Breis is €400,000 do Thionscadail Oidhreachta Seandálaíochta i gContae Chorcaí

Youghal St. Mary's Collegiate Church

Tá ocht dtionscadal oidhreachta seandálaíochta tábhachtacha i gContae Chorcaí le breis is €420,000 a fháil ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2024. Tá an ciste á riar go háitiúil ag Comhairle Contae Chorcaí, agus bunaíodh é in 2020 chun séadchomharthaí seandálaíochta agus láithreáin stairiúla áitiúla a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn.

Tá roinnt sruthanna maoinithe ag an gciste atá dírithe ar oibreacha caomhantais ar shéadchomharthaí seandálaíochta a chumasú a mheastar a bheith suntasach agus a dteastaíonn tacaíocht phráinneach uathu chun a gcur i láthair a fheabhsú agus chun athléimneacht a thógáil i séadchomharthaí, ag cur ar a gcumas éifeachtaí an athraithe aeráide a sheasamh i slí níos fearr.

Áirítear ar thionscadail rathúla Chontae Chorcaí cúig shuíomh seandálaíochta ar le Comhairle Contae Chorcaí iad:

• Gheobhaidh oibreacha caomhantais ag Balla Múrtha Bhaile Dhroichead na Bandan €30,000
• Gheobhaidh oibreacha caomhantais ag Séipéal Coláisteach Naomh Muire in Eochaill €100,000
• Gheobhaidh oibreacha caomhantais ag Eaglais na hÉireann Ráth an Bharraigh €30,000
• Gheobhaidh oibreacha caomhantais ag Séipéal agus Reilig Chill Ghalláin i gCeantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí €82,396.65
• Feabhsófar rochtain agus comharthaíocht  i Reilig Theampall Bríde, gar do Bhun an Tábhairne, le €29,720.

Gheobhaidh trí shuíomh tábhachtacha seandálaíochta eile sa chontae maoiniú freisin;

• Gheobhaidh Oibreacha Caomhnaithe ag Coimpléasc Muilte Radharc an Chaisleáin, gar do Chloich na Coillte €100,000
• Gheobhaidh Plean Bainistíochta Caomhnaithe do Shuíomh Eaglasta Naomh Abán, Baile Bhuirne, €19,680
• Bainfidh Ardeaglais Naomh Colmán i gCluain leas as Plean Bainistíochta Caomhantais ar luach €30,000.

Agus é ag fáiltiú roimh na leithdháiltí, dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Frank O’Flynn, an méid seo

Ó cuireadh tús leis den chéad uair in 2020, tá tacaíocht tugtha ag Ciste na Séadchomharthaí Pobail do roinnt tionscadal den scoth i gContae Chorcaí. Ní hamháin go dtacaíonn an scéim le caomhnú oidhreacht lómhar seandálaíochta an chontae, spreagann sé grúpaí áitiúla a bheith páirteach ann freisin. Tacóidh bronnadh de bhreis is €400,000 faoi scéim na bliana seo le roinnt tionscadal den scoth.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Valerie O’Sullivan,

Valerie O'Sullivan

Príomhfheidhmeannach

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire. Eirchód: T12 R2NC.

Tugann leithdháileadh Chiste na Séadchomharthaí Pobail i mbliana d’ocht dtionscadal éagsúla le tuiscint ar dhoimhneacht na hoidhreachta seandálaíochta sa chontae, ag tacú le tionscadail ó shéipéil go coimpléasc muileann tionsclaíoch i measc eile. Ó 2020, tá infheistíocht de bhreis is €1.33 milliún feicthe ag an gcontae tríd an scéim agus leanfaidh sé ag tacú le caomhnú timpeall 19,000 séadchomhartha seandálaíochta i gContae Chorcaí.