Published
Fri, 22/05/2020 - 13:03
Body

Online applications can now be made to Cork County Council for the Restart Grant for small businesses.  As part of the Governments package of supports, this €250m fund will give direct grant aid to micro and small businesses to help them with the costs associated with reopening and re-employing workers following COVID-19 closures.

Between €2,000 and €10,000 of direct aid is available to businesses based on commercial rates bill from 2019.

The grant will be available to businesses with a turnover of less than €5m and employing 50 people or less, which were closed or impacted by at least a 25% reduction in turnover out to June 30, 2020. It is a contribution towards the cost of re-opening or keeping a business operational and re-connecting with employees and customers.

Mayor of the County of Cork, Councillor Ian Doyle commenting on the Restart Grant spoke of the importance of supporting local businesses,

“Your local café, hairdresser, boutique or home store create that wonderful atmosphere that we have across Cork County.  These small but very important businesses have had to close their doors for the last number of weeks but now we want to help them to reopen.”

Chief Executive of Cork County Council Tim Lucey also highlighted how the Restart Grant will assist small businesses get back on their feet,

“Cork County has a wide range of businesses which are at the very heart of our communities.  Cork County Council is investing in communities and our businesses, we can plan with a degree of confidence.  As part of Project ACT, we are Activating County Towns and the Restart Fund will offer another level of support to businesses at a time when they most need it.”

Mayor Doyle went on to say,

“Cork County Council has established 23 Town Teams under Project ACT which will deliver individual plans and ensure, at the most local level, that we reopen and support our local economy. The Restart Grant is a very welcome addition to facilitate businesses in opening their doors as part of our national phased roadmap.”

Applications for the Restart Grant can be made online at www.yourcouncil.ie

Cork County Council has established a dedicated helpline on 021 4208000 and email at RestartFund@CorkCoCo.ie
Processing of applications and payment of the Restart Grant will depend on the initial volume of applications but, as far as possible, will be prioritised according to scheduled re-opening dates in the national roadmap.

The Restart Grant is part of the wider €12 billion package of supports for businesses of all sizes, which includes grants, low-cost loans, write-off of commercial rates and deferred tax liabilities, all of which will help to improve cashflow amongst SMEs.

********************************************************************************************************************************************************

Is féidir iarratais ar líne a dhéanamh anois chuig Comhairle Contae Chorcaí ar an Deontas Atosaithe do ghnólachtaí beaga. Mar chuid de phacáiste tacaíochtaí an Rialtais, tabharfaidh an ciste € 250m seo cúnamh deontais díreach do mhicrifhiontair agus do ghnóthais bheaga chun cabhrú leo leis na costais a bhaineann le hathoscailt agus le hoibrithe a athfhostú tar éis dhúnadh COVID-19.

Tá idir € 2,000 agus € 10,000 de chúnamh díreach ar fáil do ghnólachtaí bunaithe ar bhille rátaí tráchtála ó 2019.

Tá an deontas ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil láimhdeachas níos lú ná € 5m acu agus a fhostaíonn 50 duine nó níos lú, a dúnadh nó a raibh tionchar de laghdú 25% ar a laghad ar an láimhdeachas amach go 30ú Meitheamh, 2020. Is ranníocaíocht é i dtreo chostas gnó a athoscailt nó a choimeád ag feidhmiú agus athnascadh le fostaithe agus custaiméirí.

Labhair Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Ian Doyle agus é ag trácht ar an Deontas Atosaithe fén tábhacht a bhaineann le tacú le gnólachtaí áitiúla,

“Cruthaíonn do chaifé, gruagaire, búitíc nó siopa baile áitiúil an t-atmaisféar iontach sin atá againn ar fud Chontae Chorcaí. Ach, bhí ar na gnólachtaí beaga tábhachtacha seo a ndoirse a dhúnadh le roinnt seachtainí anuas ach anois ba mhaith linn cabhrú leo athoscailt. "

Chuir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí Tim Lucey béim freisin ar an gcaoi a gcabhróidh an Deontas Atosaithe le gnólachtaí beaga teacht ar ais ar a gcosa,

“Tá réimse leathan gnólachtaí ag Contae Chorcaí atá i gcroílár ár bpobail. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag infheistiú i bpobail agus inár ngnóthaí, is féidir linn pleanáil le muinín áirithe. Mar chuid de Thionscadal ACT, táimid ag Gníomhachtú Bailte an Chontae agus tabharfaidh an Ciste Atosaithe leibhéal eile tacaíochta do ghnólachtaí ag am ina ngátar. "

Lean an Méara Doyle ar aghaidh ag rá,

“Bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí 23 Fhoireann Baile fé Thionscadal ACT a sheachadfaidh pleananna aonair agus a chinnteoidh, ar an leibhéal is áitiúla, go n-athosclóimid agus go dtacaímid lenár ngeilleagar áitiúil. Is mór an fháilte é an Deontas Atosaithe chun gnólachtaí a éascú chun a ndoirse a oscailt mar chuid dár dtreochlár céimnithe náisiúnta. "

Is féidir iarratais ar an Deontas Atosaithe a dhéanamh ar líne ag www.yourcouncil.ie.

Do bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí líne chabhrach thiomnaithe freisin agus is féidir leat teacht ar ag a 021 4208000 nó seol ríomhphost chuig RestartFund@CorkCoCo.ie. Braithfidh próiseáil iarratas agus íocaíocht an Deontais Atosaithe ar líon na n-iarratas,  ach a mhéid is féidir, tabharfar tosaíocht dó de réir dátaí sceidealta athoscailte sa treochlár náisiúnta.

Tá an Deontas Atosaithe mar chuid den phacáiste tacaíochta € 12 billiún níos leithne do ghnólachtaí de gach méid, lena n-áirítear deontais, iasachtaí ar chostas íseal, rátaí tráchtála a dhíscríobh agus dliteanais chánach iarchurtha, agus cabhróidh gach ceann acu le sreabhadh airgid a fheabhsú i measc FBManna.