Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Bainistíocht Móréigeandála agus an Plean Móréigeandála

Is aon eachtra é Móréigeandáil a mbíonn gortú nó bás nó bagairt dá bharr, trombhriseadh ar sheirbhísí riachtanacha, nó damáiste do mhaoin, don chomhshaol nó do bhonneagar a théann thar ghnáthacmhainní na bpríomhsheirbhísí éigeandála, agus gan aon rabhadh nó le rabhadh gairid faighte faoi. Éilíonn sé slógadh acmhainní breise chun freagra éifeachtach agus comhordaithe a chinntiú.

Ag Pleanáil do Mhóréigeandálaí

Tá clár do phlean móréigeandála leanúnach ag Comhairle Contae Chorcaí. Tá i gceist leis an gclár:

  • Anailís ghuaiseach agus measúnú riosca
  • Pleanáil ar fhreagairt
  • Pleanáil téarnaimh 
  • Rannpháirtíocht in oiliúint idirghníomhaíochta agus fóraim réigiúnacha. 

Plean Móréigeandála

Mar chuid den chlár leanúnach seo agus de réir riachtanais 'An Chreata um Bhainistíocht Mhóréigeandála' (2006), tá "Plean Móréigeandála Chomhairle Contae Chorcaí" ullmhaithe chun an fhreagairt ar agus an téarnamh ó mhóréigeandáil a éascú agus chun a chinntiú go ndéantar comhordú idir socruithe na Comhairle agus na Príomhgníomhaireachtaí ainmnithe eile, Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Síochána.

Tá leagan den Phlean Móréigeandála a bhfuil teacht ag an bpobal air le fáil ar an nasc seo a leanas:

Plean Móréigeandála Chomhairle Contae Chorcaí (pdf).

Comhairle do Shealbhóirí Tí

Is eachtraí iad Móréigeandálaí atá an-annamh. Tá comhairle phraiticiúil eisithe ag an Oifig um Phleanáil Mhóréigeandála maidir le céimeanna ciallmhara ar féidir a thógáil chun déileáil le éigeandáil tríd an lámhleabhar, "Preparing for Major Emergencies" a fhoilsiú agus a dháileadh agus tríd an gcomhairle atá ar a láithreán gréasáin  www.emergencyplanning.ie.

Drochaimsir

Tar éis teagmhais aimsire crua le geimhrí beaga anuas a raibh tuilte agus fuacht throm i gceist leo, sheol an Rialtas feachtas faisnéise chun comhairle agus faisnéis a sholáthar chun cabhrú leis an bpobal a bheith ullmhaithe níos fearr chun déileáil le tréimhse aimsire crua.

Tá suíomh Gréasáin ag an Oifig um Pleanáil Éigeandála winterready.ie comhairle phraiticiúil agus sonraí teagmhála a sholáthar maidir leis na príomhsheirbhísí ar féidir leo cúnamh a sholáthar i gcás éigeandálaí fíor-aimsire. Áirítear ar an suíomh Gréasáin seo comhairle ar thaisteal le linn aimsir chrua, chomh maith le sonraí teagmhála d’údaráis áitiúla, oibreoirí bus, oibreoirí iarnróid, oibreoirí farantóireachta, aerfoirt agus aerlínte.

seo Treoir do ghnólachtaí ar ullmhú don aimsir chrua (pdf) áirítear leis seicliosta praiticiúil chun teimpléad bunúsach a sholáthar do ghnólachtaí, a d’fhéadfadh cabhrú le laigí ina bpleananna leanúnachais gnó a aithint i gcás drochaimsire.

Tá comhairle ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre faoi thaisteal le linn aimsir chrua ar a shuíomh Gréasáin: An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre - Comhairle Aimsire Tromchúiseach           

Tá eolas ar rabhadh aimsire a d’eisigh Met Éireann ar fáil ar a suíomh Gréasáin: Míniú ar Rabhaidh Aimsire Met ÉireannNuashonruithe Rabhadh Aimsire Met Éireann.

Foláirimh Chontae Chorcaí

Is seirbhís teachtaireachta téacs saor in aisce, meán sóisialta & foláirimh ríomhphoist é Cork County Alerts. Cláraigh don tseirbhís saor in aisce seo chun teachtaireachtaí téacs a fuarthas a fháil díreach chuig d’fhón póca nó trí aip. Tá an tseirbhís seo ar fáil do cheantar riaracháin Chomhairle Contae Chorcaí agus clúdaíonn sé na catagóirí foláirimh a liostaítear thíos:

  • Tuilte
  • Drochaimsir ó Met Éireann
  • Dúnadh Bóthair & Oibreacha Bóthair Sceidealta
  • Foláirimh Iarratais Pleanála

Faigh tuilleadh eolais faoi Foláirimh Chontae ChorcaíTuilleadh eolais:

Creat le haghaidh Bainistíocht Móréigeandála: www.mem.ie.

An Oifig um Pleanáil Éigeandála: www.emergencyplanning.ie

An Oifig um Pleanáil Éigeandála: Ag Ullmhú I Gcomhair Mór-Éigeandálaí

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta: Bainistíocht Éigeandála