Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe

A residential building site

Thug an Rialtas an Cháin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe isteach i mBuiséad 2022 faoi Chuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC), 1997, leis an Acht Airgeadais, 2021.

Is é príomhchuspóir na cánach ar thalamh forbraíochta criosaithe cónaithe ná spreagadh a thabhairt do thalamh forbraíochta cónaithe criosaithe agus seirbhísithe a ghníomhachtú go tráthúil le haghaidh tithíochta, seachas ioncam a bhailiú.

Tá sé i gceist leis an mbeart gníomhachtú a dhéanamh ar na ceadanna pleanála agus na criosanna atá ann cheana ina gceadaítear tithíocht agus i gcás ina bhfuil an talamh ceangailte le seirbhísí, nó ina bhfuil rochtain aige ar sheirbhísí, ach go bhfuil sé fós neamhfhorbartha. Tá sé i gceist go príomha tionchar a imirt ar iompar i dtreo aschur tithíochta méadaithe. Ar an gcéad dul síos, déanfar oibriú an bhirt trí léarscáileanna a ullmhú a shainaithníonn talamh a thagann laistigh de raon feidhme na cánach, de bhua criosú agus seirbhísiú cuí.

Chun riachtanais an Achta Airgeadais, 2021 arna leagan amach ag an Rialtas, a chomhlíonadh, d’ullmhaigh Comhairle Contae Chorcaí Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe ina sainaithnítear na tailte atá i raon feidhme na cánach laistigh dá limistéar feidhme.

Ní bheidh maoine cónaithe ná a gcúirtealáiste cónaithe, d’ainneoin iad a bheith ar an dréachtléarscáil, inmhuirir i leith na cánach ar thalamh criosaithe cónaithe.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim, seachas Comhairle Contae Chorcaí, a dhéanfaidh an beart cánach a riar.  Ní mór do Chomhairle Contae Chorcaí an léarscáil ábhartha a fhoilsiú agus comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar an léarscáil.

Tugtar cuireadh d’aighneachtaí nó tuairimí maidir le Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe ó úinéirí talún/daoine den phobal le linn na tréimhse ón Máirt an 1 Samhain 2022 go dtí Meán oíche Dé Domhnaigh an 1 Eanáir 2023 iar cheann den dá bhealach seo a leanas:

  • On-line 'Déan Aighneacht' agus na treoracha atá curtha ar fáil a leanúint. [Laghdaigh ceangaltáin mhóra chun aon fhadhbanna teicniúla a sheachaint].

  • I scríbhinn chuig an bPleanálaí Sinsearach, Aonad Beartais Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 13, Halla an Chontae, Corcaigh. Ba cheart “Aighneacht chuig Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe” a bheith mar cheannteideal ar gach aighneacht cruachóipe.

Tá gach doiciméad ábhartha a bhaineann leis an gcéim seo den phróiseas leagtha amach faoi Céim a hAon de Dhréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC) thíos.

Map Icon

Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC)