Temporary Closing of Public Roads

CORK COUNTY COUNCIL
ROADS ACT, 1993

Temporary Closing of Public Roads

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:- 

Road Subject of Proposed Closure

L-7230-13 Farnagow, Bandon, Co. Cork.

Period of Proposed Closure 

From 12:00hrs on Monday 10th July 2023 to 24:00hrs on Friday 21st July 2023.
(24hr Closure).

Reason for Proposed Closure

To facilitate the construction of a livestock underpass. 

Alternative Routes

Northbound diversion:
Drivers can turn left onto the L-6071-0 and continue on this road for approximately 2.2km.  Drivers will then be instructed to turn right onto the L-6070-0 for approximate 2.3km.  A right turn onto the L-7230-0 completes the diversion.

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

Objections to this proposed temporary road closure should be made in writing, to the undersigned, quoting Ref: TRC-95-2023, not later than 5.00pm on Wednesday 14th June 2023.  Telephone contact details should be included in the objection.

Director of Services,
Roads & Transportation,
Cork County Council
The Courthouse
Skibbereen
Co Cork
Email: roadclosures@corkcoco.ie

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go molann Comhairle Contae Chorcaí na bóithre seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus leis an gcúis a shonraítear thíos:

Bóthar a bheidh Faoi Réir an Dúnta Molta

L-7230-13 Fearann an Ghabha, Droichead na Bandan, Contae Chorcaí.

Tréimhse an Dúnta Molta 

Ó 12:00pm Dé Luain, an 10ú Iúil 2023 go dtí 24:00pm Dé hAoine, an 21ú Iúil 2023.
(Dúnadh 24 uair an chloig).

An Chúis atá leis an Dúnadh Molta

Chun tógáil íosbhealach beostoic a éascú.

Bealaí Malartacha

Atreorú ó thuaidh:
Is féidir le tiománaithe casadh ar chlé ar an L-6071-0 agus leanúint ar aghaidh ar an mbóthar seo ar feadh tuairim is 2.2km. Ansin tabharfar treoir do thiománaithe casadh ar dheis ar an L-6070-0 ar feadh tuairim is 2.3km. Críochnaíonn an t-atreorú le casadh ar dheis ar an L-7230-0.

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

Ba cheart agóidí in aghaidh an dúnta bóthair shealadaigh molta seo a dhéanamh i scríbhinn, chuig an té a shínigh, ag lua na Tagartha: TRC-95-2023, nach déanaí ná 5.00pm Dé Céadaoin, an 14ú Meitheamh 2023.  Ba cheart go gcuirfí sonraí teagmhála fóin san áireamh leis an agóid.

Stiúrthóir Seirbhísí,
Bóithre agus Iompar,
Comhairle Contae Chorcaí
Teach na Cúirte
Sciobairín
Contae Chorcaí
Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ie