Titiocht

Lándéanta

Tá roinnt scéimeanna á dtógáil ag an gComhairle i gCorcaigh faoi láthair a mbaineann úsáid as samhail nuálach tithíochta Lándéanta, a úsáideann tailte forbartha príobháidí chun tithíocht nua shóisialta a chur ar fáil. Tá 98 n-aonad curtha ar fáil againn go dtí seo. Cuirfear thart ar 500 aonad ar fáil sna trí bliana atá le teacht.

Cuireann an Chomhairle tithíocht shóisialta ar fáil i gcomhar leis na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta freisin agus tá roinnt scéimeanna tithíochta sóisialta á ndearadh agus á dtógáil aici. Tá dhá scéim shuntasacha tithíochta ag an gcéim soláthair i Mainistir Fhear Maí agus Cionn tSáile faoi láthair, i gcomhar le Respond and Cluid.