Mayor O’Flynn Launches Grant for Irish Language Events and Initiatives

The Mayor of the County of Cork, Cllr Frank O’Flynn has announced the launch of a grant scheme aimed at providing financial support to groups and organisations involved in Irish language projects. Cork County Council has established the initiative to assist and promote Irish language events and initiatives throughout the county.

The grant scheme is open to support projects that utilise and promote the Irish language, including festivals, concerts, family event days, films, plays, or any art form that celebrates and encourages the use of Irish.

Mayor of the County of Cork, Cllr. Frank O’Flynn welcomed the launch of the scheme,

Cork County Council considers the Irish language as a very important part of our culture and identity. As a county with two Gaeltachtaí within our boundaries, along with many Irish speakers and communities throughout the county, support for projects which promote Irish as an exciting, vibrant, living, and vital language is essential. I encourage any event that will encourage the use of the Irish language and make it more visible and accessible in our communities to apply for support under this grant.

The maximum amount granted for any event is €1,500 under this scheme, and the ability by the organisation in question to match funding is required. Organisations may apply for more than one event within the application period, and these will be considered subject to availability of funding and the initiative meeting the grant criteria.

This scheme is open to applications until close of business on Friday, August 11th.  Please visit our website for more information. 
Deontas d’Imeachtaí agus Tionscnaimh Ghaeilge seolta ag an Méara O’Flynn

Tá sé fógartha ag Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Frank O’Flynn go bhfuil scéim deontais á sheoladh a bhfuil sé mar aidhm aige tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do ghrúpaí agus eagraíochtaí a bhfuil ag tabhairt faoi thionscadail Ghaeilge. Tá an tionscnamh bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaí chun cabhrú le himeachtaí agus tionscnaimh Ghaeilge agus iad a chur chun cinn ar fud an chontae.Tá an scéim deontais oscailte chun tacú le tionscadail a úsáideann agus a chuireann an Ghaeilge chun cinn, lena n-áirítear féilte, ceolchoirmeacha, laethanta imeachtaí teaghlaigh, scannáin, drámaí, nó aon fhoirm ealaíne a cheiliúrann agus a spreagann úsáid na Gaeilge.

Agus é ag fáiltiú seoladh na scéime dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Frank O’Flynn é seo.

Breathnaíonn Comhairle Contae Chorcaí an Ghaeilge mar chuid an-tábhachtach dár gcultúr agus dár bhféiniúlacht. Mar chontae le dhá Ghaeltacht laistigh dár dteorainneacha, mar aon le go leor cainteoirí Gaeilge agus pobail ar fud an chontae, tá tacaíocht riachtanach do thionscadail a chuireann an Ghaeilge chun cinn mar theanga spreagúil, bheoga, agus ríthábhachtach. Molaim aon imeacht a spreagfaidh úsáid na Gaeilge agus a dhéanfaidh níos sofheicthe agus níos insroichte í inár bpobail cur isteach ar thacaíocht faoin deontas seo.

Is é an t-uasmhéid a dheonaítear d’imeacht ar bith ná €1,500 faoin scéim seo, agus tá gá le cumas na heagraíochta atá i gceist maoiniú a mheaitseáil. Féadfaidh eagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar níos mó ná imeacht amháin laistigh den tréimhse iarratais agus breithneofar iad seo ar choinníoll go bhfuil maoiniú ar fáil agus go gcomhlíonann an tionscnamh na critéir dheontais.Tá an scéim seo oscailte d’iarratais go dtí go dtiocfaidh deireadh an lae oibre Dé hAoine, 11 Lúnasa.  Tá tuilleadh eolais agus sonraí ar conas iarratas a dhéanamh ar fáil ag www.corkcoco.ie