Rialachas agus Riarachán

Inrochtaineacht

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag Comhairle Contae Chorcaí de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005. Tá freagracht ar an Oifigeach Rochtana soláthar nó socrú a dhéanamh maidir le cúnamh agus treoir agus iad a chomhordú chun go mbeidh daoine faoi mhíchumas in ann seirbhísí a chuireann Comhairle Contae Chorcaí ar fáil a rochtain.

Déan teagmháil linn, le do thoil, má tá aon cheist agat i dtaobh na rochtana:

Oifigeach Rochtan

Seirbhísí Corparáideacha,

Urlár 14, Halla an Chontae

Corcaigh

 

R-phost: corporateservices@corkcoco.ie

Guthán: 021-4285133

 

Tuilleadh Eolais

Déanann an barra uirlisí teicneolaíochta cúnta bunaithe ar scamall Recite Me do shuíomh Gréasáin a chuimsiú go digiteach trí ligean do chuairteoirí d’ábhar a shaincheapadh ionas gur féidir leo é a ithe ar na bealaí is fearr a oibríonn dóibh.

Aithris Mise Faisnéis

Cén t-eolas atá ar fáil i bhformáidí malartacha?

Is féidir gach eolas atá ar fáil don phobal a chur ar fáil i bhformáid mhalartach, nuair atá sé praiticiúil é sin a dhéanamh agus nuair a chuireann maoiniú ar ár gcumas é a dhéanamh. B'fhéidir go mbeadh foirmeacha iarratais, bileoga eolais, tuairiscí, cáipéisí míniúcháin agus cáipéisí eile mar sin a bhaineann le seirbhísí agus leas an phobail ina measc siúd.

Cé na cineálacha formáidí malartacha atá ar fáil?

Tá roinnt mhaith cineálacha formáidí malartacha ar fáil, ar a bhfuil:

 • Formáid inrochtana amhail HTML agus formáidí leictreonacha eile amhail Gnáth-théacs.
 • Leagan Mórchló i mBéarla (16 phointe ar a laghad)
 • Leagan atá Éasca le Léamh
 • Braille
 • Closleagan i mBéarla
 • Formáidí malartacha eile a d'fhéadfaí a iarraidh.

B'fhéidir go bhféadfaí cáipéisí áirithe eile a aistriú sna príomhtheangacha eachtracha, má iarrtar é sin.

Cuirfear ateangairí teanga comharthaíochta ar fáil d'imeachtaí poiblí, do chruinnithe, d'agallaimh agus d'imeachtaí eile nuair is gá agus nuair a bhíonn sé seo iarrtha roimh ré.

Ba chóir a thabhairt ar aird go ndéileáiltear le gach iarratas ar bhonn aonarach agus go mbeidh an leibhéal fála ag brath ar an gcáipéis a iarrtar. 

Conas ar féidir liom iarratas a dhéanamh ar eolas i bhformáid mhalartach?

I scríbhinn, ag aon chuntar poiblí nó trína phostáil díreach chuig an Oifigeach Rochtana. Ba chóir don té atá ag déanamh an iarratais é a shíniú agus an dáta a chur air más féidir

 • Trí r-phost a sheoladh díreach chuig an Oifigeach Rochtana
 • Trí ghlaoch a chur ar aon duine den fhoireann cuntair phoiblí. Iarr ar bhall den fhoireann mionsonraí an iarratais a thaifead
 • Ar líne ar an leathanach cuí de láithreán gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí nuair atá sé ar fáil.

Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid freisin le hiarratas a dhéanamh ar eolas i bhformáid mhalartach.

Cén t-eolas nach mór dom a chur ar fáil nuair atá mé ag déanamh iarratas ar fhormáid mhalartach?

Sna cásanna nach bhfuil an té atá ag déanamh an iarratais in ann an t-iarratas a chomhlánú i scríbhinn, déanfaidh an ball foirne cúnta é a chomhlánú ar a son.

Beidh gá againn leis an eolas seo a leanas:

 • Ainm, Seoladh agus sonraí teagmhála an té atá ag iarraidh an eolais
 • Mionsonraí ar leith den cháipéis/eolas atáthar ag lorg
 • An tréimhse ama ina bhfuil gá leis an eolas agus an t-údar le haon sprioc-am ar leith
 • Más i gcomhair ateangaire teanga comharthaíochta atá an t-iarratas tabhair mionsonraí iomlána ha himeachta/an chruinnithe.

Fáil Iarratas

Ba chóir gach iarratas a fhaigheann baill foirne a chur ar aghaidh trí phost inmheánach chuig an Oifigeach Rochtana, Seirbhísí Corparáide.

 • Déanfar gach iarratas a admháil laistigh de 7 lá oibre ón am a fhaightear iad agus déileálfar leo laistigh de 21 lá ón am a fhaightear iad.
 • Nuair a bhíonn moill ann ag tabhairt eolais, cuirfear an té atá ag déanamh an iarratais ar an eolas maidir leis an dáta a mbeifear ag súil leis go bhfaighidh sé an t-eolas.
 • Nuair atá gá leis, tabharfar míniú i scríbhinn don té a rinne an t-iarratas ar na fáthanna nach féidir an t-eolas a iarradh a chur ar fáil.