New Roads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid service update logo

Nuashonrú Seirbhíse Covid- 19 - Bóithre

Seirbhísí Bóthair Chomhairle Contae Chorcaí le linn na srianta reatha Covid 19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne

Leanfaidh an Stiúrthóireacht Bóithre ag soláthar seirbhísí riachtanacha bóithre agus ag freagairt d’éigeandálaí, le linn na tréimhse seo de ghluaiseachtaí srianta, fad a bheidh oifigí dúnta don phobal, le socruithe oibre iargúlta solúbtha i bhfeidhm chun freastal ar scaradh sóisialta.

Seo a leanas breac-chuntas ar na Seirbhísí Bóithre éagsúla agus an tionchar atá orthu:

Oibríochtaí Ceantair

Tá foirne Glaonna Éigeandála ar fáil chun freagairt d’éigeandálaí bóthair, mar shampla imthosca aimsire, tuilte, stoirmeacha, srl. Leanfar leis an gclár Cothabhála Geimhridh Bóithre. Seachas bruscar a bhaint agus boscaí bruscair a fholmhú, cuirtear gnáthchothabháil bóithre lena n-áirítear líneáil / comharthaíocht bóthair ar fionraí, mar aon le glanadh sráideanna agus trá, oibreacha draenála, gearradh féir agus gruaimhíní.

Cuirtear na Cláir um Fheabhsú agus Chothabháil Athchóirithe, lena n-áirítear Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail agus Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla ar fionraí, chomh maith le haon Scéimeanna um maolú tráchta nó sábháilteachta.

Chun saincheist bóithre a thuairisciú: Logáil isteach, le do thoil,  ar: www.yourcouncil.ie

Tabhair fé deara, áfach, toisc go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag feidhmiú ar sheirbhísí oibríochta laghdaithe le linn na tréimhse glasála seo, nach ndéanfar freastal ach amháin ar éigeandálaí sábháilteachta ar bhóithre.

Leanfaidh seirbhís éigeandála lasmuigh d’uaireanta Chomhairle Contae Chorcaí ag feidhmiú le haghaidh saincheisteanna bóithre éigeandála. Guthán: (021) 4800048 ag an deireadh seachtaine, laethanta saoire phoiblí agus i rith na seachtaine tar éis 5i.n. agus roimh 9r.n.

Tá sonraí teagmhála na n-oifigí Ceantair agus oifigí Bóithre eile ar fáil ar: Sonraí Teagmhála Bóithre

 

Soilsiú Poiblí: Tá gnáthchothabháil ag leanúint ar aghaidh.

Chun locht a thuairisciú d’Airtricity, bain úsáid as an gcóras tuairiscithe lochtanna ar-líne ar an nasc seo a leanas:  airtricitysolutions.com nó glaoigh ar: 1800 372 772.

cothabháil Solas Tráchta ag leanúint ar aghaidh.

 

Luasteorainneacha: tá dréacht-fodhlíthe 2020 do bhóithre náisiúnta agus do bhóithre réigiúnacha agus áitiúla araon ar fáil le breathnú orthu ar www.speedlimits.ie

Bhí 30ú hAibreán 2020 mar spriocdháta chun glacadh le haighneachtaí.

 

Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí - Tá gach obair chonartha ar an talamh ar fionraí, ach tá pleanáil agus dearadh scéimeanna ag leanúint ar aghaidh.

Le haghaidh aon fhiosrúcháin, seol ríomhphost chuig: national.roads@corkrdo.ie nó glaoigh ar: (021)4821046.

 

Oifig Dhearaidh Bóithre Réigiúnacha & Áitiúla ag feidhmiú mar is gnáth, agus an fhoireann ag obair ón mbaile den chuid is mó. Is féidir aon cheisteanna a sheoladh ar ríomhphost chuig: info.rlrdo@corkcoco.ie, nó a chur chuig:

Oifig Dhearaidh Bóithre Réigiúnacha & Áitiúla, Urlár 3, Foirgneamh Leabharlainne an Chontae, Comhairle Contae Chorcaí,

Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh T12 K335

Próiseálfar na hIarratais seo a leanas mar is gnáth, agus tabharfar tosaíocht d’iarratais a sholáthraíonn seirbhísí mar fhreagairt ar éigeandáil COVID 19.

Ceadúnais Oscailte Bóthair: r-phost: roadopenings@corkcoco.ie

Dúnadh Sealadach Bóthair: r-phost:  roadclosures@corkcoco.ie

Ceadanna Ualaí Neamhghnácha: r-phost: abnormalloads@corkcoco.ie

Iarratais ar Áit Stopadh Bus: r-phost: edel.browne@corkcoco.ie

Is féidir aon cheisteanna ginearálta faoi bhóithre a sheoladh trí r-phost chuig roads@corkcoco.ie


 

Tá ról lánach ag Comhairle Contae Chorcaí maidir le forbairt geilleagrach agus pobail do chontae, agus beidh sí níos réamhghníomhaí fós maidir le folláine agus caighdeán beatha ár saoránach agus ár bpobal a chur chun cinn amach anseo.

 

Tá teagmháil á dhéanamh againn leatsa, an saoránach, trí Chlár Aoisbháúil Chontae Chorcaí,  tríd an Líonra Rannpháirtíochta Pobail, trí na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil , agus tríd an bPlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail .

 

Tá Stiúrthóireacht Bhóithre Chomhairle Contae Chorcaí freagrach as an líonra bóithre is mó (12,200 km) atá ag aon údarás áitiúil sa tír a chothabháil. Tá an Chomhairle ag leanúint d'acmhainní suntasacha a infheistiú i mbóithre a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an chontae.

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Le haghaidh tuilleadh faisnéise chun cabhrú leat thú féin, do theach, agus do ghnó a dhéanamh níos láidre agus níos ullmhaithe do dhianaimsir, lean an nasc thíos:

Bí Ullamh don Gheimhreadh