Temporary speed limit - N22 Baile Bhuirne Macroom Road Development

ORDÚ UM THEORAINN LUAIS LE LINN OIBREACHA BÓTHAIR - N22 FORBAIRT BHÓTHAIR MHAIGH CHROMTHA BHAILE BHUIRNE

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go ndearna Comhairle Contae Chorcaí, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí faoi alt 10 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 agus ar mhaithe le sábháilteacht na mbóithre, ordú chun teorainn luais le linn oibreacha bóthair a chur i bhfeidhm faoi mar atá leagtha amach thíos:

Beidh luasteorainn oibreacha bóthair sealadach de 60km

/ uair i bhfeidhm sa dá threo den N22 ón gcomhartha luasteorainn 80 / 100km / uair atá ann cheana 150m soir ó Chrosaire Uí Loingsigh, Lios an Chraosaigh go pointe timpeall 3.9km soir ag Gleann an Earraigh (ó hOirlíne (ó shoir) 526644, Tuaidhlíne (ó Thuaidh) 574558 go hOirlíne (ó shoir) 530141, Tuaidhlíne (ó Thuaidh) 573542). Suíomh Bóthair - N22 Carraig an Phúca. Maigh Chromtha.

Déantar é seo chun sábháilteacht oibrithe bóthair agus tiománaithe a fheabhsú ar feadh ré na n-oibreacha. Beidh Luasteorainn Oibreacha Bóthair 60km / u i bhfeidhm ón Máirt 30 Samhain, 2021 go dtí an Máirt 29 Samhain, 2022, cibé dáta níos luaithe a chinnfidh Comhairle Contae Chorcaí.

Is féidir aighneacht a dhéanamh ar an ábhar seo i scríbhinn chuig an Oifigeach Riaracháin, Oifig Bóithre Náisiúnta Chontae Chorcaí, Richmond, Gleann Maghair,

Co. Chorcaí.


ROADS

ROAD TRAFFIC ACT 2004

ROAD WORKS SPEED LIMIT ORDER – N22 BAILE BHUIRNE MACROOM ROAD DEVELOPMENT

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, in exercise of the powers vested under Section 10 of the Road Traffic Act 2004, as amended, and in the interests of road safety, Cork County Council has made a Road Works Speed Limit Order as detailed below:

A temporary road works speed limit of 60km/h shall apply in both directions of the N22 from the existing 80/100km/h speed limit sign 150m east of Lynch’s Cross, Lissacresig to a point approximately 3.9km east at Glananarig (from Easting

526644, Northing 574558 to Easting 530141, Northing 573542).

Road Location N22 Carrigaphooca, Macroom.

This is to improve the safety of road workers and motorists for the duration of the works. The Road Works Speed Limit of 60km/h will apply from Tuesday 30th November, 2020 to Tuesday 29th November, 2022, or such earlier date as may be determined by Cork County Council.

Representations on this matter may be made in writing to Administrative Officer, Cork County National Roads Office, Richmond, Glanmire, Co. Cork.

Personal Information may be collected by Cork County Council to enable the processing of your submission/ enquiry. Cork County Council can legally process this information as necessary to comply with its statutory/ legal obligations. Such information will be processed in line with the Council’s privacy statement which is available at www.corkcoco.ie .

For certain processes such as Temporary Road Closures, personal data may need to be transferred to a third party where such third party is the applicant. Accordingly, please indicate if you consent to the transfer of your personal information to the applicant.

 

Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí faisnéis phearsanta ionas gur féidir linn do aighneacht/agóid a phróiseáil. Go dlíthiúil, is féidir linn an fhaisnéis seo a phróiseáil mar is chun a chuid oibleagáidí reachtúla

/ dlíthiúla a chomhlíonadh. D’fhéadfadh a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin a thabhairt don iarratasóir. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur

chuig an t-iarratasóir. Próiseáilfear an faisnéis seo i líne lenár ráiteas príobháideachas atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ie