Published
Mon, 09/08/2021 - 10:25
Body

Mayor of the County of Cork, Cllr Gillian Coughlan is encouraging local community groups to apply for up to €25,000 in funding to improve and enhance their facilities.

Community groups in Cork County can apply for between €1,000 and €25,000 euro to fund capital development projects, as part of the Cork County Community Development Initiative.

The programme operates in association with the Local Community Development Committees (LCDCs), which is worth €3.5 million in total. Cork County Council has been putting its own funds aside on a yearly basis since 2016.

€750,000 has been allocated as part of Phase 2 of the project. In 2019, 186 local groups and organisations received funding to refurbish community halls, upgrade walkways and purchase equipment.

Mayor of the County of Cork, Cllr. Gillian Coughlan also reiterated the Council’s commitment to community development projects which benefit both people and places:

“We know how tough the last 18 months has been for community groups and how difficult in particular it has been for them to fundraise. Many of these groups rose to the challenge during the pandemic and did all they could to help and support the people in their own community. Our towns and villages would be very different places without them. I am encouraging community groups right across Cork County to apply to this wonderful initiative so that they can have the best facilities and equipment possible.”

Deputy Chief Executive of Cork County Council, James Fogarty highlighted how the Cork County Community Development Initiative was an example of the Council’s continuing dedication to local communities:

“Through our three Local Development Committees, we are committed to improving the range and quality of community based facilities which will assist in providing the very best quality of life offering to our citizens.  The Cork County Community Development Initiative in cooperation with the Local Development Companies can be used to enhance facilities in communities or to kick-start, advance or complete their projects.”

The closing date for receipt of applications for Phase 2 of funding is 4pm Friday, 17th September 2021.  Applicants will be notified, if successful, in December with a view to having all projects completed by 30th November 2022. Applications can be made online on www.yourcouncil.ie 

For queries please contact: Local Community Development Unit, Cork County Council on 021- 4285295 or 021-4285561 or email communitydevelopmentunit@corkcoco.ie

 


€750,000 curtha ar fáil do Ghrúpaí Pobail i gContae Chorcaí

Tá Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Gillian Coughlan ag spreagadh grúpaí pobail áitiúla iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú de suas le €25,000 chun a gcuid áiseanna a fheabhsú.

Féadfaidh grúpaí pobail i gContae Chorcaí iarratas a dhéanamh ar idir €1,000 agus €25,000 euro chun tionscadail forbartha caipitil a mhaoiniú, mar chuid de Thionscnamh Forbartha Pobail Chontae Chorcaí.

Feidhmíonn an clár i gcomhar leis na Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil  (LCDCanna), ar fiú €3.5 milliún san iomlán é. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag cur a cistí féin i leataobh ar bhonn bliantúil ó 2016.

Leithdháileadh €750,000 mar chuid de Chéim 2 den tionscadal. In 2019, fuair 186 grúpa agus eagraíocht áitiúil maoiniú chun hallaí pobail a athchóiriú, siúlbhealaí a uasghrádú agus trealamh a cheannach.

Agus í ag labhairt fén tionscnamh d'athdhearbhaigh Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Gillian Coughlan, tiomantas na Comhairle do thionscadail forbartha pobail a théann chun leasa daoine agus áiteanna araon, “Tá a fhios againn cé chomh deacair agus a bhí sé le 18 mí anuas do ghrúpaí pobail agus, go háirithe,  cé chomh deacair a bhí sé airgead a bhailiú. D'éirigh le go leor de na grúpaí seo tabhairt fén dúshlán le linn na paindéime agus dheineadar a ndícheall chun cuidiú agus tacú leis na daoine ina bpobal féin. Áiteanna ana-dhifriúla a bheadh ​​inár mbailte agus sráidbhailte gan iad. Táim ag spreagadh grúpaí pobail ar fud Chontae Chorcaí iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh iontach seo ionas go mbeidh na háiseanna agus an trealamh is fearr acu is féidir. "

Chuir Leas-Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, James Fogarty béim ar an gcaoi a raibh Tionscnamh Forbartha Pobail Chontae Chorcaí mar shampla de thiomantas leanúnach na Comhairle do phobail áitiúla, “Trínár dtrí Choiste Forbartha Áitiúla, táimid tiomanta chuig raon agus cáilíocht áiseanna an phobail a fheabhsú i slí a chabhróidh leis an gcaighdeán beatha is fearr a sholáthar dár saoránaigh. Is féidir Tionscnamh Forbartha Pobail Chontae Chorcaí i gcomhar leis na Coistí Forbartha Áitiúla  a úsáid chun saoráidí i bpobail a fheabhsú nó chun tionscadail a thosnú, a chur chun cinn nó a chur i gcrích. "

Is é an dáta deiridh d'iarratais ar Chéim 2 den mhaoiniú ná 4i.n. Dé hAoine, 17 Meán Fómhair 2021. Tabharfar fógra d’iarratasóirí, má éiríonn leo, i mí na Nollag d’fhonn gach tionscadal a bheith críochnaithe fén 30 Samhain 2022. Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne ar www.yourcouncil.ie

Le haghaidh ceist ar bith, dein teagmháil le: Aonad Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Chorcaí ar 021-485295 nó 021-4285561 nó seol ríomhphost chuig communitydevelopmentunit@corkcoco.ie