Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Sábháilteacht Dóiteáin Pobail

Cuirtear le ról Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí mar phríomhghníomhaireacht freagartha éigeandála trí fheasacht ar shábháilteacht ó dhóiteán a chur chun cinn sa phobal. Is féidir an laghdú ar bhásanna a bhaineann le dóiteán le blianta beaga anuas a lua leis an bhfeasacht ginearálta ar shábháilteacht dóiteáin mar aon le méadú ar úinéireacht aláraim deataigh tí. 

Ina ainneoin sin, tarlaíonn roinnt básanna dóiteáin gach bliain i suímh baile. Léirítear i dtaighde a rinneadh in Éirinn le déanaí go mbíonn formhór na ndaoine a fhaigheann bás leo féin nuair a thosaítear an tine agus go dtosaíonn formhór na dtinte sa seomra suí agus an seomra leapa agus an chistin ina dhiaidh sin. Is é an t-am is coitianta go dtarlaíonn dóiteán marfach ná meán oíche go 2:00 i.n. agus tarlaíonn an chuid is mó de na tinte marfacha i rith mhíonna an gheimhridh. I measc na gcúiseanna is coitianta a bhaineann le tinte, tá luchtairí fón póca/ríomhaire glúine lochtach agus soirn agus fliú droch-chothabháilte. 

Moltar do dhaoine measúnú a dhéanamh ar na bearta um shábháilteacht ó dhóiteán ina dtithe féin agus roinnt cosaintí coiteanna a chur i bhfeidhm nuair is féidir. Mar chuid den mheasúnú seo ba chiallmhara na ceisteanna seo a leanas a chur ort féin:

  • An bhfuil dóthain aláraim deataigh suiteáilte agam atá ag feidhmiú mar is ceart? Ba chóir d'aláraim dheataigh a thástáil go rialta. Bain úsáid as crann scuaibe má tá an fáil air ciotach.
  • An bhfuil plean éalaithe pléite agam le mo theaghlach? Is é cuspóir aláram deataigh rabhadh luath a thabhairt faoi dhóiteáin. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios ag do theaghlach cad atá le déanamh má ghníomhachtaíonn an t-aláram deataigh. I gcás dóiteáin:  Éalaigh - Iarr an Bhriogáid Dóiteáin - Fan Amach.
  • An bhfuil eolas agam ar m'Éirchód más gá dom glaoch ar 999 nó 112 don tSeirbhís Dóiteáin? Cuir d'Éirchód de ghlanmheabhair agus smaoinigh ar a choinneáil in áit shábháilte (m.sh. ar an gcuisneoir, ar an taisceadán cois leapa nó ar an bhfón). 
  • Ar glanadh múchán simléir / sorn le déanaí? Is tintí múcháin iad ceathrú cuid de ghlaonna dóiteáin a bhfreagraíonn Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí orthu.
  • An bhfuil cosaintí simplí á gcur i bhfeidhm agam, mar shampla: úsáid a bhaint as gardaí splaince, gnáthamh oíche de dhoirse a dhúnadh (scaipeadh na tine agus deataigh a laghdú), coinnle a rialú agus soicéid róluchtaithe a chosc?

Scéim na nAláram Deataigh don Phobal

Cuireann Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí, i gcomhar leis an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála, aláraim deataigh cadhnra 10 mbliana ar fáil le dáileadh ar chónaitheoirí aosta agus leochaileacha ar fud Chontae Chorcaí.

Más mian leat leas a bhaint as an scéim seo, is féidir leat ball de do ghrúpa/eagraíocht pobail áitiúil a chur ar an eolas agus is féidir leo siúd teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Dóiteáin ar do shon. Tar éis measúnú a dhéanamh ar iarratais, beidh ball den tseirbhís dóiteáin i dteagmháil leis an ngrúpa ansin chun aláraim dheataigh a sheachadadh.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun Foirm Iarratais ar Scéim na nAláram Deataigh don Phobal a íoslódáil (pdf).

Further information can be requested from Cork County Fire Service at fireinfo@corkcoco.ie or from the following Divisional offices:

BeFireSafe

Is clár oideachais um shábháilteacht ó dhóiteán é BeFireSafe atá maoinithe ag an Aontas Eorpach agus a forbraíodh d'Iar-bhunscoileanna. Ceapadh croífhoireann ó Sheirbhís Dóiteáin na hÉireann, Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, agus Córas Oideachais na hÉireann chun clár a chur le chéile gur féidir a úsáid i meánscoileanna ar fud na tíre. Tabharfaidh an tionscadal deis do dhaltaí foghlaim faoi chosc dóiteáin, eolaíocht dóiteáin agus gairmeacha sa tseirbhís dóiteáin.

Má tá suim ag do scoil an clár BFireSafe a chur ar fáil, déan teagmháil le fireinfo@corkcoco.ie le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil ar shábháilteacht ó dhóiteán, bain úsáid as na naisc seo a leanas :

Follow us on Facebook & Twitter.

Community Fire Safety Image with Warnings