Published
Fri, 30/04/2021 - 09:35
News Image
Gallery showing an exhibition from Blackwater Valley Makers, wood carvings, ceramics.
Body

Cork County Council is inviting applications for its Creative Ireland County Cork Open Call Grants Scheme 2021. The scheme supports not-for-profit groups and organisations in creating community-centred, developmental, artistic and cultural projects, events and initiatives which positively impact their community.

Launching the call for applications, Mayor of the County of Cork, Cllr. Mary Linehan Foley encouraged community groups and cultural organisations to apply;

“The County Cork Creative Ireland Grants are a fantastic opportunity to celebrate and promote our culture. The past year has shown us more than ever the importance of culture and community during tough times.  County Cork is home to a wealth of culture and heritage expressed throughout our communities in a diverse number of ways, from poetry to pottery, storytelling to sculpture, and much more besides. The Creative Ireland Programme seeks to put culture at the heart of everything we do and provides a great opportunity to enhance and further promote and encourage the cultural undertakings of everyone in the county.”

Organisations and groups are required to engage with creative practitioners to develop and deliver their project. This scheme is supported by Creative Ireland and Cork County Council. The maximum amount of funding awarded is €5,000. 
Full details and the application form can be complete online at https://www.yourcouncil.ie/en. The deadline for applications is 23:59 on Sunday 30th May 2021.

Queries can be made by contacting Cork County Council’s Creative Ireland Projects Coordinator on creativeireland@corkcoco.ie or by calling 021 4346210


Fógraíonn Comhairle Contae Chorcaí Scéim Deontais Chontae Chorcaí Éire Ildánach 2021

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag lorg iarratais ar a Scéim Deontais Glaonna Oscailte do Chontae Chorcaí 2021. Tacaíonn  an scéim seo  le grúpaí agus eagraíochtaí neamhbhrabúis ina gcumas tionscadail, imeachtaí agus tionscnaimh a chruthú atá dírithe ar an bpobal, forbairt, ealaín agus cultúr, agus a bheidh tionchar dearfach acu ar a bpobal.

Ag seoladh an ghlao ar iarratais, thug Méara Chontae Chorcaí, an Clr.  Mary Linehan Foley spreagadh do ghrúpaí pobail agus eagraíochtaí cultúrtha iarratas a dhéanamh;

“Is deis iontach iad Deontais Éire Ildánach de chuid Contae Chorcaí chun ár gcultúr a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Tá an tábhacht a bhaineann leis an gcultúr agus an phobail an-soiléir dúinn le linn tráthanna deacra, go háirithe sa  bhliain atá caite againn . Tá neart cultúir agus oidhreachta i gContae Chorcaí ar taispeáint ar fud ár bpobail ar bhealaí éagsúla, ó fhilíocht go potaireacht, scéalaíocht go dealbhóireacht, agus go leor eile. Tá sé mar chuspóir do chlár Éire Ildánach an cultúr a chur i gcroílár gach rud a ndéanaimid agus tugann sé deis iontach imeachtaí cultúrtha ó gach duine sa chontae a spreagadh, a fheabhsú agus a chur chun cinn sa bhreis."

Ceanglaítear ar eagraíochtaí agus ar ghrúpaí teagmháil a dhéanamh le cleachtóirí cruthaitheacha chun a dtionscadal a fhorbairt agus a sheachadadh. Tacaíonn Éire Ildánach agus Comhairle Contae Chorcaí leis an scéim seo. Is é uasmhéid an mhaoinithe a bhronntar ná €5,000.

Is féidir sonraí iomlána agus foirm iarratais a chomhlánú ar líne ag https://www.yourcouncil.ie/en. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 23:59 Dé Domhnaigh 30 Bealtaine 2021.

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an scéim dein teagmháil le Comhordaitheoir Tionscadail Éire Ildánach de chuid Chomhairle Contae Chorcaí ag creativeireland@corkcoco.ie nó trí ghlaoch a chur go 021 4346210.