Mar chuid srianta breise de Leibhéil 3, tá ár leabharlanna ar oscailt arís le haghaidh brabhsáil agus iasachtaí. Chun sonraí faoi sheirbhísí eile atá ar fáil, seiceáil le do thoil le do leabharlann áitiúil.

Tá Seirbhís Leabharlann Chontae Chorcaí bunaithe ar ghréasán 25 bhrainse agus 4 leabharlann taistil atá suite ar fud an chontae. Tá sé d'aidhm ag an tseirbhís chairdiúil seo eolas, siamsaíocht agus oideachas a chur ar fáil don phobal. Cuireann an tseirbhís leabharlainne réimse cuimsitheach ábhar ar fáil don phobal; ábhar eolais, stáidéir agus oideachais mar aon le rochtain ar acmhainní ar líne atá ag méadú i gcónaí.  

Tá ballraíocht na leabharlainne saor in aisce agus oscailte do chách. 

Cliceáil anseo, le do thoil, chun láithreacha na Leabharlann Bhrainse agus stadanna na leabharlann taistil ar fud an Chontae a fheiceáil

Mobile Library Ag Freastal ar Phobail Tuaithe

Cuireann na leabharlanna tuaithe seirbhís leabharlainne ar fáil do phobail tuaithe nach bhfuil rochtain acu ar ár seirbhís leabharlainne brainse.

Tá réimse leathan leabhar do dhaoine fásta agus do pháistí le fáil sna leabharlanna taistil chomh maith le closleabhair, rochtain Idirlín agus seirbhís saor in aisce inar féidir le daoine leabhair nach bhfuil i stoc a iarraidh. Tá an tseirbhís leabharlainne taistil ina cuid lárnach de fhreagairt Chomhairle Contae Chorcaí ar riachtanais léitheoireachta agus faisnéise an phobail ó thosach na 1960idí.

 

Cé go bhfuil gréasán na mbrainsí níos fairsinge anois, tá ról fíorthábhachtach fós ag an tseirbhís leabharlainne taistil maidir le seirbhís leabharlainne a chur ar fáil do phobail iargúlta, daoine a bhfuil rochtain teoranta acu ar mhodh iompair, daoine faoi mhíchumas agus daoine óga. Leis an leabharlann taistil, tógtar seirbhís an údaráis áitiúil go croílár an phobail tuaithe.

Tá léarscáil dár seirbhís leabharlainne taistil le fáil anseo.

Féach ar Féilire Leabharlanna Taistil.

Seo iad sonraí teagmhála na leabharlann taistil:

Leabharlann Taistil Thoir:

R-phost: mobilelibraryeast@corkcoco.ie

Guthán: (086) 4603287

Leabharlann Taistil Thuaidh:

R-phost: mobilelibrarynorth@corkcoco.ie

Guthán: (085) 8518932

An Leabharlann Taistil Theas:

R-phost: mobilelibrarysouth@corkcoco.ie

Guthán: (085) 8518967

Leabharlann Taistil Iarthar Chorcaí:

R-phost: westcorkmobile@corkcoco.ie

Guthán: (086) 8160131

Data Protection Privacy Statement Comhairle Contae Chorcaí

Cosaint Sonraí 
Ráiteas Príobháideachais

Baineann an ráiteas príobháideachais seo lenár gcleachtais phríobháideachais i ndáil leis an suíomh gréasáin seo agus le seirbhísí leabharlainne gaolmhara eile agus leis an gCóras Bainistíochta Leabharlainne. Níl Comhairle Contae Chorcaí freagrach as an ábhar nó as na cleachtais phríobháideachais a bhaineann le suímh ghréasáin eile. Beidh na naisc sheachtracha le suímh ghréasáin eile so-aitheanta go soiléir iontu féin.

 

 

Slándáil

Tá Comhairle Contae Chorcaí i ndáiríre faoina cuid freagrachtaí slándála. Bainimid úsáid as bearta cuí fisiciúla agus teicniúla lena n-áirítear córas Rialaithe Rochtana Foirne ag a bhfuil rialuithe iniúchóireachta chomh maith le hoiliúint agus múscailt feasachta le haghaidh baill foirne. Tá nósanna imeachta inmheánacha agus bacainní cosanta ríomhairithe againn chun do shonraí a choimeád chomh slán agus chomh sábháilte agus is féidir linn. Ní féidir linn, áfach, príobháideachas nó rúndacht aon eolais, bíodh sé ag baint leatsa mar úsáideoir nó ná bíodh, a ráthú agus é ag dul tríd an idirlíon trí mheán r-phoist nach bhfuil slán.

Bailiúchán Shonraí Pearsanta an Chustaiméara

Ionas gur féidir linn an tSeirbhís Leabharlainne agus seirbhísí Chóras Bainistithe Aonair Leabharlainne a sholáthair duit, bailímid agus bainimid úsáid as na sonraí a bhaineann leat mar úsáideoir leabharlainne. Ní bhailímid ach amháin an t-eolas a sheolann tú chugainn i ríomhphost, an t-eolas a thugann tú dúinn nuair a roghnaíonn tú ballraíocht leabharlainne a fháil ar líne nó an t-eolas a chuireann tú ar fáil agus tú ag logáil isteach agus ag baint úsáid as ár seirbhísí ar líne. Úsáidtear na sonraí seo chun cuntas an úsáideora leabharlainne a bhainistiú agus a riar ar chúiseanna oibríochtúla. I measc na sonraí sin áirítear:

  • d'ainm,
  • do sheoladh
  • do raon aoise
  • Seoladh Ríomhphoist
  • Uimhir Fón Póca (seirbhís roghnach)

Pléifear le haon fhaisnéis phearsanta a thugtar dúinn ag úsáid na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde i gcomhréir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Ní roinnimid do shonraí ach le Leabharlanna Údaráis Áitiúla eile na hÉireann chun chríche seirbhísí leabharlainne comhroinnte agus Córas Bainistithe Aonair Leabharlainne a chur ar fáil agus ní roinnfear iad ach le tríú páirtithe iontaofa eile a thacaíonn linn agus leis an gCóras Bainistithe Aonair Leabharlainne agus a phróiseálann sonraí ar ár son i gcomhréir le comhaontais chuí atá eadrainn maidir le comhroinnt sonraí.

Ní dhéanfaimid teagmháil leat ach amháin má chuireann tú in iúl gur mian leat fógraí a fháil a bhaineann le húsáid na seirbhíse agus gur mian leat fógraí a fháil maidir le himeachtaí leabharlainne a bheidh ar siúl.

An ceart rochtana, ceartaithe agus léirscriosta sonraí

Más mian leat cóip de na sonraí atá againn fút a fháil, is féidir leat scríobh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh. Cuir isteach leis an litir, le do thoil, an táille cheart (€6.35).

Tá sé de cheart agat freisin aon earráidí san fhaisnéis a choimeádtar fút a cheartú, úsáidí áirithe a chosc nó cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta. Caithfear ordú mar seo a chur chugainn i scríbhinn. Pléifear le gach iarratas chomh luath agus is féidir agus ní thógfaidh sé níos mó ná 40 lá chun an t-iarratas a phróiseáil.

Athruithe ar ár Ráiteas Príobháideachais

Má athraímid ár mbeartas príobháideachais, fógróimid na hathruithe ar an leathanach seo ionas go mbeidh tú ar an eolas i gcónaí maidir leis an fhaisnéis a bhailímid agus leis an úsáid a bhainimid as. Má leanann tú ort de bheith ag úsáid na seirbhíse, ciallóidh sin go nglacann tú le haon athruithe den sórt sin.

Tá an Plean Forbartha Leabharlainne ar fáil anseo.

Déardaoin 14 Meitheamh 2018, sheol an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, an tUas. Michael Ring TD, straitéis nua uaillmhianach cúig bliana le haghaidh leabharlanna poiblí ag Leabharlann Lexlcon i nDún Laoghaire.

Straitéis fhorásach í Ár Leabharlanna Poiblí 2022– Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú a bhfuil mar aidhm aici rochtain, úsáid agus feiceálacht na leabharlainne mar mhol pobail a fheabhsú agus an leabharlann a fhorbairt mar lárionad le haghaidh forbartha comhphobail agus cultúir. Ag leagan béime ar fhís na straitéise, a fuair treoir ó phróiseas comhairliúcháin poiblí, dúirt an tAire Ring gurb “ionaid mhealltacha fháiltiúla iad leabharlanna poiblí, áiteanna inar féidir le gach ball den phobal eolas, smaointe agus faisnéis a fháil agus áiteanna inar féidir leo machnamh agus caidreamh a dhéanamh agus foghlaim.”.

Dúirt an tAire Ring freisin: “Is í an aidhm foriomlán atá againn ná ballraíocht leabharlainne ghníomhach a ardú ó 16% den daonra go dtí 30% den daonra faoi dheireadh 2022.  Leagfar béim ar bhacanna ar rochtain a bhaint trí dheireadh a chur le fíneálacha agus táillí agus trí throid in gcoinne an mheoin go bhfuil an leabharlann ann chun freastal ar ghrúpaí áirithe den tsochaí amháin.

Leis an Straitéis seo, cuirfear feabhas ar an gcumas digiteach agus teicniúil ar fud na seirbhíse leabharlainne. “Maidir leis an teicneolaíocht, tá sé d'aidhm againn ionaid foghlama digití a fhorbairt sna leabharlanna oiriúnacha go léir agus an tseirbhís ar a dtugtar Mo Leabharlann Oscailte a leathnú amach go dtí go mbeidh ar a laghad 100 brainse páirteach ann faoi 2023; rud a chinnteoidh go bhfuil an leabharlann phoiblí ina hacmhainn shárluachmhar don phobal.” Agus é ag admháil ról tábhachtach an leabharlannaí maidir leis an réimse leathan seirbhísí atá ann anois a chur ar fáil, dúirt an tAire gur “Ceannródaithe iad baill foirne leabharlainne a bhrúnn athruithe ar aghaidh inár leabharlanna poiblí. Molaim bhur dtiomantas agus bhur ndíograis.” Tá an straitéis cúig bliana ina chomhthionscnamh de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach agus na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA).   Dúirt Tom Enright, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Loch Garman: “Mar Chathaoirleach an Choiste Forbartha Leabharlainne, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na straitéise seo, táim ag tnúth le hoibriú i gcomhpháirtíocht leis na húdaráis áitiúla go léir, an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus na páirtithe leasmhara eile chun é sin a dhéanamh. Sna cúig bliana atá amach romhainn, de bhuí na mbeartas a chuirfear i bhfeidhm de réir na Straitéise, táim dóchasach go n-éireoidh linn seirbhís leabharlainne níos fearr a chur ar fáil, seirbhís atá níos comhtháite, níos feiceálaí ar féidir leis an bpobal áitiúil rochtain a fháil uirthi go héasca.” Beidh leabharlanna ag obair le comhpháirtithe áitiúla chun dul i dteagmháil leis an gcuid sin den phobal atá den tuairim nach bhfreastalaíonn an leabharlann orthu ionas go mbeidh níos mó eolais ag na pobail sin faoi na seirbhísí leabharlainne atá ar fáil agus go mbainfidh siad níos mó úsáide astu.

Tá an straitéis iomlán as Béarla ar fáil anseo  agus as Gaeilge anseo.

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.