Fairfield Drive Macroom Housing Scheme

Tithíocht

Tá sé mar fheidhm ag an Stiúrthóireacht Tithíochta soláthar teaghas oiriúnach, ar ardchaighdeán atá cost-éifeachtúil, agus tacaíocht tithíochta a éascú. 

Cuireadh é sin ar fáil trí mheascán na nithe seo a leanas : Scéimeanna Cóiríochta Cíosa (SCC), Cúnamh Tithíochta (HAP), Aonaid ar léas fadtéarma, Tithíocht Dheonach & Comharthithíocht, Cóiríocht do Thaistealaithe, Tógáil & Aimsiú Tithe, soláthar Deontas chun freastal ar riachtanais daoine faoi míchumas agus daoine níos sine, athruithe ó Chóiríocht Údaráis Áitiúil reatha agus soláthar láithreán do thithe príobháideacha.

Maoiníonn Comhairlí Contae Chorcaí agus Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh Chéim 2 Cuid-Mhaoinithe ag an Aontas Eorpach trína Chiste Forbartha Réigiúnaí Eorpach (Erdf).

Lógó gorm le téacs bán

Pictiúr ina bhfuil cruth agus téacs