Titiocht

Deontas Athchóirithe do Réadmhaoin Fholamh (Croí Cónaithe)

  1. Cad é an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh
  2. Conas cáiliú
  3. Rátaí íocaíochta
  4. Cuir iarratas isteach

1. Cad é an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh?

Is íocaíocht é an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh is féidir leat a fháil má tá teach nó foirgneamh folamh á n-iompú agat ina theach buan nó ina réadmhaoin ar cíos.

Tá deontas suas le €50,000 ar fáil.

Má sháraíonn na costais athfheistithe an deontas caighdeánach de suas le €50,000, tá deontas breisithe suas le €20,000 ar fáil. Féach thíos.

2. Conas cáiliú?

Chun cáiliú don deontas, ní mór duit;

  • cruthúnas úinéireachta a bheith agat nó fianaise ar chaibidlíocht gníomhacha chun an réadmhaoin a cheannach (is é sin, deimhniú fostaíochta ón ngníomhaire eastáit nó ó úinéir na maoine) i gcás ina bhfuil ceadú i bprionsabal á lorg agat le haghaidh deontais;
  • cónaí sa réadmhaoin mar do phríomháit chónaithe phríobháideach nó é a chur ar fáil ar cíos;
  • cruthúnas a bheith agat go bhfuil an réadmhaoin folamh le 2 bhliain ar a laghad agus gur tógadh roimh 2008 í.

Conas a bheidh a fhios an bhfuil an mhaoin incháilithe don scéim?

Baineann an deontas le réadmhaoin fholamh incháilithe i gcathracha, i mbailte, i sráidbhailte agus i gceantair thuaithe na tíre.

Fianaise agus doiciméid eile a chaithfidh tú a sholáthar:

  • luachan(anna) maidir leis na hoibreacha atá beartaithe.
  • tuarascáil neamhspleách ag dearbhú go bhfuil an réadmhaoin chontúirteach ó thaobh struchtúir de agus dainséarach (má tá deontas breise á lorg le haghaidh oibreacha ar réadmhaoin thréigthe) nó deimhniú go bhfuil sé ar Chlár na Láithreán Tréigthe, nuair is infheidhme.
  • aon cháipéisíocht tacaíochta eile a d’fhéadfadh d’údarás áitiúil a iarraidh chun tacú le d’iarratas.

Rátaí íocaíochta

Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh

Tá deontas suas le €50,000 ar fáil. Tá sé seo faoi réir uasteorainneacha do chineálacha éagsúla oibre, ag cur san áireamh measúnú costais réasúnta ón údar áitiúil. Tá costas CBL na n-oibreacha san áireamh sa deontas.

Deontas Breisithe Réadmhaoine Tréigthe

Má sháraíonn na costais athfheistithe an deontas caighdeánach de suas le €50,000, tá deontas breisithe suas le €20,000 ar fáil. Chun an deontas breise seo a fháil, ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an réadmhaoin tréigthe. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an réadmhaoin chontúirteach ó thaobh struchtúir de agus dainséarach. An deontas iomlán atá ar fáil do mhaoin thréigthe dá bhrí sin é €70,000.

Ní mór duit tuairisc neamhspleách arna ullmhú ag gairmí cáilithe a chur isteach, chomh maith leis an iarratas a dheimhníonn go bhfuil an mhaoin tréigthe.

Cuir iarratas isteach

Riarann na húdaráis áitiúla an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh. Tabharfaidh údaráis áitiúla tosaíocht d’iarratais i gceantair ina bhfuil leibhéal ard folúntais nó tréigthe.

Is féidir leat dul i dteagmháil le d’údarás áitiúil freisin agus iarraidh labhairt leis an Oifigeach Tithe Folamh. Beidh siad in ann cabhrú leat le haon cheisteanna a bheidh agat.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le do thoil:

Croi Conaithe,
An tAonad um Ghníomhachtú agus Athghiniúint Maoine,
Comhairle Contae Chorcaí,
Urlár 14 Halla an Chontae
Corcaigh. T12 R2NC.

Fón: (021) 4285328 nó (021) 4285313.

Ríomhphost: croi.conaithe@corkcoco.ie