Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe

A residential building site

Thug an Rialtas an Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe isteach i mBuiséad 2022 agus tugadh isteach í i gCuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC) 1997 leis an Acht Airgeadais 2021.

Is é príomhchuspóir na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe forbartha ná chun gníomhachtú na talún cónaithe criosaithe agus seirbhísithe a spreagadh le haghaidh tithíochta, seachas ioncam a ardú.

Tá sé i gceist leis an mbeart ceadanna pleanála agus criosuithe atá ann cheana féin a ghníomhachtú i gcás ina gceadaítear tithíocht agus sa chás go bhfuil an talamh ceangailte le seirbhísí, nó ina bhfuil rochtain aige ar sheirbhísí, ach go bhfuil sé fós neamhfhorbartha mar thalamh. Tá sé i gceist go príomha tionchar a imirt ar iompar a spreagadh níos mó tithíochta. Ar an gcéad dul síos, is trí léarscáileanna a ullmhú ar a sainaithnítear talamh a thagann faoi raon feidhme na cánach, de bhua criosaithe agus seirbhísithe cuí, a dhéanfar an beart a chur i bhfeidhm.

D'fhonn ceanglais an Achta Airgeadais, 2021 (arna leasú) mar atá leagtha amach ag an Rialtas a chomhlíonadh, d'ullmhaigh Comhairle Contae Chorcaí Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe ina n-aithnítear na tailte atá faoi raon feidhme na cánach laistigh dá limistéar feidhme.

Ní bheidh maoine cónaithe ná a gcúirtealáiste cónaithe, d'ainneoin gur féidir iad a chur san áireamh ar an dréachtléarscáil, inmhuirir i leith ar thalamh cónaithe criosaithe.

I gcás tailte a d'fhéadfadh a bheith inmhuirir i leith na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe, ní bheidh an dliteanas cánach sin dlite go dtí an 1 Feabhra 2025.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim, seachas Comhairle Contae Chorcaí, a dhéanfaidh an beart cánach a riar.   Ceanglaítear ar Chomhairle Contae Chorcaí an léarscáil ábhartha a fhoilsiú agus tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí ar an léarscáil.
Chuir Comhairle Contae Chorcaí próiseas RZLT 2024 i gcrích an 1 Nollaig 2023 nuair a foilsíodh a Léarscáil Bhliantúil Deiridh. Mar a fógraíodh i mBuiséad 2024, cuireadh an chéad dáta dliteanais don RZLT siar ón 1 Feabhra 2024 go dtí an 1 Feabhra 2025. 

Tá tús curtha anois ag Comhairle Contae Chorcaí leis an bpróiseas bliantúil chun a léarscáil RZLT a nuashonrú. Rinneadh an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil a ullmhú chun talamh a aithint a chomhlíonann na critéir ábhartha agus atá le bheith faoi réir na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe.
Foilsíodh dréacht-léarscáil bhliantúil leictreonach, arna hullmhú faoi Alt 653C, arna leasú ag Alt 653M den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ar an láithreán gréasáin arna chothabháil ag Comhairle Contae Chorcaí agus is féidir breathnú uirthi ar líne ina cuid oifigí.

Is féidir breathnú ar an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil i bhfoirm leictreonach ag na háiteanna seo a leanas:

  1. Tríd an gcnaipe 'Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe' thíos.
  2. An Rannóg Pleanála, Urlár 1, Halla an Chontae, Corcaigh.
  3. Leabharlann an Chontae agus Leabharlanna Brainse (Seiceáil ag do leabharlann áitiúil le do thoil maidir le hamanna oscailte agus infhaighteacht ríomhairí pearsanta chun rochtain a fháil ar fhormáid leictreonach).

Má tá aon cheist agat maidir le hábhar beartais na ndoiciméad a thagann as breathnú orthu ag na suíomhanna thuas, déan teagmháil le Comhairle Contae Chorcaí ag (021) 4824306 nó seol ríomhphost chuig rzlt@corkcoco.ie nó féach liosta Ceisteanna Coitianta atá ar fáil ag 'Ceisteanna Coitianta faoi Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe'.

Aighneachtaí chuig an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil:

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an tréimhse aighneachtaí agus tuairimí i ndáil leis an Léarscáil Deiridh um Cháin ar Thalamh Chriosaithe Cónaithe do Phróiseas 2025 dúnta anois.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018:

Tá Comhairle Contae Chorcaí faoi réir cheanglais an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014; An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 agus leis na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). 

Bí ar an eolas, le do thoil, chun na haighneachtaí sin ina bhfuil Catagóirí Speisialta sonraí/Sonraí Pearsanta Íogaire áirithe RCGS a phróiseáil mar a shainmhínítear in Airteagal 9 den RCGS, nach mór don duine dá dtagraíonn na sonraí toiliú sainráite a thabhairt do phróiseáil na gcatagóirí speisialta sonraí.

Is gá don Chomhairle roinnt faisnéise pearsanta a bhailiú chun d'aighneacht a phróiseáil. Go dlíthiúil is féidir linn an fhaisnéis seo a phróiseáil i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Chomhairle.  Is príomhthosaíocht don Chomhairle é do shonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir ár bPolasaí Príobháideachais atá ar fáil  ag 'Cosaint Sonraí, Ráiteas Príobháideachta do Chomhairle Contae Chorcaí' nó cóip chrua ónár n-oifigí ag Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.

Má tá aon cheist agat faoinár bpolasaí príobháideachais nó  faoin eolas atá againn fút, déan teagmháil linn trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie nó scríobh chugainn ag Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.  Ná seol aighneachtaí / tuairimí ar an Dréacht-Léarscáil de Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí. Ní bhreithneofar ach aighneachtaí/tuairimí a dhéantar chuig an Aonad Polasaí Pleanála ar cheachtar den dá bhealach atá leagtha amach thuas sula gcríochnófar an Léarscáil Deiridh den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe.

 

Map Icon

Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe