Free Activities for Children in Cork County Libraries this Summer

A man dressed in costume

Cork County Council’s Library and Arts Service has launched a series of free events for children in libraries across the county as part of its Summer Arts Programme. The events take place throughout July and August and include Roald Dahl-inspired science workshops, puppet shows and comic creating for older children and teenagers. 

The workshops, delivered by ‘Anyone 4 Science’, will see children aged 7 and older creating dream catcher lava lamps inspired by the BFG. The free workshops take place on the 10th, 11th, and 12th of July at Kanturk, Millstreet, Charleville, Mitchelstown, Dunmanway and Bandon Libraries, booking is required. 

There will be several puppet show performances including Millie’s Moonlight Adventure, suitable for a general youth audience, by Terry Dineen in Clonakilty, Skibbereen and Kinsale libraries. Trunk of Tricks, an inclusive show supported by the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth’s National Play Day, takes place in Kanturk and Fermoy. It is suitable for all ages including children and families for whom English is an additional language. 

Launching the programme, Mayor of the County of Cork, Joe Carroll said, 

 

Cork County Council is passionate about the benefits of arts and creativity, especially when it supports the wellbeing and personal development of our youngest citizens. Our libraries are one of our county’s greatest resources, offering a free space for learning, creative engagement and connecting with others. The science workshops are a wonderful addition to the summer schedule and I hope that families of all ages will enjoy the puppet shows.


 

There will also be a puppet show dealing with the topic of wellbeing for children aged 4 – 7. Graffiti Theatre Company’s Goodnight Rowan will be performed in Irish at Leabharlann Baile Bhuirne on the 10th of August and in English in Mallow and Fermoy on the 17th of August. 

Older children and teenagers will be able to create their own comics, using free ‘Make your Own Comic’ kits available in branches. These bespoke kits have been created by acclaimed artist Fiona Boniwell as part of National Play Day.

The Library Summer Arts Programme is funded by Creative Ireland, National Play Day and the Arts Council. It coincides with the Summer Stars Programme, the free national reading programme that takes place in all public libraries and online until the 31st of August. 

The My Little Library bag will also be available for children starting primary school in September. It contains a book about starting school and invites them to join the library if they’re not already members.   
 


Gníomhaíochtaí Saor in aisce do Leanaí i Leabharlanna Chontae Chorcaí an samhradh seo

Tá sraith imeachtaí saor in aisce do leanaí i leabharlanna ar fud an chontae seolta ag Seirbhís Leabharlann agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí mar chuid de Chlár Ealaíon an tsamhraidh. Beidh na himeachtaí ar bun i rith mhí Iúil agus Lúnasa agus beidh ceardlanna eolaíochta, seónna puipéad agus cruthú greannáin, a fuair spreagadh ó Roald Dahl, do leanaí agus do dhéagóirí níos sine. 

Beidh na ceardlanna, a chuirfidh ‘Anyone 4 Science’ ar bun, ag díriú ar leanaí atá 7 mbliana d’aois agus níos sine ag cruthú lampaí laibhe um líon taibhreamh a fuair spreagadh ó BFG. Beidh na ceardlanna saor in aisce seo ar siúl an 10, 11, agus an 12 Iúil i Leabharlanna i gCeann Toirc, ar Shráid an Mhuilinn, sa Ráth, i mBaile Mhistéala, i nDún Mánmhaí agus i nDroichead na Bandan. Is gá áirithintí a dhéanamh. 

Beidh neart léirithe seó puipéad ar bun lena n-áirítear Millie’s Moonlight Adventure, a bheadh feiliúnach don lucht éisteachta ginearálta, le Terry Dineen i leabharlanna i gCloich na Coillte, sa Sciobairín agus i gCionn tSáile. Faigheann an seó ionchuimsitheach Trunk of Tricks tacaíocht ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus ó Lá Spraoi Náisiúnta do Dhaoine Óga agus beidh sé ar siúl i gCeann Toirc agus i Mainistir Fhear Maí. Bheadh sé oiriúnach do leanaí ar gach aois agus do theaghlaigh a bhfuil an Béarla acu mar theanga breise. 

Agus é ag seoladh an chláir, dúirt Méara Chontae Chorcaí, Joe Carroll, 

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomanta faoi na buntáistí a bhaineann leis na healaíona agus le cruthaitheacht, go háirithe nuair a thacaíonn sé le leas agus le forbairt phearsanta ár saoránach is óige. Tá ár leabharlanna ar an acmhainn is mó inár gcontae, a thairgeann spás saor le foghlaim, rannpháirtíocht ghníomhach agus nascadh le daoine eile. Is céim mhór a chuireann le sceideal an tsamhraidh iad na ceardlanna eolaíochta agus tá súil agam go mbainfidh teaghlaigh ar gach aois sult as na seónna puipéad.

Cuirfear seó puipéad i láthair a bheidh ag dul i ngleic le folláine leanaí atá idir 4 - 7. Beidh Oíche Mhaith a Rowan curtha i láthair ag Compántas Drámaíochta Graffiti as Gaeilge i Leabharlann Bhaile Bhuirne an 10 Lúnasa agus i mBéarla i Mala agus i Mainistir Fhear Maí an 17 Lúnasa. 

Beidh an deis ag leanaí níos sine agus ag déagóirí a gcuid greannán féin a chruthú, agus pacaí ‘Déan do Ghreannán Féin’ saor in aisce a bheidh ar fáil sna brainsí in úsáid acu. Tá na pacaí saincheaptha seo cruthaithe ag an ealaíontóir aitheanta Fiona Boniwell mar chuid den Lá Spraoi Náisiúnta.

Faigheann Clár Ealaíon Leabharlann an tsamhraidh maoiniú ó Éire Ildánach, Lá Spraoi Náisiúnta agus an Chomhairle Ealaíon. Beidh sé ag teacht le chéile le Clár Réalta an tsamhraidh, an clár léitheoireachta náisiúnta saor in aisce a bhíonn ar bun i ngach leabharlann poiblí agus ar líne go dtí an 31 Lúnasa. 

Beidh mála, Mo Mhála Beag Leabharlainne, ar fáil do leanaí a bheidh ag tosú sa bhunscoil i mí Mheán Fómhair. Tá leabhar faoi thosú ar scoil san áireamh ann agus tugann sé cuireadh chucu baint a bheith acu leis an leabharlann mura bhfuil siad mar bhaill go fóill.