Published
Fri, 21/08/2020 - 21:08
Archaelogy Story Map Finding
Body

As part of Heritage Week 2020, Cork County Council and TII have published an online Story Map that tells the story of the archaeological discoveries made along the routes of two proposed minor realignments of the N73 road, between Mallow and Mitchelstown in North Cork.

Discoveries include the foundation of a suspected Neolithic house dating to c. 3,700 BC likely the home of a family belonging to one of the earliest farming communities to have settled in this part of Ireland, a possible ritual deposition site from roughly the same era and both settlement and burial evidence from the Bronze Age.

The burial evidence took the form of a barrow cemetery, nestled by the banks of a meandering stream, and overlooked by the settlement on higher ground to the west.

Later sites included a possible late medieval enclosure and the remains of a smithy with evidence of up to two hundred years of use.

The online Story Map can be viewed by clicking here and is part of a suite of Story Maps prepared under the auspices of TII, available for viewing by clicking here including the archaeology of the N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development.

********************************************************************************************************************************************************

Mar chuid de Sheachtain Oidhreachta 2020, d’fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí agus BIÉ léarscáil scéalach ar líne a insíonn scéal na bhfionnachtana seandálaíochta a rinneadh ar bhealaí dhá mhion-athailíniú beartaithe ar bhóthar an N73, idir Mala agus Baile Mhistéala i gCorcaigh Thuaidh.

I measc na bhfionnachtana tá bunsraith tí a meastar a bhfuil ón ré Neoiliteach  timpeall 3,700 RC Is dóigh gur baile teaghlaigh de chuid de na pobail fheirmeoireachta is luaithe a lonnaigh sa chuid seo d’Éirinn, suíomh sil-leagain deasghnátha a d’fhéadfadh a bheith ann ón ré chéanna agus fianaise lonnaíochta agus adhlactha ón gCré-umhaois.

Bhí an fhianaise adhlactha i bhfoirm reilig thulaí, neadaithe in aice bruacha sruthán lúbach, le radharc anuas ar an adhlacadh ón lonnaíocht suite níos airde ó siar .

I measc na suíomhanna níos déanaí bhí imfhálú féideartha ó na meánaoiseanna déanacha agus iarsmaí ceárta le fianaise gur úsáideadh ar feadh suas le dhá chéad bliain.

Cliceáil anseo chun an Léarscáil Scéalach ar líne a fheiscint agus tá sé mar chuid de shraith Léarscáileanna Scéalacha a ullmhaíodh faoi choimirce BIÉ, atá ar fáil le breathnú orthu trí chliceáil anseo lena n-áirítear seandálaíocht an Fhorbairt Bóthair N22 ó Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha.