Cáin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe

A residential building site

Thug an Rialtas an Cháin ar Thalamh Criosaithe Cónaithe isteach i mBuiséad 2022 faoi Chuid 22A den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC), 1997, leis an Acht Airgeadais, 2021.

Is é príomhchuspóir na cánach ar thalamh forbraíochta criosaithe cónaithe ná spreagadh a thabhairt do thalamh forbraíochta cónaithe criosaithe agus seirbhísithe a ghníomhachtú go tráthúil le haghaidh tithíochta, seachas ioncam a bhailiú.

Tá sé i gceist leis an mbeart gníomhachtú a dhéanamh ar na ceadanna pleanála agus na criosanna atá ann cheana ina gceadaítear tithíocht agus i gcás ina bhfuil an talamh ceangailte le seirbhísí, nó ina bhfuil rochtain aige ar sheirbhísí, ach go bhfuil sé fós neamhfhorbartha. Tá sé i gceist go príomha tionchar a imirt ar iompar i dtreo aschur tithíochta méadaithe. Ar an gcéad dul síos, déanfar oibriú an bhirt trí léarscáileanna a ullmhú a shainaithníonn talamh a thagann laistigh de raon feidhme na cánach, de bhua criosú agus seirbhísiú cuí.

Chun riachtanais an Achta Airgeadais, 2021 arna leagan amach ag an Rialtas, a chomhlíonadh, d’ullmhaigh Comhairle Contae Chorcaí Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe ina sainaithnítear na tailte atá i raon feidhme na cánach laistigh dá limistéar feidhme.

Ní bheidh maoine cónaithe ná a gcúirtealáiste cónaithe, d’ainneoin iad a bheith ar an dréachtléarscáil, inmhuirir i leith na cánach ar thalamh criosaithe cónaithe.

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim, seachas Comhairle Contae Chorcaí, a dhéanfaidh an beart cánach a riar.  Ní mór do Chomhairle Contae Chorcaí an léarscáil ábhartha a fhoilsiú agus comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar an léarscáil.

Tá na hiontrálacha nó na léirmheasanna maidir le Mapa Cáin Tíre Zónaithe Cónaithe dhréachtaithe dúnaithe anois.

Tá gach doiciméad ábhartha a bhaineann leis an Céim a hAon den phróiseas leagtha amach faoi Céim a hAon de Dhréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC) thíos.

Céim a Dó (Léarscáil Fhorlíontach - Céim Reatha): Ní bheidh Léarscáil Fhorlíontach Cánach Talún Criosaithe Cónaithe á fhoilsiú ag Comhairle Contae Chorcaí ar 01 Bealtaine 2023

Áirítear ar léarscáileanna forlíontacha Cánach Talún Criosaithe Cónaithe talamh breise a sainaithníodh mar thalamh atá laistigh de raon feidhme na cánach, de bhreis ar an talamh atá san áireamh cheana féin ar dhréacht-léarscáileanna a foilsíodh an 1 Samhain, 2022. I gcás nach bhfuil aon talamh breise sainaitheanta mar thalamh laistigh den scóip, ní cheanglaítear ar léarscáil fhorlíontach a fhoilsiú de réir Alt 653F den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997. 

Is féidir talamh breise a shainaithint lena chur ar an léarscáil fhorlíontach mar gheall ar athruithe ar chriosú nó infheistíocht i seirbhísí. Féadfar talamh a aithníodh trí aighneachtaí a rinneadh ar an dréacht-léarscáil nó a bhfuil aithne ag an údarás áitiúil air ar bhealach eile a chomhlíonann na critéir don cháin a áireamh freisin.  Toisc nár chomhlíon aon talamh breise na critéir seo, níl léarscáil fhorlíontach á fhoilsiú ag Comhairle Contae Chorcaí.
 

Map Icon

Dréachtléarscáil na Cánach ar Thalamh Criosaithe Cónaithe (CTCC)