Seirbhísí Uisce agus Scéimeanna Fóirithinte Tuile

Deontais um Thoibreacha Baile Aonair

 Deontais um Thoibreacha Baile Aonair:

Leanann Comhairle Contae Chorcaí ag glacadh le agus ag próiseáil Iarratais ar Dheontas Toibreacha Indibhidiúla

Mar gheall ar an staid reatha maidir le COVID 19, bhí sé riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an próiseas trína ndéileálaimid le hIarratais ar Dheontas Toibreacha Tí a leasú.

Níl 1st nó 2nd déanfar iniúchtaí go luath amach anseo. Déanfaidh an tInnealtóir d’iarratas a athbhreithniú agus déanfar cinneadh bunaithe ar an eolas a cuireadh isteach. Rachaidh an tInnealtóir i dteagmháil leat chun an t-iarratas a phlé, más gá, ar an teileafón/ríomhphost.

Riarann Comhairle Contae Chorcaí na Deontais um Thoibreacha Baile Aonair.

Is é cuspóir na scéime deontais ná cabhrú le sealbhóirí tí atá ag brath ar sholáthair uisce príobháideacha aonair. Cuirtear cúnamh deontais ar fáil nuair a thabhaítear caiteachas,  chun feabhsúcháin a dhéanamh ar an soláthar chun a chinntiú go bhfuil an soláthar uisce fholláin agus glan, nó nach leor an chainníocht a sholáthraítear chun freastal ar riachtanais tís an teaghlaigh.

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar chúnamh deontais más rud é:

  • Go bhfuil do theach níos sine ná 7 mbliana d'aois
  • Nach bhfuair tú cúnamh deontais le haghaidh Soláthar Uisce Tís sna 7 mbliana roimhe seo
  • Nach bhfuil tú ceangailte le soláthar uisce phoiblí nó nach bhfuil grúpscéim soláthar uisce nó soláthar uisce phoiblí réasúnach ar fáil duit.
  • Áitítear an teach mar do ghnátháit chónaithe.

Maoiniú deontais:

(a) 85% de na costais cheadaithe as oibreacha athshlánaithe tobair, faoi réir uasdheontas de € 3,000;

 Nó

 85% de na costais cheadaithe as tobar nua a sholáthar, faoi réir uasdheontas de € 5,000.

(b) 100% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha atá riachtanach, dar leis an údarás tithíochta, chun an t-uisce a chóireáil chun na caighdeáin cháilíochta uisce a shonraítear i Rialachán 4 (2) de na Rialacháin um Uisce Óil a chomhlíonadh, faoi réir uasmhéid deontas de € 1,000.

 Ní íocfar deontas faoi na Rialacháin seo i gcás gur lú ná € 750 an costas iomlán.

Ba chóir iarratais ar an deontas seo a dhéanamh chuig Comhairle Contae Chorcaí; trí athbhreithniú a dhéanamh ar na Téarmaí agus Coinníollacha  maidir le deontais chun soláthar uisce príobháideach do theach a fheabhsú agus ansin lean ar aghaidh le ceann amháin den dá rogha seo a leanas:

 

Cliceáil ar an nasc seo a leanas, más mian leat iarratas ar líne a dhéanamh: Iarratas Ar Líne ar Dheontais Tobair Intíre

Cliceáil ar an nasc seo a leanas don Fhoirm PWS1a  (Foirm Iarratais) más mian leat iarratas ar líne a chomhlánú, í a phriontáil agus a phostáil. 

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an Fhoirm Fhíoraithe Saotharlainne a chomhlánú, ( a caithfidh a bheith in éineacht le Teastas Anailíse Uisce), ba cheart duit í a phriontáil agus a phostáil.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an Fhoirm PWS1b (Foirm Éilimh Íocaíochta) a chomhlánú, í a phriontáil agus a phostáil. 

 

Nuair a bheidh d’fhoirm iarratais comhlánaithe agat, seol í, mar aon leis an doiciméadacht tacaíochta ábhartha chuig:

Uisce Tuaithe - Soláthairtí Uisce Príobháideacha,

Seirbhísí Uisce - Airgeadas & Riarachán,

Urlár 10,

Comhairle Contae Chorcaí,

Halla an Chontae,

Chorcaí.

T12 R2NC.

 

Fiosrúcháin:

Ríomhphost:   wellgrants@corkcoco.ie

Tel:  

(021) 4285055(Oirthear) 

(028) 40703 agus (023) 8836961(Iarthair) 

(021) 4285294(Tuaisceart   

(021) 4285146 (Deisceart)

 

Ní bheidh aon oibreacha a dhéantar roimh imscrúdú agus faomhadh Chomhairle Contae Chorcaí i dteideal an deontais seo.

Fógra Príobháideachta

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus rialtais Áitiúil tiomanta chuig do phríobháideacht a chosaint agus a urramú. Mínítear san Fhógra Príobháideachta seo an chaoi a bpróiseálfaidh an Roinn, mar an Rialaitheoir Sonraí, na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil di maidir le bainistíocht agus riarachán na scéimeanna cúnaimh airgeadais seo; conas a úsáidfear an fhaisnéis sin, agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do shonraí pearsanta.

Fógra Príobháideachta