Suíomh úsáide measctha é Shannonpark atá suite ar imeall thuaidh an bhaile. Cuimseoidh sé forbairt chéimnithe ar feadh suas le 1,200 aonad cónaithe. Deonaíodh € 0.6 milliún do Chomhairle Contae Chorcaí in 2017 trí LIHAF chun feabhsúcháin bóthair a dhéanamh ar an N28, lena n-áirítear uasghrádú ar Timpeallán Shannonpark. Meastar go n-éascóidh na hoibreacha a dhéanfar faoin tionscadal LIHAF seachadadh 400 aonad cónaithe faoi 2021, agus 800 aonad breise le seachadadh faoi 2029. Is féidir leat féachaint ar an bhfaisnéis is nuashonraithe ar shuíomh Shannonpark trí na Léarscáileanna Scéal LIHAF.

Cuimsíonn Limistéar Fairsingiú Uirbeach (UEA) Charraig an Uisce suíomh 160 heicteár taobh thiar thuaidh de bhaile Mhainitir na Corann díreach ó dheas ó ghalfchúrsa Charraig an Uisce atá in aice le líne iarnróid Mhainistir na Corann. Tá sé mar chuspóir ag an gComhairle, ar bhonn céimnithe, an UEA a fhorbairt le haghaidh réimse úsáidí lena n-áirítear 2,500 aonad cónaithe, suíomhanna do scoileanna, ionad comharsanachta, páirceanna, bealach glas, stáisiún traenach agus úsáidí gnó. Is féidir teacht ar shonraí faoi chúlra an bheartais, léarscáileanna, cuspóirí zónála agus pacáistí bonneagair bainteacha i bPlean Cheantar Bardasach Oirthir Chorcaí LAP 2017 leathanaigh 57-75 Pleananna Limistéar Áitiúil Chorcaí

Rinneadh UEA Charraig an Uisce a ghníomhachtú trí Chiste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF) an Rialtais mar chuid de Cholún 3 den Phlean Gníomhaíochta Éire a Atógáil a fógraíodh i Márta 2016 LIHAF Éire a Atógáil. Fuair an Chomhairle €5.5 milliún tríd an LIHAF chun bonneagar straitéiseach áirithe a chur ar fáil ar mhaithe le UEA Charraig an Uisce a ghníomhachtú, UEA a chuimsíonn, don chuid is mó, bonneagar ar an láthair (bóthar droma, draenáil, bearta bainistíochta tráchta idir an N25/Carraig an Uisce) chomh maith le huasghrádú ar acomhal Chnocán Ghrífín taobh ó dheas den suíomh.  Déanfar bonneagar breise nach bhfuil maoinithe ag an LIHAF a chur i gcrích freisin de réir na gclár bonneagair ar agus as an láthair atá leagtha amach sa Phlean Ceantair Áitiúil chun forbairt chéimeanna aonair obair thógála an UEA a éascú.

I dtéarmaí an dul chun cinn atá déanta, cheap an Chomhairle Comhairleoirí Deartha i bhFeabhra 2018 chun dearadh na nOibreacha Bonneagair ar UEA Charraig an Uisce a chur chun cinn. Ba chomhoibriú idir na Ranna Comhairle bainteacha ar fad an próiseas deartha lena n-áirítear an Roinn Pleanála, Tráchta agus Iompair (Measunú Iompar Stráitéiseach Charraig an Uisce, Measunú Iompar Stráitéiseach Charraig an Uisce - tuarascáil faoi leith), Ailtirí agus Oidhreachta chomh maith leis an Roinn um Chosaint ar Thuile maidir le Scéim Faoiseamh Tuile Mhainistir na Corann. Fuarthas ionchar freisin ó Chomhlachtaí Náisiúnta amhail Iarnród Éireann agus Uisce Éireann chomh maith le cruinnithe fiúntacha a eagraíodh le Bonneagar Iompair Éireann agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair.  Cuimsíonn Oibreacha Bonneagair UEA Charraig an Uisce ocht dtionscadal bonneagair lena n-áirítear na tionscadail bonneagair ar fad i bPlean Ceantair Áitiúil Oirthir Chorcaí a aithnítear mar tionscadail a éascóidh forbairt Chéim 1 den UEA chomh maith le roinnt príomhchodanna den bhonneagar a bheidh ag teastáil do chéimeanna eile amach anseo.

Tá an tÚdarás Pleanála ag lorg cead pleanála faoi láthair don 16 tionscadal atá mar thoradh ar an bpróiseas Deartha Tosaigh tríd an bpróiseas Cuid 8 de réir Cuid 8, Alt 81 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2018, agus tá comhairliúchán poiblí ina chuid lárnach den phróiseas sin.

Is féidir rochtain a fháil anseo ar iarratas pleanála Cuid 8 an Údaráis Áitiúil d'Oibreacha Bonneagair UEA Charraig an Uisce, lena n-áirítear an fhoirm iarratais ar líne:

Iarratas Pleanála Charraig an Uisce Cuid 8 – Oibreacha Bonneagair UEA Charraig an Uisce .

Le Teacht

Le Teacht

Déan Teagmháil Linn

Rannóg Pleanála, Bunurlár, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.