Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe

A residential building site

Thug an Rialtas Cáin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe isteach i mBuiséad 2022 faoi Chuid 22A d’Acht Comhdhlúite Cánacha (TCA) 1997 ag an Acht Airgeadais 2021.  

Tá sé mar phríomhaidhm ag an gcáin talún do thalamh criosaithe cónaithe gníomhachtú tráthúil a spreagadh de thalamh forbraíochta criosaithe cónaithe agus seirbhísithe, seachas ioncaim a ardú. 

Tá sé beartaithe ag an mbeart ceadanna pleanála reatha agus criosaithe a ghníomhachtú más rud é go bhfuil tithíocht ceadaithe agus san áit a bhfuil an talamh nasctha le, nó a bhfuil rochtain ar sheirbhísí, ach a fhanann neamhfhorbartha. Tá sé mar phríomhaidhm tionchar a bheith aige ar iompraíocht i dtreo aschuir tithíochta méadaithe. Chun an beart a oibriú ar an gcéad dul síos, déanfar na léarscáileanna a ullmhú a aithníonn talamh a thiteann laistigh de scóip na cánach, de bhua criosaithe agus seirbhísithe iomchuí.  

Chun na riachtanais d’Acht Airgeadais 2021 a chomhlíonadh, mar atá leagtha amach ag an Rialtas, tá Léarscáil Deiridh um Cháin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí a aithníonn na tailte i raon le cáin laistigh dá réimse feidhme.

Maidir le réadmhaoin chónaitheach agus a gcúirtealáiste cónaitheach, ina dhiaidh sin agus uile go mbeidh siad san áireamh ar an léarscáil deiridh, ní ghearrfar inmhuirir i leith cáin talún do thalamh criosaithe cónaithe.

Maidir le tailte a d’fhéadfadh inmhuirir a bheith i leith cáin talún do thalamh criosaithe cónaithe, ní bheidh dliteanas cánach dlite go dtí 01 Feabhra 2025.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an beart cánach a riaradh, agus ní Comhairle Contae Chorcaí.  Éilítear ar Chomhairle Contae Chorcaí an léarscáil ábhartha a fhoilsiú agus comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar an léarscáil.

Céim a hAon (Dréacht-léarscáil):

Tá aighneachtaí nó tagairtí maidir le Dréacht-léarscáil don phróiseas um Cháin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe 2023 dúnta anois. 

Tá gach doiciméadú ábhartha a bhaineann le Céim a hAon den phróiseas leagtha amach faoi Chéim a hAon - Dréacht-léarscáil um Cháin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC) thíos.

Céim a Dó (Léarscáil Forlíontach):

Níor fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí léarscáil forlíontach um Cháin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe an 01 Bealtaine 2023. 

Áirítear sna léarscáileanna forlíontacha um Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe talamh breise atá aitheanta ar bheith laistigh de raon na cánach, sa bhreis ar an talamh atá réidh cheana féin san áireamh ar dhréacht-léarscáileanna a foilsíodh an 1 Samhain, 2022. Más rud é nach bhfuil aon talamh breise aitheanta a bheith sa raon, ní éilítear ar Chomhairle Contae Chorcaí léarscáil forlíontach a fhoilsiú de réir Alt 653F d’Acht Comhdhlúite Cánacha 1997. 

D’fhéadfadh talamh breise a bheith aitheanta le cur san áireamh ar an léarscáil forlíontach mar gheall ar athruithe i gcriosaithe nó infheistíocht i seirbhísí. Tá talamh atá aitheanta trí aighneachtaí a rinneadh ar an dréacht-léarscáil nó atá ar an eolas ag údarás áitiúil as na critéir a bhaint amach don cháin a d’fhéadfadh a bheith san áireamh.  Ó tharla nár bhain aon talamh breise an critéir seo amach níl Comhairle Contae Chorcaí ag foilsiú léarscáil forlíontach.

Céim 3 (Léarscáil Deiridh):

Ar an 01 Nollaig 2023 foilseoidh Comhairle Contae Chorcaí a Léarscáil Deiridh um Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe do 2023. Cuimsíonn an Léarscáil Deiridh athruithe ar an Dréacht-léarscáil a d’aontaigh Comhairle Contae Chorcaí bunaithe ar aighneachtaí poiblí a rinneadh le linn céim an chomhairliúcháin phoiblí den Dréacht-léarscáil, mar aon le hathruithe a tháinig as achomhairc chuig an mBord Pleanála.

Map Icon

Léarscáil Deiridh um Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC)

Próiseas um Cháin Talún Do Thalamh Criosaithe Cónaithe do 2024:

Is próiseas bliantúil agus comhairliúchán poiblí é an Dréacht-léarscáil um Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe a fhoilsiú ar Dhréacht-léarscáil um Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe 2024 do Chontae Chorcaí agus tosóidh sé an bhliain seo chugainn ar an 01 Feabhra agus cuirfear deiridh leis an 01 Aibreáin. 

Molann Bille Airgeadais 2023 deis a chur ar fáil d’úinéirí talún iarratais ar athchriosú a dhéanamh le haghaidh talamh atá aitheanta ar an Dréacht-léarscáil in 2024.