Healthy IrelandTá tionscnamh Shláinte Éireann i do Leabharlann mar chuid den straitéis náisiúnta atá maoinithe ag an Roinn Sláinte chun sláinte agus folláine an Náisiúin a fheabhsú. Ó tionscnaíodh é in 2017, tá an tionscnamh á gcur i bhfeidhm ar fud ghréasán brainsí Leabharlann Chontae Chorcaí agus tá bailiúchán de leabhair, ríomhleabhair, ríomh-irisleabhair agus ríomh-chlosleabhair a bhaineann leis an gclár Sláinte Éireann ar fáil anois i ngach leabharlann ar fud an chontae. Tá sé d'aidhm ag an tionscnamh an tseirbhís faisnéise sláinte i do leabharlann áitiúil a fheabhsú agus baineann bailiúchán Sláinte Éireann le réimse leathan ábhar amhail an aclaíocht agus an cothú, an mheabhairshláinte agus an fholláine, sláinte na n-óg, agus fadhbanna andúile.

your good selfIs comhthionscnamh spéisiúil de chuid an FSS, Leabharlann Chontae Chorcaí agus Leabharlann Chathair Chorcaí é Your Good Self. Tá sé d'aidhm ag an gclár "Your Good Self" faisnéis d'ardchaighdeán a chur ar fáil do mhuintir Chorcaí maidir le conas aire a bhfolláine mhothúchánach a fheabhsú mar chuid dá sláinte iomlán. Tá bailiúcháin ar fáil ag roinnt de na leabharlanna brainse agus mura bhfuil siad ar fáil, is féidir iad a iarraidh. Tá ár seirbhís leabharlainne taistil ag glacadh páirt sa chlár chomh maith agus is féidir eolas a fháil faoin mbailiúchán taistil trí ghlaoch a chur ar Cheanncheathrú na Leabharlainne ar 021 4546499.

Sna naisc seo a leanas gheobhaidh tú bileog faisnéise faoin tionscnamh agus tá liosta iomlán ann freisin den ábhar atá molta ag baill foirne Síceolaíochta de chuid an FSS le haghaidh Daoine Fásta agus le haghaidh Teaghlaigh agus Páistí.

Tá foireann síceolaíochta FSS (HSE) tar éis roinnt teidil atá ar fáil ar BorrowBox a mholadh agus a athbhreithniú i ríomhleabhar agus/nó r-chlosleabhar. Baineann siad le réimse leathan topaicí, ó fholláine go aireachas. Má shéantar teidil a sheiceáil amach, is féidir leat iad a chur in áirithe. Chun rochtain a fháil ar na teidil seo trí BorrowBox, téigh go dtí an leabharlann ar líne.

Tugann baill foirne Síceolaíochta de chuid an FSS cainteanna ar ábhair ghaolmhara le linn na bliana freisin, mar sin bí i dteagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun tuilleadh sonraí a fháil.
 

Your Good Self booklet imageNí bhaineann tionchar Covid-19 leis na srianta atá romhainn amháin, tá tionchar mothúchánach ann freisin.


D’fhorbair ár gcomhpháirtithe, Seirbhíse Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí mar chuid de Your Good Self: Cork’s Positive Self-Help Bibliotherapy Programme, HSE Cork Kerry Community Healthcare, acmhainn iontach ar líne chun cabhrú linn go léir ár scileanna athléimneachta agus déileála a fhorbairt, le linn Covid-19.

Sa chéad chlár seo sa tsraith Five More Ways in Five Days, labhraíonn Príomh-Speisialtóir Síceolaí i Sláinte Leanaí agus Déagóirí, Ella Lovett, faoin gcaoi ar féidir linn cabhrú le leanaí agus teaghlaigh imní agus buarthaí de bharr Covid-19, a shárú.

Five More ways over Five days – Working with young children

 

Sa dara heachtra seo sa tsraith Five More Ways in Five Days, labhraíonn Anthony Kiernan, Síceolaí Sinsearach CKCH, Sláinte Leanaí agus Déagóirí, faoin gcaoi ar féidir linn cabhrú le daoine óga imní agus buarthí de bharr Covid-19, a shárú.

Five more ways over Five days – Working with Teenagers

Lán le leideanna agus moltaí den scoth chun dearcadh sláinte meabhrach níos dearfaí a chur chun cinn maidir le déileáil le strus, is acmhainn luachmhar í an tsraith físeán seo do gach duine, a bhfuil ar fáil saor in aisce, le feiceáil ar líne.

 

Leaganacha Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL) de fhíseáin móréilimh CKCH “Five Ways over Five Dayss” curtha ar fail.

Foilsíodh an tsraith físeán Five Ways Over Five Days ar dtús chun comhairle a thabhairt ar conas ár sláinte mheabhrach agus ár bhfolláine a laimhseáil le linn paindéime Covid-19. Ar na físeáin, tá an Príomh-Bhainisteoir Síceolaíochta Daniel Flynn ag tabhairt comhairle, leideanna agus treorach a raibh an-tóir orthu, agus na mílte daoine tar éis féachaint orthu.
 
Anois, tar éis comhoibriú idir Síceolaíocht Cúraim Phríomhúil Cúram Sláinte Pobail Chiarraí,  Sláinte agus Folláine Cúram Sláinte Pobail Chorcaí-Chiarraí agus Club Bodhar Chorcaí, tá  trí cinn den tsraith le Teanga Chomharthaíochta iomlán na hÉireann (ISL) curtha ar fail, le ateangaire teanga chomharthaíochta le feiceáil ar an scáileán san áireamh.
 
Cuireann na físeáin ar fáil leideanna luachmhara maidir le conas is féidir linn ár gcuid mothúcháin agus caidreaimh a láimhseáil le linn na n-amanna deacra seo agus clúdaíonn siad:

 

Féach ar Éire Sláintiúil i gCúram Sláinte Pobail Chorcaí Chiarraí  chun bileoga tacaíochta agus cleachtais aireachais a fháil.

Healthy Ireland windowD’Éire Shláintiúil ag do leabharlann

Mar chuid den chlár, cuirtear stoc nua leabhar, r-leabhar, r-chlosleabhar agus r-irisleabhar faoi shláinte agus folláine ar fáil chomh maith le rogha níos leithne ábhar faisnéise faoin tsláinte do gach úsáideoir, rud a chuireann feabhas ar an tseirbhís faisnéise sláinte atá i leabharlanna poiblí faoi láthair. 

Tá níos mó ná 100 teideal faoi shláinte agus folláine sa bhailiúchán leabhar, teidil a chuimsíonn trí phríomhthéama Shláinte Éireann - Bia Folláin, Smaointe Folláin agus Folláine. Rinneadh gach leabhar a mheasúnú go náisiúnta chun eolas iontaofa sothuigthe a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh maidir le aire a thabhairt dá gcuid sláinte agus folláine ghinearálta. Tá leabhair do pháistí agus d'aosaigh óga ar fáil sa bhailiúchán freisin. Cliceáil anseo chun breathnú ar na Leabhair Shláinte Éireann

Tá réimse leathan r-leabhar agus r-chlosleabhar le fáil tríd an gcóras BorrowBox.

Tá réimse leathan r-irisleabhar le fáil freisin trí RBDigital. 

 

Healthy Ireland image

Sláinte Éireann ag do leabharlann 


Is síciteiripeoir, údar sárdhíola agus cainteoir poiblí í Stella O'Malley, a bhfuil taithí aici le blianta fada mar ghairmí sláinte mheabhrach.  

I measc a teidil a bhfuil tóir orthu, tá Cotton wool kids -– what makes Irish parents paranoid?  (2015), Bully-proof kids – practical tools to help your child grow up confident, resilient and strong (2017) agus níos déanaí, Fragile- Why we feel more anxious, stressed and overwhelmed than ever (2019). Le roinnt blianta anuas, tá Stella tar éis labhairt ag roinnt dár mBrainsí mar chuid den chlár seo agus bíonn an-tóir uirthi agus an lucht féachana an-tógtha leí.

Féach ar físeáin de Stella O'Malley: 

 

Seo thíos rogha suíomhanna gréasáin a d'fhéadfadh a bheith spéisiúil ag an am seo  

#InThisTogether - Rialtas na hÉireann

Feachtas chun aire a thabhairt do fholláine coirp agus do shláinte mheabhrach daoine le linn paindéim Covid 19, agus comhairle agus leideanna san áireamh chun déileáil le gach rud le linn na srianta leanúnacha.

 

Ionad na dTuismitheoirí - An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Bailiúchán acmhainní agus tacaíochtaí do thuismitheoirí le linn bhearta Covid 19.

  

Doiciméid FSS a bhaineann le COVID 19

Áirítear naisc le leagan fuaime don leabhrán Covid 19, físeáin, doiciméid aistrithe i dteangacha éagsúla agus treoracha do leanaí.

  

Coinnigh Corcaigh Gníomhach - Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí

Chruthaigh foireann Chomhpháirtíocht Spóirt Chorcaí acmhainn chun tacaíocht a thabhairt le daoine de gach aois agus cumais chun gníomhach a choinneáil le linn an ama éiginnte seo, le breis agus 200 acmhainn. Cuimsíonn sé workouts baile éagsúla do gach aois agus cumais, scileanna spóirt agus dúshláin don aos óg agus ní chomh óg, chomh maith le cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha don teaghlach.

 

Jigsaw (Míreanna Meara - is é seo teideal an orgainsation, mar sin ní fhéadfaidh aistriúchán a bheith ag teastáil)

Tacaíochtaí do shláinte mheabhrach daoine óga 12 – 25 agus do thuismitheoirí/caomhnóirí chomh maith, ina n-áirítear acmhainní, sonraí faoi líne chabhrach saor in aisce agus comhráite grúpa ar líne jigsaw.

 

Éire Shláintiúil – Cainteanna do Dhéagóirí Chomhairle Contae Chorcaí

Sraith cainteanna, ní hamháin do dhéagóirí, ina n-áirítear ábhair ar nós imní agus folláine.

 

Scéalta Sóisialta Réléamh do Phaistí

Chruthaigh Enable Ireland  agus daoine eile scéalta sóisialta an-shoiléir, chun cabhrú le gach rud faoi COVID-19 a mhíniú do leanaí, agus tá na scéalta seo ar fáil, saor in aisce ar shuíomh gréasáin Chumann Síceolaíochta na hÉireann (PSI). 


My COVID-19 Capsule Workbook Credit: Marie McGowan & Victoria Howson, South Lee Child, Adolescent and Family PsychologyGetting Ready To Go To The Test Centre - Story for Children  Credit: DNC SLT Team

 

Coronavirus Test - Social Story  Credit: Enable Ireland

 

I Feel Worried About Coronavirus - Social Story Credit: Enable IrelandPersonal Protective Equipment (PPS) - Social Story Credit: Enable IrelandSocial Distancing - Social Story Credit: Enable IrelandCoronavirus - A Book for Children Credit: Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts, Consultant Professor Graham Medley, illustrated by Axel Scheffler, published by Nosy CowMy Hero is You - Storybook for Children on COVID-19 Credit: Helen Patuck and Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings

 

Another great resource for parents is from the Psychology Society of Ireland (PSI) website is:  
18 Practical Tips For Parents To Support The Psychological Wellbeing Of Children During the COVID-19 Crisis 


 

Ginearálta - Seo thíos liosta de shuíomhanna gréasáin molta a bhaineann leis an tsláinte

 

 

Éire Sláintiúil - Ithe go maith, Smaoinigh go maith, Bí go maith

 

Do Mheabhairshláinte - FSS

 

Faigh Éire Gníomhach – Gníomhaíocht Choirp a Chur chun Cinn in Éirinn

  

Bia Sábháilte – bia sláintiúil agus folláin a chur chun cinn

 

Néaltrú – Tuiscint a fháil le chéile

 

Scoir caitheamh tobac - FSS

 

Fiafraigh faoi Alcól - FSS

 

Healthy Ireland

Eagraíonn Leabharlann Chontae Chorcaí réimse leathan imeachtaí, lena n-áirítear cainteanna agus ceardlanna, mar chuid de chlár imeachtaí Shláinte Éireann i do Leabharlann

Tá saorchead isteach go dtí na himeachtaí go léir ach uaireanta caithfear áirithint a dhéanamh. Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí ar fáil anseo agus i do bhrainse áitiúil. Téigh i dteagmháil, le do thoil, le do leabharlann áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil. 

 

Is féidir rochtain a fháil ar na Ceisteanna Coitianta ag yourcouncil.ie

Clóscríobh "leabharlann" sa bharra cuardaigh chun féachaint ar CCanna a bhaineann le Leabharlann Chontae Chorcaí.