Oidhreacht agus Caomhnú

Oidhreacht Ailtireachta

Oidhreacht Thógtha i gCorcaigh

Tá 1481 déanmhas ar Thaifead ar Dhéanmhais Chosanta i bPlean Forbartha an Chontae.

I measc na ndéanmhas sin, tá droichid, tithe móra, aghaidheanna siopaí, oifigí poist, tithe geata, agus foirgnimh ó na 1500idí go dtí na 1990idí. Aithnítear agus liostaítear 44 Limistéar Caomhantais Ailtireachta i bPlean Forbartha an Chontae, 2014.Tá suirbhé an Fhardail Náisiúnta um Oidhreacht Seandálaíochta (FNOS) beagnach réidh don chontae, níl ach Corcaigh Lár fágtha, agus tá na suirbhéanna sin tar éis an-chuid láithreán a bhfuil tábhacht seandálaíochta ag baint leo a nochtadh ar fud an chontae cheana féin. Féadfar sonraí ar na suirbhéanna a rinneadh ar Chorcaigh Thiar, Chorcaigh Thoir agus Chorcaigh Thuaidh a rochtain anseo.

An tAonad Oidhreachta agus an Oidhreacht Thógtha

Tá an tAonad Oidhreachta tar éis ról an-tábhachtach a bheith acu maidir le hoidhreacht thógtha a chur chun cinn agus a chosaint i gContae Chorcaí. Agus Oifigeach Caomhantais tiomnaithe ann, déantar tograí forbartha a mheas go mion chun a dtionchar, más ann dó, ar ár n-oidhreacht thógtha a thomhas agus tá an tOifigeach Caomhantais tar éis maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Scéime Deontais Caomhantais ar fud an chontae ar feadh roinnt mhaith blianta freisin.

Thacaigh an tAonad Oidhreachta le tionscadail agus tograí éagsúla Oidhreachta Tógtha i gcaitheamh na mblianta; amhail seimineáir ar Limistéir Chaomhantais Ailtireachta (LCAanna) agus ar dhéanmhais chosanta, agus treoirlínte a ullmhú ar LCAanna a fhorbairt agus a bhainistiú.

Reachtaíocht Ábhartha

An phríomhreachtaíocht a thugann cosaint dár n-oidhreacht thógtha is ea an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 .Déanann an tAcht sin foráil maidir le Déanmhais thábhachtacha a liostáil i bPleananna Forbartha Contae chun go gcothófar iad.Seo a leanas achoimre ar phríomhphointí an Achta:

  • Ceanglaítear ar údaráis phleanála Thaifead ar Dhéanmhais Chosanta a choimeád, laistigh den limistéar arna chlúdach ag an bplean.
  • Caithfidh na déanmhais a bheith spéisiúil ar chúis ar leith ó thaobh na hailtireachta, na staire, na seandálaíochta, na n-ealaíon, na heolaíochta, na sochaí nó ó thaobh cúrsaí teicniúla de.
  • D'fhéadfadh údaráis áitiúla a iarraidh ar úinéirí/áititheoirí oibreacha a dhéanamh ar dhéanmhas chun nach gcuirfear i mbaol é nó chun nach leanfar dá chur i mbaol.
  • D'fhéadfadh an t-údarás áitiúil, ar a rogha féin, cabhrú leis na hoibreacha a chur i gcrích, i bhfoirm chomhairle, chúnaimh airgeadais, ábhar agus threalaimh nó foirne.
  • Féadfaidh údaráis áitiúla seilbh a ghlacadh ar dhéanmhais chosanta trí chomhaontú nó ordú ceannaigh éigeantaigh (OCÉ), má mheasann siad gur gá déanamh amhlaidh, d'fhonn an déanmhas a chosaint.
  • Déanann an tAcht foráil freisin maidir le Limistéir Chaomhantais Ailtireachta a ainmniú.

Ar reachtaíocht agus comhaontais ábhartha eile, tá:

(Coinbhinsiún Granada), Sraith Chonarthaí Eorpacha uimh.121, 1985

Acht na hOidhreachta Ailtireachta (Fardal Náisiúnta) agus na Séadchomharthaí Stairiúla (Forálacha Ilghnéitheacha),1999

Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 agus na leasuithe arna ndéanamh i 1954,i  1987, i 1994 agus in 2004

An tAcht Oidhreachta, 1995

 

Doiciméid Chomhairleach ar Oidhreacht Thógtha