Rialachas agus Riarachán

Tearmaí Seirbhís

Tearmaí Seirbhís

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh mar a cheanglaítear leis an dlí. Úsáidfimid nósanna imeachta tionscail atá cothrom le dáta chun sonraí pearsanta a choinneáil chomh sábháilte agus chomh slán agus is féidir chun cosaint a thabhairt i gcoinne caillteanas, nochtadh neamhúdaraithe nó rochtain. Ní choinneoimid do chuid faisnéise pearsanta ach chun na gcríoch atá luaite agus ní choinneoimid ach an fhad is gá chun na gcríoch sin. Féadfaimid na Téarmaí Seirbhíse seo a chur in eagar ó am go chéile. Má dhéanaimid aon athruithe substaintiúla, tabharfaimid fógra duit trí fhógra feiceálach a phostáil ar ár leathanaigh.

Roinnt Faisnéise

Déanfar aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú a phróiseáil de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988, agus 2003, 2014, de réir mar is infheidhme.

Úsáidfimid agus ár gcomhpháirtithe é chun seirbhísí a sheachadadh agus a fheabhsú agus chun ár ndualgais reachtúla a chomhlíonadh.

Ní nochtfaimid aon fhaisnéis phearsanta d’aon tríú páirtithe mura gceadaítear sin nó má éilíonn an dlí é.

Uaireanta is féidir go mbeidh orainn an t-eolas pearsanta a thug tú dúinn a roinnt le heagraíochtaí comhpháirtíochta mar na Gardaí Síochána nó comhlachtaí rialtais eile.

Ní roinnfear faisnéis go deo ach amháin nuair atá sé fíor-riachtanach chun cabhrú linn seirbhísí éifeachtacha a sholáthar agus lorgófar do thoiliú i gcónaí má bhíonn sonraí íogaire pearsanta i gceist.

Áirítear le sonraí pearsanta íogaire, ach níl siad teoranta dóibh, faisnéis faoi chine, creideamh reiligiúnach, ballraíocht ceardchumann, nó imeachtaí cúirte. Ní chuirfimid an fhaisnéis seo ar aghaidh chuig aon pháirtithe eile mura gceanglaítear orainn de réir an dlí.

Tá roinnt cúinsí ann nach féidir do thoiliú a lorg, mar shampla:

  • Chun dochar tromchúiseach do dhaoine eile a chosc
  • Chun cabhrú le coir a chosc nó a ionchúiseamh
  • Mar cheanglas den dlí reachtúil nó toisc gur iarr cúirt é.

Tá dualgas ar an gComhairle cistí poiblí a riarann sí a chosaint, agus féadfaidh sí úsáid a bhaint as faisnéis a choinnítear fút chun calaois agus críocha dleathacha eile a chosc agus a bhrath.

Féadfaimid na Téarmaí Seirbhíse seo a chur in eagar ó am go chéile. Má dhéanaimid aon athruithe substaintiúla, tabharfaimid fógra duit trí fhógra feiceálach a phostáil ar ár leathanaigh.