Published
Mon, 11/01/2021 - 13:02
Body

The Department of Rural and Community Development has announced successful projects to receive funding under the 2020 Town and Village Renewal Scheme. Cork County Council is delighted to have been awarded €683,690 under the scheme, which will support the delivery of six projects across the county.

Projects include public realm improvement works in Liscarroll and Coolagown in North Cork, improved pedestrian connectivity for Kanturk, delivery of new walking infrastructure for Glenbower Woods, Killeagh and the development of an amenity park for Leap in West Cork, as well as the delivery of Broadband Connection Points in villages across the county.

When submitting proposals, Cork County Council was cognisant of the impacts of Covid-19 on communities and will seek to address some of the key issues identified over the past number of months, including the importance of high quality outdoor recreational space and the need to facilitate remote working, ensuring our towns and villages are even better environments to live and work in.

Welcoming the funding announcement, The Mayor of the County of Cork, Cllr Mary Linehan Foley commented,

“I would like to thank each of the community groups that expressed interest in this year’s scheme and congratulate those who have been successful in receiving funding. These projects will provide huge benefits to our towns and villages; the positive impact of these additions will benefit those who live and work in these communities, as well as those who will visit County Cork in the future.”

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, noted that the Town and Village Renewal Scheme is a key annual funding stream, essential for delivering improvement works across the county,

“Town and Village Renewal funding is a key element in the delivery of projects that enhance quality of life for our residents and visitors. We have already seen significant investment in Cork County over the past number of months through the “Town and Village Accelerated Measures” scheme in response to Covid-19. I would like to thank the Department of Rural and Community Development for their continued support and look forward to seeing the results of this recent round of funding.”

The Town and Village Renewal Scheme is a key initiative under the Government’s Action Plan for Rural Development and is part of the Government’s Project Ireland 2040 Rural Regeneration Programme.

*************************************************************************************************************************************************************************************************

D’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail na tionscadail rathúla chun maoiniú a fháil faoin Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020. Tá ríméad ar Chomhairle Contae Chorcaí gur bronnadh €683,690 orthu faoin scéim, a thacóidh le sé thionscadal a sheachadadh ar fud an chontae.

I measc na dtionscadal tá oibreacha feabhsúcháin ar an bhfearann ​​poiblí i Lios Cearúill agus Coolagown i gCorcaigh Thuaidh, nascacht fheabhsaithe do choisithe i gCeann Toirc, bonneagar siúil nua do Choill an Ghleanna Bhodhair, Cill Ia,  agus páirc thaitneamhachta a fhorbairt do An Léim in Iarthar Chorcaí, chomh maith le seachadadh Pointí Ceangail Leathanbhanda i sráidbhailte ar fud an chontae.

Agus tograí á gcur isteach aici, bhí Comhairle Contae Chorcaí feasach ar thionchair Covid-19 ar phobail agus féachfaidh sí le dul i ngleic le cuid de na príomhcheisteanna a sainaithníodh le roinnt míonna anuas, lena n-áirítear an tábhacht a bhaineann le spásanna áineasa d’ardchaighdeán lasmuigh agus an gá atá le modhanna cianobair a éascú, ag cinntiú gur timpeallachtaí níos fearr fós iad ár mbailte agus ár sráidbhailte le maireachtáil agus oibriú iontu.

Ag fáiltiú di roimh an bhfógra maoinithe, deir Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley,

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach ceann de na grúpaí pobail a léirigh spéis i scéim na bliana seo agus tréaslaím leo siúd ar éirigh leo maoiniú a fháil. Tabharfaidh na tionscadail seo buntáistí ollmhóra dár mbailte agus sráidbhailte; rachaidh tionchar dearfach na tograí seo chun leasa dóibh siúd a chónaíonn agus a oibríonn sna pobail seo, chomh maith leo siúd a thabharfaidh cuairt ar Chontae Chorcaí sa todhchaí. "

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, gur príomhshruth maoinithe bhliantúil í an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, atá riachtanach chun oibreacha feabhsúcháin a sheachadadh ar fud an chontae,

“Is príomhghné é maoiniú Athnuachana Baile agus Sráidbhaile i seachadadh tionscadal a fheabhsaíonn cáilíocht na beatha dár gcónaitheoirí agus dár gcuairteoirí. Chonaiceamar infheistíocht shuntasach cheana féin i gContae Chorcaí le roinnt míonna anuas tríd an scéim “Bearta Luathaithe do Bhailte agus Sráidbhailte” mar fhreagairt ar Covid-19. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail as a dtacaíocht leanúnach agus táim ag tnúth le torthaí an bhabhta maoinithe seo is déanaí a fheiscint. "

Is príomhthionscnamh í an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile faoi Phlean Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus tá sí mar chuid de Chlár Athghiniúna Tuaithe Project 2040 an Rialtais.