Temporary Closing of Public Roads

CORK COUNTY COUNCIL
ROADS ACT, 1993

Temporary Closing of Public Roads

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road for the period and reason specified below:- 

Road Subject of Proposed Closure

L3809 Kilmountain Cross to Mogeely Road, Mogeely, Co. Cork

Period of Proposed Closure 

From 08:00hrs on Wednesday 12th July, 2023 to 12:00hrs on Friday 11th August, 2023 (24hr Closure).

Reason for Proposed Closure

To facilitate Bridge Repairs.

Alternative Routes

Via the L7831-0, N25 and the L3805-44.

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

Objections to this proposed temporary road closure should be made in writing, to the undersigned, quoting Ref: TRC-100-2023, not later than 5pm on Tuesday 13th June, 2023.  Telephone contact details should be included in the objection.

Director of Services
Roads & Transportation
Cork County Council
The Courthouse
Skibbereen
Co Cork
Email: roadclosures@corkcoco.ie

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos: - 

An Bóthar atá sé Beartaithe a Dhúnad

L3809 Crosaire Chúil Mhóinteáin go Bóthar Mhaigh Dhíle, Maigh Dhíle, Co. Chorcaí

Tréimhse an Dúnta a Bheartaítear 

Ó 08:00 Dé Céadaoin, 12 Iúil 2023 go dtí 12:00 Dé hAoine, 11 Lúnasa 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

An Chúis atá leis an Dúnadh Beartaithe

Chun Deisiúcháin Droichid a éascú.

Bealaí Malartacha

Tríd an L7831-0, N25 agus an L3805-44.

Ceadófar Rochtain Áitiúil ar feadh thréimhse an dúnta seo.

Ba cheart agóid ar bith i gcoinne an dúnta shealadaigh bóthair seo a dhéanamh i scríbhinn chuig an duine thíosluaite, agus an Uimhir Thagartha: TRC-100-2023 luaite sa litir, tráth nach déanaí ná 5pm Dé Máirt, an 13 Meitheamh 2023.  Ba cheart uimhir theileafóin a lua san agóid freisin.

Stiúrthóir  Seirbhísí
Bóithre & Iompar
Comhairle Contae Chorcaí
Teach na Cúirte
An Sciobairín
Co. Chorcaí
Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie