Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe

A residential building site

Thug an Rialtas an Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe isteach i mBuiséad 2022 agus tugadh isteach í i gCuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC) 1997 leis an Acht Airgeadais 2021.

Is é príomhchuspóir na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe forbartha ná chun gníomhachtú na talún cónaithe criosaithe agus seirbhísithe a spreagadh le haghaidh tithíochta, seachas ioncam a ardú.

Tá sé i gceist leis an mbeart ceadanna pleanála agus criosuithe atá ann cheana féin a ghníomhachtú i gcás ina gceadaítear tithíocht agus sa chás go bhfuil an talamh ceangailte le seirbhísí, nó ina bhfuil rochtain aige ar sheirbhísí, ach go bhfuil sé fós neamhfhorbartha mar thalamh. Tá sé i gceist go príomha tionchar a imirt ar iompar a spreagadh níos mó tithíochta. Ar an gcéad dul síos, is trí léarscáileanna a ullmhú ar a sainaithnítear talamh a thagann faoi raon feidhme na cánach, de bhua criosaithe agus seirbhísithe cuí, a dhéanfar an beart a chur i bhfeidhm.

D'fhonn ceanglais an Achta Airgeadais, 2021 (arna leasú) mar atá leagtha amach ag an Rialtas a chomhlíonadh, d'ullmhaigh Comhairle Contae Chorcaí Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe ina n-aithnítear na tailte atá faoi raon feidhme na cánach laistigh dá limistéar feidhme.

Ní bheidh maoine cónaithe ná a gcúirtealáiste cónaithe, d'ainneoin gur féidir iad a chur san áireamh ar an dréachtléarscáil, inmhuirir i leith ar thalamh cónaithe criosaithe.

I gcás tailte a d'fhéadfadh a bheith inmhuirir i leith na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe, ní bheidh an dliteanas cánach sin dlite go dtí an 1 Feabhra 2025.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim, seachas Comhairle Contae Chorcaí, a dhéanfaidh an beart cánach a riar.   Ceanglaítear ar Chomhairle Contae Chorcaí an léarscáil ábhartha a fhoilsiú agus tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí ar an léarscáil.
Chuir Comhairle Contae Chorcaí próiseas RZLT 2024 i gcrích an 1 Nollaig 2023 nuair a foilsíodh a Léarscáil Bhliantúil Deiridh. Mar a fógraíodh i mBuiséad 2024, cuireadh an chéad dáta dliteanais don RZLT siar ón 1 Feabhra 2024 go dtí an 1 Feabhra 2025. 

Tá tús curtha anois ag Comhairle Contae Chorcaí leis an bpróiseas bliantúil chun a léarscáil RZLT a nuashonrú. Rinneadh an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil a ullmhú chun talamh a aithint a chomhlíonann na critéir ábhartha agus atá le bheith faoi réir na cánach ar thalamh cónaithe criosaithe.
Foilsíodh dréacht-léarscáil bhliantúil leictreonach, arna hullmhú faoi Alt 653C, arna leasú ag Alt 653M den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ar an láithreán gréasáin arna chothabháil ag Comhairle Contae Chorcaí agus is féidir breathnú uirthi ar líne ina cuid oifigí.

Is féidir breathnú ar an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil i bhfoirm leictreonach ag na háiteanna seo a leanas:

  1. Tríd an gcnaipe 'Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe' thíos.
  2. An Rannóg Pleanála, Urlár 1, Halla an Chontae, Corcaigh.
  3. Leabharlann an Chontae agus Leabharlanna Brainse (Seiceáil ag do leabharlann áitiúil le do thoil maidir le hamanna oscailte agus infhaighteacht ríomhairí pearsanta chun rochtain a fháil ar fhormáid leictreonach).

Má tá aon cheist agat maidir le hábhar beartais na ndoiciméad a thagann as breathnú orthu ag na suíomhanna thuas, déan teagmháil le Comhairle Contae Chorcaí ag (021) 4824306 nó seol ríomhphost chuig rzlt@corkcoco.ie nó féach liosta Ceisteanna Coitianta atá ar fáil ag 'Ceisteanna Coitianta faoi Cháin Talún do Thalamh Criosaithe Cónaithe'.

Aighneachtaí chuig an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil:

Cuirtear fáilte leis seo roimh aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an Dréacht-Léarscáil Bhliantúil ó úinéirí talún/ón bpobal le linn na dtréimhsí seo a leanas:

  1. Le haghaidh aighneachtaí a bhaineann le láithreáin ar leith a bheith san áireamh nó a bheith fágtha ar lár ón léarscáil dheiridh bhliantúil, nó le haghaidh aighneachtaí a bhaineann leis an dáta ar shásaigh láithreán na critéir ábhartha den chéad uair - ón Déardaoin 1 Feabhra 2024 go dtí Meán Oíche Dé Máirt an 2 Aibreán 2024.
  2. Le haghaidh aighneachtaí a bhaineann le hathrú ar chriosú na talún sin a iarraidh – ón Déardaoin 1 Feabhra 2024 go dtí Meán Oíche Dé hAoine an 31 Bealtaine 2024.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar cheachtar den dá bhealach seo a leanas:

  • Trí chliceáil ar an gcnaipe 'Déan Aighneacht' thíos agus ag leanúint na dtreoracha a chuirtear ar fáil. (Athraigh ceangaltáin mhóra chun aon saincheisteanna teicniúla a sheachaint).

  • I bhfoirm scríofa chuig an bPleanálaí Sinsearach, An tAonad Polasaí Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 13, Halla an Chontae, Corcaigh.  Ba chóir go mbeadh "Aighneacht chuig an Dréacht-Léarscáil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe" le feiceáil go soiléir ar gach aighneacht chruachóipe.

Tá Treoir Céim ar Chéim maidir leis an dóigh chun aighneacht a dhéanamh ar fáil ar líne ag 'Treoir céim ar chéim ar conas aighneacht a dhéanamh ar líne' nó trí chliceáil ar an gcnaipe thíos.

Cuirfear gach aighneacht den sórt sin a thaiscfear laistigh den tréimhse thuas san áireamh sula gcríochnófar an Léarscáil Dheiridh Bhliantúil.

Ní féidir le Comhairle Contae Chorcaí glacadh le haighneachtaí ríomhphoist.

Déan d'aighneacht trí mheán amháin i.e. tríd an láithreán gréasáin nó i gcóip chrua. Seachnóidh sé seo dúbailt na n-uimhreacha tagartha aighneachta agus déanfar an próiseas a chuíchóiriú.

Nuair is féidir, cuir d'ainm agus do sheoladh ar leathanach ar leith le hábhar d'aighneachta chun cabhrú le Comhairle Contae Chorcaí forálacha an Achta um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh. Is mór againn do chúnamh ar na saincheisteanna seo. 

Mar gheall ar an líon mór aighneachtaí a bhfuiltear ag súil leo agus an t-am a a cuirfear deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin, moltar d'úinéirí talún/don phobal a gcuid aighneachtaí/tuairimí a chur faoi bhráid na Comhairle i bhfad roimh an dáta deiridh.

Tabhair faoi deara, de réir Alt 653D (2) den Acht Airgeadais, 2021 (arna leasú), go ndéanfar gach aighneacht bhailí a gheobhaidh an Chomhairle a fhoilsiú ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí laistigh de 10 lá oibre tar éis don Chomhairle í a fháil.  Is próiseas oscailte agus poiblí é an próiseas agus dá bhrí sin beidh d'aighneacht (go páirteach nó go hiomlán) le feiceáil ar an leathanach seo.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018:

Tá Comhairle Contae Chorcaí faoi réir cheanglais an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014; An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 agus leis na Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). 

Bí ar an eolas, le do thoil, chun na haighneachtaí sin ina bhfuil Catagóirí Speisialta sonraí/Sonraí Pearsanta Íogaire áirithe RCGS a phróiseáil mar a shainmhínítear in Airteagal 9 den RCGS, nach mór don duine dá dtagraíonn na sonraí toiliú sainráite a thabhairt do phróiseáil na gcatagóirí speisialta sonraí.

Is gá don Chomhairle roinnt faisnéise pearsanta a bhailiú chun d'aighneacht a phróiseáil. Go dlíthiúil is féidir linn an fhaisnéis seo a phróiseáil i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Chomhairle.  Is príomhthosaíocht don Chomhairle é do shonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir ár bPolasaí Príobháideachais atá ar fáil  ag 'Cosaint Sonraí, Ráiteas Príobháideachta do Chomhairle Contae Chorcaí' nó cóip chrua ónár n-oifigí ag Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.

Má tá aon cheist agat faoinár bpolasaí príobháideachais nó  faoin eolas atá againn fút, déan teagmháil linn trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie nó scríobh chugainn ag Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.  Ná seol aighneachtaí / tuairimí ar an Dréacht-Léarscáil de Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí. Ní bhreithneofar ach aighneachtaí/tuairimí a dhéantar chuig an Aonad Polasaí Pleanála ar cheachtar den dá bhealach atá leagtha amach thuas sula gcríochnófar an Léarscáil Deiridh den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe.

 

Map Icon

Dréacht-Léarscáil Bhliantúil den Cháin ar Thalamh Cónaithe Criosaithe