ag úsáid Filesender.

Seol ríomhphost chugainn ag corkcountylibrary@corkcoco.ie le haghaidh dearbhán Filesender a fháil, chun go mbeidh tú in ann do chomhad a aistriú, agus seolfar ríomhphost le seo chugat.  

Go n-éirí leat!

NEWSTART Logo

Is Clár Litearthachta Luathbhlianta é NEWSTART, a thacaíonn le scileanna Uimhearthachta, Litearthachta agus Scríbhnóireachta.

Is clár saor in aisce é NEWSTART, le tacaíocht ón gCiste Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Cuntas Neamhgníomhacha, a cuireann ar fáil faisnéis litearthachta, físeáin phraicticiúla agus TCLL ( Tadhall-Chlóscríobh Léigh agus Litriú) cúrsa ilchéadfach ar líne a mhúineann Tadhallchóscríobh, Léitheoireacht agus Litriú ag an am céanna. 
 
Tá sé mar aidhm ag NEWSTART ná tacaíocht a thabhairt do leanaí a bhfuil deacrachtaí acu le léitheoireacht, scríbhnóireacht, litriú agus comhaireamh, scillenna méarchláir agus litearthacht, lena n-áirítear disléicse agus dyspracsia,  ina bhfuil san áireamh comhairle agus ionchuir ó ghairmithe cláraithe sa réimse,  curtha ar fáil trí ábhar ar líne agus i gcló.  
 Tá an clár seo ar fáil trí gach uile brainse leabharlainne agus gach leabharlann taistil Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí.  

Tugann Leabhrán Eolais Litearthachta NEWSTART cabhair do thuismitheoirí agus do chúramóirí chun tacú a thabhairt lena leanbh le Uimhearthacht, Litereathacht agus Scríobhneoireacht. Ta sé lán de chomhairle luachmhar lena n-áiritear moltái leabhair, scileanna ama scéalaíochta, liostaí leabhair i gcóir luath léitheoirí agus leideanna obair bhaile. Tá an clár seo ar fáil trí gach brainse leabharlainne agus trí na leabharlanna taistil de Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí 

 

My OT&Me

 

Físeán Jess Kennedy (Mise&MoTS)

Bíonn Dolores Casey, Leabharlannaí Seirbhísí, Leanaí agus Scoile, ag comhrá le Jess Kennedy, Teiripeoir Saothair MYOT&ME faoi conas déileáil le ceisteannaa thagann chun cinn le paiste a bhfuil deacrachtaí chéadfach aige. Is iad na hábhair a phléitear ná conas a chur ar do pháiste suí go socair, agus an scoil agus an obair bhaile, agus a scileanna eagrúcháin a bhainistiú. Tá trí fhíseán eile le Jess ina bhfuil san áireamh leideanna maidir le súgradh, mionscileanna mótair agus ollscileanna mótair.

 

 

 

My Dyslexia Tutor

 

Físeán Lorraine O'Donnell (MyDyslexiaTutor)

Bíonn Dolores Casey, Leabharlannaí Seirbhísí Leanaí agus Scoile, ag comhrá le Lorraine O'Donnell, Teagascóir Disléicse,  maidir le conas déiláil le diagnóis disléicse páiste, conas mothúcháin, caidraimh sóisialta agus scoil a bhainistiú,  agus conas cruthaitheacht a chothú. 

 

 

 

TTRS Logo

 

TCLL: Tadhallchlóscríobh Léamh & Litriú


Is cúrsa é TadhallChlóscriobh Léigh Litriú (TCLL) atá bunaithe ar an ngréasán atá cairdiúil don litearthacht,  a mhúineannTadhallclóscríbhneoireacht, léamh agus litriú ag an am céanna. Tá sé oiriúnach do leanaí 7 nó 8 mbliana d’aois. Banneann an Cumann Disléicse úsáid as agus cuimsíonn sé féachaint, éisteacht agus clóscríobh agus mar sin is clár ilchéadfach é. Is cuid den chlár litearthachta NEWSTART é a thairgeann Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. 

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo cabhrú le leanaí: 
• Léitheoireacht, Scríbhneoireacht, Litriú agus Comhaireamh.  
• Scileanna Méarchláir Ríomhaire.  
• Saincheisteanna litearthachta ar nós disléicse. 
 
Rachadh an clár seo chun tairbhe do:  
• Dhaltaí a bhfuil deacrachtaí litrithe, léitheoireachta nó scríbhneoireachta acu. 
• Dhaltaí a bhfuil ag foghlaim Béarla mar dhara teanga (ESL). 

Cuireann an clár seo ar fáil:  
• Teagasc TCLL céim ar chéim ar líne le haiseolas agus scóir.  Is féidir le daltaí ar scoil nó go príobháideach sa bhaile rochtain a fháil air (teastaíonn gléas le méarchlár ceangailte).  
• Físeáin eolais le hionchur ó Theagascóir Saothair agus Disléicse.  
• Eolas litearthachta le cabhair don léitheoireacht, don scríbhneoireacht agus don uimhearthacht. 


 Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le do bhrainse leabharlainne áitiúil nó do leabharlann taistil.

 

 

bandon libraryBíonn imeachtaí agus gníomhaíochtaí do pháistí agus do dhéagóirí ar siúl againn go rialta amhail am scéalaíochta, grúpaí naíonán, cuairteanna údair, drámaí puipéad, ceardlanna ceardaíochta & scríbhneoireachta agus clubanna leabhar. Féach ar ár bhféilire nó déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun eolas a fháil faoi na himeachtaí atá ar siúl i do cheantar féin. 

 

 

 

 

 

 

Creative Writing CompeitionD’osclaíodh an Comórtas scríbhneoireachta chruthaitheach The Superhero from Cork  do pháistí bunscoile do ranganna scoile 4 ú , 5 ú agus 6 ú i gContae Chorcaí. 
 
Ní rabhamar in ann leabhair a chur ar fáil do na páistí mar gheall ar leabharlanna a bheith dúnta agus d’iarramar orthu scéal a scríobh dúinn ina ionad. 
 
Roghnaíodh triúr buaiteoirí, ceann as gach grúpa ranga ach stórálfar gach iontráil sa chomórtas i gcartlann speisialta COVID-19 atá á chur le chéile ag Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. 
 
Úsáidfidh staraithe na todhchaí an acmhainn seo agus iad ag breathnú siar ar na hamanna neamhghnácha seo de COVID-19. 
 
Beidh na scéalta a bhuaigh le feiceáil ar an Kidzone don Evening Echo i gCorcaigh ar an Luan 8 ú, 15 ú agus 22 ú Meitheamh , agus chomh maith ar Red FM le Dave Mac idir 4-7i.n., Dé Luan 8 ú Meitheamh  . 
 
Is iad na buaiteoirí ná:
 
Slaney O’Brien as Scoil Phádraig Naofa, Baile an Róistigh, Co. Chorcaí (buaiteoir rang 6)
 
Katie O'Regan as Scoil Naomh Fionán na Reanna, Co. Chorcaí ( buaiteoir rang 5) 
 
Donnacha McMahon as Scoil Náisiúnta Seandroma, Co. Chorcaí ( buaiteoir rang  4)
 
Seolfaidh Leabharlann agus Seirbhís Ealaíon Chontae Chorcaí an clár léitheoireachta Summer Stars go luath agus beidh sé ar siúl i rith na míosa Meitheamh, Iúil agus Lúnasa. Bí linn i mbliana agus muid ag tairiscint Léitheoireacht Samhraidh ó do leabharlann áitiúil, ríomhleabhair agus closleabhair ó Borrowbox, tomhais agus comórtais, léamha leabhar agus spraoi eile chun siamsaíocht a thabhairt duit i rith an tSamhraidh. Lean ár nuashonruithe ar na meáin shóisialta ar Facebook agus Twitter chun tuilleadh eolais a fháil.

borrowbox

Ríomhleabhair agus Ríomh-Chlosleabhair

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar an tseirbhís. Beidh ort logáil isteach ansin ag úsáid bharrachód do chárta leabharlainne agus d'uimhir PIN.

Cuireann an tseirbhís seo idir R-Chlosleabhair agus R-Leabhair ar fáil do gach úsáideoir leabharlainne agus is féidir taitneamh a bhaint astu ar do ríomhaire pearsanta/ríomhaire glúine trí dul chuig an suíomh gréasáin (féach an nasc thuas) nó ar do ghléas soghluaiste tríd an aip BorrowBox.

Is féidir le húsáideoirí Apple dul chuig aipmhargadh iTunes agus BorrowBox a chuardach. Is féidir le húsáideoirí Android dul chuig aipmhargadh Google Play agus BorrowBox a chuardach. Do ghléasanna Kindle (Is é Kindle Fire an t-aon cineál Kindle amháin a thacaíonn le aip BorrowBox) téigh chuig aipmhargadh Amazon ag BorrowBox. Tar éis duit an aip a shuiteáil ar do ghléas leictreonach, cuardaigh Leabharlann Chontae Chorcaí sa réimse 'Leabharlann' agus ansin logáil isteach ar an ngnáthbhealach le do bharrachód leabharlainne agus d'uimhir PIN.

 

Gheobhaidh tú treoir shimplí d'úsáideoirí anseo agus liosta de cheisteanna coitianta anseo. 

Má tá deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an tseirbhís nó úsáid a bhaint aisti, gheobhaidh tú cabhair ó support@bolindadigital.com.

 

 

Who Next...?

 

Cé eile...?

Cé eile...? Treoir d’údair leanaí
Dearadh an acmhainn seo chun údair eile a mholadh a bhféadfadh leanaí taitneamh a bhaint as, cosúil leis na cinn a léigh siad cheana féin.

Chun rochtain a fháil air, logáil isteach le do chárta leabharlainne agus roghnaigh Leabharlann Chontae Chorcaí.

 

 

oxford art

 

Oxford Art Online

Is acmhainn nuálach é Oxford Art Online inar féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar ábhar ollmhór tagartha ealaíne de chuid Grove Art Online agus Oxford in áit amháin. Is féidir leat rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí anseo ach barrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

 

oxford music

 

Oxford Music Online

Is tairseach é Oxford Music Online inar féidir le húsáideoirí teacht ar acmhainní ollmhóra tagartha ceoil Oxford in áit amháin. Tá athdhearadh ó bhonn déanta ar Grove Music Online, acmhainn atá ina chuid lárnach de Oxford Music Online, agus tá roinnt feabhsaithe feidhmiúla curtha leis freisin, chomh maith le hábhar nua. Is féidir leat rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí anseo ach barrachód do chárta leabharlainne a chur isteach.

 

 

Summer Stars IrishClár Léitheoireachta an tSamhraidh

Tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh Cláir Léitheoireachta Ealaíon Samhraidh agus Réaltaí Samhraidh Seirbhís Leabharlainne and Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí ag dul ar aghaidh arís ó Mheitheamh go Lúnasa 2021. 

 

Beimid ag tabhairt spreagadh do gach páiste i gContae Chorcaí síniú suas agus bheith ag léamh agus páirt a ghlacadh inár sraith imeachtaí ealaíon iontach i rith laethanta saoire an tSamhraidh. 

Gheobhaidh gach páiste a chláraíonn do Réaltaí Samhraidh leabharmharc agus peann luaidhe Réaltaí Samhraidh agus cárta léitheoireachta a líonann siad isteach agus iad ag léamh leabhair i rith an tSamhraidh. 

 

Fógrófar Oifig Ealaíon Chontae Chorcaí clár ceardlann ealaíne agus ceardaíochta do pháistí go han-luath freisin. 

 

Beidh Cruinniú na nÓg, lá cruthaitheachta do phaistí agus do dhaoine óga, á ceiliúiradh againn, ar an 12ú Meitheamh agus seolfar ár sraith gníomhaíochtaí Ealaíon Samhraidh, eagraith ag an tOifig Ealaíon Chontae Chorcaí,  mar sin beidh go leor ar siúl chun páisti óga a choimeád gnóthach i rith míonna an tSamhraidh!

Beidh Basher Bacon linn chomh maith ar YouTube, chun ceiliúradh Criunniú an nÓg, ar an 12ú Meitheamh; táimid ag tnúth le Samradh cruthaitheach iontach!

Youth Book Club Bíonn clubanna leabhar do pháistí ar siúl againn freisin i gceantair áirithe ag brath ar an éileamh áitiúil.

Déan teagmháil le do bhrainse áitiúil, le do thoil, chun tuilleadh eolais a fháil.

what's a good book? child readingAn bhfuil tú ag lorg leabhar maith le léamh?
Níl tú lánchinnte faoi cad ba chóir duit a léamh?  Tá do leabharlannaí ann i gcónaí chun moltaí agus comhairle a thabhairt duit.

Is iomaí gradam bliantúil freisin a bhronntar ar leabhair do pháistí, lena n-áirítear Leabhair Pháistí Éireann, Irish Book Awards, CILIP Carnegie and Kate Greenaway Children's Book Awards agus Costa Children’s Book of the Year ina bhfaightear moltaí le haghaidh na leabhair is fearr i ngach seánra agus do gach aoisghrúpa.

Mura bhfeiceann tú an leabhar atá uait i do leabharlann áitiúil is féidir leat é a iarraidh ag an deasc leabharlainne nó tríd an gCatalóg Leabharlainne.

 

 

 

 

 

Photo Collage Photo Collage 2

 

 

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.