Scéim an N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach

Body

Leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN) go gcuirfeadh Scéim an N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach lúdracht níos fearr ar fáil idir an dara cathair agus an tríú cathair is mó in Éirinn, mar atá Corcaigh agus Luimneach. Chuirfeadh an Plean feabhas ar cháilíocht an ghréasáin iompair, rachadh sé i ngleic le saincheisteanna sábháilteachta a bhaineann leis an mbealach N20 atá ann cheana féin, agus dhéanfadh sé soláthar d’amanna turais níos sábháilte, níos éifeachtaí.

Contae Chorcaí Aois-chairdiúil

Body

Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí

Tá Clár Chontae Aoisbhá Chorcaí faoi stiúir Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí, atá faoi chathaoirleacht an Uasail Niall Healy, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí. Tugann an Comhaontas ceannairí sinsearacha le chéile ó na Gardaí, FSS, soláthraithe iompair, eagraíochtaí deonacha, institiúidí tríú leibhéal, ceannairí aonair agus baill de Chomhairle Dhaoine Scothaosta Chontae Chorcaí. Tá an fhís ag gach duine de na páirtithe leasmhara seo cáilíocht na beatha do dhaoine scothaosta i gContae Chorcaí a fheabhsú.

Scéim CLÁR (Ceantar Laga Árd-Riachtanais) 2021

Body

Tá an Scéim CLÁR 2021 seolta ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Déanann an scéim seo foráil do thionscadail bhonneagair ar mhionscála i gceantair thuaithe. Cuireann sé forbairt inbhuanaithe chun cinn agus tá sé mar aidhm aige daoine a mhealladh chun cónaí agus obair sna háiteanna a chuimsíonn sé.

Tá méadú Náisiúnta 10% ar mhaoiniú do 2021, rud a fhágann go bhfuil an leithdháileadh ardaithe go €5.5m, agus clúdaíonn sé na Bearta seo a leanas

Scéim Cistithe Phobail Oileáin Iarthar Chorcaí 2019

Body

Tá lúcháir ar Chomhairle Contae Chorcaí a Scéim Cistithe Phobail Oileáin Iarthar Chorcaí 2019 a sheoladh.

Thionscain Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí an togra ar dtús agus a buiséad do 2019 á mheas agus d'aontaigh na Comhaltaí go gcuirfear ciste €50,000 ar leataobh atá imfhálaithe le tacú le forbairt pobail na n-oileán trí thionscadail bheaga chaipitil agus áiseanna ar na hOileáin.

Seoladh an scéim go hoifigiúil ag Cruinniú Míosúil an Mhárta de Cheantar Bardasach Iarthar Chorcaí ar an 4 Márta. 

An Ciste um Athghiniúint agus Fhorbairt Tuaithe

Body

Is tionscnamh de chuid an Rialtais faoi Thionscadal Éireann 2040 é an Ciste um Athghiniúint agus Fhorbairt Tuaithe. Cuirfidh an Ciste infheistíocht ar fáil chun tacú le hathnuachan tuaithe i bhfoirm tionscadal oiriúnach i mbailte agus i sráidbhailte ag a bhfuil daonra níos lú ná 10,000, agus ceantair fhorimeallacha, bunaithe ar na spriocanna do thuath na hÉireann atá sa Chreat Náisiúnta Pleanála a bhaint amach.