Published
Sun, 29/03/2020 - 22:15
Body

Cork County Council COVID-19 Community Support Programme LogoCork County Council COVID-19 Community Support Programme has been established to enable the coordination of a multi-agency response in the delivery of much needed services to vulnerable citizens across County Cork.

Leading Ireland’s largest county, Cork County Council, through its programme, will ensure that the wide variety of groups working across the county to assist those in need, will do so in an organized, collaborative and targeted way.  The Council’s COVID-19 Community Support Programme will ensure the very best use of the many resources assisting vulnerable persons with their daily needs at this unprecedented time, whether that is by collecting medication, food shopping, social support or making contact at what might be a lonely time for many.

On Sunday 29th March 2020, the Chief Executive of Cork County Council convened (by teleconference) the first meeting of the Cork County Council COVID-19 Community Support Response Forum which committed fully to supporting the Council in delivering on itsCOVID-19 Community Support Programme. This Forum represents a multi-agency approach comprising senior representatives of both Statutory and Voluntary agencies operating across Cork County, and its important work will ensure commitment and consistency in terms of delivery of the Programme.

The reach of the range of organisations involved is county-wide, among them An Garda Siochana, HSE South, local development companies, An Post, the Civil Defence plus many more voluntary groups, whose rich local knowledge and wealth of experience will feed into a single contact point and system, established by Cork County Council.

Set to come into effect from Monday March 30th, 2020, Cork County Council has provided a dedicated FREE contact number 1800 805 819 with lines open from 8.00am to 8.00PM seven days a week, those calling from outside of Ireland seeking assistance for a relative of friend, should call +353 21 4285517.  You can also email us at covidsupport@corkcoco.ie or text us at (085) 8709010.

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, explains,

“There are a number of agencies currently doing excellent work in delivering care to older and vulnerable people. From Community Gardaí, HSE and An Post to NGOs like ALONE, Meals on Wheels, Volunteer Ireland, GAA and many more. These groups are currently operating independently of each other and Cork County Council’s role is to provide a targeted, integrated and coordinated approach to the delivery of these much needed services to our more vulnerable citizens across the County during the COVID-19 pandemic. Cork County Council, through our Elected Members, our Municipal District and PPN structures, and in collaboration with our three Local Community Development Committees is ideally placed both statutorily and regionally to channel this great work, and provide the governance in partnership with all stakeholders.  This public health crisis has changed life for so many, and we are there to help with that change.  Our own staff whose day-jobs have changed due to closure of assets like our libraries, will be a key resource in the management and operation of this community support programme.  And the libraries themselves will serve as Community Support Hubs during this time”.

Mayor of the County of Cork, Councillor Ian Doyle, welcomed the move saying, 

“Cork County Council is perfectly placed to mobilise the community coordination needed and to bridge any gaps that might otherwise occur. We can facilitate collaboration between the many groups doing outstanding work to help meet the needs of all of our most vulnerable community members during these challenging times. From North Cork to our islands, Cork County Council’s Covid 19 Community Support Programme will ensure we serve each and every citizen of Cork County.”

*********************************************************************************************************************************************************

Tá Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 Chomhairle Contae Chorcaí curtha ar bun chun comhordú a dhéanamh ar fhreagairt ilghníomhaireachta maidir le seirbhísí a bhfuil géarghá leo a sholáthar do shaoránaigh leochaileacha ar fud Chontae Chorcaí

Mar an contae is mó in Éirinn, Cinnteoidh Comhairle Contae Chorcaí, trína clár, go ndéanfaidh an réimse leathan grúpaí atá ag obair ar fud an chontae chun cabhrú leo siúd atá i ngátar, é sin a dhéanamh ar bhealach eagraithe, comhoibritheach agus spriocdhírithe. Cinnteoidh Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 na Comhairle an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an iliomad acmhainní a chuidíonn le daoine leochaileacha lena riachtanais laethúla ag an am gan fasach, cibé acu trí chógas a bhailiú, siopadóireacht bia, tacaíocht shóisialta nó trí theagmháil, san am seo a d’fhéadfadh a bheith ina am uaigneach do go leor.

Ar an Domhnach 29ú Márta 2020, thionóil Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí (trí theileachomhdháil) an chéad chruinniú d’Fhóram Freagartha Tacaíochta Pobail COVID-19 Chomhairle Contae Chorcaí agus ghealladar go hiomlán chun tacú leis an gComhairle a Clár Tacaíochta Pobail COVID-19 a sheachadadh. Léiríonn an Fóram seo cur chuige ilghníomhaireachta ina bhfuil ionadaithe sinsearacha ó ghníomhaireachtaí Reachtúla agus Deonacha araon atá ag feidhmiú ar fud Chontae Chorcaí, agus cinnteoidh a chuid oibre tábhachtach tiomantas agus comhsheasmhacht i dtéarmaí seachadadh an Chláir.

Tá raon na n-eagraíochtaí atá i gceist ar fud an chontae, ina measc tá An Garda Síochána, FSS Theas, cuideachtaí forbartha áitiúla, An Post, an Chosaint Shibhialta chomh maith le go leor grúpaí deonacha eile, a mbeidh a gcuid eolais áitiúil agus saibhreas taithí mar chuid chabhrach de phointe teagmhála agus córas aonair, arna bhunú ag Comhairle Contae Chorcaí.

Ag teacht i bhfeidhm ón Luan 30ú Márta, 2020, chuir Comhairle Contae Chorcaí uimhir theagmhála tiomnaithe SAORGHLAO- 1800 805 819 ar fáil le línte oscailte ó 8.00rn go 8.00in seacht lá sa tseachtain. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn freisin ag covidsupport@corkcoco.ie nó téacs a chur chugainn ag (085) 8709010, ba chóir dóibh siúd atá ag glaoch ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn ag lorg cúnaimh do ghaol cara, glaoch ar +353 21 4285517.

Míníonn Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, mar seo a leanas:

Tá roinnt gníomhaireachtaí ag déanamh sár-obair fé láthair maidir le cúram a sholáthar do dhaoine scothaosta agus leochaileacha. Ó Garda Síochána, an FSS agus An Post chuig Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (NGOs) cosúil le ALONE, Meals on Wheels, Volunteer Ireland, CLG agus go leor eile. Tá na grúpaí seo ag feidhmiú go neamhspleách ar a chéile fé láthair agus is é ról Chomhairle Contae Chorcaí ná chun cur chuige spriocdhírithe, comhtháite agus comhordaithe a sholáthar chun na seirbhísí seo a bhfuil géarghá leo a sholáthar dár saoránaigh níos leochailí ar fud an Chontae le linn na paindéime COVID-19."

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle, roimh an clár seo ag rá:

“Tá Comhairle Contae Chorcaí san seasamh foirfe chun an comhordú pobail a shlógadh agus chun bearnaí ar bith a d’fhéadfadh tarlú a dhúnadh. Is féidir linn comhoibriú a éascú idir an iliomad grúpaí a dhéanann sár-obair chun freastal ar riachtanais na mball pobail is leochailí atá againn le linn na n-amanna dúshlánacha seo. Ó Chorcaigh Thuaidh go dtí ár n-oileáin, cinnteoidh Clár Tacaíochta Pobail COVID19 Chomhairle Contae Chorcaí go bhfreastalóimid ar gach saoránach de Chontae Chorcaí. "