Published
Thu, 13/08/2020 - 14:19
Body

CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-

RoadSubject of Proposed Closure

Part of the L-74172, Ballymakeery, Macroom, Co Cork.

Period of Proposed Closure

From 08:00hrson Monday, 7th September 2020to20:00hrsonFriday, 2nd April 2021.

(24hr Closure)

Reason for Proposed Closure

To facilitate the N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development, works on the Ballymakeery Underbridge Structure.

Alternative Routes

Approaching from the west at the junction of the L-7417 and the L-74172, continue east along the L-7417 to its junction with the N22. Turn left onto the N22 and continue east. Turn left turn onto the L-3409and take next left onto the L-34091. Continue to its junction with the L-74172

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

Objections to this proposed temporary road closure should be made inwriting, to the undersigned, quoting Ref: TRC-132-2020, not later than 5pm on Tuesday 18th August 2020.Telephone contact details should be included in the objection.

Director of Services,

Roads& Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie


COMHAIRLE CHONTAE CHORCAÍ

AN tACHT UM BHÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE POIBLÍ

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus don chúis a shonraítear thíos: -

 

Bóthar a bhfuil sé Beartaithe a dhúnadh

Cuid den L-74172, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó 08:00 Dé Luain 7 Meán Fómhair 2020 go 20:00 Dé hAoine2 Aibreán 2021

(Dúnadh 24 uair)

 

Cúis leis an Dúnadh Beartaithe

Chun an Fhorbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha a éascú, oibreacha ar Struchtúr Faoi Dhroichead Bhaile Mhic Íre.

 

Bealaí Malartacha

Ag teach  aniar ag an acomhal leis an L-7417 agus an L-74172, lean ort soir ar an L-7417 go dtí a acomhal leis an N22.  Cas ar chlé ar an N22 agus lean ort soir. Casar chlé ar an L-3409 agus tóg an céad casadh eile ar chlé do dtí an L-34091. Lean é sin go dtí a acomhal leis an L-74172.

 

Coimeádfar rochtain áitiúil ar feadh ré an Dúnadh Bóthair.

 

Ba cheart agóidí i gcoinne an dúnadh sealadach bóthair beartaithe seo a dhéanamh i scríbhinn, don duine thíos-sínithe, ag lua Tag: TRC-132-2020, tráth nach déanaí ná 5in Dé Máirt 18ú Lúnasa 2020 Ba cheart sonraí teagmhála guthán a áireamh san agóid.

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:-

RoadSubject ofProposed Closure

Part of the L-74171-0, Killeen, Ballymakeery, Macroom, Co Cork.

Period of Proposed Closure

From 08:00hrson Monday 7th September 2020to20:00hsonSaturday28th August 2021

(24hr Closure)

Reason for Proposed Closure

To facilitate the N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development, works on the  Ballymakeery Underbridge Structure.

Alternative Routes

On the L-74171 from its junction with the L-7417, continue west. Turn left onto temporary road continue and take next right onto temporary road back onto the L-74171. The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

Objections to this proposed temporary road closure should be made inwriting, to the undersigned, quoting Ref: TRC-133-2020, not later than 5pm on Tuesday 18th August 2020 Telephone contact details should be included in the objection.

Director of Services,

Roads& Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie


COMHAIRLE CHONTAE CHORCAÍ

AN tACHT UM BHÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH BÓITHRE POIBLÍ

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus don chúis a shonraítear thíos: -

 

Bóthar a bhfuil sé Beartaithe a dhúnadh

Cuid den L-74171-0, Na Cillíní, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnadh Beartaithe

Ó 08:00 Dé Luain 7 Meán Fómhair 2020 go 20:00 Dé Sathairn 28 Lúnasa 2021

(Dúnadh 24 uair)

 

Cúis leis an Dúnadh Beartaithe

Chun an Fhorbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha a éascú, oibreacha ar Struchtúr Faoi Dhroichead Bhaile Mhic Íre.

 

Bealaí Malartacha

Ar an L-74171 óna acomhal leis an L-7417, lean ort siar. Cas ar chlé ar an mbóthar sealadach agus tóg an bóthar sealadach ar dheis ar ais go dtí an L-74171. Tá an bealach atreoraithe luaite infheidhmithe droim ar ais agus tú ag taisteal sa treo eile.

 

Coimeádfar rochtain áitiúil ar feadh ré an Dúnadh Bóthair.

 

Ba cheart agóidí i gcoinne an dúnadh sealadach bóthair beartaithe seo a dhéanamh i scríbhinn, don duine thíos-sínithe, ag lua Tag: TRC-133-2020, tráth nach déanaí ná 5in Dé Máirt 18ú Lúnasa 2020 Ba cheart sonraí teagmhála guthán a áireamh san agóid.

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

Public Notices or News