Cork County Council Announces Commemorations and Heritage Grant Schemes 2023

A crowd of people sitting down

Cork County Council has announced the opening of the County Cork Commemorations Grant Scheme and the County Cork Heritage Grant Scheme for 2023. These schemes seek to recognise the heritage of the county, the numerous groups who actively engage with their local heritage, and those dedicated to commemorating the centenary of the War of Independence and Civil War.

Cork County Council’s Heritage Grant Scheme was established in 2021 with support from the Heritage Council. Under last year’s scheme, over 30 groups received funding for a range of initiatives including Heritage Week projects, video documentaries, conservation plans, exhibitions, archives, natural heritage projects and heritage publications. The scheme is designed to acknowledge and support Cork County’s many heritage groups in undertaking activities that in turn support the objectives of the County Cork Heritage Plan.

The Commemorations Grant Scheme, delivered by Cork County Council and supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, is aimed at highlighting the pivotal role of Cork County in the Anglo-Irish War of Independence and ensuing Civil War. This year marks the centenary of such notable events as the killing of Corkman Liam Lynch on April 10th 1923, head of anti-Treaty Forces; a number of Civil War ambushes; the end of the Civil War on May 24th 1923 and the Hunger Strikes of October and November 1923. The scheme will support those who wish to ensure the appropriate commemoration of significant local events through a range of projects, from school projects and the restoration of important local memorials to documentaries and touring exhibitions.

Welcoming the opening of applications for the 2023 schemes, Mayor of the County of Cork, Cllr. Danny Collins said,

The Commemorations Grant Scheme and Heritage Grant Scheme are not just an investment in our past, but a vital investment in our future. By preserving and protecting our heritage, we are creating a legacy that will enrich the lives of future generations and ensure that the stories of our ancestors are not forgotten.

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey noted

Cork County is renowned for its heritage, built, natural and cultural, and these schemes will support a significant number of initiatives in these fields.  In the past 2 years alone, these schemes have seen an investment of over €200,000 in heritage and commemorative projects by over 100 local groups and organisations. I have no doubt that the 2023 schemes will deliver another raft of excellent projects.  

The closing date for proposals and application forms is 17:00 on Tuesday 18th April 2023. Applications can be made online, emailed to commemorations@corkcoco.ie or corkheritage@corkcoco.ie or delivered to ‘County Cork Commemorations Grant Scheme 2023/County Cork Heritage Grant Scheme 2023’, Cork County Council, Floor 3, County Hall, Cork.

For further information on the County Cork Commemorations Grant Scheme 2023 and the Heritage Grant Scheme 2023, visit the links below or phone 021 4276891.


Scéimeanna Deontais Oidhreachta agus Cuimhneacháin 2023 á bhfógairt ag Comhairle Contae Chorcaí

Tá sé fógartha ag Comhairle Contae Chorcaí go n-osclófar Scéim Deontais Chuimhneacháin Chontae Chorcaí agus Scéim Deontais Oidhreachta Chontae Chorcaí do 2023. Is í aidhm na scéimeanna seo ná aitheantas a thabhairt d’oidhreacht an chontae, na grúpaí iomadúla a bhíonn ag plé go gníomhach lena n-oidhreacht áitiúil, agus iad siúd atá tiomnaithe do chéad bhliain Chogadh na Saoirse agus Chogadh na gCarad a chomóradh

Bunaíodh Scéim Deontais Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí in 2021 le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta. Faoi scéim na bliana seo caite, fuair breis is 30 grúpa maoiniú do raon tionscnamh lena n-áirítear tionscadail Sheachtain na hOidhreachta, cláir fhaisnéise físeáin, pleananna caomhnaithe, taispeántais, cartlanna, tionscadail oidhreachta nádúrtha agus foilseacháin oidhreachta. Tá an scéim deartha chun aitheantas agus tacaíocht a thabhairt don iliomad grúpaí oidhreachta i gContae Chorcaí agus iad ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí a thacaíonn le cuspóirí Phlean Oidhreachta Chontae Chorcaí.

Tá an Scéim Deontais Cuimhneacháin, a sheachadann Comhairle Contae Chorcaí agus a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, dírithe ar ról lárnach Chontae Chorcaí i gCogadh na Saoirse Angla-Éireannach agus i gCogadh na gCarad. Is é an bhliain seo comóradh céad bliain d’imeachtaí suntasacha mar mharú an Chorcaígh Liam Lynch ar 10 Aibreán 1923, ceannasaí d'Fhórsaí Frith-Chonartha; roinnt luíochán Cogaidh na gCarad; deireadh le Cogadh na gCarad ar 24 Bealtaine 1923 agus na Stailceanna Ocrais i mí Dheireadh Fómhair agus Samhain 1923. Tacóidh an scéim leo siúd ar mian leo a chinntiú go ndéanfar comóradh cuí ar imeachtaí suntasacha áitiúla trí raon tionscadal, ó thionscadail scoile,  athchóiriú ar leachtanna cuimhneacháin áitiúla, chláir fhaisnéise agus taispeántais chamchuairte.

Ag fáiltiú roimh oscailt na n-iarratas do scéimeanna 2023, dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Danny Collins,

Ní hamháin gur infheistíocht san am atá thart iad an Scéim Deontais Cuimhneacháin agus an Scéim Deontais Oidhreachta, ach is infheistíocht ríthábhachtach iad inár dtodhchaí chomh maith. Trínár n-oidhreacht a chaomhnú agus a chosaint, táimid ag cruthú oidhreachta a shaibhreoidh saolta na nglún atá le teacht agus a chinnteoidh nach ndéanfar dearmad ar scéalta ár sinsear.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, “Tá cáil ar Chontae Chorcaí mar gheall ar a oid

Tá cáil ar Chontae Chorcaí mar gheall ar a oidhreacht, tógtha, nádúrtha agus cultúrtha, agus tacóidh na scéimeanna seo le líon suntasach tionscnamh sna réimsí seo. Le dhá bhliain anuas, tá infheistíocht de níos mó ná €200,000 tugtha fén scéim seo do thionscadail oidhreachta agus comórtha ag breis is 100 grúpa agus eagraíocht áitiúil. Níl aon amhras orm ach go gcuirfidh scéimeanna 2023 sraith eile de thionscadail den scoth ar fáil.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Scéim Deontais Chuimhneacháin Chontae Chorcaí 2023 agus ar an Scéim Deontais Oidhreachta 2023, tabhair cuairt ar www.corkcoco.ie nó cuir glaoch ar 021 4276891.

Is é an dáta deiridh le haghaidh moltaí agus foirmeacha iarratais ná 17:00 Dé Máirt 18 Aibreán 2023. Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne, is féidir iad a sheoladh trí r-phost chuig commemorations@corkcoco.iecorkheritage@corkcoco.ie, nó tríd an bpost chuig ‘Scéim Deontas Cuimhneacháin Chontae Chorcaí 2023/Scéim Deontais Oidhreachta Chontae Chorcaí 2023', Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 3, Halla an Chontae, Corcaigh.