One County, One Book ImageContae Amháin, Leabhar Amháin – Dhá Comórtais! 

Is é an leabhar All Our Hidden Gifts, le Caroline O'Donoghue,  údar a rugadh i gCorcaigh, atá ainmnithe ag an tSeirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí  don tionscanamh One County, One Book /Contae Amháin, Leabhar Amháin do dhéagóirí agus d’aosaigh óga do 2021.

Beimíd ag spreagadh daoine óga atá 15 bliana d'aois agus níos mó i gContae Chorcaí chun an leabhar a léamh agus páirt a ghlacadh in imeachtaí ó Mheán Fómhair go Samhain 2021.

Mar chuid den chlár One County, One Book/ Contae Amháin, Leabhar Amháin tá comórtais ealaíne agus cumadóireachta amhrán á reáchtáil againn ag teacht le téamaí an leabhair.

Tá tuilleadh eolais,  foirmeacha iontrála agus téarmaí agus coinníollacha ar fáil ar rannóg na gComhaltaí Óga den suíomh gréasáin agus is é an 26ú Samhain an data deiridh den chomórtais. 


Go n’éirí leat!

 

 

 

Gender Rebels Poster

Tá Seirbhís Leabharlainne & Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí ag Ceiliúradh Bród Chorcaí / Cork Pride! 


Mar chuid de Bhród Chorcaí 2021, tá caint réamhthaifeadta á seoladh againn le Jack Fitzgerald as Gender Rebels Corcaigh ar an Satharn 24ú Iúil. "It's No Big Deal: A Talk on Gender Identity and Sexuality" atá mar theideal air agus beidh sé ar fáil ar Chainéal YouTube Chomhairle Contae Chorcaí. 


Tá Bailiúcháin Nua Litríochta Aeracha ar fáil i leabharlanna ainmnithe, atá mar chuid dár dtionscadal 'Words Will Change Worlds' LGBTQIA+ atá maoinithe ag Ciste Seirbhísí Pobail LGBTI+ 2020.  Má tá suim agat, níl ort ach teagmháil a dhéanamh le do leabharlann áitiúil.

 

 

 

 

 

 

 

Re-opening Poster

Cuireann Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí fáilte ar ais roimh iasachtaithe! 

Ón tseachtain seo tá ár Leabharlanna ag athoscailt, agus leis sin, tá tú arís in ann brabhsáil, earraí a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais! 

Agus muid ag athoscailt, beidh na huimhreacha daoine ceadaithe inár leabharlanna teoranta. Mar sin iarraimid ort do chuairt a phleanáil roimh ré agus d’am brabhsála a theorannú. Féach ar ár Suíomh Gréasáin le haghaidh liosta láithreacha leabharlainne agus uaireanta oscailte.

Faoi láthair níl aon rochtain ar fáil ar nuachtáin, spásanna staidéir, ríomhairí pearsanta nó imeachtaí i bpearsa. Beidh roinnt beart i bhfeidhm chun do shábháilteacht a chinntiú, mar sin iarraimid ort treoir na foirne a leanúint an t-am ar fad. 

Beidh an córas náisiúnta iarratais leabhair ar fáil ar líne arís ar an Luan 17ú Bealtaine! Ach is féidir leat rochtain a fháil ar do chuntas leabharlainne ar líne ar t-am ar fad.

Tá ár seirbhísí ar líne, lena n-áirítear r-leabhair, r-irisí agus r-nuachtáin ar fáil i gcónaí. 

Ná déan dearmad go bhfuil sé saor in aisce ballraíocht leabharlainne a ghlacadh, níl ort ach buail isteach le d’aitheantas griangraf agus cruthúnas ar do sheoladh. Agus tú i do bhall, ceadaíonn do charta leabharlainne duit earraí a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais in aon leabharlann phoiblí in Éireann!

Féach ar ár meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe breise.


Má tá aon cheist agat, níl ort ach teagmháil a dhéanamh le do leabharlann áitiúil nó le Ceanncheathrú Leabharlainne Contae Chorcaí ag (021) 4546499 nó ríomhphost a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie

Táimid ag tnúth le sibh uile a fheiceáil arís! 

 

Fermoy Closure Notice

TÁ LEABHARLANN MHAINISTIR FHEAR MAÍ DÚNTA GO SEALADACH.

Mar gheall ar oibreacha suntasacha chun Leabharlann Mhainistir Fhear Maí a uasghrádú, beidh an Leabharlann dúnta go dtí go bhfógrofar a mhalairt.

Go dtí go n-osclaítear arís í, is féidir leat do chárta leabharlainne a úsáid chun earraí a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais ag aon leabharlann phoiblí. Féach ar líne le haghaidh liosta laithreacha leabharlainne agus uaireanta oscailte.  
 
Murar féidir leat cuairt a thabhairt ar an leabharlann, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Leabharlann Contae Chorcaí ar (021) 4546499 nó r-phost a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie agus ceist a chur mar gheall ar an bhféidearthacht leabhair a bheith sheachadh duit.  
 
Tá ár seirbhísí ar líne, lena n-áirítear r-leabhair, r-irisí agus r-nuachtáin ar fáil an t-am ar fad.
 
Má tá aon cheist agat, níl ort ach teagmháil a dhéanamh le ball d’fhoireann Leabharlann Mhainistir Fhear Maí le r-phost a sheoladh chuig fermoy.library@corkcoco.ie. Nó is féidir leat teagmháil  a dhéanamh le Ceanncheathrú Leabharlann Contae Chorcaí ar (021) 4546499 nó r-phost a sheoladh chuig corkcountylibrary@corkcoco.ie.  
 
Gabhaigí ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

 

 

LGBTIA+ PosterClub Leabhar LGBTQIA +ag Leabharlann Chontae Chorcaí.  

Tá Leabharlann Chontae Chorcaí ag tabhairt cuireadh do bhaill Chomhphobail LGBTQIA + a bheith ina chéad chlub leabhar LGBTQIA + ar líne!  

Is iomaí buntáiste sóisialta agus sláinte a bhaineann le bheith i do bhall de chlub leabhar agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht fáilteach le haghaidh caint agus comhrá a chruthú. 

Tá an tionscnamh seo mar chuid de thionscadal ag Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí, dar teideal “Words Will Change Worlds”. 

Tá sé maoinithe ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánphártaíochta agus Óige chun cabhrú le hinfheictheacht agus feasacht an Chomhphobail LGBTQIA + a mhéadú, chomh maith le cuid de na saincheisteanna a bhraitheann daoine, cosúil le aonrú sóisialta, go háirithe i gceantair thuaithe, a laghdú. 

Beidh LGBTQIA + mar téama sna leabhair. Beidh na leabhair curtha ar fáil agus na cruinnithe éascaithe ag an tseirbhís leabharlainne. 
Tá fáilte roimh dhaoine fásta os cionn 18 a bheith páirteach. 

Is féidir le léirithe spéise a bheith seolta le r-phost chuig bookclubs@corkcoco.ie nó F: (021) 4546499

Faigheann an tionscadal seo tacaíocht ó Chiste Seirbhísí Pobail LGBTI + 2020.

 

TMobile Library Imageá leabharlann mar thoradh ar gach bóthar.

Tá ár Seirbhís Leabharlainne Taistil tógtha den bhóthar i láthair na huaire ach léigh alt a foilsíodh le déanaí in An Leabharlann le Cumann Leabharlainne na hÉireann chun a  fháil amach conas a dhéanann foireann na leabharlainne taistil  fós iarracht freastal ar riachtanais léitheoireachta a n-iasachtaithe i rith na paindéime.    
  
Ná déan dearmad cé go bhfuil na leabharlanna dúnta is féidir leat fós ballraíocht a fháil ar líne  agus leas a bhaint as na hacmhainní iontacha ar fad! Ina measc seo, tá ríomhleabhair, riomhclosleabhair, riomhirisí, riomhnuachtáin agus cúrsaí ar líne saor in aisce. Ná bí riamh  gan rud le léamh agat ! Féach ar ár seirbhísí ar líne.

 


NEWSTART PictureFógraíonn Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí Clár Litearthachta Saor in Aisce do Bhaill.

Tá athas ar Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí NEWSTART, a Clár Nua Litearthachta Luathbhlianta a thabhairt isteach a thacaíonn le scileanna Uimhearthachta, Litearthachta agus Scríbhneoireachta. 
Is clár saor in aisce é NEWSTART, le tacaíocht ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Cistí Cuntais Dhíomhaoine, a thairgeann faisnéis litearthachta, físeáin phraiticiúla agus TCLL (Tadhall-Chloscríobh Léigh agus Litriú), cúrsa ilchéadfach ar líne a mhúineann clóscríobh, léitheoireacht agus litriú tadhaill ag an am céanna. 
Tá sé mar aidhm ag an gclár seo cabhair a thabhairt le leanaí agus daoine fásta le deacreachatí léitheoireachta, scríbhneoireachta, litrithe agus comhairimh, scileanna méarchláir agus saincheisteanna litearthachta ar nós disléicse agus diospraicse. Rachadh sé chun tairbhe do dhaltaí agus do dhaoine fásta a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu, chomh maith leo siúd atá ag foghlaim Béarla mar dhara teanga (BDT). 

CUIREANN NEWSTART Ceadúnas TCLL ar fáil d'úsáideoirí a sholáthraíonn teagasc céim ar chéim ar líne le haiseolas agus scóir. Is féidir teacht air ar scoil nó go príobháideach sa bhaile. Cuirtear leabhrán NEWSTART ar fáil chun cabhrú le tuismitheoirí agus le cúramóirí tacú lena bpáiste le hUimhearthacht, Litearthacht agus Scríbhneoireacht. Tá sé lán de chomhairle luachmhar lena n-áirítear moltaí leabhar, scileanna scéalta, liostaí leabhair i gcóir luathléitheoirí agus leideanna obair bhaile. Cuireann físeáin eolais ó Theiripeoir Saothair agus Teagascóir Disléicse leideanna praiticiúla agus noda ar fáil.San áireamh sa phacáiste freisin tá ceap notái agus peann chun breacadáileacht agus scríbhneoireacht chruthaitheach a spreagadh.
 
Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar Clár Litearthachta Luathbhliantanó téigh i dteagmháil le do bhrainse áitiúil de chuid Chomhairle Contae Chorcaí agus do leabharlann taistil

 

 

 

Positive Aging Week LogoPositive Ageing Week

Positive Ageing Week, which runs from September 30th to October 6th, is about celebrating the older people in our lives and the contribution they make to our families and our communities. Positive Aging Week is an Age Action initiative and the theme this year is focuses on ‘Ageing in Place’.  This is ‘the ability to live in one’s own home and community safely, independently, and comfortably, regardless of age, income, or ability level’. Ageing in Place is not just for ‘older’ people, it’s for all people who want to ensure their quality of life and live it with dignity.

Please download the 'Positive Ageing Week 2019 Event Calender'  to see all the events happening this week in libraries throughout Cork County to celebrate Positive Ageing.

 

 

 

 

Bealtaine Logo

Bealtaine

This festival is a celebration of creativity in older people and is held annually in the month of May.

 

 

 

 

 

 

West Cork Literary FestivalWest Cork Literary Festival 

The West Cork Literary Festival takes place every July in Bantry. The festival is well established in the town and offers a range of readings and workshops given by visiting writers. Public readings take place in Bantry Library during the week for the festival.

For more information about this year's programme go to http://www.westcorkmusic.ie/literaryfestival/programme.

 

 

 

 

Heritage Week 2019 Heritage Week

National Heritage Week is coordinated by The Heritage Council and its aim is to build an appreciation and education about our heritage thereby encouraging its conservation and preservation.

To keep up to date with Heritage Week Activities throughout the county, full details will be accessible on the County Cork Heritage Week Events Guide. 

Also check with your local library about events during Heritage Week.

 

 

 

 

Childrens book festivalChildren's Book Festival

Every October we celebrate the Children's Book Festival with a series of workshops, author visits and competitions.

Check at your local library for details of this year's events.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

summer reading programmeSummer Reading Programme

Register at your local library to take part in our annual Summer Reading programme and receive your Summer Reading card. This programme is aimed at encouraging children to continue to read throughout the summer months.

For every book you read in July and August, a library reward stamp is added to your Summer Reading card-see how many you can collect!

After the programme, all children who participate will be invited to attend at their local library and will be presented with their award certificate.

book clubBook Clubs

Many of Cork County library branches hold regular adult book clubs. It is always best to check with your local branch as locations and times can vary.
We hold children's book clubs too in selected locations subject to local demand.

 

 

 

 

 

 

writers groupWriters Groups 

Writer's groups are held in selected locations subject to local demand.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorcail Cainte Ciorcail Cainte

Ciorcail Cainte is an informal Irish language conversation group. All levels of Irish are catered for, and everyone is given a chance to partake.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

Gramophone Circles Gramophone Circles

Gramophone Circles are also growing in popularity, with a small but increasing number of groups meeting in libraries to present programmes of music of their own choosing.

Please check with your local library for times.

 

 

 

 

 

 

Knitting & Crochet Groups Knitting & Crochet Groups

There are lots of knitting and crochet groups meeting in Cork County library branches.

Please check with your local library for times.

 

Is féidir rochtain a fháil ar na cheisteanna coitianta ag yourcouncil.ie

Cuir "leabharlann" san barra cuardach chun ceisteanna coitianta i ndáil le Leabharlann Chontae Chorcaí.