Rialachas agus Riarachán

Plean Corparáideach

Ghlac an Chomhairle le Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2019-2024 (pdf) le déanaí. Tá na haidhmeanna agus na gníomhartha atá le fáil sa doiciméad uathúil agus imoibríoch seo a chuirfidh le gníomhaíochtaí na Comhairle agus a threoróidh í thar an tréimhse seo.

Tugann Plean Corparáideach na Comhairle breac-chuntas ar bhunluachanna, fís agus ardaidhmeanna Chomhairle Contae Chorcaí chomh maith le ról suntasach na Comhairle maidir le beartas agus forbairt a threorú. Chun an plean seo a chur ar fáil, tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis cur chuige nuálach maidir le dearadh seirbhíse a ghlacadh, a chuireann riachtanais úsáideoirí i gcroílár na seirbhíse. Úsáideann dearadh seirbhíse amharcshamhlú chun físeanna amach anseo a shainiú agus chun daoine a ailíniú ar aidhmeanna comhroinnte.

Bhí baint leathan gan fasach i gceist leis an gcur chuige seo, thar raon páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe tofa, baill fhoirne agus saoránaigh agus go leor eile.

Tionóladh níos mó ná 30 ceardlann ar fud an chontae i 2019, mar aon le hagallaimh phoiblí ar fud brainsí leabharlanna na Comhairle agus ceardlanna tiomnaithe san earnáil ghnó. Bhí institiúidí oideachais UCC agus CIT, grúpaí míchumais, Comhairle na nDaoine Breacaosta agus Comhairle na nÓg i measc na ndaoine a chuamar i gcomhairle leo, agus iarradh ar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí agus baill fhoirne ó Chomhairle Contae Chorcaí a n-ionchur freisin. Tar éis feachtais feasachta poiblí, fuair an Chomhairle 138 aighneacht.

Ba phríomhphointí cuimsitheacha iad an méid rannpháirtíochta agus éagsúlacht na n-ionchur sa taighde, atá mar bhonn agus taca leis an bPlean Corparáideach. Beidh an plean mar phointe tagartha lárnach do Bhuiséid Bhliantúla agus Cláir Oibre Caipitil na Comhairle, agus soláthróidh sé bunús do Phleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla, ag cinntiú go leanfar ag díriú go leanúnach ar chuspóirí uaillmhianacha na bpleananna a sheachadadh.

Pleananna Roimhe Seo

Phlean Corparáideach 2015-2019 (pdf)