Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan acmhainní agus imeachtaí ar fáil do scoileanna chun tacú le scileanna litearthachta, uimhearthachta, cruthaitheachta agus cumarsáide páistí a fhorbairt. 

Déan teagmháil linn ag schools.library@corkcoco.ie chun iarratas a chur isteach nó le tuilleadh eolais a fháil.

Right to read logo

 

 

Is clár náisiúnta é an Ceart chun Léitheoireachta a bhfuil an Straitéis Leabharlanna Poiblí, Ár Leabharlanna Poiblí 2022, mar thaca aige: Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú. 

 

 

Mar chuid den chlár Cheart chun Léitheoireachta, cruinnítear le chéile údaráis áitiúla agus comhlachtaí áitiúla a thacaíonn le forbairt na litearthachta agus na léitheoireachta sa cheantar áitiúil ionas gur féidir cur chuige comhordaithe a chur i bhfeidhm chun na seirbhísí sin a chur ar fáil do dhaoine aonair, teaghlaigh agus páistí sa phobal.

 

Bíonn Leabharlann Chontae Chorcaí ag díríú isteach go príomha ar imeachtaí amhail Spring into Storytime, Réaltaí Samhraidh, Féile Leabhar na bPáistí, Am Teaghlaigh i do Leabharlann, cruinnithe clubanna leabhar i leabharlanna éagsúla agus imeachtaí eile i rith na bliana a chuireann litearthacht agus forbairt an léitheora chun cinn.

Class Novels - The Rabbit Girl Cuireann Leabharlann Chontae Chorcaí  scéim úrscéil ranga ar fáil do bhunscoileanna an chontae. Tá an bailiúchán oiriúnach do gach rang ó na naíonáin shóisearacha go dtí rang a sé agus feidhmíonn an scéim mar seo a leanas:


- Is féidir le múinteoirí go leor cóipeanna d'úrscéal amháin a fháil ar iasacht ar feadh téarma scoile amháin. Is féidir roghnú ó liosta de na teidil atá ar fáil i gcatalóg de chuid na scéime úrscéil ranga.
- Ba chóir na leabhair a thabhairt ar ais go pras chun a chinntiú go gcomhlíonfar an chéad áirithint eile. Is féidir na leabhair a thabhairt ar ais don leabharlann bhrainse nó don leabharlann taistil Leabharlann Chontae Chorcaí is cóngaraí duit.
- Ba chóir iarratais a chur i ríomhphoist chuig schools.library@corkcoco.ie  ag sonraú ainm do scoil, an leabharlann bhrainse/leabharlann taistil áitiúil, an teideal atá uait agus an méid cóip is gá. 

Teacher Resources Is féidir le múinteoirí acmhainní a fháil anois ónár mBailiúchán Acmhainní Teagaisc ina bhfuil bailiúchán mór d'ábhar acmhainne ar féidir fótachóip a dhéanamh de agus a bhaineann le téamaí amhail an litearthacht, uimhearthacht, ealaín, fadhbanna iompraíochta agus araile. Tá rogha leabhar faoi oideachas riachtanas speisialta ar fáil freisin, lena n-áirítear leabhair faoin Uathachas, siondróm Asperger agus Disléicse.  Más mian leat leabhar a fháil ar iasacht ón mbailiúchán seo, seol d' iarratais, le do thoil, chuig schools.library@corkcoco.ie

Children's Book Festival

Gach Deireadh Fómhair eagraímid sraith ceardlann, cuairteanna údair agus comórtais chun Féile Leabhar na bPáistí a cheiliúradh.

Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil faoi na himeachtaí a mbeidh ar siúl i mbliana.

Dealing with feeling angry

Tá sé d'aidhm ag an Leabharlann leabhair do pháistí a chur ar fáil ina bpléitear réimse ceisteanna sóisialta agus pearsanta. Is féidir le tuismitheoirí agus múinteoirí na leabhair seo a úsáid chun páistí a chur ar an eolas faoi cheisteanna casta ar bhealach séimh sothuigthe. Pléitear na hábhair seo a leanas sna leabhair:

   - Déileáil le mothúcháin

   - An rud ceart a dhéanamh i gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla

   - Eagla agus imní a shárú

   - Conas cairde a dhéanamh agus caidreamh a dhéanamh le daoine eile

   - Leabhair faoi iompraíocht

   - Sraith First Look; Féachaint ar eachtraí saoil agus ceisteanna sóisialta éagsúla

   - Taithí nua agus conas ar féidir le do pháiste déileáil leo 

Is bealach iontach é a leithéid de leabhair chun tuiscint shóisialta a mhúscailt i bpáistí ionas gur féidir leo tuiscint níos fearr a bheith acu orthu féin, ar dhaoine eile agus ar an domhan timpeall orthu. 

Gheobhaidh tú eolas ar an mbailiúchán iomlán anseo.

Help with Reading

Cuirimid roinnt bhileog ar fáil ina bhfuil eolas faoi na scéimeanna léitheoireachta agus na sraitheanna a bhfuil an tóir is mó orthu agus a bhfuil ar fáil inár leabharlanna.

Ní mór a rá nach bhfuil i gceist ach treoir gharbh maidir le hoiriúnacht d'aoisghrúpaí áirithe mar go bhforbraíonn scileanna léitheoireachta páistí ag rátaí éagsúla.

Scéim Léitheoireachta 1

Scéim Léitheoireachta 2

Scéim Léitheoireachta 3

Baineann an ceathrú treoirbhileog le sraitheanna áirithe atá dírithe ar pháistí atá ag strachailt leis an léitheoireacht nó ar beag spéis acu inti.

Cabhair leis an treoir léitheoireachta.

Tá club leabhar do pháistí againn i gceantair áirithe ag brath ar an éileamh áitiúil.

 

Ireland Reads logo

Mar chuid don bhfeachtas Éire ag Léamh 2021, pléann Dolores Casey, Tjorven Deane agus Ikki Keane ón tSeirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí, conas an léitheoir óg drogallach a spreagadh chun léamh. Is labharlannaithe iad, ón bhfoireann Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí, le blianta fada taithí eatarthu ag déileáil le riachtanais litearthachta agus ag moladh leabhair ina mbrainse leabharlanna áitiúla.
 
Cuireann an plé sna físeáin ar fáil leideanna agus straitéisí ó bhaill foirne leabharlianne, a bhfuil taithí acu ar conas do pháiste a ghríosiú agus cabhair a thabhairt dóibh taitneamh a bhaint as an léitheoireacht. Tá roinnt moltaí leabhair ann, chomh maith le roghanna eile seachas leabhar ficsin traidisiúnta, don pháiste a bhféadfadh cur chuige difriúil a bheith ag teastáil uaidh ina aistear léitheoireachta. 

 

Cuid a 1

Cuid a 2

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.