Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Comhairle um Shábháilteacht ó Dhóiteán/Clár um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Bainistíocht Sábháilteachta Dóiteáin

Tá baol mór ag baint le tine d’aon ghnó. I go leor cásanna fágfaidh ráig dóiteáin nach féidir le gnó leanúint ar aghaidh ag oibriú. D’fhéadfadh tine damáiste struchtúrach suntasach a dhéanamh d’áitreabh, scrios trealaimh agus sna cásanna is measa, gortú agus cailleadh beatha.

Sábháilteacht Dóiteáin san Ionad Oibre

Ní mór d’fhostóirí measúnú a dhéanamh ar a n-ionaid oibre chun a chinntiú go bhfuil na cosaintí riachtanacha i bhfeidhm chun rioscaí a bhaineann le dóiteáin a laghdú agus chun a chinntiú go bhfuil a ngnó ag comhlíonadh na Reachtaíochta um Shábháilteacht ó Dhóiteán. Cuireann Alt 18(2) de na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, 1981 agus 2003 dualgas ar an duine a bhfuil smacht aige ar áitreabh chun:-

(a) gach beart réasúnach a dhéanamh chun cosaint a thabhairt i gcoinne tine a bhriseadh amach san áitreabh,

(b) bearta réasúnacha sábháilteachta ó dhóiteán a sholáthar don áitreabh agus nósanna imeachta sábháilteachta dóiteáin iomchuí a ullmhú agus a sholáthar chun sábháilteacht daoine san áitreabh a áirithiú,

(c) a áirithiú go gcuirfear na bearta agus na nósanna imeachta um shábháilteacht ó dhóiteán dá dtagraítear i mír (b) i bhfeidhm i gcónaí, agus

(d) a áirithiú, a mhéid is indéanta le réasún, sábháilteacht daoine san áitreabh i gcás ráig dóiteáin cibé acu ar tharla nó nár tharla ráig den sórt sin.

Is cion faoin Acht é mainneachtain sa dualgas seo agus d’fhéadfadh ionchúiseamh a bheith mar thoradh air.

Mar sin cad a chaithfidh fostóirí a dhéanamh chun cosaint a thabhairt i gcoinne riosca dóiteáin? Má dhéantar na céimeanna seo a leanas, laghdófar an baol go dtarlóidh teagmhais dóiteáin san ionad oibre agus neamhchomhlíonadh na reachtaíochta sábháilteachta dóiteáin:-

 • Tabhairt faoi chlár um shábháilteacht ó dhóiteán agus ceap daoine atá freagrach as dualgais sábháilteachta dóiteáin
 • Dea-chleachtais tí a chinntiú i gcónaí
 • Cinntigh go bhfuil an trealamh cosanta dóiteáin in ord maith oibre
 • A chinntiú go bhfaigheann fostaithe oiliúint chuí
 • Bíodh nósanna imeachta éigeandála cuí i bhfeidhm
 • Coinnigh a Clár um Shábháilteacht Dóiteáin (pdf).

Ba cheart d’fhostóirí a chinntiú nach mbíonn drochthionchar ag aon oiriúnuithe nó mionathruithe ar a n-ionaid oibre atá beartaithe chun an riosca tarchuir Covid 19 a mhaolú ar shábháilteacht dóiteáin agus go gcomhlíonann siad na Rialacháin Foirgníochta agus na Rialacháin um Rialú Foirgníochta go hiomlán.

Samplaí de na rudaí le bheith ag faire amach dó:

 • Wedging doirse dóiteáin chun laghdú ar an méid dromchlaí a dteagmháil léi. Nóta: níor cheart doirse dóiteáin a choinneáil ar oscailt ach amháin ag feistí leictreamaighnéadacha ceadaithe atá nasctha leis an gcóras braite agus aláraim dóiteáin.
 • An leagan amach inmheánach/sreabhadh coisithe a athrú chun fadú sóisialta a cheadú
 • Ábhar indóite/ghuaiseach a stóráil, m.sh. sláintíocht láimhe, ar bhealaí éalaithe cosanta
 • Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar an tosaíocht is airde do bhainistíocht sábháilteachta dóiteáin d’áitreabh beag beann ar aon srianta atá i bhfeidhm mar gheall ar Covid 19. Cloí le do thoil le do thoil. Comhairle ar Shábháilteacht ó Dhóiteán d’Úinéirí Gnó.

Cothabháil Trealamh Cosanta Dóiteáin

Ní mór trealamh cosanta dóiteáin a chothabháil i gceart. Tá sábháilteacht agus cosaint leanúnach na foirne agus na n-áititheoirí ag brath ar threalamh cosanta dóiteáin atá ag feidhmiú go hiomlán, ar nós córais braite agus aláraim dóiteáin, córais soilsithe éigeandála agus trealamh múchta dóiteáin.

Córais Aláraim Dóiteáin & Soilsiú Éigeandála

Ba cheart go mbeadh cothabháil, iniúchadh agus tástáil ar chórais braite dóiteáin agus aláraim agus córais soilsithe éigeandála de réir an Chaighdeáin Éireannach ábhartha. Ba cheart go ndéanfadh daoine inniúla iniúchtaí agus tástála laethúla, seachtainiúla, ráithiúla agus bliantúla agus ba cheart go gcoinneofaí an deimhniú ábhartha.

Cothabháil Bealaí Éalaithe

Ní féidir áititheoirí foirgnimh a aslonnú go tapa agus go sábháilte má chuirtear bac ar bhealaí éalaithe nó má chuirtear na bealaí éalaithe faoi ghlas. Is gné riachtanach de bhainistíocht sábháilteachta dóiteáin é go gcoimeádtar gach bealach éalaithe saor ó bhac agus sábháilte ó thobac agus ó dhóiteán. Ní féidir é seo a bhaint amach ach amháin mura gcuirtear bac ar bhealaí éalaithe, má choinnítear doirse tine-dhíonacha dúnta (nó go gcoimeádtar dúntóirí uathoibríocha atá nasctha le haláram dóiteáin) agus má bhíonn na doirse amach ag feidhmiú i gceart i gcónaí. Ba cheart bealaí éalaithe a iniúchadh ar bhonn rialta. Ba cheart aon bhacainní ar an mbealach éalaithe a bhaint láithreach agus céimeanna a ghlacadh lena chinntiú nach gceadófar a thuilleadh bacainní.

Oiliúint Foirne agus Bainistíochta

Ba cheart do gach bainisteoir agus ball foirne, lena n-áirítear oibrithe sealadacha agus páirtaimseartha, oiliúint agus teagasc a fháil sna nithe seo a leanas:

 • Dualgais um chosc dóiteáin
 • Nósanna imeachta éigeandála, lena n-áirítear druileanna dóiteáin agus aslonnaithe
 • Suíomh na bpointí glaonna aláraim dóiteáin agus an painéal aláraim dóiteáin
 • Úsáid trealamh comhraicthe dóiteáin
 • Ról na ndoirse dóiteáin agus a thábhachtaí atá sé gan iad a dingeadh nó a choinneáil ar oscailt.
 • Socruithe chun glaoch agus cúnamh a thabhairt don bhriogáid dóiteáin

Clár Sábháilteachta Dóiteáin

Modh simplí agus éifeachtach chun fanacht ar an mbarr ar thástálacha, ar sheirbhísí, ar chigireachtaí agus ar oiliúint ná a Clár um Shábháilteacht Dóiteáin (pdf). Tá sé seo deartha chun taifead a sholáthar ar na bearta atá glactha agat chun a chinntiú go ndéantar na socruithe sábháilteachta dóiteáin san áitreabh a chothabháil i gceart agus go bhfanann siad éifeachtach.

Tuilleadh eolais

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh Treoir um Shábháilteacht ó Dhóiteán i Socruithe Éagsúla.